• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 24

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 24
1.
BM‘in yapmış olduğu ayrıma göre aşağıdakilerden hangisi hizmetler sektöründe yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Sağlık hizmetleri
Soru Açıklaması
Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu ayırıma göre hizmetler sektörü; hükümet hizmetleri, genel kamu hizmetleri, teşebbüs ve özel kuruluşların hizmetleri, dinlenme, eğlence ve benzeri hizmetler ile kişisel hizmetleri kapsamaktadır.
2.

Aşağıdakilerden hangisi Ortodoks istikrar politikalarına dair doğru bir ifadedir? 

Doğru Cevap: "A" Fiyat istikrarını sağlamak temel amaçtır.
Soru Açıklaması

Ortodoks istikrar politikaları fiyat istikrarının sağlanmasında sıkı para, sıkı maliye ve sabit kur politikalarını kullanır. Doğru cevap A'dır.

3.

2017 yılında dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması arasında kaç Türk firması yer almaktadır?

Doğru Cevap: "D" 46
Soru Açıklaması

Her yıl ENR (Engineering News Record) tarafından, firmaların bir önceki yıl yurt dışındaki işlerden kazandıkları gelir esas alınarak yapılan performans sıralamasına göre 2017 yılında dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması arasında 46 Türk firması yer almıştır.

4.
Türkiye’de inşaat ve müteahhitlik hizmetlerine ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İnşaat sektörü inşaat sanayisini de kapsayacak niteliktedir.
Soru Açıklaması
İnşaat sektörü ile inşaat sanayisini birbirine karıştırmamak gerekir.
5.

(i) Üretilmeyen ve finansal olmayan var­lıkların edinimi ve elden çıkarılması (kara parçası gibi maddi olmayan varlıklar ile bayilikler, ticari marka ve kira ile lisans gibi transfer edilebilir söz­leşmeler gibi maddi olmayan varlıklar), (ii) Serma­ye transferleri (borç affı ve diğer sermaye transfer­leri gibi) şeklindeki işlem kayıtları aşağıdaki hesaplardan hangisi altında toplanmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Sermaye hesabı
Soru Açıklaması

Ödemeler bilançosunda yer alan sermaye hesabında iki grup işlem kayda alın­maktadır: (i) Üretilmeyen ve finansal olmayan var­lıkların edinimi ve elden çıkarılması (kara parçası gibi maddi olmayan varlıklar ile bayilikler, ticari marka ve kira ile lisans gibi transfer edilebilir söz­leşmeler gibi maddi olmayan varlıklar), (ii) Serma­ye transferleri (borç affı ve diğer sermaye transfer­leri gibi).

6.
Hizmetler sektörünün ikinci önemli alt sektörü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ulaştırma ve  haberleşme 
Soru Açıklaması
Hizmetler sektörünün ikinci önemli alt sektörü, ulaştırma ve haberleşmedir.
7.

Sanayi sektöründeki sorunlar kapsamında, Türkiye’nin Küresel Rekabet Endeksi’ndeki yerinin gerilemesi, sanayi sektörü açısından bir sorundur. Türkiye sanayileşme anlamında önemli adımlar atmış olmasına karşılık, dışa bağımlılığı devam etmektedir. İmalat sanayisinin sorunları ve eksikliklerine genel olarak baktığımızda sorunların devam ettiğini görüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Ara ve yatırım mallarında içe bağımlı yapı devam etmektedir.
Soru Açıklaması

Ara ve yatırım mallarında dışa bağımlı yapı, devam etmektedir.

8.

Merkez bankacılığı Dünya'da ilk kez ne zaman ortaya çıkmıştır? 

Doğru Cevap: "A" 1694
Soru Açıklaması

Dünya’da ilk kez 1694 yılında İngiltere’de ortaya çıkan merkez bankacılığı, olgunluğa 1800’lü yıllarda ulaşmıştır

9.

Osmanlı sanayisinde, yabancı sermayenin payı düşük, çevirici güç yetersiz ve teknoloji geriydi. 264 sanayi kuruluşunda toplam 20.977 beygir gücünde çevirici güç kullanılmıştı. Bu gücün %76’sı buhar makinelerinden, %13’ü petrol kullanan içten yanmalı motorlardan ve %6,5’i de elektrik motorlarından sağlanıyordu. Enerji daha çok kol gücüne dayanıyordu. Osmanlı Devleti’nde ilk elektrik enerjisi üretim birimi, 1902’de nerede kurulmuştur?

Doğru Cevap: "C" Adana
Soru Açıklaması

Osmanlı sanayisinde, yabancı sermayenin payı düşük, çevirici güç yetersiz ve teknoloji geriydi. 264 sanayi kuruluşunda toplam 20.977 beygir gücünde çevirici güç kullanılmıştı. Bu gücün %76’sı buhar makinelerinden, %13’ü petrol kullanan içten yanmalı motorlardan ve %6,5’i de elektrik motorlarından sağlanıyordu. Enerji daha çok kol gücüne dayanıyordu. Osmanlı Devleti’nde ilk elektrik enerjisi üretim birimi, 1902’de Adana’da kurulmuş ve 1913 yılında İstanbul’da bir benzeri faaliyete geçmiştir.

10.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın görevleri arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "E" Ekonomik büyüme hedeflerini belirlemek 
Soru Açıklaması
Ekonomik büyüme hedeflerini belirlemek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın görevleri arasında yer almaz.
logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 24
11.

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan iş birliğiyle Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu’nun  açılmasıyla  Çin’den Avrupa’ya ürünler demiryoluyla kaç günde ulaşabilmektedir?

Doğru Cevap: "E" 15
Soru Açıklaması

Uluslararası demiryolunun geliştirilmesi için Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan iş birliğiyle Kars- Tiflis-Bakü Demiryolu’nun 30 Ekim 2017 tarihinde açılmasıyla Londra’dan Çin’e kesintisiz demiryolu sağlanmıştır. Uzunluğu 838 km olan demiryolunun, 76 km’si Türkiye’den, 259 km’si Gürcistan’dan ve 503 km’si ise Azerbaycan’dan geçmektedir. Yeni hat sayesinde BTK (Bakü-Tiflis- Kars) güzergâhında ürünler Çin’den Avrupa’ya demiryoluyla 15 günde ulaşabilecektir.

12.

Türkiye’de GSYH hesaplamalarında esas alınan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Üretim
Soru Açıklaması

GSYH hesaplamasında üretim, harcama ve gelir olmak üzere üç yöntem vardır. Türkiye’de GSYH hesaplamalarında üretim yöntemi esas alınmaktadır. Doğru cevap A'dır.

13.
Lozan Antlaşması’nın öngördüğü kısıtlamalar hangi yılda sona ermiştir?
Doğru Cevap: "A" 1928
Soru Açıklaması
Lozan Antlaşması’nın öngördüğü kısıtlamalar 1928 yılında sona ermiştir.
14.
Türkiye’nin özellikle ulaştırma sektöründe en geride olduğu ulaştırma türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Demiryolu 
Soru Açıklaması
Karayollarının hızlı gelişimine karşılık demiryollarında Cumhuriyet döneminde önemli bir atılım gerçekleştirilememiştir.
15.
2011 yılı itibariyle Türkiye ekonomisinde kişi başına düşen gelir dolar cinsinden aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 10,444
Soru Açıklaması
16.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde aşağıdaki tarihlerden hangisinde devalüasyon yapılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" 24 Mart 1984
Soru Açıklaması
Türkiye 7 Eylül 1946, 4 Ağustos 1958, 10 Ağustos 1970, 21 Eylül 1977, 1 Mart 1978, 10 Haziran 1979, 24 Ocak 1980, 5 Nisan 1994 ve 22 Şubat 2001 tarihinde devalüasyon yapmış ve TL’nin değerini idari kararla düşürmüştür.
17.
Türkiye tarihinde senelik sanayi sektörü büyümesinin maksimum olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 1952-1957
Soru Açıklaması
% 19.2 büyüme
18.
5.UNDP’nin 2011 yılı verilerine göre Türkiye insani gelişmişlik düzeyi bakımından                kaçıncı sırada yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" 92
Soru Açıklaması
19.

Yukarıdaki tabloya göre göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "D" Yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızın bireysel harcamaları giderek artmıştır.
Soru Açıklaması

Yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımız ülkemizde turistlerden daha fazla bireysel harcama yapmaktadırlar.

En çok turist 2014 yılında gelmiştir.

2018 yılı gelen turistlerin en düşük harcama yaptığı yıldır.

Yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızın bireysel harcamaları giderek azalmıştır.

En az turist 2001 yılında gelmiştir.

20.
I. İhracatta ağırlık ileri teknoloji ve sermaye-yoğun ürünlerdedirII. ithalatta ağırlık sermaye ve ara mallarındadır.III. İhracatta sermaye malının payı zamanda içinde artmakla birlikte düşük seviyededirIV. 1983’ten sonra tüketim mallarının ithalattaki payı bazı yıllarda düşüş gösterse de, giderek artmıştırTürkiye dış ticareti ile ilgili olarak yukardakilerden hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" II, III, ve IV
Soru Açıklaması
Doğru seçenek C şıkkıdır. Türkiye’de ithalatta ağırlık sermaye ve ara mallarındadır. 2011 yılında ithalatımızın %88’i sermaye (yatırım) malı ve aramalından (hammaddeden) oluşmaktadır. İthalatımızın ağırlıklı olarak sermaye ve ara malından oluşmasının nedeni, yerli üretimin ithal sermaye malı ve girdilere olan bağımlılığından kaynaklanmaktadır. İleri teknoloji ve sermaye-yoğun ürünleri üretebilen yerli üretimin yetersiz ya da hiç bulunmaması sebebiyle ithal mallara olan bağımlılık kırılamamakta ve buna bağlı olarak ekonomi büyümeye başladığında ithalat talebi de artmaktadır.1950’lerde ithalatın yaklaşık %20’sini oluşturan tüketim mallarının payı, giderek azalmış, 1983’te en düşük seviye %1,2’ye inmiştir. 1983’ten sonra tüketim mallarının ithalattaki payı, bazı yıllarda düşüş gösterse de genelde artmış ve 2011 yılında 12,3 olarak gerçekleşmiştir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler