• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 25

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 25
1.

2017 yılı itibarıyla, Türkiye’de faaliyet gösteren 34 mevduat bankasından kaç tanesi kalkınma ve yatırım bankasıdır?

Doğru Cevap: "B" 13
Soru Açıklaması

2017 yılı itibarıyla, Türkiye’de faaliyet gösteren 34 mevduat bankasından 3’ü kamu sermayeli, 9’u özelsermayeli, 21’i yabancı sermayeli, 1’i Fon’a (TMSF) devredilmiş banka, 13’ü kalkınma ve yatırım bankası,5’i ise katılım bankasıdır

2.

Aşağıdakilerden hangisi bir yandan dış ticaret ve hizmet dengesini diğer yandan ise transferleri kapsadığı için, bir ülkede ekonominin rekabetçilik düzeyi, ulusal düzeyde kaynak ihtiyacı, dış ticaret ortakları ve dış ticaret ürünlerinin yapısı itibarıyla karşılaştırmalı üstünlükleri konusunda kapsamlı bilgiler vermektedir?

Doğru Cevap: "C" Cari işlemler açığı
Soru Açıklaması

Cari işlemler açığı bir yandan dış ticaret ve hizmet dengesini diğer yandan ise transferleri kapsadığı için, bir ülkede ekonominin rekabetçilik düzeyi, ulusal düzeyde kaynak ihtiyacı, dış ticaret ortakları ve dış ticaret ürünlerinin yapısı itibarıyla karşılaştırmalı üstünlükleri konusunda kapsamlı bilgiler vermektedir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi Kasım 2000 krizinin ortaya çıkışında önemli bir role sahip olan bankacılık sektöründe yaşanan sıkıntılardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Bankaların büyük ölçekli olması ve öz kaynaklarının yeterli olması
Soru Açıklaması

Krizin ortaya çıkışında bankacılık sektöründe yaşanan sıkıntılar önemli role sahiptir. Söz konusu sıkıntılar aşağıdaki gibi sıralanabilir:• Bankaların pasiflerindeki yabancı para ağırlığı (döviz pozisyon açığı),• Bankaların kaynaklarını yoğun olarak kamu iç borç senetlerinde kullanması,• Aktif ve pasif kalemleri arasında vade uyumsuzluğu,• Yasal altyapının finansal serbestleşmeyi takip edememesi,• Bankaların küçük ölçekli olması ve öz kaynaklarının yeterli olmaması,• Kamu bankalarının görev zararlarının artması ve• Özel bankaların önemli kısmının holding ya da grup bankası olması.

4.
Kamu kesimi borçlanma gereği hesaplanmak istenirse aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?
Doğru Cevap: "E" Özel gelir ve fon açıkları
Soru Açıklaması
5.

Türk müteahhitlerin en az iş aldıkları ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Katar
Soru Açıklaması

6.
Aşağıdakilerden hangisi mali hizmetler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Sigorta hizmetleri
Soru Açıklaması
Mali hizmetler, sigorta ve sigortacılığa bağlı hizmetler ile bankacılık ve diğer mali hizmetler olarak iki ana başlıktan oluşur.
7.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da dış borç ödemelerini güvence altına alacak vergi ve harç gibi gelirlerin toplanması için kurulmuştur?

Doğru Cevap: "D" Düyun-u Umumiye
Soru Açıklaması

1881 tarihindeki Muharrem Kararnamesi ile dış borçlarda yeniden yapılanmaya gidilmiş ve Düyun-u Umumiye İdaresi kurulmuştur. Bu İdare, dış borç ödemelerini güvence altına alacak vergi ve harç gibi gelirlerin toplanması yetkisini almıştır. 

8.

Avrupa Birliği (AB) Ekonomik Faaliyetler Sınıflaması’na (NACE) göre sanayi sektörü aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?

Doğru Cevap: "D" Gaz ve su sanayileri
Soru Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Ekonomik Faaliyetler Sınıflaması’na (NACE) göre sanayi sektörü; madencilik ve taş ocakçılığı sanayisi, imalat sanayisi ile elektrik, gaz ve su sanayilerini kapsamaktadır.

9.

I. Hesaptan hesaba devir yaparak kaydi para oluşturmak,

II. Kambiyo işlemleri yapmak,

III. Tahvil ve hisse senedi emisyonuna aracılık etmek.

Verilen ifadelerden hangisi/hangileri ticaret bankalarının temel işlevlerindendir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi faaliyet dışı gelirlerin kapsamında değildir? 

Doğru Cevap: "C" Müteşebbis gelirleri
Soru Açıklaması

Hanehalkı ya da fert açısından gelir, üretime yapılan katkı karşılığında belirli bir sürede elde edilen değerlerin toplamı olarak tanımlanabilir. Bu gelirler faaliyet gelirleri (maaş, ücret, yevmiye ve müteşebbis gelirleri) veya faaliyet dışı gelirleri (gayrimenkul (kira geliri), mülk geliri, sosyal transferler ve haneler arası karşılıksız transferler) kapsamaktadır.

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 25
11.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın temel görevleri arasında yer almamaktadır?

Doğru Cevap: "E" Özel bankacılık sistemini düzenlemek
Soru Açıklaması

TCMB’nin temel görevleri şunlardır:• Açık piyasa işlemleri yapmak,• Hükûmetle birlikte Türk Lirası’nın  iç ve dış değerini korumak ve kur rejimini belirlemek,• Zorunlu karşılıklar ve genel disponibilite ile ilgili usul ve esasları belirlemek,Reeskont ve avans işlemleri yapmak,• Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek,• TL’nin hacim ve tedavülünü düzenlemek,• Finansal sistemde istikrarı sağlayıcı para ve döviz piyasalarını yürütmek,• Mali piyasaları izlemek,• Mevduatların vade ve türleri ile katılım hesaplarının vadelerini belirlemektir.

12.

İktisadi Savunma Planı hangi yıl yürürlüğe girmiştir?

Doğru Cevap: "B" 1939
Soru Açıklaması

İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasından üç ay önce, İBYSP’den de vazgeçilerek yerine 5 Nisan 1939 tarihinde İktisadi Savunma Planı konulmuştur.

13.
Türkiye’de kamu gelirlerinin tarihsel gelişimi incelendiğinden, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Dolaysız vergilerin payı düşmektedir.
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi ile sanayileşme olmadan ülkenin kalkınama­yacağını ileri süren devlet adamlarının sayısı artmaya başlamıştır?

Doğru Cevap: "A" İkinci Meşrutiyet
Soru Açıklaması

İkinci Meşrutiyet’in 1908’de ilan edilmesiy­le, sanayileşme olmadan ülkenin kalkınama­yacağını ileri süren devlet adamlarının sayısı artmaya başlamıştır.

15.

2017 yılı itibarıyla Türkiye'deki mevduat bankalarının sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" 34
Soru Açıklaması

2017 yılı itibarıyla, Türkiye’de faaliyet gösteren 34 mevduat bankası bulunmaktadır

16.
Belli bir süre içinde bir ekonominin yerleşikleri ile yabancılardan oluşan ekonomik akımlara bağlı değerlerin, transfer ödemelerinin ve rezervlerde meydana gelen değişikliklerin sistematik ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak tutulduğu istatistiki belgeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Ödemeler Dengesi
Soru Açıklaması
Ödemeler Dengesi (Bilançosu): Belli bir süre içinde bir ekonominin yerleşikleri ile yabancılar oluşan ekonomik akımlara bağlı değerlerin, transfer ödemelerinin ve rezervlerde meydana gelen değişikliklerin sistematik ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak tutulduğu istatistiki belgedir.
17.

Aşağıdaki ulaşım türlerinden hangisi mal taşımacılığı açısından en ucuzdur?

Doğru Cevap: "B" Denizyolları
Soru Açıklaması

Özellikle mal ulaşımında denizde taşıma en ucuz olanıdır. 

18.
Ekonomi içindeki payı giderek büyüyen hizmetler sektörünün gelişimi aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
Doğru Cevap: "A" Dünyada yaşanan hızlı kentleşmeye
Soru Açıklaması
Ekonomi içindeki payı giderek büyüyen hizmetler sektörünün gelişimi, dünyada yaşanan hızlı kentleşmeye, kamu sektörünün gelişmesine ve diğer sektörlerde girdi olarak kullanılan ara hizmetlere olan talebin artmasına bağlanabilir. Ülkelerin yeterli hizmet alt yapısına sahip olması, ekonominin tüm sektörlerindeki üretkenlik ve rekâbet gücü için çok önemlidir.
19.
Türkiye’nin kanun ile kurulan ve üyeliği zorunlu olan ilk sosyal güvenlik kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Amele Birliği 
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi Telekomünikasyon Kanunu’nda yer alan hizmet niteliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Vekalet Sözleşmesi
Soru Açıklaması

Telekomünikasyon Kanunu ile tüm telekomünikasyon (haberleşme) hizmetlerinin, hizmetin niteliğine göre görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi, ruhsat veya genel izin yoluyla yürütülmesi hükmü getirilmiştir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler