• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 4

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
1.
Türkiye ekonomisi açısından değerlendirilmemiş sektör aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Denizcilik 
Soru Açıklaması
2.
2010 itibariyle ülkemizde ihracatta en fazla paya sahip olan fasıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Motorlu kara taşıtları
Soru Açıklaması
2010 itibariyle ülkemizde ihracatta en fazla paya sahip olan fasıl motorlu kara taşıtlarıdır.
3.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi tarım sektörünün temel karakteristiğine aykırıdır? 
Doğru Cevap: "D" Ülkelerin ekonomik gelişme düzeyi yükseldikçe, tarım yarattığı katma değer sanayi ve hizmetler sektörünü geçer.
Soru Açıklaması
4.

1963 yılında başlayan planlı ekonomi döneminden günümüze (2019) kadar Türkiye’de kaç adet kalkınma planı hazırlanmıştır? 

Doğru Cevap: "C" 11
Soru Açıklaması

1963 yılında başlayan planlı ekonomi döneminden günümüze (2019) kadar Türkiye’de 11 adet kalkınma planı hazırlanmıştır.

5.
Osmanlı Devleti'nde ilk elektrik enerjisi üretim birimi nerede ve hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Adana 1902
Soru Açıklaması
Adana 1902
6.

Aşağıdakilerden hangisi finans hesabı altında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Hizmetler dengesi
Soru Açıklaması

Hizmetler dengesi

7.

Aşağıdakilerden hangisi meyvecilikte Türkiye'nin son yıllarda artan rekabet gücü nedenleri arasında YER ALMAMAKTADIR?

Doğru Cevap: "E" Doğu Anadolu bölgesinin pek çok meyve türünün üretimine müsait olması
Soru Açıklaması

Son yıllarda meyvecilikte üretim ve rekabet gücünde sağlanan artışın sebeplerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir: • Meyve üretimine eğitim ve girişimcilik düzeyi yüksek, daha nitelikli üreticilerin girmesi, • Bu kişilerin uluslararası pazarların ihtiyaçlarını iyi analiz edebilmeleri, • Asya ve tropikal bölgelerde üretilebilen meyvelerin üretilmesine başlanması ile ürün çeşitlemesine gidilmesi, • Üreticilerin özellikle AB ülkeleri başta olmak üzere, satın alma gücü yüksek ülkelere yönelmeleri, • İç pazarda da halkın eğitim ve gelir seviyesinin yükselmesi ile birlikte, daha sağlıklı ürün tüketme ihtiyacının artması, • Küreselleşme olgusunun hızla yayılmasıyla birlikte, küresel sağlık ve tüketim kalıplarına yaklaşılması, • Akdeniz- Ege havzasının pek çok meyve türünün üretimine müsait olması, • Bazı ürünlerde örtü-altı (sera) üretim imkânlarının artması ve • Genel olarak kentlilik ve gelir düzeyindeki artışa bağlı olarak, aynı ürünü dört mevsim tüketme alışkanlığının yaygınlaşmasıdır.Son yıllarda meyvecilikte üretim ve rekabet gücünde sağlanan artışın sebeplerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir: • Meyve üretimine eğitim ve girişimcilik düzeyi yüksek, daha nitelikli üreticilerin girmesi, • Bu kişilerin uluslararası pazarların ihtiyaçlarını iyi analiz edebilmeleri, • Asya ve tropikal bölgelerde üretilebilen meyvelerin üretilmesine başlanması ile ürün çeşitlemesine gidilmesi, • Üreticilerin özellikle AB ülkeleri başta olmak üzere, satın alma gücü yüksek ülkelere yönelmeleri, • İç pazarda da halkın eğitim ve gelir seviyesinin yükselmesi ile birlikte, daha sağlıklı ürün tüketme ihtiyacının artması, • Küreselleşme olgusunun hızla yayılmasıyla birlikte, küresel sağlık ve tüketim kalıplarına yaklaşılması, • Akdeniz- Ege havzasının pek çok meyve türünün üretimine müsait olması, • Bazı ürünlerde örtü-altı (sera) üretim imkânlarının artması ve • Genel olarak kentlilik ve gelir düzeyindeki artışa bağlı olarak, aynı ürünü dört mevsim tüketme alışkanlığının yaygınlaşmasıdır.

Doğu Anadolu bölgesi tarımdan çok hayvancılığı ile ön plandadır. 

8.
Osmanlı Devleti’nde ilk elektrik enerjisi üretim birimi nerede ve ne zaman kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1902-Adana
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti’nde ilk elektrik enerjisi üretim birimi, 1902’de Adana’da kurulmuş ve 1913 yılında İstanbul’da bir benzeri faaliyete geçmiştir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi hizmetler sektörünü etkileyen eğilimler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Dış kaynaklardan edinmenin önem kaybetmesi
Soru Açıklaması
Küreselleşen dünyada hizmetler sektörünü etkileyen eğilimler arasında hizmetler sektöründe teknoloji kullanımının yaygınlaşması, yeni hizmet alanları ve mesleklerin ortaya çıkması, hizmet sunumunun yaygınlaşması, üretim ve hizmet alanlarının bütünleşmesi ve dış kaynaklardan edinmenin önem kazanması sayılabilir.
10.
Ekonomik olarak en avantajlı taşımacılık türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Denizyolları taşımacılığı
Soru Açıklaması
Özellikle mal ulaşımında denizde taşıma en ucuz olandır. Özellikle ülkelerarası taşımacılıkta çok avantajlıdır. Bu avantajlarından dolayı günümüzde dış ticarete konu olan malların %80’inin taşınması denizyolu ile yapılmaktadır.
logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
11.

%67 oranında devalüasyon yapılmış, dolar kuru 15 T olarak belirlenmiştir. Mali disiplin kapsamında vergiler yüksel­tilmiş, maaş ve ücretler dondurulmuş, KİT ürünlerine zam yapılmıştır. Ekonomideki arz daralmasını gidermek mak­sadıyla ithalatta teminat oranları düşürül­müş, miktar kısıtlamaları da azaltılmıştır. Sıralanan tedbirler aşağıdaki istikrar kararlarından hangisine aittir?

Doğru Cevap: "B" 1970
Soru Açıklaması
12.
IMF tarafından da desteklenen ortodoks politikaların milli gelir, istihdam ve reel ücretler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle kamuoyu tarafından desteklenme oranı düşüktür. Bu ifadeden yola çıkılarak ortodoks istikrar politikaları kapsamında aşağıdakilerden hangisi tercih edilen politika araçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Faiz oranlarının düşürülmesi
Soru Açıklaması
Piyasayı olumlu etkiler.
13.
Türkiye’de en fazla üretilen sebze aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Karpuz
Soru Açıklaması
14.

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, PTT, Denizcilik Bankası ve Devlet Malzeme Ofisi, kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) hâline .................. döneminde dönüştürülmüştür.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru Cevap: "B" Demokrat Parti iktidarı
Soru Açıklaması

Demokrat Parti, devletin ekonomideki payının küçültülmesini ilke olarak benimsemesine rağmen, bu dönemde T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, PTT, Denizcilik Bankası ve Devlet Malzeme Ofisi, kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) hâline dönüştürülmüştür.

15.

Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet piyasalarında ortaya çıkan, enflasyon veya durgunluk şeklinde kendini gösteren dengesizlikler ile üretim faktörleri piya­salarında meydana gelen ve istihdam düzeyini de etkileyen dengesizliklerden oluşmaktadır?

       

Doğru Cevap: "D" Reel krizler
Soru Açıklaması

Reel krizler, mal ve hizmet piyasalarında ortaya çıkan, enflasyon veya durgunluk şeklinde kendini gösteren dengesizlikler ile üretim faktörleri piya­salarında meydana gelen ve istihdam düzeyini de etkileyen dengesizliklerden oluşmaktadır. Finansal krizler ise, finansal piyasalarda finansal ataklarla ortaya çıkan ve ülkelerin para, bankacılık, borsa ve diğer finansal piyasalarındaki büyük çaplı dal­galanmaları ifade eder.  

16.
Aşağıdakilerden hangisi TÜİK'in gelir dağılımı eşitsizlik ölçüsü olarak yayımladığı birimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Medyan gelir
Soru Açıklaması
17.
Türkiye’de demiryolu ve ulaştırma hakkında aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Anakentlerin çoğu arasındaki taşımacılık konvansiyonel hatlarla yapılmaktadır.
Soru Açıklaması
Ana kentler arasındaki koridorlarda taşımacılık eski altyapı üzerinde sürdürülmektedir.
18.

Türkiye'de 2017 yılı itibarıyla hizmet sektörünün ekonomideki payı yüzde kaçtır?

Doğru Cevap: "C" 72,5
Soru Açıklaması

2017 yılında %72,5’e yükselmiştir.

19.
Güçlü ekonomiye geçiş programı aşağıdaki krizlerin hangisinden sonra yürürlüğe konmuştur?
Doğru Cevap: "C" 2001
Soru Açıklaması
Şubat 2001’de krizinin patlak vermesinin ardından 14 Nisan 2001’de Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı yürürlüğe konmuştur.
20.

Kalkınma planlarında sanayide yapısal değişim aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?

Doğru Cevap: "C" Sanayi üretimi içinde ara ve yatırım mallarının payının artmasına
Soru Açıklaması

Kalkınma planlarında sanayide yapısal değişim, sanayi üretimi içinde ara ve yatırım mallarının payının artmasına bağlanmıştır. Planlı dönemde, izlenen ithal ikameci politikalar sonucunda, İBYKP dönemi içinde dayanıklı tüketim mallarında yerli üretim büyük ölçüde sağlanmıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok