• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 3

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
1.
Aşağıdakilerden hangisi G-20 üyesi ülkelerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Türkiye
Soru Açıklaması
Gelişmiş Ülkeler
2.
Ekonomik gelişme ve kalkınmada en büyük itici gücün teknik gelişme olduğunu ve ülkelerin hangi seviyede olduklarının buna göre belirlendiğini ifade edip, ekonomideki sektörleri “üç sektör” altında toplayan iktisatçılar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Colin Grant Clark ve Jean Fourastie
Soru Açıklaması
Doğru cevap A seçeneğinde yer almaktadır.
3.

Cumhuriyetin hangi döneminde dış ticaret ikili anlaşmalarla yürütülmeye başlanmıştır?

Doğru Cevap: "B" 1933-1945 Dönemi
Soru Açıklaması

1933-45 Döneminde dış ticaret açığından olabildiğince kaçınılmış ve dış ticaret daha ziyade ikili anlaşmalarla yürütülmüştür. Bir yandan ikili anlaşmalara konu olan malların dış ticareti serbest bırakılırken, diğer yandan yurt içi üretimi yapılan malların ithalatı sınırlandırılmıştır.

4.

Ülkeler arasında bağış ve hibe şeklinde yapılan karşılıksız transferler ödemeler dengesinde hangi hesap altında kaydedilir?

Doğru Cevap: "D" İkincil gelir dengesi
Soru Açıklaması

İkincil gelir hesabı ülkeler arasında bağış ve hibe şeklinde yapılan karşılıksız transferler, uluslararası kuruluşlara yapılan aidat ödemeleri, yurt dışında çalışan işçilerin gönderdikleri dövizler, sürekli oturmak üzere ülkeye göç edenlerin beraberinde getirdikleri paraların kaydının tutulduğu hesaptır.

5.
Türkiye, aşağıdaki doğal kaynakların hangisi bakımından fakir sayılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Su
Soru Açıklaması
6.
2011 yılında sanayi sektörünün GSYİH içerisindeki payı yaklaşık olarak yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 19
Soru Açıklaması
Doğru cevap A seçeneğinde yer almaktadır. Sanayi sektörünün payı yaklaşık %19 dır. Son yirmi yıllık dönemde bu pay giderek azalmaktadır. Buna karşın hizmetler sektörünün payı keskin bir şekilde artmaktadır.
7.
Osmanlı kaç yılında dış borç ödemesi yapamayacağını (moratoryum) ilan etmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1875
Soru Açıklaması
Osmanlı iç borçlanması, dış borçlanmasına göre çok daha önce başlamıştır. Osmanlı ilk dış borcunu aldığı 1854’ten Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar toplam 41 adet dış borç anlaşması imzalamıştır. 1875 yılında dış borç stokunun bütçeye oranı yüzde 25’tir.
8.

Aşağıdakilerden hangisinde özel girişime dayanan liberal ekonomi politikası iz­lenmiş, özel sektör korunarak teşvik edilmiş ve sanayileşmede bu kesime öncelik verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Türkiye Cumhuriyetinin ilk 10 yılında
Soru Açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 10 yılında özel girişime dayanan liberal ekonomi politikası iz­lenmiş, özel sektör korunarak teşvik edilmiş ve sanayileşmede bu kesime öncelik verilmiştir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi başlıca imalat sanayi dalları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Turizm
Soru Açıklaması
Türkiye ekonomisinde başlıca imalat sanayi dalları aras›nda gıda, dokuma, deri, giyim, kimya, ilaç, kauçuk ve plastik, bilgisayar, elektronik ve optik ürünler, elektrikli teçhizat, otomotiv, kok ve petrol ürünleri, maden, orman, makine, madeni eşya, taşa ve toprağa dayalı sanayi dalları sayılabilir.
10.

Yıl içerisinde yabancı ülkelerle yapılan bütün ekonomik faaliyetlerin kaydedildiği bilanço aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ödemeler bilançosu
Soru Açıklaması

Ödemeler bilançosu

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
11.
Aşağıdaki dönemlerden hangisi Türkiye Ekonomisi için altyapı yatırımları dönemi olarak bilinir?
Doğru Cevap: "C" 1950-1960
Soru Açıklaması
Karayolları liman su enerji
12.

Türkiye’de yoksulluk ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Hanehalkı büyüklüğü arttıkça yoksulluk oranı azalmaktadır.
Soru Açıklaması

Genel olarak Türkiye’de açlık sınırının altında kalan nüfusun oranı oldukça düşük seviyelerdedir. Kişi başına günlük harcaması, cari satın alma gücü paritesine göre, 1 doların altında kalan fert bulunmamaktadır. Ülkemiz açısından eğitim seviyesi arttıkça, yoksulluk oranlarının düştüğü görülmektedir. Bir okul bitirmeyen ve okur-yazar olmayan kesimlerde yoksulluk oranının oldukça yüksek olduğu, her 4 kişiden birinin yoksul olduğu görülmektedir. Toplam nüfusun da önemli bir kesimini oluşturan lise altı eğitimliler için yoksulluk oranı %12 seviyesindedir. Toplam nüfus içinde payı artan yükseköğrenim mezunları arasında da yoksulluk oranı %1,5 seviyesindedir. Ayrıca hanehalkı büyüklüğü arttıkça yoksulluk oranının arttığı dikkat çekmektedir Doğru cevap E'dir.

13.

Bireylerden herhangi birisinin tüketimi nedeniyle, diğerlerinin aynı malı tüketme olanağında herhangi bir azalışın olmadığı, birlikte ve eşit biçimde tüketilen mal ve hizmetlere ne denir?

Doğru Cevap: "A" Tam Kamusal Mal / Hizmet
Soru Açıklaması

Tam Kamusal Mal / Hizmet: Bireylerden herhangi birisinin tüketimi nedeniyle, diğerlerinin aynı malı tüketme olanağında herhangi bir azalışın olmadığı, birlikte ve eşit biçimde tüketilen mal ve hizmetlerdir.

14.
Hizmetler sektörünün istihdam içindeki payına inşaatı da eklediğimizde hizmetler sektörünün istihdamdaki payı 2017 yılında yaklaşık yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 61
Soru Açıklaması

Hizmetler sektörünün istihdam içindeki payı 2017 yılında %54,1 olmuştur, bu orana inşaatı da eklediğimizde hizmetler sektörünün istihdamdaki payı %61,5’e yükselmektedir.

15.

1960’lı ve 1970’li yıllarda, Türkiye’nin dünya ekonomisiyle bütünleşmesini engelleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İthal ikameci politika uygulaması
Soru Açıklaması

İthal ikameci politika uygulaması

16.

Aşağıdakilerden hangisi cari işlemler hesabının alt kalemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Portföy hareketleri
Soru Açıklaması

Portföy hareketleri

17.
Aşağıdaki uluslararası ekonomik işlemlerden hangisi ödemeler dengesinde sermaye hesabında kaydedilir?
Doğru Cevap: "A" Üretilmeyen ve finansal olmayan varlıkların edinimi ve elden çıkarılması
Soru Açıklaması

Sermaye hesabında iki grup işlem kayda alınmaktadır: (i) Üretilmeyen ve finansal olmayan varlıkların edinimi ve elden çıkarılması (kara parçası gibi maddi olmayan varlıklar ile bayilikler, ticari marka ve kira ile lisans gibi transfer edilebilir sözleşmeler gibi maddi olmayan varlıklar), (ii) Sermaye transferleri (borç affı ve diğer sermaye transferleri gibi).

18.

Aşağıdakilerden hangisi 2002 ile 2017 arasında finansal derinlik bağlamında Türk bankacılık sektörünün durumu ile ilgilidir? 

Doğru Cevap: "E" Finansal varlıkların milli gelir içindeki payında yükseliş görüşmüştür.
Soru Açıklaması

Finansal varlıkların milli gelir içindeki payına bakıldığında, 2002-2017 yılları arasında toplamda %87’den %110’a yükseldiği görülmektedir. Doğru cevap E'dir.

19.
I. 1980 yılına kadar özellikle dayanıklı tüketim malları sanayisinde büyük ölçüde ithal ikamesi gerçekleştirilmiştir.  II. 1970’li yıllarda iç pazarın dış rekabete karşı korunması sonucunda özellikle montaj sanayisi dalında etkinliği düşük, iç piyasada tekel yaratan bir sanayi yapısı meydana gelmiştir. III. 1980 sonrasında izlenen politikalar ve plan hedefleri çerçevesinde tüketim mallarının payında artışara ve yatırım mallarının payında düşüş meydana gelmiştir. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması

1980 sonrasında izlenen politikalar ve plan hedefleri çerçevesinde tüketim mallarının payında düşüş gözlenirken, ara ve yatırım mallarının payında artış olmuştur.

20.
Bir ülkede toplumu oluşturan fertlerin belirli durumları o ekonominin üretim gücünü ortaya koymaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumların dışında kalır?
Doğru Cevap: "E" Bireylerin hobileri
Soru Açıklaması
Bireylerin hobileri değil fakat öğrenim durumları ülke ekonomisinin üretim gücünü ortaya koyan bir durumdur
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok