• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 23

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 23
1.

İktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az %15’ine, en çok %50’sine sahip bulundukları anonim şirketlere ne denir?

Doğru Cevap: "D" İştirak
Soru Açıklaması

İştirak; KİT’leri düzenleyen 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre iktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az %15’ine, en çok %50’sine sahip bulundukları anonim şirketlerdir.

2.

Tarım sektörünün İnsanların besin gereksinimlerini karşılamak, Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olmak, Sanayi sektörüne hammadde sağlamak, Tarım dışı sektörlere istihdam sağlamak, Tarım dışı sektörlerde üretilen mal ve hizmetlere talep yaratmak, Çevre sağlığı ve toplumun ruhsal dengesini koruma gibi bazı işlevleri vardır. Tanımı, “Gelecekte yaşayacak insanların refah düzeylerini azaltmadan, günümüzde yaşayan insanların refah düzeylerini artırma şeklinde tanımlanan bir kalkınma modelidir.”  şeklinde verilen  işlev aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olmak
Soru Açıklaması

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olmak: Sürdürülebilir kalkınma, gelecekte yaşayacak insanların refah düzeylerini azaltmadan, günümüzde yaşayan insanların refah düzeylerini artırma şeklinde tanımlanan bir kalkınma modelidir. Bu anlamda, tarımsal ihtiyaçlar büyük bir öneme sahiptir.

3.

Türkiye'deki ulaştırma sektörü ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Kara yolları yapımı Demokrat Parti zamanında hızlanmıştır.
Soru Açıklaması

Kara yoluyla hem yük hem de yolcu taşınmaktadır.

Kara yolları yapımı Demokrat Parti zamanında hızlanmıştır.

Ülkemizde demir yolunun ulaştırmadaki payı Avrupa'dan düşüktür.

Ekonominin büyümesi , ulaştırma ile haberleşmeye doğrudan bağlıdır.

Türkiye’de yük taşımalarında ağırlık kara yollarındadır.

4.

Aşağıdaki politikaların hangisinde resmî rezervlere duyulan ihtiyaç en üst düzeyde gerçekleşmektedir?

Doğru Cevap: "C" Sabit kur politikası
Soru Açıklaması

Sabit kur sisteminin takip edildiği bir ekonomide resmî rezervlere duyulan ihtiyaç en üst düzeyde olurken, dalgalı kur sisteminde rezervlere daha az ihtiyaç duyulmaktadır. 

5.

Türkiye’de 1947 Kalkınma Planı (Vaner Planı) ile başlatılan ve 1958 İstikrar Kararlarının yürürlüğe girmesine kadar devam eden ekonomideki liberal dönem için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz?

Doğru Cevap: "E" Sanayi sektöründe kamunun payı azalmıştır.
Soru Açıklaması

Türkiye’de 1947 Kalkınma Planı (Vaner Planı) ile başlatılan; ithal ikamesi yerine ihracatı teşvik, sanayi yerine tarımı teşvik ve kamu kesimi yerine özel kesimi tercih edilen liberal dönemde, sanayi sektörü, 1958 yılına kadar iç talebin canlı olması sebebiyle hızla büyümüştür. Kamuya ait sanayi kuruluşları da büyüdüğü için sanayi sektöründe kamunun payı azalmamıştır.

6.

Türkiye'de 100 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyeri sayısının toplam içindeki payı yüzde kaçtır?

Doğru Cevap: "A" 0,2
Soru Açıklaması

100 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyeri sayısının toplam içindeki payı %0,2’dir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi TCMB'nın kullandığı geleneksel para politikası araçlarından değildir?

Doğru Cevap: "C" devlet iç borçlanma senetleri
Soru Açıklaması

Merkez Bankası, politika faiz oranı (haftalık repo faiz oranı) ile birlikte açık piyasa işlemleri, döviz müdahaleleri, reeskont kredileri ve zorunlu karşılıklardan oluşan geleneksel para politikası araçları kullanılmakta idi. Doğru cevap C'dir.

8.

Osmanlı Devleti’nde hizmete alınan ilk demiryolu hattı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İzmir-Aydın
Soru Açıklaması

Osmanlı Devleti’nde ilk demiryolu hattı İzmir-Aydın hattının (130 km) açılmasıyla gerçekleşmiştir. 

9.

Sanayiciler, gümrük tarifele­ri artırılarak sanayinin dış rekabetten korunmasını, bir sanayi bankasının kurulmasını, Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmasını, makine araç ve ge­reç ithaline vergi bağışıklığı sağlanmasını aşağıdakilerden hangisinde talep etmişlerdir?

Doğru Cevap: "E" Türkiye İktisat Kongresinde
Soru Açıklaması

Osmanlı’dan devralınan az sayıda sanayi kurulu­şunun, yüksek düzeydeki rekabetten korunması ve sanayi sektörünün gelişebilmesi için, Türkiye İkti­sat Kongresi’ne katılan sanayiciler, gümrük tarifele­ri artırılarak sanayinin dış rekabetten korunmasını istemişlerdir. Ayrıca, Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmasını, bir sanayi bankasının kurulmasını, makine araç ve ge­reç ithaline vergi bağışıklığı sağlanmasını da talep etmişlerdir.

10.

Türkiye’ye gelen turist sayısında hangi yıldan sonra hızlı bir artış gözlenmiştir?

Doğru Cevap: "E" 1990
Soru Açıklaması

Türkiye’ye gelen turist sayısında 1990’lardan sonra hızlı bir artış gözlenmiştir. Bunda, turizme verilen önem, turistik belgeli tesis ve yatak sayısındaki artış önemli rol oynamıştır.

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 23
11.

__________________  için Türkiye’deki limanlara yeterli yük çekilememekte, Türkiye deniz yolunda transit bir ülke olamamaktadır.

Doğru Cevap: "A" Ölçek ekonomisi yakalanamadığı
Soru Açıklaması

Türkiye, denizle iç içe yaşayan bir ülkedir, bu nedenle deniz ulaşımı Türkiye için çok önemlidir. Kıyılarımızın uzunluğu Akdeniz’in boyunun 2,5 katı kadardır. Türkiye’de şehirlerin %40’ının deniz kıyısı vardır. Buna karşılık, ölçek ekonomisi yakalanamadığı için Türkiye’deki limanlara yeterli yük çekilememekte, Türkiye deniz yolunda transit bir ülke olamamaktadır.

12.

Teşvik-i Sanayi Kanunu kapsamına giren kuruluşların sayım sonuçları hangi yıl yayımlanmıştır?

Doğru Cevap: "D" 1917
Soru Açıklaması

Teşvik-i Sanayi Kanunu kapsamına giren kuruluşların sayım sonuçları 1917 yılında yayımlanmıştır.

13.
Tarımsal faaliyetler hangi nedenle bir kaç alt üretim sektörü ve analizi ile incelenmelidir?
Doğru Cevap: "B" Rekabet avantajlarını analiz etmek için
Soru Açıklaması
14.
Türkiye’de en çok göç veren bölgelere bakıldığında coğrafi ve iklimsel şartlara bağlı olarak üretimin özellikle sanayileşmenin yetersiz olması, göçü tetikleyen önemli unsurlardandır. Aşağıdakilerden hangisi en çok göç veren iki bölgedir?
Doğru Cevap: "B" Karadeniz ve Doğu Anadolu
Soru Açıklaması
15.

Bir kişinin geliri 2000 TL ise, bireyin ödediği tüm vergi 700 TL ve bu kişinin kamu hizmetlerinden sağladığı yarar da 100 TL ise  bu kişi üzerindeki net vergi yükü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" %40
Soru Açıklaması

Net Vergi Yükü= (Ödenen tüm vergiler - Kamu hizmetlerinden sağlanan yarar) / Gelir olarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle Net Vergi Yükü= ((700-100)/2000)= 30/100=%30 dur.

16.
Aşağıdaki seçeneklerde verilen özelliklerden hangisi hizmetler sektörünün temel özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Hizmetler sektörüne konu olan mal ve hizmetler dayanıklı mal ya da hizmettir.
Soru Açıklaması
Hizmetlerin temel özelliklerinden biri gayri maddi ve görünmez olmalarıdır. Mallar ve hizmetler arasındaki temel farklılıklardan birisi de ülkelerin yerli sanayilere sağladığı korumalardır. Hizmetlerin gayri maddi niteliği ve birçok hizmet işleminin sınır ötesi hareketi içermemesi dolayısıyla sektör ulusal düzenlemelerle korunmaktadır. Az sayıda hizmet işleminin niteliği tüketicilerin hizmetlerin verildiği ülkeye gitmesini gerektirmektedir.
17.
Türkiye topraklarının % kaçı Asya kıtasındadır? 
Doğru Cevap: "B" %97
Soru Açıklaması
18.
Teşvik-i sanayi kanunu kapsamına giren kuruluşların sayım sonuçlarına göre Osmanlıda sanayi ağırlıklı olarak hangi bölgede yoğunlaşmıştır?
Doğru Cevap: "C" Batı Anadolu 
Soru Açıklaması
Teflvik-i Sanayi Kanunu
19.

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin özellikleri arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "B" Hizmetler üretici ve tüketici arasında doğrudan bir etkileşim yaratır
Soru Açıklaması

Hizmetlerin maddi bir yapısı yoktur, depolanamaz ve transfer edilemez. Hizmetler üretici ve tüketici arasında doğrudan bir etkileşim yaratır.

20.
Aşağıdaki vergilerden hangisi gelir adaletini sağlamada daha etkin bir vergidir?
Doğru Cevap: "D" Kişisel gelir vergisi
Soru Açıklaması
Cevap ( d ) Kişisel gelir vergisi
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler