• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 19

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
1.
1923'ten günümüze Türkiye ekonomininin ortalama büyüme hızı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
2.

Teşvik-i Sanayi Kanunu kapsamına giren kuruluşların sayım sonuçları 1917 yılında yayımlanmıştır. Buna göre Osmanlı sanayi, tüketim malları üretmekte, ara ve yatırım malları üreten sanayi dallarına sahip bulunmamaktadır. Sanayinin hammaddesi tarıma dayanmaktadır. Sanayi kuruluşları aşırı derecede Batı Anadolu’da yoğunlaşmış; bunlardan %55’i İstanbul’da, %22’si İzmir’de toplanmıştır. Sayımlarda yer alan 264 kuruluştan %19’u devlet veya anonim şirketler gibi tüzel kişilere aitken, %81’i ise gerçek kişilerindir. Söz konusu 264 sanayi kuruluşunun %20’si kimlere aittir?

Doğru Cevap: "D" Türk ve Müslümanlara
Soru Açıklaması

Teşvik-i Sanayi Kanunu kapsamına giren kuruluşların sayım sonuçları 1917 yılında yayımlanmıştır. Buna göre Osmanlı sanayi, tüketim malları üretmekte, ara ve yatırım malları üreten sanayi dallarına sahip bulunmamaktadır. Sanayinin hammaddesi tarıma dayanmaktadır. Sanayi kuruluşları aşırı derecede Batı Anadolu’da yoğunlaşmış; bunlardan %55’i İstanbul’da, %22’si İzmir’de toplanmıştır. Sayımlarda yer alan 264 kuruluştan %19’u devlet veya anonim şirketler gibi tüzel kişilere aitken, %81’i ise gerçek kişilerindir. Söz konusu 264 sanayi kuruluşunun %20’si Türk ve Müslümanlara ve %80’i Rum, Ermeni, Yahudi ve yabancı olarak gayri Müslimlere aittir.

3.

Türkiye!deki hizmetler sektörü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Hizmetler sektörünün ikinci önemli alt sektörü ulaştırma ve depolamadır.
Soru Açıklaması

2018'de en yüksek katma değer artışı sanayide olmuştur.

Hizmetler sektörünün ikinci önemli alt sektörü ulaştırma ve depolamadır.

Hizmetler alt sektörleri içinde ulusal gelire katkı bakımından en hızlı gelişen alt sektör ticarettir.

Hizmetler sektöründe teknoloji kullanımı rekabet gücünü etkiler.

Türkiye ekonomisinde hizmetler sektörünün payı yıllar içerisinde artış göstermiştir.

4.
Milli gelir ve büyüme ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kayıt dışı ekonomi yasadışı üretim ve yeraltı ekonomisi olarak 2 temel başlık altında incelenmektedir.
Soru Açıklaması
Kayıt dışı ekonomi 2 değil, a) Yasadışı üretim, b) Yeraltı ekonomisi (saklı ekonomi), c) Enformel sektör ve hane halkının kendi nihai kullanımı için gerçekleştirdiği üretim olmak üzere 3 temel başlık altında incelenmektedir bu nedenle d seçeneği yanlıştır.
5.

Türkiye'de 1999-2018 döneminde, kamu harcamaları ve kamu gelirlerinin GSYH’ye oranı aşağıdaki dönemlerin hangisinde en fazladır?

Doğru Cevap: "A" 1999-2004
Soru Açıklaması

Kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasındaki fark, 1999-2004 döneminde oldukça yüksektir. 2001’in ortasından itibaren uygulanan ekonomik istikrar politikaları ile harcama ve gelir arasındaki fark belirgin olarak azalmıştır. 2008’de başlayan küresel mali krizin etkileri ile 2008-2010 döneminde, kamu harcamaları ile gelirleri arasındaki fark açılmış fakat daha sonra tekrar düşmüştür.

6.

I. Türk sanayi planları,merkezi planlı ekonomilerdeki gibi doktriner değil pragmatikti.

II. Türk sanayi planları kolektivist sisteme geçiş için bir aşama niteliği taşımıştır.

III. Sovyetler Birliği’ndeki ekonominin her sektörünü kapsayan merkezi planlar ile benzeşmiştir.

Cumhuriyet Dönemi’nde devletçilik politikası çerçevesinde hazırlanan Türk Sanayi Planları ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

Cumhuriyet Dönemi’nde devletçilik politikası çerçevesinde hazırlanan ve dünya kapitalist sistemi içinde ilk uygulamaya konulan Türk Sanayi Planları’nın, Sovyetler Birliği’ndeki ekonominin her sektörünü kapsayan merkezi planlar ile hiçbir benzerliği yoktur. Türk planları, merkezi planlı ekonomilerdeki gibi “doktriner” değil, aksine “pragmatik” idi. Bu sebeple Türkiye’de devletçilik ve planlı ekonomi uygulaması, hiçbir zaman kolektivist sisteme geçiş için bir aşama niteliği taşımamıştır.

7.

Türkiye dünyada turizmim pazarında turizm gelirleri açısından ülke sıralamasında  kaçıncı sıradadır?

Doğru Cevap: "E" 10.
Soru Açıklaması

Türkiye, dünya turizm pazarında turist girişleri açısından %3, turizm gelirleri açısından ise %2,3 pay ile en büyük 20 turizm varış noktası içinde turist girişleri açısından 7’nci, turizm gelirleri açısından ise 10’uncu sıradadır.

8.

İktisadi gelişme sürecinde tarım sektörünün önemine ilk kez sistematik olarak değinen iktisat ekolü aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "A" Fizyokrasi
Soru Açıklaması

İktisadi gelişme sürecinde tarım sektörünün önemine ilk kez sistematik olarak değinen iktisat ekolü, Fizyokrasi’dir. Fizyokrasi’nin kurucusu Fransız iktisatçı Quesnay’e göre, bir ekonomide tarım sektörü gelişmeden diğer üretim unsurlarının gelişmesi mümkün değildir. Serbest rekabet ve kişisel çıkar üzerine kurulu Fizyokrasi’ye göre, kıymetli madenler ve ticaret, iktisadi gelişme için o kadar önemli değildir. Çünkü, bu alanlarda malın malla değişimi söz konusudur. Oysa, tarımsal faaliyet, bir üretim ve değer yaratılmasını içerir ve bu alanda oluşan katma değer daha yüksektir

9.
1- Aşağıdakilerden hangisi hizmetler sektörünü mal piyasalarından ayıran bir fark değildir?
Doğru Cevap: "E" uluslararası düzenlemeler ile korunması
Soru Açıklaması
Hizmetlerin temel özelliklerinden biri, gayri maddi ve görünmez olmalarıdır. Oysa mallar maddi ve görülebilir niteliktedir. Hizmetler genelde mallardan farklı olarak depolanamaz. Mallar ve hizmetler arasındaki temel farklılıklardan birisi de ülkelerin yerli sanayilere sağladığı korumalardır. Hizmetlerin gayri maddi niteliği ve birçok hizmet işleminin sınır ötesi hareketi içermemesi dolayısıyla sektör, ulusal düzenlemeler ile korunmaktadır.
10.
Beş yıllık kalkınma planları kaç yılından itibaren uygulamaya konulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1963
Soru Açıklaması
Beş yıllık kalkınma planları 1963 yılından itibaren uygulamaya konulmuştur.
logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
11.

2008-2015 yılları arasında birincil enerji tüketiminde en büyük paya sahip enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Doğal gaz
Soru Açıklaması

Doğal gaz, 2008-2015 yılları arasında birincil enerji tüketiminde en büyük paya sahip olup, 2015 yılında ülkemiz birincil enerji tüketimindeki payı %31 seviyesindedir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak Kararlarının daha önceki istikrar tedbirlerinden önemli bir farkını oluşturur?

 

Doğru Cevap: "A" İhracata sayalı sanayi benimsenmiştir
Soru Açıklaması

24 Ocak Kararlarının daha önceki istikrar tedbirlerinden önemli bir farkı, ithal ikameci sanayileşmenin terk edilerek ihracata dayalı sa­nayileşmenin benimsenmesidir. Artık piyasa eko­nomisine dayalı, dışa açık ve ihracata yönelik üreti­mi esas alan bir kalkınma politikası söz konusudur.

13.
Mart 2012 itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren 31 mevduat bankasından kaçı yabancı sermayelidir?
Doğru Cevap: "D" 16
Soru Açıklaması
Mart 2012 itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren 31 mevduat bankasından 16'sı yabancı sermayelidir.
14.
Aşağıdakilerden hangisi 2010 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye'nin ithalatında en yüksek paya sahip kalemlerdendir?
Doğru Cevap: "A" Mineral yakıtlar
Soru Açıklaması
2010 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin ithalatında en yüksek paya sahip kalemlerinden biri "Mineral yakıtlar" dır.
15.
Dönem içerisinde gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretinin kaydediliği hesap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cari İşemler Hesabı
Soru Açıklaması
Cari işlemler hesabına dönem içerisinde gerçekleştirilen mal ve hizmet ticareti kaydedilir.
16.
FAO verilerine göre, tarım sektörü Dünya GSYH’sının yüzde (%) kaçını oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
17.

Türkiye’deki sosyal güvenlik sisteminin finansman dengesi iyi olmamasının nedenleri arasında sayılamaz?

Doğru Cevap: "E" Genç nüfusun fazla yaşlı nüfusun az olması (nüfusun genç olması) 
Soru Açıklaması

Nüfusun genç olması aslında sosyal güvenlik sisteminin iyi çalışması için gereken özelliklerdendir. Bu nedenle sistemin finans dengesinin bozukluğu için neden değildir. fakat diğer seçenekler sistemin Türkiye'de iyi çalışmama nedenleri arasında sayılabilir. 

18.
Aşağıdakilerden hangisi ulusal paranın değerinde ortaya çıkan büyük çaplı dalgalanmaları ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Para krizleri
Soru Açıklaması
Borç krizleri, bir ülkenin kamu veya özel kesime ait dış borçlarıyla kamununiç borçlarını ödeyememe durumudur.Borsa krizleri, menkul kıymet borsalarında görülen aşırı dalgalanmalardır.Bankacılık krizleri, genellikle “banka paniği” şeklinde bir ya da birkaç bankada ortaya çıkan yoğun fon çekilişleri şeklinde başlayıp kısa sürede diğer bankalara da sirayet ederek sistemik bir hâl alan bunalım durumudur.İkiz kriz kavramı ise para veya bankacılık krizlerinden birinin ortaya çıkmasının ardından her iki krizin birlikte yaşandığı durumu ifade etmek için kullanılır.
19.

Türkiye’nin tasarruf ve yatırım dengesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Kamu tasarrufları aşırıdır.
Soru Açıklaması

Kamu tasarrufları aşırıdır.

20.
Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin nedenlerine bağlı olarak ortaya çıkan türleri arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "E" Ekonomik krizler
Soru Açıklaması
Ekonomik krizler finansal krizlerin nedenlerine bağlı olarak ortaya çıkan türleri arasında yer almaz.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler