• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 26

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 26
1.
Batman-Dörtyol boru hattına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?
Doğru Cevap: "B" Türkiye’nin ilk boru hattıdır.
Soru Açıklaması
Türkiye'de ilk boru hattı 1966'da TPAO tarafından Batman-Dörtyol arasında döşenmiş ve işletmeye açılmıştır.
2.
Toplam hayvan stokunun canlı hayvan türüne göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sırada hangi hayvan türleri yer alır?
Doğru Cevap: "E" Koyun-sığır-keçi
Soru Açıklaması
3.
1980 sonrasındaki uygulamalar yüzünden dışa kapalı ve rekabetçi olmayan bir yapıya bürünen sanayi sektörü aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Büyük ölçekli işletmelerden oluşan sanayi yapısı
Soru Açıklaması
Sınai yapı
4.
İç ve dış kaynak yetersizliği nedeniyle, hemen her alanda üretim kapasitesi sınırlanmıştır. Hızla artan maliyet baskısı altında ekonominin üretim ve rekabet gücü düşmüştür. Yükselen fiyatlar genel düzeyi nedeniyle yaşam maliyeti sürekli olarak artmıştır. Bu şartlar altında, önemli ölçüde dışa kapalı, katı devletçi bir ithal-ikameci ekonomik yapı çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Bu durum karşısında uygulanan 24 Ocak Kararları ekonomide istikrarı sağlayamamış ve 1998 yılında ekonomide yeni bir kriz yaşanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Azalan işsizlik
Soru Açıklaması
Azalan işsizlik ekonomik istikrarsızlığın bir göstergesi değildir. Aksine gelişmiş ekonomilerde yer alan olumlu bir unsurdur.
5.

Aşağıdakilerden hangisi sadece nakit döviz işlemleri için geçerlidir?

Doğru Cevap: "A" Efektif kur
Soru Açıklaması

Efektif kur Sadece nakit döviz işlemleri için geçerli kurdur. Döviz kuru ise efektif kurun ak-sine döviz cinsinden çek, senet, poliçe ve hazine bonosu gibi ödeme araçlarını da kapsamaktadır.

6.

Türkiye’de kamu mali yönetimine ilişkin ilk düzenleme 1927 yılında çıkarılan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’dur. Bu kanun kaç yılına kadar uygulanmıştır?

Doğru Cevap: "D" 2006
Soru Açıklaması

Türkiye’de kamu mali yönetimine ilişkin ilk düzenleme 1927 yılında çıkarılan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’dur. Bu kanun 2006 yılına kadar uygulanmıştır. 2006 yılından itibaren bütçeler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre hazırlanmaktadır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın merkez birimleri arasında yer alan müdürlüklerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Su Yönetimi
Soru Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın merkez birimleri arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (GM), Çölleşme ve Erozyonla Mücadele GM, Gıda ve Kontrol GM, Hayvancılık GM, Su Yönetimi GM, Şeker Dairesi Başkanlığı ve Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı sayılabilir. 

8.
Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası dönemde ortaya çıkan dışa kapalı ve rekabetçi olmayan sınai yapının başlıca özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yüksek kapasite kullanımı ve ileri teknoloji
Soru Açıklaması
Yüksek kapasite kullanımı ve ileri teknoloji
9.

Toptan ticaret yapan işletmeler arasında birinci sırada yer alan sektör aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Gıda
Soru Açıklaması

Toptan ticaret yapan işletmeler arasında ilk sırada gıda maddeleri, ikinci sırada dokuma-giyim eşyası ve mobilya, üçüncü sırada ise kereste ve yapı malzemesi ticareti yapan işyerleri gelmektedir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği (AB) Ekonomik Faaliyetler Sınıflaması’na (NACE) göre sanayi sektörü içinde yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Canlı hayvan-küçükbaş üretimi
Soru Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Ekonomik Faaliyetler Sınıflaması’na (NACE) göre sanayi sektörü; ma­dencilik ve taş ocakçılığı sanayisi, imalat sanayisi ile elektrik, gaz ve su sanayilerini kapsamaktadır.

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 26
11.
Finansal veya reel sektörlerdeki dengesizliklerin giderilmesi amacıyla hükümetlerin uyguladıkları istikrar politikaları kaç grupta sınıflandırılır?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
Finansal veya reel sektörlerdeki dengesizliklerin giderilmesi amacıyla hükümetlerin uyguladıkları istikrar politikaları ortodoks ve heterodoks politikalar olarak iki grupta sınıflandırılır.
12.
Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti dönemi uygulamalarına ilişkin yanlış bir önermedir?
Doğru Cevap: "E" Sanayi sektörü küçülme yoluna gitmiştir.
Soru Açıklaması
TÜRKİYE’DE EKONOMİK İSTİKRAR PROGRAMLARI
13.
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkeye döviz girişinin yolları arasında değildir?
Doğru Cevap: "B" İç borç
Soru Açıklaması
Dış borç bir ülkeye döviz girişinin yolları arasında yer alır.
14.

Hangi kanun ile Türk Telekom kamu iktisadi kurumu kapsamından çıkartılarak bir şirkete dönüştürülmüştür?

Doğru Cevap: "C" 4502
Soru Açıklaması

4502 sayılı Kanun ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom), kamu iktisadi kuruluşu (KİK) olmaktan çıkartılmış ve etkin çalışmasının sağlanması amacıyla özel hukuk hükümlerine tabi, kamunun sadece hissedar sıfatı ile temsil edildiği bir şirkete dönüştürülmüştür.

15.
Tarımsal ihracatın payının en yüksek olduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 1970
Soru Açıklaması
16.

Tarımda Aşar Vergisi Birinci İktisat Kongresi’nin önerileri doğrultusunda kaldırılınca, devlet önemli bir gelir kaybına uğramıştır. Çünkü devlet gelirlerinin ortalama %25’ini aşar vergisi sağlamaktaydı. Aşar (onda biri) vergisi, ürünün değeri üzerinden %12,5 oranında “ayni” veya “nakdi” olarak alınmakta ve iltizam usulüyle tahsil edilmekteydi. Aşar Vergisi kaç yılında kaldırılmıştır?

Doğru Cevap: "C" 1925
Soru Açıklaması

17 Şubat 1925 tarihinde tarımda Aşar Vergisi Birinci İktisat Kongresi’nin önerileri doğrultusunda kaldırılınca, devlet önemli bir gelir kaybına uğramıştır. Çünkü 1924 yılındaki devlet gelirlerinin ortalama %25’ini aşar vergisi sağlamaktaydı. Aşar (onda biri) vergisi, ürünün değeri üzerinden %12,5 oranında “ayni” veya “nakdi” olarak alınmakta ve iltizam usulüyle tahsil edilmekteydi.

17.
Ulusal malların dış ülkelerde rekabetine önem verilerek, karşılaştırmalı üstünlükler esas alınarak üretime yönelme aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
Doğru Cevap: "D" İhracata dayalı sanayileşme
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin göreli refah düzeylerini karşılaştırmada kullanılan bir göstergedir?
Doğru Cevap: "D" Gerçek kişisel tüketim
Soru Açıklaması
19.
Cumhuriyetin ilk on yılı içinde sanayi sektörünün Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH), diğer adıyla Gayri Safi Ulusal Gelir (GSUG), içindeki payı yüzde kaçlar seviyesinde seyretmiştir?
Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması
Cumhuriyetin ilk on yılı
20.

Aşağıdaklierden hangisi 24 Ocak (1980) Kararları'nın özelliklerinden DEĞİLDİR?

Doğru Cevap: "D" Kaçakçılık ve karaborsaya, ve haksız rekabete yol açmıştır
Soru Açıklaması

24 Ocak Kararları ile ithal ikameci sanayileşme stratejisi terk edilerek, ihracata ağırlık ve öncelik veren sanayileşme modeli benimsenmiştir. Böylece, ihracata dönük stratejiye göre sanayileşmemenin yarattığı sıkıntılar giderilmeye çalışılmıştır. Aslında 24 Ocak Kararları’nın özünde, sanayileşme stratejisindeki değişiklik yatar. Yatırım ve ara malları üretimine öncelik veren anlayış bırakılmış, sanayinin dışa açılmasına önem verilmiş ve ithalatta liberalizasyona (serbestleşme) gidilerek Türk sanayisi terbiye edilmeye çalışılmıştır. Özellikle 1984’ten sonra ithalatın libere edilmesi (serbestleştirilmesi), kaçakçılık ve karaborsayı büyük ölçüde engelleyerek haksız rekabeti ortadan kaldırmış, yabancı sermaye girişleri üzerinde olumlu etki yaratmış ve sanayinin dinamik karşılaştırmalı üstünlükler teorisi içinde yeniden yapılanmasını sağlamıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler