• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 21

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 21
1.
Batman- Dörtyol arasına döşenen Türkiye'nin ilk boru hattı ne zaman işletmeye açılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1966
Soru Açıklaması
Türkiye'de ilk boru hattı 1966'da TPAO tarafından Batman-Dörtyol (İskenderun Körfezi) arasında döşenmiş ve işletmeye açılmıştır.
2.
Türkiye ekonomisine ilişkin tasarruflarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Tasarruf oranı giderek artmaktadır.
Soru Açıklaması
3.
Türkiye ekonomisinde  2001-2010 döneminde borç yükündeki azalmasında aşağıdaki etkenlerden hangisi  temel olarak belirleyici olmuştur? 
Doğru Cevap: "A" Faiz harcamalarında düşüş
Soru Açıklaması
4.

Tasarruf aracı, işlem aracı, ölçü birimi olarak ulusal paradan yabancı paraya doğru bir yönelmeyi ifade eden para ikamesi özellikle hangi dönemlerde gerçekleşir?

Doğru Cevap: "C" Kriz dönemleri
Soru Açıklaması

Tasarruf aracı, işlem aracı, ölçü birimi olarak ulusal paradan yabancı paraya doğru bir yönelmeyi ifade eden para ikamesi özellikle kriz dönemlerinde gerçekleşir.

5.

I. Tüketim malları

II. Madencilik

III. Ara malları

IV. Elektrik Üretimi

Yukarıdakilerden hangisi TÜİK'in sınıflandırmasında imalat sektörü içinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması

Türkiye’de sanayi sektörü, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından madencilik, imalat sanayisi ve enerji (elektrik, gaz ve su) olarak sınıflandırılmıştı. Günümüzde TÜİK’in temel aldığı NACE Rev.2 sınıflandırma sisteminde, sanayi sektörünün kapsamı madencilik ve taş ocakçılığı (B), imalat (C) ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı (D) şeklindedir. İmalat sanayi alt sektörü ise tüketim malları, ara malları ve yatırım malları olarak üçe bölünmüş ve her biri kendi içinde alt sanayi dallarına ayrılmıştır. 

6.

Aşağıdakilerden hangisi bölge ve il merkezlerini, deniz ve hava li­manlarını birbirine bağlayan yollardır?

 

Doğru Cevap: "B" Devlet yolları
Soru Açıklaması

Devlet yolları, bölge ve il merkezlerini, deniz ve hava li­manlarını birbirine bağlayan birinci derecede ana yollardır. İl yolları, il sınırları içinde kalan ikinci derecedeki yollardır. Bu yollar kent, kasaba, ilçe ve bucak merkezlerini birbirle­rine, il merkezlerine ve komşu ildeki en yakın merkezlere bağlar. Bu yolların yapım, bakım ve onarımını ayrı kamu kuruluşları gerçekleştirmektedir.

7.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde BAĞKUR’un hizmet sunduğu kesim doğru olarak belirtilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanlar
Soru Açıklaması

1972 yılında 1479 sayılı Kanun ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ-KUR) kurulmuştur. 1479 sayılı Kanun ile (Bağ-Kur ile) esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanlar sosyal güvence kapsamına alınmıştır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi sanayileşmiş ekonominin diğer adıdır?
Doğru Cevap: "B" Gelişmiş ekonomi
Soru Açıklaması
ekonomik gelişme ile sanayileşme
9.
Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörünün işlevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Tarım içi sektörlerde üretilen mallara arz yaratmak
Soru Açıklaması
10.
Devlet Planlama Teşkilatı hangi yılda çıkarılan yasa ile kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" 1961
Soru Açıklaması
DPT
logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 21
11.

Cumhuriyetin ilanından 1929 yılına kadar Türkiye'de devletin dış ticaret politikası belirleme yetkisinin sınırlı olmasının sebebi nedir?

Doğru Cevap: "B" Lozan Antlaşması
Soru Açıklaması

Türk ekonomisinin 1923-29 döneminde korumasız olarak dışa açık fakir bir hammadde ekonomisi olduğu söylenebilir. Lozan Antlaşması hükümleri gereği, 1929 yılına kadar devletin dış ticaret politikası belirleme yetkisi sınırlıdır.

12.
İnsani Gelişmişlik Endeksi (İGE) ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?I. İnsani Gelişmişlik Endeksi (İGE), ülkelerin kalkınma düzeylerini belirlemede kullanılan en yaygın ölçümlerden biridir.II. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından kullanılan “İnsani Gelişmişlik Endeksi", “Beşeri Kalkınma Endeksi” olarak da isimlendirilir.III. Türkiye'nin milli gelir seviyesinin küresel ekonomik krizden az etkilenmesi ve doğumda beklenen yaşam süresinin artması, ülkenin İGE'sinde kötüleşmeye sebep olmuştur.IV. Türkiye 2011 yılı İGE sıralamasında durumu, bir önceki yıla göre, kötüleşerek üç basamak aşağıya inmiştir.V. Türkiye, 2011 yılı İnsani Gelişme Raporu’nda 187 ülke arasında 92’nci sırada yer almaktadır.
Doğru Cevap: "C" I. II. V
Soru Açıklaması
Ülke milli gelir seviyesinin küresel ekonomik krizden az etkilenmesi ve doğumda beklenen yaşam süresinin artması İnsani Gelişmişlik Endeksi’nde (İGE) kötüleşmeye değil iyileşmeye sebep olur. Türkiye, 2011 verileri değerlendirildiğinde, bir önceki yıla (2010 ) göre İnsani Gelişmişlik Endeksi’nde (İGE) kötüleşme değil iyileşme göstererek üç basamak yukarıya çıkmıştır.
13.
İthal ikameci ve korumacı politikalara ağırlık verilmeye hangi yıllarda başlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1930’lu yılların ortalarından sonra
Soru Açıklaması
Yerli sanayi yetersiz
14.

Türkiye’deki şartlar göz önüne alındığında dışa ve ithalata bağımlılığı en az olan sektör aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İnşaat 
Soru Açıklaması

Türkiye’deki inşaat yoğunluğunun olduğu yapılaşmanın özellikleri dikkate alındığında, inşaat; emek-yoğun, fazla nitelikli elaman gerektirmeyen, dışa ve ithalata bağımlılığı çok düşük bir sektördür. 

15.

Türkiye'de ilk devalüasyon hangi yıl gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "B" 1946
Soru Açıklaması

İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası ekonomik dengelerin yerine oturmaya başladığı dönemde, Türkiye’de 7 Eylül 1946’da gerçekleştirilen ilk devalüasyon bir yana bırakılırsa; 1958, 1970, 1980, 1994, 2000-2001 ve 2008 yılından itibaren devameden geniş çaplı istikrar programları yürürlüğe konmuştur.

16.
Merkez bankaları tarafından para arzının arttıtılması veya azaltılması uygulamasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Asli para
Soru Açıklaması
Bir ekonomide merkez bankaları para basmak ve bunu piyasaya sürmek ve çekmek suretiyle para arzını artırır ve azaltır. Asli para olarak bilinen bu emisyon yoluyla parasal genişleme veya daralma sürecine, ticaret bankaları hesaptan hesaba devir yaparak, kaydî para üretmek suretiyle katkı sağlarlar.
17.
Türkiye’deki nüfus sayımları ve sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" Günümüzde nüfus sayımı TÜİK tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre yapılmaktadır.  
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "E" Dünya Bankası Barker Raporu
Soru Açıklaması

1950’de Dünya Bankası Barker Raporu hazırlanmıştır. 

12 Kasım 1942 tarihinde 4305 sayılı Varlık Vergisi Kanunu çıkarılmıştır.

1940 yılı başında Hükûmete sınırsız yetkiler veren Millî Müdafaa Kanunu kabul edilmiştir.

5 Nisan 1939 tarihinde İktisadi Savunma Planı kabul edilmiştir.  

1929-1930 yıllarında Dünya Ekonomik Krizi (Büyük Buhran) yaşanmıştır. 

19.
Aşağıdaki vergi türlerinden hangisi vergi sisteminin 4 temel ayağından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Motorlu taşıtlar vergisi
Soru Açıklaması
20.

Türk ekonomisinin borçlanmadan yaşayamayacak bir işleyişe evrildiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 1950'ler
Soru Açıklaması

Menderes Hükûmetleri döneminde (1950- 1960) dış borçlanmaya âdeta yegâne çare olarak başvurulmuştur. 1950 yılında 776 milyon dolar olan dış borç toplamı, 1956 yılında 1,2 milyar dolara ve 1960 yılında 5 milyar dolara yükselmiştir. Devlet dış borç faizlerini dahi ödeyemeyecek hâle gelince moratoryum ilan etmiştir. 4 Ağustos 1958 tarihinde IMF önerileri doğrultusunda alınan istikrar tedbirleri ile TL devalüe edilmiş ve OECD, IMF ve ABD ile anlaşmalar imzalanarak 600 milyon dolarlık dış borç ertelenmiş, 350 milyon dolarlık yeni bir kredi alınmıştır. Bu aşamadan sonra Türk ekonomisi adeta borçlanabildikçe yaşayabilen bir işleyişe sahip olmuştur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler