• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 2

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
1.
Bir ülkenin nüfusu ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?I. Bir ülke sınırları içinde yerleşik olan nüfus, ülke nüfusunu oluşturmaktadır.II. Ülke nüfusu ekonomideki temel üretim faktörlerinden emeğin (işgücünü) kaynağını oluşturur ve toplam tüketimi belirler.III. Artan nüfusa bağlı olarak eğitim ve sağlık harcamalarından daha fazla tasarruf edilir.IV. Nüfus sayımı ile toplumun başlıca demografik, sosyal ve ekonomik niteliklerini tam ve doğru bir şekilde ortaya çıkaran veriler de elde edilir.V. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan nüfusun tespitine yönelik ilk nüfus sayımı 1921 yılında yapılmıştır.
Doğru Cevap: "B" I. II. IV
Soru Açıklaması
Artan nüfusa bağlı olarak eğitim ve sağlık harcamalarından daha fazla tasarruf edilmez aksine daha fazla harcama yapılır. Öte yandanTürkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan nüfusun tespitine yönelik ilk nüfus sayımı 1921 değil 1927 yılında yapılmıştır ve bu sayımda çıkan nüfus yaklaşık 13.7 milyondur
2.

Aşağıdaki ürünlerden hangisi üzerindeki tekel diğerlerinden daha önce kaldırılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Şarap
Soru Açıklaması

1942’de şarap, 1946’da kahve, 1952’de kibrit ve bira, 1956’da barut ve patlayıcı maddeler üzerindeki tekeller kaldırılarak, bu maddelerin üretim ve satışı serbest bırakılmıştır.

3.
2017 yılında Türkiye’de hizmetler sektörünün (inşaat hizmetleri dâhil) GSYİH içindeki payı yaklaşık olarak yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 72
Soru Açıklaması

Türkiye ekonomisinde hizmetler sektörünün payı yıllar içerisinde artış göstermiştir. 1973 yılında hizmetler sektörünün GSYH içindeki payı (inşaat hizmetleri dâhil) %44,9 iken, 1980’de bu oran %48,4’e, 1985’te %55,9’a, 1990’da %52,2’ye ve 2017 yılında %72,5’e yükselmiştir.

4.
Türkiye için hesaplanan gelire dayalı yoksulluk sınırı 2011 yılı için 4,041 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bu sınıra göre yoksulların en fazla olduğu bölgeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Güneydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Akdeniz
Soru Açıklaması
Türkiye için hesaplanan gelire dayalı yoksulluk sınırı 2011 yılı için 4,041 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bu sınıra göre yoksulların en fazla olduğu bölgeler sırasıyla b şıkkında ‘’Güneydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri’’ olarak verilmiştir.
5.
Gelir arttıkça talebi düşen mallara nasıl adlandırılır?
Doğru Cevap: "A" Düşük Mallar
Soru Açıklaması
6.

Heterodoks istikrar politikaları ile hedeflenen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Üretim ve istihdam düzeyine zarar vermeden enflasyonla mücadele edilmesi
Soru Açıklaması

Bu şekilde üretim ve istihdam düzeyine zarar vermeden enflasyonla mücadele edilmesi hedeflenir. Doğru cevap C'dir.

7.

Üretim faktörlerinden emek ve sermayeyi kullanarak, hammadde ve yarı mamulmaddeleri işleyerek mamul madde hâline getiren tüm üretim faaliyetlerine ekonomi bilimi içinde verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Dar anlamda sanayi sektörü
Soru Açıklaması

Dar anlamda sanayi, üretim faktörlerinden emek ve sermayeyi kullanarak, hammadde ve yarı mamul maddeleri işleyerek mamul madde hâline getiren tüm üretim faaliyetlerini kapsamaktadır. Sanayi bu bakımdan bir bakıma imalatçılıktır. Geniş anlamda tanımlamak gerekirse sanayi, müteşebbisin kurduğu, mal ve hizmet üreten ve gelir getiren faktörlerin bileşimidir.

8.
2006-2009 döneminde sosyal harcamaların en yüksek olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İngiltere
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki AB ülkelerinde hangisi kara yolu yoğunluğu bakımından diğerlerinin önünde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Çek Cumhuriyeti 
Soru Açıklaması
2008 yılı verilerine göre karayolu yoğunluğu bakımından Çek Cumhuriyeti, 704 km/1000 km2 ile diğer AB ülkelerinden önde yer almaktadır.
10.

Rusya’dan Türkiye’ye doğalgaz nakletmek için Karadeniz geçişli boru hattının ismi nedir?

Doğru Cevap: "B" Mavi Akım
Soru Açıklaması

Hazar havzasındaki ülkelerde üretilen ham petrolü boru hattı ile Akdeniz üzerinden dünya pazarlarına ulaştıracak Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ana İhraç Boru Hattı Projesi 2005 yılında tamamlanmış ve BTC hattına 25 Mayıs 2005 tarihinde petrol pompalanmaya başlanmıştır. Mavi Akım, Rusya’dan Türkiye’ye doğal gaz nakletmek için Karadeniz geçişli boru hattıdır. Gazprom, Mavi Akımın Rus topraklarında kalan bölümünün işletmesini üstlenmiştir.

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
11.
Türkiye ekonomisinde kamu borçlanmasından sorumlu olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hazine Müsteşarlığı 
Soru Açıklaması
12.
Bir ülkenin kamu veya özel kesime ait dış borçlarıyla kamunun iç borçlarını ödeyememe durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Borç krizleri
Soru Açıklaması
Borsa krizleri, menkul kıymet borsalarında görülen aşırı dalgalanmalardır.Bankacılık krizleri, genellikle “banka paniği” şeklinde bir ya da birkaç bankada ortaya çıkan yoğun fon çekilişleri şeklinde başlayıp kısa sürede diğer bankalara da sirayet ederek sistemik bir hâl alan bunalım durumudur.Para krizleri, ulusal paranın değerinde ortaya çıkan büyük çaplı dalgalanmaları ifade eder.İkiz kriz kavramı ise para veya bankacılık krizlerinden birinin ortaya çıkmasının ardından her iki krizin birlikte yaşandığı durumu ifade etmek için kullanılır.
13.
Aşağıdakilerden hangisi 1933-1946 arasındaki ekonomi politikalarının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sıkça devalüasyon yapılması
Soru Açıklaması
1933’ten itibaren ekonomi
14.

Türkiye’de ilk kapsamlı istikrar programı denilen kararlar ne zaman alınmıştır?

Doğru Cevap: "C" 1958
Soru Açıklaması

Türkiye’de ilk kapsamlı istikrar programı 4 Ağustos 1958’de alınan kararlardır.

15.
6.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin İnsani gelişmişlik değerinin düşük olmasına yol açan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Coğrafi Konum 
Soru Açıklaması
16.
Kamu harcamalarının sınıflandırılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir yargıdır?
Doğru Cevap: "A" Sağlanan ekonomik istikrarla birlikte 2010 yıllında %14,7’ye düşmüştür.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin ortaya çıkmasına yol açan sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ödemeler dengesinde verilen açıklar
Soru Açıklaması
Ödemeler dengesinde verilen açıklar finansal krizlerin ortaya çıkmasına yol açan sebeplerden biri değildir.
18.

Uluslararası düzeyde gerçekleşen turizm, uluslararası taşımacılık ve transit ticaret, inşaat gibi işlemler ödemeler dengesinde hangi hesap altında kaydedilir?

Doğru Cevap: "B" Hizmet ticareti
Soru Açıklaması

Cari işlemler hesabının bir diğer alt hesap grubu da hizmet(ler) ticaretidir. Hizmet(ler) hesabına turizm, uluslararası taşımacılık ve transit ticaret, inşaat gibi işlemler kaydedilir.

19.

Bütün eksikliklerine rağmen, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (BBYSP) Hükûmet tarafından benimsenerek 17 Nisan 1934 tarihinde yürürlüğe konmuş ve 1934-1938 yıllarında uygulanmıştır. BBYSP’nin uygulaması devam ederken, 20-24 Ocak 1936 tarihleri arasında İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın (İBYSP) hazırlıklarını yapmak üzere Ekonomi Bakanı Celal Bayar’ın başkanlığında Sanayi Kongresi toplanmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasından üç ay önce, İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı’ndan (İBYSP) vazgeçilerek yerine 5 Nisan 1939 tarihinde İktisadi Savunma Planı konulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın amaçlarından biri değildir?  

Doğru Cevap: "E" İthal edilmekte olan tüketim malları üretiminde belli artışlar sağlanmış
Soru Açıklaması

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (1934-1938), kamu yatırımlarının tümünü kapsamayan bir plandır. BBYSP’nin amacı, ithal edilmekte olan tüketim malları üretiminde belli artışlar sağlamaktır. Bu planın temel özelliği ithal ikamesini amaçlamasıdır. Plan döneminde 20 kadar fabrika kurulmuştur. Sümerbank ve Etibank gibi iki büyük kuruluş bu planla ülke ekonomisine kazandırılmıştır.

20.

Aşağıdaki hangisi belli bir süre içinde bir ekonominin yerleşikleri ile yabancılar arasında oluşan ekonomik akımlara bağlı değerlerin, transfer ödemelerinin ve rezervlerde meydana gelen değişikliklerin sistematik ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak tutulduğu istatistiki bir rapordur?

Doğru Cevap: "A" Ödemeler Dengesi
Soru Açıklaması

Ödemeler Dengesi, belli bir süre içinde bir ekonominin yerleşikleri ile yabancılar arasında oluşan ekonomik akımlara bağlı değerlerin, transfer ödemelerinin ve rezervlerde meydana gelen değişikliklerin sistematik ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak tutulduğu istatistiki belgedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler