• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 18

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
1.
İngiliz ve Fransız iktisatçılar Colin Grant Clark ve Jean Fourastie, ekonomideki sektörleri altında toplamışlardır?
Doğru Cevap: "B" Üç sektör
Soru Açıklaması
İngiliz klasik iktisatçısı Colin Grant Clark ve Fransız iktisatçısı Jean Fourastie'den bu yana ekonomik faaliyetler birincil (primary) sektör olarak tarım, ikincil (secondary) sektör olarak sanayi ve üçüncül (tertiary) sektör olarak hizmetler şeklinde sınıflandırılmaktadır.
2.

2000'li yıllarda aktifler ve pasiflerdeki para ikamesinın azalmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" TL'nin güçlenmesi
Soru Açıklaması

2000’li yıllarda enflasyonun düşmesi, kurun nispeten istikrarlı bir seyir izlemesi ve TL’nin güçlenmesine bağlı olarak, aktifler ve pasiflerdeki para ikamesi azalmıştır.

3.
Türkiye’de ödemeler bilançosu verilerini hangi kurum hazırlamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Merkez Bankası
Soru Açıklaması
Türkiye’de ödemeler bilançosu verilerini Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hazırlamaktadır.
4.
Mali hizmetler kaç ana başlıktan oluşur?
Doğru Cevap: "A" İki
Soru Açıklaması
Mali hizmetler, sigorta ve sigortacılığa bağlı hizmetler ile bankacılık ve diğer mali hizmeler olarak iki ana başlıktan oluşur.
5.

Türkiye ekonomisinde cari işlemler hesabındaki açığın temel kaynağı nedir?

Doğru Cevap: "A" Dış ticaret işlemlerinden (mal dengesinden) doğan açık
Soru Açıklaması

Türkiye ekonomisinde cari işlemler hesabındaki açığın temel kaynağı, dış ticaret işlemlerinden (mal dengesinden) doğan açıktır.

6.

Aşağıdaki sektörlerden hangisinin ekonomi içindeki yeri ve büyüklüğü ülkenin gelişme sürecindeki temel göstergelerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" İmalat sektörü
Soru Açıklaması

Bir ülkede imalat sanayisinin ekonomi içindeki yeri, ülkenin gelişme sürecindeki temel göstergelerden biridir. Ülkeler geliştikçe sektörlerin ekonomi içindeki payları da değişim gösterir. Önceleri tarım gibi doğal kaynaklara dayalı sektörler ekonomi içinde önemli bir paya sahipken, ülke geliştikçe bu pay yerini imalat sanayisine bırakır ve hizmet sektörünün payı da artmaya başlar.

7.
2010 yılı itibariyle toplam tarım alanı içerisinde en düşük paya aşağıdaki alanlardan hangisi sahiptir?
Doğru Cevap: "D" Sebze bahçeleri alanı
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi Dördüncü Sanayi Devrimi'nin dört ana kavramından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Makroekonomik ortam
Soru Açıklaması

Dördüncü Sanayi Devrimi’nin dört ana kavramı; esneklik (resilience), çeviklik (agility), inovasyon (yenilik) ekosistemleri (innovation ecosystems) ve insan odaklı yaklaşım.

9.
Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin kaynağına göre sınıflandırılmasında kullanılan gruplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Politik krizler
Soru Açıklaması
Politik krizler finansal krizlerin kaynağına göre sınıflandırılmasında kullanılan gruplardan biri değildir.
10.
Banka kredilerinin dağılımına bakıldığında; son rakamlarla kurumsal kredilerin payının % kaç olarak gerçekleştiği görülür?
Doğru Cevap: "E" 68
Soru Açıklaması
Banka kredilerinin dağılımına bakıldığında; son rakamlarla kurumsal kredilerin payının % 68 olarak gerçekleştiği görülür.
logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
11.

Türkiye ekonomisinde cari işlemler hesabındaki açığın temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Dış ticaret açığı
Soru Açıklaması

Türkiye ekonomisinde cari işlemler hesabındaki açığın temel kaynağı, dış ticaret işlemlerinden (mal dengesinden) doğan açıktır.

12.

Mal ve hizmet piyasalarında ortaya çıkan, enflasyon veya durgunluk şeklinde kendini gösteren dengesizlikler ile üretim faktörleri piyasalarında meydana gelen ve istihdam düzeyini de etkileyen dengesizliklerden oluşan krizlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Reel krizler
Soru Açıklaması

Reel krizler, mal ve hizmet piyasalarında ortaya çıkan, enflasyon veya durgunluk şeklinde kendinigösteren dengesizlikler ile üretim faktörleri piyasalarında meydana gelen ve istihdam düzeyini deetkileyen dengesizliklerden oluşmaktadır.

13.
Türkiye’de kamu harcamalarına ilişkin aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Faiz giderleri düzenli olarak artmaktadır.
Soru Açıklaması
14.

Türkiye’de ülke ekonomisine en büyük katkı sağlayan sektör aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Hizmetler sektörü
Soru Açıklaması

Türkiye’de GSYH’nın sektörel dağılımına bakıldığında, hizmetler sektörünün payının günümüzde %60 seviyesine kadar yükseldiği görülmektedir

15.

Osmanlı dış ticaret politikasıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Ürün bolluğunu esas almaktaydı
Soru Açıklaması

Osmanlı dış ticaret politikası, ürün bolluğunu esas alan bir anlayışa sahip idi. Osmanlı dış ticaret anlayışı klasik tarım imparatorluğu anlayışına paralel olarak temelde ihracatı engelleyici, ithalatı artırıcı bir özelliğe sahip idi. İhracatta tarım ürünleri ve madenler ağırlıklı kısmı oluşturmakta idi. Tarım ürünleri de genelde işlenmiş tarım ürünleri şeklinde değil de pamuk, tütün, fındık, ipek, incir, afyon gibi daha çok işlenmemiş ürünlerden oluşmaktaydı. Osmanlının ithalatında ise dokuma ve giyim eşyası, şeker, un, diğer gıda maddeleri ve yakıtlar başta gelmekteydi. 

 

16.

Türkiye, Güney Kore, Tayvan, Hong Kong ve Singapur gibi uzak doğu ülkelerinin ihracata dönük sanayileşme stratejilerini 1960’lı yıllarda benimseyip uygulamaya koymuş olsaydı, bugün sanayileşme konusunda karşılaştığı sıkıntıların büyük bir kısmından uzak kalacaktı. 1963 yılında başlayan planlı ekonomi döneminden günümüze (2019) kadar Türkiye’de 11 adet kalkınma planı hazırlanmıştır. Planların iktisadi felsefeleri ve yaklaşımları kapsamında planları “devletçi, kısmi” olan yıl aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 1950
Soru Açıklaması

Planların iktisadi felsefeleri ve yaklaşımları kapsamında; 1960 öncesi planları devletçi, kısmi, 1960-1980 planları karma ekonomi, bütüncül, 1980-2000 planları liberal, stratejik olarak nitelendirilebilir. Sanayileşmede 1980 öncesinde ithalat ikamesi politikaları, 1980 sonrasında ise açık ekonomiye geçiş, yönlendirici olmuştur. Birinci plan (BBYKP) ve ikinci plan (İBYKP), 15 yıllık (1963-1977) perspektif plana göre hazırlanmıştır. BBYKP temel altyapı yatırımlarına, istihdam sorununa ve yeniden düzenleme konularına ağırlık verirken, İBYKP özellikle sanayi sektörünün ekonomide sürükleyici sektör niteliği kazanması ilkesini benimsemiştir.

17.

1960 öncesi planları ....I...... , 1960-1980 planları .......II...... , 1980-2000 planları ........III...... olarak nitelendirilebilir.

K. liberal, stratejik,

L. karma, bütüncül

M. devletçi, kısmi

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru Cevap: "E" 1-M, 2-L, 3-K
Soru Açıklaması

1960 öncesi planları devletçi, kısmi, 1960-1980 planları karma ekonomi, bütüncül,1980-2000 planları liberal, stratejik olarak nitelendirilebilir.

18.
Planlı dönemin (1963-1979) dış ticaret bilançosundaki ana kalemleri incelendiğinde, dışa açıklık derecesindeki gelişimin zaman içinde düştüğü görülmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermez?
Doğru Cevap: "B" Milli gelirdeki artış yıllık bazda hem ihracattaki hem de ithalattaki artışla eşit orandadır.
Soru Açıklaması
Milli gelirdeki artış yıllık bazda hem ihracattaki hem de ithalattaki artıştan daha yüksek orandadır.
19.

Her yıl ENR (Engineering News Record) tarafından, firmaların bir önceki yıl yurt dışındaki işlerden kazandıkları gelir esas alınarak yapılan performans sıralamasına göre 2017 yılında dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması sıralamasında Türkiye kaçıncı sıradadır?

 

Doğru Cevap: "D" 2.
Soru Açıklaması

Her yıl ENR (Engineering News Record) tarafından, firmaların bir önceki yıl yurt dışındaki işlerden

kazandıkları gelir esas alınarak yapılan performans sıralamasına göre 2017 yılında dünyanın en büyük

250 müteahhitlik firması arasında 46 Türk firması yer almıştır. Türkiye, en büyük 250 müteahhitlik

firması sıralamasında, Çin’in ardından ikinci konumdadır. Üçüncü sırada 36 firma ile ABD gelmektedir.

20.

Ulaştırma sektöründe 1950'li yıllardan sonra ön plana çıkan sektör aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Karayolu
Soru Açıklaması

Cumhuriyet’in ilk yıllarında daha çok demiryollarına, 1950’li yıllardan sonra ise karayollarına önem verilmiştir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler