• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 8

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
1.

Yurt dışında yerleşikler veya yabancılar olarak nitelenen kesimin Türkiye’deki  hisse senedi, tahvil ve bono şeklindeki menkul kıymetlerden oluşan yatırımları  ödemeler bilançosunda hangi kalem altında kaydedilir?

Doğru Cevap: "B" Portföy yatırımları
Soru Açıklaması

Yurt dışında yerleşikler veya yabancılar olarak nitelenen kesimin Türkiye’deki  hisse senedi, tahvil ve bono şeklindeki menkul kıymetlerden oluşan yatırımları  ödemeler bilançosunda Finans Hesabı içerisinde "Portföy Yatırımları" altında kaydedilir.

2.

Türkiye’de tarım arazileriyle ilgili en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" aşırı parçalılık
Soru Açıklaması

Türkiye’de tarım arazileriyle ilgili en önemli sorun, çoğunlukla arazilerin oldukça küçük birimlerden oluşması ve aşırı parçalılık durumudur. 

3.

Bir ülkenin kamu veya özel kesime ait dış borçlarıyla kamunun iç borçlarını ödeyememe durumu hangi borç türünü işaret etmektedir?

Doğru Cevap: "C" Borç krizi
Soru Açıklaması

Borç krizleri, bir ülkenin kamu veya özel kesime ait dış borçlarıyla kamunun iç borçlarını ödeyememe durumudur.

4.
Aşağıdakilerden hangisi 14 Nisan 2001 yılında yürürlüğe konan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı çerçevesinde hedeflenen durumlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Vergi oranlarının düşürülmesi ve kamu harcamalarının artırılması 
Soru Açıklaması
Vergi oranlarının düşürülmesi ve kamu harcamalarının artırılması 14 Nisan 2001 yılında yürürlüğe konan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı çerçevesinde hedeflenen durumlardan biri değildir.
5.

Seçeneklerden hangisi aşağıda sıralanan yetkilere sahiptir?

  • Banknot ihracı imtiyazını tek elden yü­rütmek,
  • Hükûmetle birlikte enflasyon hedefini tes­pit etmek ve bununla uyumlu olarak para politikasını belirlemek,
  • Fiyat istikrarını sağlamak için gerekli para politikası araçlarını kullanmak,
  • Nihai kredi mercii olarak bankalara kredi (reeskont) vermek.
  • Bankaların ödünç para verme ve mevduat kabulünde uygulayacakları faiz oranlarını bankalardan istemeyebilmek,
  • Gerek duyulduğunda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF’ye) avans vermek,
Doğru Cevap: "B" Merkez bankaları
Soru Açıklaması
6.
1923’ten günümüze Türkiye ekonomisinin ortalama büyüme hızı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 5%
Soru Açıklaması
7.

İttihat ve Terakki Hükûmeti sanayileşmeyi teşvik etmek amacıyla Teşvik-i Sanayi Kanunu Muvakkatını hangi yıl yürürlüğe koymuştur?

Doğru Cevap: "E" 1913
Soru Açıklaması

Aralık 1913 tarihinde iktidardaki İttihat ve Terakki Hükûmeti sanayileşmeyi teşvik etmek amacıyla Teşvik-i Sanayi Kanunu Muvakkatını (Geçici Sanayi Yasasını) yürürlüğe koymuştur.

8.
Aşağıdaki uluslararası ekonomik işlemlerden hangisi ödemeler dengesinde cari işlemler hesabında kaydedilir?
Doğru Cevap: "E" Hizmet ticareti
Soru Açıklaması

Hizmet ticareti, cari işlemler hesabı altında kaydedilir. Diğer seçenekler finans hesabı altında kayıt edilen alt hesaplardır.

9.
Türkiye açısından Ulaştırma sektörü değerlendirildiğinde, yük taşımalarında ağırlık aşağıdaki seçeneklerde verilen taşımacılık türünden hangisinde daha fazladır? 
Doğru Cevap: "B" Karayolu ulaşımı
Soru Açıklaması
Türkiye'de ulaştırma sektörü yolcu ve yük taşıma esasına göre analiz edildiğinde karayolu taşımacılığının büyük ağırlığı olduğu görülmektedir.
10.

Bir ülkenin turizm geliri elde etmesi gerekliliğinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Dış ödemeler dengesine net katkı sağlar.
Soru Açıklaması

Turizm, dinlenmek, görmek, eğlenmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan geziler ve bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için yürütülen ekonomik ve kültürel faaliyetlerin tümüdür. Turizm hem dünya hem de Türkiye ekonomisi açısından önemli bir sektördür. 2017 yılında 24 milyar dolar olan turizm geliri, dış ödemeler dengesine net katkı açısından çok önemlidir.

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
11.

Hanehalkı veya bireyin yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Mutlak yoksulluk
Soru Açıklaması

Mutlak yoksulluk, hanehalkı veya bireyin yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması durumudur.

12.

DPT (Devlet Planlama Teşkliatı) ne zaman kurulmuştur?

Doğru Cevap: "C" 1961
Soru Açıklaması

1961 yılında çıkarılan kanun ile Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuş ve kalkınma planlarını hazırlamak ve yürütmekle görevlendirilmiştir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi iktisadi olarak bir ülkenin dışa açıklık derecesinin göstergesi niteliğindedir?

Doğru Cevap: "A" Dış ticaret hacminin milli gelire oranı
Soru Açıklaması

Toplam dış ticaret hacminin milli^ gelire oranı bir ülkenin iktisaden dışa açıklık derecesinin bir ölçütüdür.

14.
Fizyokrasi’nin kurucusu kimdir?
Doğru Cevap: "A" Quesnay
Soru Açıklaması
15.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde demiryollarına en çok önem verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 1923-1938 dönemi
Soru Açıklaması
1923-1938 döneminde yeni demiryolu yapımına önem verilmiş ve 3.000 km’lik yeni hat döşenmiştir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu, birer hatla Ankara’ya ve kıyı şehirlerine bağlanmıştır. Zamanın yöneticileri bu durumu şöyle ifade etmişlerdir: “Demir ağlarla ördük ana yurdu”.
16.

Aşağıdakilerden hangisi küçükbaş hayvancılık sektöründe ortaya çıkan arz yetersizliğinin oluşmasında etkili olan faktörler arasında SAYILAMAZ?

Doğru Cevap: "E" Üretimini çoğunlukla büyük işletmeler şeklinde yürütülmesi
Soru Açıklaması

Küçükbaş hayvancılık sektöründe ortaya çıkan bu arz yetersizliğinin oluşmasında etkili olan faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir: • Türkiye’de koyun ve keçi eti üretiminin genellikle modern işletmecilik usullerine uygun olarak yapılmaması, • Buna bağlı olarak (biraz da doğası gereği), hastalıkların yıldan yıla hayvan sayılarını ve üretimi sık sık değiştirmesi, • Üretimde ölçeğin çok küçük, etkinsiz, dolayısıyla maliyetlerin yüksek olması, • Üretici ile tüketici arasındaki aracıların rekabetçi bir yapıya sahip olmamasından ötürü, yüksek rantı ellerinde bulundurmaları, • Tarımsal nüfusun hızla şehre göç etmesinden dolayı, köyde yetiştirici nüfusun azalması, • Mera arazilerinin giderek azalması ve kalitesinin zayıflaması; buna karşılık ciddi bir ıslah politikasının devreye sokulamamış olması, • Çoğunlukla aile işletmeciliği şeklinde yürüdüğü ve kayıtların itinalı bir şekilde tutulmadığı için, istatistiklerin güvenilirlik düzeyinin zayıf olması. 

17.
Cumhuriyet rejimi ilk dış borçlanmasını demiryollarının ve Haydarpaşa Limanının kamulaştırılmasını yapmak amacıyla yapmıştır. Bu borcun alındığı ülke ve miktarı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" ABD 10 milyon dolar.
Soru Açıklaması
Cumhuriyet rejimi ilk dış borçlanmasını demiryollarının ve Haydarpaşa Limanının kamulaştırılmasını yapmak amacıyla yapmıştır. Bir Amerikan şirketi, kibrit tekelinin kendisine bırakılması karşılığında 1930 yılında 10 milyon dolar borç vermiştir.
18.

Son 30 yıllık döneminde meyve üretimindeki gelişmeye bakıldığında neredeyse tüm meyvelerde üretimin büyük ölçüde artış kaydettiği görülmektedir. Bu durum, aslında ülkenin meyvecilikte rekabet gücünü daha da artırabileceğini göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda meyvecilikte üretim ve rekabet gücünde sağlanan artışın sebeplerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Genel olarak kentlilik ve gelir düzeyindeki artışa bağlı olarak, bir ürünü mevsiminde tüketme alışkanlığının yaygınlaşmasıdır
Soru Açıklaması

Genel olarak kentlilik ve gelir düzeyindeki artışa bağlı olarak, aynı ürünü dört mevsim tüketme alışkanlığının yaygınlaşmasıdır.

19.

Aşağıdakilerden hangisi tarımsal üretimin temelde iki alt bileşenidir?

Doğru Cevap: "D" Bitkisel- hayvansal üretim
Soru Açıklaması

Tarımsal üretimi, temelde, bitkisel üretim ve hayvansal üretim olarak iki alt bileşene ayırabiliriz.

20.
Türkiye’de 2011 rakamlarına göre nüfus artış hızı kaçtır? 
Doğru Cevap: "A" Binde 13,49
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok