• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 27

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 27
1.
Türkiye insani gelişme endeksinde hangi ülke grubuna girmektedir?
Doğru Cevap: "B" Yüksek insani gelişme
Soru Açıklaması
2.
6.Türkiye’de vergi yükünün tarihsel gelişimi incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Artmaktadır
Soru Açıklaması
3.

Düzey 2 bölgelerine göre yoksulluk oranlarına baktığımızda, yoksulluk oranları hangi bölgede yüksektir?

Doğru Cevap: "D" Akdeniz
Soru Açıklaması

Düzey 2 bölgelerine göre yoksulluk oranlarına baktığımızda, yoksulluk oranlarının Batı Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yüksek olduğu görülmektedir. Doğu Marmara, Doğu Karadeniz ve Ege bölgeleri ise yoksulluğun düşük olduğu bölgelerdir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de en büyük alt sektördür?
Doğru Cevap: "A" Ticaret
Soru Açıklaması
Türkiye'de ticaret, hizmetler sektörünün en önemli alt sektörlerindendir. Ticaret sektörünün tarım ve sanayi gibi temel sektörlerin yanısıra diğer hizmet alt sektörleriyle olan ilişkisi, özellikle üretim ve istihdam açısından önemlidir.
5.
Demokrat Parti döneminde Türk ekonomisinde yabancı sermaye oranı bakımından en yüksek paya sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" ABD
Soru Açıklaması
Demokrat Parti döneminde ülkeler itibarıyla ABD kaynaklı yabancı sermayenin oranı toplam içinde %40 iken, Batı Almanya, İsviçre ve Hollanda %10’luk paylarla arkada gelmekte ve gerçekleşen yabancı sermaye içinde bu dört ülkenin payları birlikte % 85’i bulmaktadır.
6.

SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR, hangi kanun ile tek çatı altında toplanmıştır?

Doğru Cevap: "D" 5502 sayılı kanun 
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı D şıkkıdır. 16 Mayıs 2006’da kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında toplanmıştır.

7.

Temelinde ortodoks nitelikli politikalara dayanan istikrar programı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 24 Ocak 1980 istikrar programı
Soru Açıklaması

Ekonomideki kötüye gidişi önlemek amacıyla 24 Ocak 1980 tarihinde kapsamlı bir istikrar programı yürürlüğe konulmuştur. Program, temelinde ortodoks nitelikli politikalara dayanmaktadır.

8.
15-18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayinin gelişimine önemli katkısı olan örgütlü birlik aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Lonca teşkilâtı
Soru Açıklaması
Lonca örgütlenmesi
9.

Türkiye’de ulusal gelir hesaplarına harcamalar yönünden baktığımızda, GSYH'de "I" kalemini aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Özel sektörün yatırım harcamaları
Soru Açıklaması

Türkiye’de ulusal gelir hesaplarına harcamalar yönünden baktığımızda, GSYH; nihai iç talep (yurt içi yerleşik hanehalklarının tüketimi (C), devletin nihai tüketim harcamaları ve yatırım harcamaları toplamı (G), özel sektörün yatırım harcamaları (I)), net dış talepteki değişim (X-M) ve stok değişimi kalemlerinden oluşmaktadır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının iç borçlanmayla finanse edilmesinin yan etkileri arasında düşünülebilir?

I. Kamu borçlanması yurt içinde faiz oranlarının artmasına neden olabilir

II. Faiz oranları, paranın kullanılması ile oluşan büyümeden yüksekse, gelir dağılımını bozabilir

III. Reel faiz oranı, özel sektörün yatırım yerine devlete borç vermesine neden olabilir.

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

Kamu finansmanında vergileme yerine iç borçlanmanın tercih edilmesi, belirli kesimlere kaynak transferi sağlamıştır. Diğer yandan kamuya borç verenler zenginleşirken, borç vermeyenler fakirleşmiştir. Borçlanmanın gelir dağılımını bozmaması için reel faiz oranının büyüme hızının üzerine çıkmaması gerekir. Türkiye’de özellikle yüksek enflasyonist dönemlerde kamunun daha rahat borçlanması için yüksek tutulan reel faiz oranları, özel sektörü yatırım yapmak yerine, kamuya borç vererek risksiz ve yüksek getiri sağlamaya yönlendirmiştir.

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 27
11.

Hizmetleri somut bir ürünle sonuçlanmayan tüm faaliyetler olarak tarif eden iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Adam Smith
Soru Açıklaması

Adam Smith, hizmet(ler)i somut bir ürünle sonuçlanmayan tüm faaliyetler olarak tarif etmiştir.

12.
Diğer ülke paralarına serbestçe ve kolaylıkla çevrilebilen dövizlere ne denir?
Doğru Cevap: "A" Konvertibl döviz
Soru Açıklaması
Konvertibl kelimesinin karşılığı zaten çevrilebilir-dönüştürülebilir demektir.
13.

KİT’leri düzenleyen 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre iktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az %15’ine, en çok %50’sine sahip bulundukları anonim şirketler aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "E" İştirak
Soru Açıklaması

İştirak; KİT’leri düzenleyen 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre iktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az %15’ine, en çok %50’sine sahip bulundukları anonim şirketlerdir. 

14.

1980’li yıllardan sonra Türkiye’de hangi politika uygulanmaya başlanmıştır?

Doğru Cevap: "B" İhracata dayalı sanayileşme politikası
Soru Açıklaması

1980 yılından başlayarak ithal ikameci sanayileşme politikaları terk edilmiş ihracata dayalı sanayileşme stratejisi uygulamaya konulmuştur.  

 

15.
Dünyadaki doğrudan yatırım stokunun yüzde 18'ine sahip olan ve dünyada en fazla doğrudan yatırım çeken ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" ABD
Soru Açıklaması
En çok doğrudan yatırım çeken ülke ABD'dir.
16.
Para veya bankacılık krizlerinden birinin ortaya çıkmasının ardından her iki krizin birlikte yaşandığı durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İkiz Krizler
Soru Açıklaması
Para veya bankacılık krizlerinden birinin ortaya çıkmasının ardından her iki krizin birlikte yaşandığı durumu ifade etmek için İkiz Kriz kavramı kullanılır.
17.

I. İnhisarlar Umum Müdürlüğünün kurulması

II. Sanayi ve Maadin Bankasının kurulması

III. Türkiye İş Bankasının kurulması

Yukarıdaki olaylar hangi sırayla gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "D" III-II-I
Soru Açıklaması

1924 yılında Türkiye İş Bankası, 1925 yılında Sanayi ve Maadin Bankası kurulmuştur. 1932 yılında İnhisarlar Umum Müdürlüğü kurulmuştur.

18.
Türkiye'de yük taşımacılığı ağırlıklı olarak aşağıdaki ulaştırma sektörlerinden hangisi ile gerçekleştiriir?
Doğru Cevap: "D" Karayolu taşımacılığıyla
Soru Açıklaması
Türkiye'de yük taşımacılığının %90'lar düzeyinde karayolu ile gerçekleştiriliyor olması karayollarındaki ağır taşıt trafiğini arttırmakta ve bu durum trafik güvenliğini azaltmaktadır.
19.

I. Bursa

II. Antalya

III. Konya

K.Tarım

L. Sanayi

M.Hizmetler

Yukarıdaki illeri bölgesel gayri safi katma değere en az fazla katkı sağlayan endüstri ile eşleyiniz. 

Doğru Cevap: "C" I-L; II-M; III-K
Soru Açıklaması

I-L; II-M; III-K

20.

Aşağıdakilerden hangisi 10 Ağustos 1970 tarihinde alınan istikrar kararlarından biridir?

Doğru Cevap: "E" %67 oranında devalüasyon yapılmış, dolar kuru 15 TL olarak belirlenmiştir
Soru Açıklaması

Bu ortamda hükûmet 10 Ağustos 1970 tarihinde istikrar kararlarını açıklamıştır. Program kapsamında;• %67 oranında devalüasyon yapılmış, dolar kuru 15 T olarak belirlenmiştir.• Mali disiplin kapsamında vergiler yükseltilmiş, maaş ve ücretler dondurulmuş, KİTürünlerine zam yapılmıştır.• Ekonomideki arz daralmasını gidermek maksadıyla ithalatta teminat oranları düşürülmüş, miktar kısıtlamaları da azaltılmıştır.

Diğer şıklarda yer alan maddeler 4 Ağustos 1958 İstikrar Kararlarıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler