• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 7

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
1.
Hane halkı veya bireyin yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması durumu ne olarak adlandırılır?
Doğru Cevap: "C" Mutlak yoksulluk
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'e göre hizmet sektörünün içinde yer almamaktadır?

Doğru Cevap: "E" Üretim faaliyetleri
Soru Açıklaması

Birleşmiş Milletlerin (BM) yapmış olduğu ayırıma göre hizmetler sektörü; hükûmet hizmetleri, genel kamu hizmetleri, teşebbüs ve özel kuruluşların hizmetleri, dinlenme, eğlence ve benzeri hizmetler ile kişisel hizmetleri kapsamaktadır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sektörler bazında en büyük gelir payına sahip olan sektördür?
Doğru Cevap: "D" Hizmet
Soru Açıklaması
Türkiye'de hizmetler sektörünün GSYH içindeki payı yıllar içinde artış göstermiştir. 2011 yılında hizmetler sektörünün GSYH içindeki payı % 72,5'e yükselmiştir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi cari açık analizlerinde yer alan önemli parametrelerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Yerli sermaye yatırımları
Soru Açıklaması
Cari açık, gerek literatürde gerekse uygulamada bazen ekonomik büyümenin maliyeti bazen de ekonomik krizlerin nedeni olarak görülür. Cari açık analizlerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları, portföy akımları, dış krediler, dış ticaret akımları ve döviz rezervleri önemli parametrelerdir.
5.
Demokrat Parti'nin ekonomik politikası hangi anlayışa sahipti?
Doğru Cevap: "B" Liberal
Soru Açıklaması
Demokrat Parti, liberal politikalar izlenmesinden yana bir programa sahip idi ve ekonomik kalkınmanın özel sektöre dayanacağını öne sürmekteydi.
6.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi finansal krizlerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Firma bilançolarının düzelmesi
Soru Açıklaması

Firma bilançolarının düzelmesi değil, bozulması finansal krizlerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biridir.

7.
Denizyolu taşımacılığına ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Türkiye deniz yollarında büyük ölçekli çalışan ve transit bir ülkedir.
Soru Açıklaması
Ölçek ekonomisi yakalanamadığı için Türkiye'deki limanlara yeterli yük çekilememekte, Türkiye deniz yolunda transit bir ülke olamamaktadır.
8.
Hizmetler alt sektörleri içerisinde ulusal gelire katkı bakımından en hızlı gelişen alt sektör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ticaret
Soru Açıklaması
Doğru cevap A seçeneğinde yer almaktadır. Ticaret alt sektörü hizmetler sektörünün en hızlı gelişen alt sektörüdür.
9.
Avrupa Birliği Ekonomik Faaliyetler Sınıflaması’na (NACE) göre sanayi sektörü aşağıdakilerden hangisini kapsamamaktadır? 
Doğru Cevap: "A" Bitkisel üretim  
Soru Açıklaması
Ekonomik Faaliyetler SInIflamasI
10.

Dünyada bulunan bor rezervinin yaklaşık %73’ü hangi ülkede bulunmaktadır? 

Doğru Cevap: "E" Türkiye 
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı E şıkkıdır. Dünyada 8 ülkede bulunan bor rezervinin yaklaşık %73’ü Türkiye’dedir. 

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
11.
Aşağıdakilerden hangisi “Resesyon” un tanımına aittir?
Doğru Cevap: "B" Sıfır veya negatif büyümedir
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi IMF türü geleneksel daraltıcı ortodoks istikrar politikalarının uygulanmasında genel olarak tercih edilenaraçlardan biri değildir? 

Doğru Cevap: "D" Faiz oranlarının düşürülmesi
Soru Açıklaması

IMF türü geleneksel daraltıcı ortodoks istikrar politikalarının uygulanmasında genel olarak tercih edilen araçlar şunlardır: Sıkı para politikası, faiz oranlarının yükseltilmesi, devalüasyon, sıkı maliye politikası, sıkı gelirler politikası, fiyat kontrollerinin kaldırılması ve uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi.

13.
Döviz piyasası döviz arz ve talebinin karşılaştığı piyasadır. Bu piyasada oluşan fiyata döviz kuru denir.Türkiye'de döviz piyasası ve döviz kuru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Türkiye’de döviz işlemleri serbest döviz piyasası ve kamu bankaları denetimindeki döviz ve efektif piyasasında yapılmaktadır.
Soru Açıklaması
Döviz kuru Merkez Bankası’nın döviz işlemlerinde sorumlu yetkililerin yanı sıra bankalar, özel finans kurumları ve yetkili müesseselerin yer aldığı Döviz ve Efektif Piyasaları tarafından belirlenir.
14.

Aşağıdakilerden hangisi çevre hizmetlerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Hıfzısıhha
Soru Açıklaması

Çevre hizmetleri; kanalizasyon hizmetleri, atık imha hizmetleri, hıfzıssıhha ve benzeri hizmetlerdir. 

15.

Tüm ekonomilerde iktisadi kalkınmanın başlangıç aşamasında öncelikli olarak tanımlanan sektör aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Tarım
Soru Açıklaması

İktisat literatüründe üç temel sektör arasında “tarım” birincil, “sanayi” ikincil, “hizmetler” ise üçüncül sektör olarak tanımlanır. Hemen hemen tüm ekonomilerde iktisadi kalkınmanın başlangıç aşamasında öncelikli sektör tarımdır. 

16.

Aşağıda verilen yerlerden hangileri bor rezervinin bulunduğu bölgelerdir?

I-Eskişehir-Kırka

II-Kütahya-Emet

III- Ankara-Polatlı

IV-Bursa-Kestelek

V-Balıkesir-Bigadiç

Doğru Cevap: "D" I-II-IV-V
Soru Açıklaması

Dünyada 8 ülkede bulunan bor rezervinin yaklaşık %73’ü Türkiye’dedir (http://www.enerji.gov.tr/trTR/Sayfalar/Bor Erişim 12.12.2018). Türkiye’deki başlıca bor yatakları Eskişehir-Kırka, Kütahya-Emet, Bursa-Kestelek ve Balıkesir-Bigadiç’te bulunmaktadır (Eti Maden, 2015, s. 20). Bor ve kimyasal bor bile- şikleri 500’e yakın alanda kullanılan stratejik bir üründür

17.

Aşağıdakilerden hangisi toptan satış ticareti hizmetleri, perakende hizmet­leri ve franchising hizmetlerini kapsar?

Doğru Cevap: "B" Dağıtım hizmetleri
Soru Açıklaması

Dağıtım hizmetleri; toptan satış ticareti hizmetleri, perakende hizmet­leri, franchising ve diğerlerini kapsar.

18.
I. Stoklanamaz olma II. Somut olmama III. Daima kullanıcının ayağına götürülme Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hizmetlerin özellikleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
Hizmetlerin temel özelliklerinden biri, gayri maddi ve görünmez olmalarıdır. Oysa mallar maddi ve görülebilir niteliktedir. Hizmetler mallardan farklı olarak depolanamaz.
19.

Aşağıdakilerden hangisi IMF’ye göre ödemeler dengesinin tutulduğu sürelerden biridir?

Doğru Cevap: "A" 3 ay
Soru Açıklaması

IMF’ye göre ödemeler dengesi (bilançosu), belli bir süre (1 ay, 3 ay veya 1 yıl) içinde bir ekonominin yerleşikleri ile yabancılar oluşan ekonomik akımlara bağlı değerlerin, transfer ödemelerinin ve rezervlerde meydana gelen değişikliklerin sistematik ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak tutulduğu istatistiki belgedir. 

20.

Eylül 2018 itibarıyla kredilerin dağılımında %54'lük pay aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "A" Ticari ve kurumsal kredilerin payı
Soru Açıklaması

Kredilerin dağılımına bakıldığında, Eylül 2018 itibarıyla, krediler içerisinde ticari ve kurumsal kredilerin payı %54, KOBİ kredilerinin payı %26 ve tüketici kredilerinin (kredi kartları dâhil) payı %26’dır. Bireysel krediler içerisinde ihtiyaç ve diğer tüketici kredilerinin payı %41, konut kredisinin payı %38 ve kredi kartlarının payı ise %20 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, menkul kıymetlerin %64’ü devlet tahvili, %26’sı Hazinece ihraç edilmiş eurobond ve %3’ü de sukuktan oluşmaktadır

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler