• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 5

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
1.
Hızlı ekonomik büyüme (geniş anlamda kalkınma) için ülkenin daha fazla yatırıma dolayısıyla tasarrufa ihtiyacı vardır. Ekonominin mantığında ise yatırımların tasarruflara eşit olması gerekir. Aşağıdaki sebeplerden hangisi 1988-2001 döneminde tasarruf oranının azalmasında etken değildir?
Doğru Cevap: "B" Özel sektördeki tasarruf eğilimindeki düşüş
Soru Açıklaması
Özel sektördeki tasarruf eğilimindeki düşüş 2001-2011 dönemindeki tasarruf oranlarının azalmasında belirleyici olmuştur.
2.
Aşağıdakilerden hangisi “ Kamu mülkiyetindeki ekonomik kuruluşların yönetim ve mülkiyetinin özel sektöre devredilmesi” tanımına aittir?
Doğru Cevap: "A" Dar anlamda özelleştirme
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden açıklamalardan hangisi merkez bankasının ne tür bir banka olduğunu gösterir?

Doğru Cevap: "A" Nihai ödünç mercii ya da likiditenin son kaynağı olarak faaliyette bulunur.
Soru Açıklaması

Ülke bankası olarak da nitelendirilen merkez bankaları, ekonomide parayı ve para politikasınıkontrol eden, büyük ölçüde kamu kurumu niteliğinde yapılanan ve ekonomide nihai ödünç mercii ya da likiditenin son kaynağı olarak faaliyette bulunan bir banka türüdür. Merkez bankalarının en temel niteliği, ekonomiyi fonlayacak en son merci olmasıdır.

4.
I. Maaş ve ücret II. Yevmiye III. Müteşebbis Yukarıdaki gelir türlerinden hangisi ya da hangileri Türkiye’de 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 yıllarında üretilen GSYH içinde %5’ten daha düşük bir paya sahiptir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
5.
Mayıs 2006’ da kabul edilen 5502 sayılı kanun ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığının tek çatı altında toplanmasıyla oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sosyal Güvenlik Kurumu 
Soru Açıklaması
6.
I. İhracatII. Portföy hesabıIII. Hisse SenetleriIV. Borç SenetleriV. Yurtdışından Doğrudan YatırımYukarıdakilerden hangileri finans hesabının alt kalemi içersinde yer alır?
Doğru Cevap: "E" II, III, IV ve V
Soru Açıklaması
Doğru Cevap E şıkkıdır
7.

2017 yılı itibariyle Türkiye'deki ilk beş bankanın toplam aktiflerdeki, mevduatlardaki ve kredilerdeki payları ne kadardır?

Doğru Cevap: "C" %55-60
Soru Açıklaması

Yoğunlaşma oranlarına bakıldığında, 2017 yılı itibarıyla ilk 5 ve 10 bankanın toplam aktiflerdeki, mevduatlardaki ve kredilerdeki payları fazla değişmemiştir. İlk 5 bankanın bu alanlardaki payları yaklaşık %55-60 aralığındadır.

8.

Osmanlı’dan devralınan az sayıda sanayi kuruluşunun, yüksek düzeydeki rekabetten korunması ve sanayi sektörünün gelişebilmesi için, Türkiye İktisat Kongresi’ne katılan sanayiciler sanayinin dış rekabetten korunmasını istemişlerdir. Bunun için birtakım tedbirler alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerden değildir?

Doğru Cevap: "D" 24 Ağustos 1928’e kadar gümrük tarifelerinin 1 Eylül 1916 tarihinde olduğu seviyede tutulması
Soru Açıklaması

Lozan Barış Anlaşması’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin gümrük tarifelerini 5 yıl süreyle 24 Ağustos 1928’e kadar, 1 Eylül 1916 tarihinde olduğu seviyede tutma yükümlülüğü Gümrük korumasına geç başlanılmasının sebebidir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin yapısal olarak diğer ürünlerden farklılaştığı noktalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hizmetler sektörü uluslararası kuruluşlar tarafından hiçbir düzenlemeye tabi değildir.
Soru Açıklaması
Hizmetlerin temel özelliklerinden biri gayri maddi ve görünmez olmalarıdır. Mallar ve hizmetler arasındaki temel farklılıklardan birisi de ülkelerin yerli sanayilere sağladığı korumalardır. Hizmetlerin gayri maddi niteliği ve birçok hizmet işleminin sınır ötesi hareketi içermemesi dolayısıyla sektör ulusal düzenlemelerle korunmaktadır. Az sayıda hizmet işleminin niteliği tüketicilerin hizmetlerin verildiği ülkeye gitmesini gerektirmektedir.
10.
1950-1960 dönemi ne dönemi olarak bilinir?
Doğru Cevap: "A" Altyapı yatırımcılığı
Soru Açıklaması
Yeni ekonomi politikası
logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
11.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk 10 yılında sanayileşmede başarılı olunamamasının sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Devletçilik politikası
Soru Açıklaması
Kamu kesimi 10 yıllık süre içinde, piyasa ekonomisinin çalışması için gerekli olan kurumsal ve yasal düzenlemeleri yapmış, demiryolu gibi önemli altyapı projelerinin gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Fakat o günkü ekonomik şartlar, sermaye yetersizliği, girişimci azlığı, nitelikli işgücü eksikliği, dış reka^bet gibi sebeplerle özel sektör eliyle sanayileşmede başarıya ulaşılamamış ve sektördeki büyüme, diğer sektörlerin gerisinde kalmıştır.
12.
Ülkelerin kalkınma düzeylerini belirlemede kullanılan en yaygın ölçüm aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İnsani Gelişmişlik Endeksi
Soru Açıklaması
13.
Aşagıdaki yargılardan hangisi tarımın iktisadi bir sektör olduğu yargısına destek olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Sadece toprakla ilgili olması
Soru Açıklaması
14.

Türk finansal sisteminde önemli bir ağırlığı olan bankacılık sektörü önemli ilerlemeler kaydettiği ekonomik kriz hangi yılda olmuştur?

Doğru Cevap: "C" 2001
Soru Açıklaması

Türk finansal sisteminde önemli bir ağırlığı olan bankacılık sektörü 2001 krizinden sonra önemli ilerlemeler kaydetmiştir.

15.

Türkiye'de sabit kur rejimi hangi yıllara kadar uygulanmıştır?

Doğru Cevap: "C" 1980'li
Soru Açıklaması

Türkiye 1980’li yıllara kadar sabit kur rejimi uygulamış, karaborsa döviz piyasası oluşmuş ve 1980’e gelindiğinde dış ticaret politikası ve kur rejimi politikası iflas etmiş bir ekonomi ortaya çıkmıştır.

16.

Aşağıdakilerden hangisi ekonomide istikrarın sağlanmasında kullanılan temel unsurlardandır?

Doğru Cevap: "B" Tam istihdam
Soru Açıklaması

Ekonomide istikrarın sağlanmasında temel iki unsur, fiyat istikrarı ve tam istihdamın sağlanmasıdır. Bu çerçevede uygulanabilecek is­tikrar politikaları ortodoks ve heterodoks politika­lar olarak iki grupta sınıflandırılır.

17.

Ulusal paranın değerinde ortaya çıkan büyük çaplı dalgalanmaları ifade eden kriz türü hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Para krizleri
Soru Açıklaması

Para krizleri, ulusal paranın değerinde ortaya çıkan büyük çaplı dalgalanmaları ifade eder. Uygulanan kur rejimi ile doğrudan bağlantılı olan para krizlerini ve krizin gelişimindeki süreçleri açıklayan farklı kriz modelleri geliştirilmiştir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi tarımın istihdama en fazla katkı yaptığı iller arasında bulunmamaktadır?

Doğru Cevap: "E" Gaziantep
Soru Açıklaması

Sektörlerin istihdama katkısı açısından bakıldığında tarımın istihdama en fazla katkı yaptığı ilk beş bölge Ağrı, Kastamonu, Trabzon, Van, Erzurum ve Samsun şeklindedir. Sanayinin istihdama en fazla katkı yaptığı ilk beş bölge Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Gaziantep ve İstanbul olarak sıralanmaktadır.

19.

Türkiye’nin dış borçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Üçte birinden daha azı kısa vadelidir.
Soru Açıklaması

Üçte birinden daha azı kısa vadelidir.

20.
24 Ocak 1980  kararları ile temel dönüşüm aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" İthal ikâmeci strateji terk edilerek, dış ticarete dayalı büyüme stratejisi benimsenmiştir
Soru Açıklaması
24 Ocak 1980 istikrar kararları
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler