• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 6

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
1.

Aşağıdakilerden hangisi bankacılık krizlerinin çıkmasında, bankacılık sektöründen kaynaklanan nedenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Düşük kamu açıkları
Soru Açıklaması

Bankacılık sektöründen kaynaklanan nedenlerin başında; yasal düzenleme ve denetlemelerdeki yetersizlikler, zayıf muhasebe standartları, bankaların varlık ve yükümlülüklerinin vade yapısındaki dengesizlikler, ahlaki tehlike (istismar riski) ve ters seçimsorunları, bankaların sermaye yetersizliği ve ölçek sorunu, risk yönetiminin zayıflığı, kredi yoğunlaşması ile yüksek kamu açıkları gelmektedir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörler arasında yer almamaktadır?

Doğru Cevap: "A" Ülkedeki para hacminin artması
Soru Açıklaması

• Arz ve talepteki ani dalgalanmalar• Sürdürülemeyen büyüme ve belirsizliğin artması• Enflasyon ve enflasyonu düşürmeye dönük yanlış politikalar• Firma bilançolarının bozulması• Finansal serbestleşmeye erken geçiş ve deregülasyon• Aşırı borçlanma, faiz oranlarının yükselmesi ve uluslararası sermaye hareketleri• Kurdaki aşırı oynaklıklar ve yanlış kur politikaları

3.

Türkiye’de tarımın istihdamdaki payı 2000-2017 döneminde .....I.......  dan ......II...  seviyesine ............III.....

Yukarıdaki boşlukları doğru olarak dolduran kelimeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "A" %36, %19, gerilemiştir
Soru Açıklaması

Türkiye’de tarımın istihdamdaki payı 20002017 döneminde %36’dan %19,4 seviyesine gerilemiştir.

4.

Türkiye’de yolcu ve yük taşıma esasına göre ağırlık hangi taşımacılık türündedir?

Doğru Cevap: "D" Karayolları
Soru Açıklaması

Türkiye’de ulaştırma sektörü yolcu ve yük taşıma esasına göre analiz edildiğinde, karayolu taşımacılığının baskın bir ağırlığının olduğu görülmektedir. 

5.
Türkiye’de aşağıdaki sektörlerden hangisi tekel durumundadır?
Doğru Cevap: "D" Demiryolları
Soru Açıklaması
TCDD Türkiye Cumhuriyeti’ndeki demiryolu taşımacılığını düzenleyen, işleten ve kontrol eden resmi kurumdur. Dolayısıyla tekeldir. Oysa diğer sektörlerin hepsinde özel şirketler faaliyet göstermektedir.
6.

Türkiye İktisat Kongresi hangi yılda gerçekleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "A" 1923
Soru Açıklaması

Türkiye İktisat Kongresi, Cumhuriyet ilan edilmeden önce 17 Şubat 1923’te İzmir’de toplanmıştır.

7.
2006 yılından itibaren başlayan yeni bütçe ve sınıflandırma sistemine göre aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Vergi Harcamaları
Soru Açıklaması
8.
Birleşmiş Milletlerin yapmış olduğu ayırıma göre hizmetler sektörü aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
Doğru Cevap: "E" Danışma hizmetleri
Soru Açıklaması
Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu ayrıma göre hizmetler sektörü; hükümet hizmetleri, genel kamu hizmetleri, teşebbüs ve özel kuruluşların hizmetleri, dinlenme, eğlence ve benzeri hizmetler ile kişisel hizmetleri kapsamaktadır.
9.

Temel faaliyet alanı, para ve paranın ikamesi olarak menkul değerlerin alım ve satımı olan bankalar aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "B" Mevduat Bankaları
Soru Açıklaması

Temel faaliyet alanı, para ve paranın ikamesi olarak menkul değerlerin alım ve satımı olan bankalara mevduat (ticaret) bankaları adı verilir.

10.

Devalüasyon yapılmış (Dolar 2.8TL’den 9TL’ye çıkarılmış, dolar başına 6.22TL vergi alınması planlanmıştır.), bütçe dengesinin sağlanması amacıyla kamu harcamalarında kısıntı yapılmış, dış borçlar ertelenmiş, dış ticarette serbestleşmeye gidilmiş, emisyon hacmi kısıtlanmıştır. IMF desteği ile oluşturulan istikrar programı kapsamında yapılan düzenlemeler aşağıdaki istikrar kararlarından hangisine aittir? 

Doğru Cevap: "C" 1958
Soru Açıklaması
logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
11.

Aşağıdakilerden hangisi ekonomide nihai ödünç mercii ya da likiditenin son kaynağı olarak faaliyette bu­lunur?

Doğru Cevap: "A" Merkez bankası
Soru Açıklaması

Ülke bankası olarak da nitelendirilen merkez bankaları, ekonomide parayı ve para politikasını kontrol eden, büyük ölçüde kamu kurumu niteli­ğinde yapılanan ve ekonomide nihai ödünç mercii ya da likiditenin son kaynağı olarak faaliyette bu­lunan bir banka türüdür.

12.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk banknotları kaç yılında basılmıştır?

Doğru Cevap: "C" 1927
Soru Açıklaması

1927 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk banknotları basılarak dolaşıma çıkarılmıştır.

13.
Ülkelerin kalkınma düzeylerini belirlemede kullanılan en yaygın ölçümlerden biri de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından kullanılan “İnsani Gelişmişlik Endeksi (IGE)” diğer adıyla “Beşeri Kalkınma Endeksi”dir. 2011’de UNDP, İGE değerlerine göre ülkeleri 4 gruba ayırmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu grupta yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Normal insani gelişme
Soru Açıklaması
14.
Denizyolu yük taşımacılığının diğer taşımacılık biçimlerine göre daha avantajlı olmasının temel nedenleri arasında aşağıdaki seçeneklerde verilen kriterlerden hangisi gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Hızlı olması
Soru Açıklaması
Denizyolu yük taşımacılığı ucuzdur; inşa ve bakım gideri yoktur. Ayrıca konteyner taşımacığının getirdiği kolaylıklardan yaralanılabilir ve kabotaj hakkının varlığı nedeniyle limanlar ve kıyılar serbestçe kullanılabilir.
15.
Parayı ticarete doğrudan konu olan bir meta şeklinde görmeyen, onu ticarette mübadelenin yapılmasına imkân tanıyan bir araç olarak ele alan bir finansal aracı türü olan bankalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Katılım Bankaları
Soru Açıklaması
Bu bankalar hizmet tanımını faizsiz bankacılık olarak yaparlar
16.
1952-1957 yılları arasında sanayi sektörünün ortalama büyüme hızı % kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 12.5
Soru Açıklaması
Sanayi
17.
10.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye sosyal güvenlik sisteminin yapısal sorunları arasında yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Prim oranlarındaki yükseklik 
Soru Açıklaması
18.

Osmanlı aşağıdaki tarihlerden hangisinde moratoryum(dış borç ödemesini yapamayacağını) ilan etmiştir? 

Doğru Cevap: "C" 1875
Soru Açıklaması

Osmanlı, 1875 yılında dış borç ödemesini yapamayacağını (moratoryum) ilan etmiş ve Nisan 1876’da dış borç ödemelerini tamamen durdurmuştur.

19.
 • Tarım doğa koşullarına fazlasıyla bağımlı olduğu için negatif arz şoklarına ziyadesiyle açıktır, o nedenle risk ve belirsizlik fazladır.
 • Arazi yapısı genellikle düzdür, dolayısıyla üretimde ölçek avantajı vardır
 • Tarımsal ürünlerin arz ve talep esneklikleri genel olarak düşüktür.
 • Tarımsal ürünlerin saklanması ve pazarlanması hem daha kolay hem de ekonomik olarak uygundur.
 • Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tarım sektörüne devlet müdahalesinin gerekçeleri arasındadır? 

  Doğru Cevap: "D" I ve III
  Soru Açıklaması

  Tarım sektöründe devlet müdahalesinin gerekçelerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Tarım doğa koşullarına fazlasıyla bağımlı olduğu için negatif arz şoklarına ziyadesiyle açıktır, o nedenle risk ve belirsizlik fazladır.

  • Arazi yapısı genellikle çok parçalıdır ve dağınıktır, dolayısıyla üretimde ölçek dezavantajı vardır.

  • Tarımsal ürünlerin arz ve talep esneklikleri genel olarak düşüktür.

  • Tarımsal ürünlerin saklanması ve pazarlanması hem daha zor hem de daha maliyetlidir.

  20.
  Aşağıdakilerden hangisi TÜİK’in tarımsal üretim değeri verilerine göre ,2010 yılında bitkisel üretimde en yüksek payı almıştır?
  Doğru Cevap: "A" Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler