• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 20

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
1.
Konut üretiminin Türkiye'de toplam yapı üretimindeki payı % kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 90
Soru Açıklaması
Konut üretimi Türkiye'de toplam yapı üretiminde %90'lık paya sahiptir.
2.

Aşağıdaki zaman aralıklarından hangisi sermaye yeterlilik %20’nin üzerinde kalmıştır?

Doğru Cevap: "A" 2001-2006
Soru Açıklaması

Sermaye yeterlilik oranı 2001 krizinden sonra sürekli olarak yasal hedefin (%8) çok üzerinde seyretmiştir. Özellikle 2001’deki krizi takip eden 5 yıl %20’nin üzerinde kalmıştır.

3.

Bir ülkenin ithal ettiği malları çok fazla fiziki değişikliğe uğratmadan başka ülkelere satması demek olan yeniden ihracatta kendisinden yararlanılan faktör hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ülkeler arası fiyat farkları
Soru Açıklaması

Bir ülkenin ithal ettiği malları çok fazla fiziki değişikliğe uğratmadan başka ülkelere satmasıdır. İthalatçı ülke, küçük değişiklikler yaptığı ve yeniden ambalajladığı malı diğer ülkelere ihraç eder. Yeniden ihracatta amaç ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarından faydalanmaktır.

4.
 • Kamu mülkiyetindeki ekonomik kuruluşların (KİT’lerin) yönetim ve mülkiyetinin özel sektöre devredilmesi
 • KİT’lerin sermayesinin en az %50’sinin özel sektöre devri gerekmektedir.
 • Özelleştirmede ilk şart mülkiyet devrinin gerçekleşmesidir.
 • Özelleştirmeye ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "D" I ve III
  Soru Açıklaması

  Kamu mülkiyetindeki ekonomik kuruluşların (KİT’lerin) yönetim ve mülkiyetinin özel sektöre devredilmesidir. Burada KİT’lerin sermayesinin en az %51’inin özel sektöre devri gerekmektedir. KİT çatısı altında yer alan fakat devletin %50’den daha az paya sahip olduğu iştiraklerdeki kamu payının özel sektöre devrini ise kamunun elindeki menkul değerlerin satılarak paraya dönüştürülmesi olarak ifade edebiliriz. Özelleştirmede ilk şart mülkiyet devrinin gerçekleşmesidir. Çünkü bu sayede söz konusu kuruluş, devlet kontrolünden çıkmakta ve bütçe üzerindeki yükü (varsa) azalmaktadır. Yönetim devri de özelleştirmenin ikinci koşuludur.

  5.

  Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin ithalat yapılan ülkede ticari varlık kurmalarını gerektirmeksizin sınır ötesi hareketler aracılığıyla giderek artan bir şekilde hizmet sunma­larını mümkün kılmaktadır?

  Doğru Cevap: "E" E-ticaretteki gelişmeler
  Soru Açıklaması

  Haberleşme teknolojisinde hızlı değişiklikler ve elektronik ticaretin (e-ticaret) geli­şimi, şirketlerin ithalat yapılan ülkede ticari varlık kurmalarını gerektirmeksizin sınır ötesi hareketler aracılığıyla giderek artan bir şekilde hizmet sunma­larını mümkün kılmaktadır. Hizmetler ticaretinin büyümesinde, e-ticaretin hızlı gelişiminin etkisi de vardır.

  6.
  I. UNDP tarafından yayınlanan bir raporda kullanılan endekstir. II. Pakistanlı iktisatçı ve maliye bakanı Mahbub ul Haq ve Nobel ödüllü Hintli iktisatçı Amartya Sen liderliğindeki ekip tarafından geliştirilmiştir. III. Endeksin en düşük değeri 0 iken, en yüksek değeri 1’dir. Yukarıda verilen bilgiler hangi endeksle ilgilidir?
  Doğru Cevap: "B" İnsani Gelişme Endeksi
  Soru Açıklaması

  İnsani Gelişme Endeksi (Human Development Index): UNDP tarafından yayınlanan İnsani Gelişme Raporu’nda kullanılan endekstir. İnsanî Gelişme Endeksi (İGE) Pakistanlı iktisatçı ve maliye bakanı Mahbub ul Haq ve Nobel ödüllü Hintli iktisatçı Amartya Sen liderliğindeki ekip tarafından geliştirilmiştir. Endeksin en düşük değeri 0 iken, en yüksek değeri 1’dir.

  7.
  Mahalli idareler bütçeleri aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
  Doğru Cevap: "B" Bakanlıkları
  Soru Açıklaması
  8.
  Uluslararası turizm talebine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  Doğru Cevap: "A" Son on yılda %45 oranında artmıştır.
  Soru Açıklaması
  Doğru cevap A seçeneğinde yer almaktadır. Dünya turizm talebi son on yılda dikkate değer bir artış göstermiştir (%45). Bu artışın arka planında hanehalklarının refah düzeyindeki artış yatmaktadır.
  9.

  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de imalat sanayaisinin sorun ve eksiklikleri arasında yer almaz?

   

  Doğru Cevap: "D" Vasıfsız emek sayısının fazlalığı
  Soru Açıklaması

  İmalat sanayisinin sorunları ve eksikliklerine genel olarak baktığımızda, ara ve yatırım malların­da dışa bağımlı yapı,

  enerji maliyetlerinin yüksekliği devam etmektedir. Çevre ve insan sağlığına uygun üretimdeki eksiklikler devam

  etmekte, kayıtdışı hala önemli bir sorun, vergi oranları yüksek, teşvikler ve piyasa düzenlemesinde yaşanan

  aksaklıklar tam anlamıyla giderilmemiştir. Girişimciliğin yeterince geliş­memiş olması ve Ar-Ge ve buna

  bağlı olarak yenilikçilikte (inovasyon) yeterince ilerleme sağlanmamış olması sorunlardan bazılarıdır

  10.

  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sağlık sisteminin finans­man yapısını belirtmektedir?

  Doğru Cevap: "E" Karma yapı
  Soru Açıklaması

  Sağlık hizmetlerinin finansmanı konusunda üç yöntem (kamusal, özel ve karma finansman) söz konusudur. Türkiye’de sağlık sisteminin finans­man yapısı karma özellik göstermektedir.

  logo
  Türkiye Ekonomisi
  Deneme Final Sınavları - Deneme 20
  11.
  Bireyler, firmalar ve resmi kurumlardan sağladıkları fonları, ihtiyacı olanlara kredi, plasman ve menkul değer olarak transfer eden ve temel gelirlerini bu transfer işlemi esnasında fon temini ve aktarımından doğan maliyet ile getiri arasındaki farktan elde eden bankalara ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "D" Mevduat bankaları
  Soru Açıklaması
  Bu bankaların temel faaliyet alanı, para ve paranın ikamesi olarak menkul değerlerin alım ve satımı işlemleridir.
  12.
  İşgücünün niteliği aşağıdakilerden hangisi ile ölçülmektedir?
  Doğru Cevap: "E" Eğitim düzeyi
  Soru Açıklaması
  13.

  Merkez bankacılığı Dünya’da ilk kez 1694 yılında nerede ortaya çıkmıştır?

  Doğru Cevap: "B" İngiltere
  Soru Açıklaması

  Dünya’da ilk kez 1694 yılında İngiltere’de ortaya çıkan merkez bankacılığı, olgunluğa 1800’lü yıllarda ulaşmıştır.

  14.
  1980 yılından başlayarak ithal ikameci sanayileşme politikaları terk edilmiş, ihracata dayalı sanayileşme stratejisi uygulanmaya konulmuştur. Bu politika düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  Doğru Cevap: "E" İhracatın ithalatı karşılama oranında artışlar yaşanmış ve dış ticaret fazlası verilmiştir.
  Soru Açıklaması
  1980 yılından başlayarak ithal ikameci sanayileşme politikalarının terk edilerek ihracata dayalı sanayileşme stratejisinin uygulanmaya konulmasıyla, dış ticaretin serbestleştirilmesi gerçekleştirilmiş, ihracatı teşvik edecek ve ithalatı serbestleştirecek nitelikte politikalar takip edilmiş, 1980 öncesinde takip edilen sabit kur politikası terk edilerek kısmi serbesti sağlanmış, Türkiye ekonomisinin finans piyasaları aracılığıyla dünya ekonomileriyle bütünleşmesi gerçekleşmiştir. Türkiye ekonomisinde ithalat hiç bir zaman ihracatın altında kalmamıştır. Dış ticarette denge her zaman ithalat lehine olmuştur.
  15.

  Bireysel girişimin yanı sıra kamu yararının söz konusu olduğu alanlarda devlete de görev yükleyen Atatürk’ün devletçilik ilkesi, ekonomik alanda aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilebilir? 

  Doğru Cevap: "A" Karma ekonomi
  Soru Açıklaması

  Kalkınma süreci içinde durum ve şartlara göre, bireysel girişimin yanı sıra kamu yararının söz konusu olduğu alanlarda devlete de görev yükleyen Atatürk’ün devletçilik ilkesi, ekonomik alanda “karma ekonomi” kavramıyla ifade edilebilir.

  16.
  Birinci beş yıllık sanayi planı hangi tarihte yürürlüğe konmuştur?
  Doğru Cevap: "A" 1934
  Soru Açıklaması
  planlı dönem
  17.
  Türkiye ekonomisinde dış ticaret dengesinin dönem boyunca fazla vermesiyle altın stokunda artışların olduğu dönem hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" 1933-45
  Soru Açıklaması
  Sıkı dış ticaret tedbirleriyle ticaret fazlasının verildiği 1933-45 döneminde altın stoğu artmıştır.
  18.
  Türkiye ekonomisinde “İthal İkamesi” yerine “İhracatı Teşvik” aşağıdaki seçeneklerde verilen planlardan hangisi ile gerçekleşmiştir? 
  Doğru Cevap: "B" Vaner Planı 
  Soru Açıklaması
  Türkiye’de 1947 Kalkınma Planı
  19.

  Hizmetler alt sektörleri içinde ulusal gelire katkı bakımından en hızlı gelişen alt sektör aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Ticari hizmetler
  Soru Açıklaması

  Hizmetler alt sektörleri içinde ulusal gelire katkı bakımından en hızlı gelişen alt sektör ticarettir.

  20.
  Kamu mülkiyetindeki ekonomik kuruluşların (KİT’lerin) yönetim ve sermayesinin en az %51’inin özel sektöre devredilmesine ne olarak ifade edilmektedir?
  Doğru Cevap: "D" Dar anlamda özelleştirme
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler