• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 17

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
1.

1929 Dünya Bunalımı (Büyük Buhran) aşağıdakilerden krizlerden hangisinin iyi bir örneğidir?

Doğru Cevap: "C" Borsa krizleri
Soru Açıklaması

Borsa krizleri için verilebilecek en iyi örnek ise 1929 Dünya Bunalımıdır (Büyük Buhran).

2.
Aşağıdaki hizmet türlerinden hangisi Türkiye’deki hizmetler sektörünün içinde en büyük paya sahiptir?
Doğru Cevap: "A" Ticaret
Soru Açıklaması
Türkiye'de ticaret, hizmetler sektörünün en önemli alt sektörlerindendir. Ticaret sektörünün tarım ve sanayi gibi temel sektörlerin yanısıra diğer hizmet alt sektörleriyle olan ilişkisi, özellikle üretim ve istihdam açısından önemlidir.
3.
24 Ocak Kararlarını diğer istikrar tedbirlerinden ayrıştıran en önemli nokta aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sanayileşme stratejisinin değiştirilmesi 
Soru Açıklaması
24 Ocak Kararları’nın daha önceki istikrar tedbirlerinden önemli bir farkı, ithal ikameci sanayileşmenin terk edilerek ihracata dayalı sanayileşmenin benimsenmiş olmasıdır.
4.
Türkiye ekonomisinde hizmetler sektörü içinde en yüksek pay aşağıdaki seçeneklerde verilen sektörlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Ticaret
Soru Açıklaması
Türkiye'de ticaret, hizmetler sektörünün en önemli alt sektörlerindendir.
5.

Aşağıdaki yıllardan hangisinde PTT Cumhuriyet Dönemi’nde haberleşme hizme­tinin düzenli ve modern bir şekilde yapılması için İktisadi Devlet Teşebbüsüne dönüştürülmüştür?

 

Doğru Cevap: "E" 1953
Soru Açıklaması

Cumhuriyet Dönemi’nde haberleşme hizme­tinin düzenli ve modern bir şekilde yapılması, PTT’nin 13 Temmuz 1953 tarih ve 6154 sayılı Kanun ile bir İDT’ye dönüştürülmesiyle mümkün olmuştur.

6.
Türkiye’de kamu kesimi borçlanma gereğinin 1975-2011 yılları arasındaki tarihsel gelişimi incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" 2001 yılından sonra azalma eğilimindedir.
Soru Açıklaması
7.
Kamu gelirinin gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH'ya) oranı baz alındığında aşağıdaki ülkelerden hangisinde bu oran diğer ülkelere göre daha düşüktür?
Doğru Cevap: "A" Hindistan
Soru Açıklaması
8.
IMF 2010 yılı verilerine göre sanayileşmiş ve gelişmiş ülkeler dünya nominal gelirinin yaklaşık yüzde (%) kaçına sahiptir?
Doğru Cevap: "A" %66
Soru Açıklaması
Günümüz dünyasında gelişmiş ülkelerin, aynı zamanda sanayileşmiş ülkeler olmaları, ekonomik gelişme ile sanayileşme (industrialization) arasında çok yakın bir ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkelerin sanayileşme seviyesi ile gelişmişlik seviyesi aynı anlama gelir. Gelişmiş ekonomi bir anlamda sanayileşmiş ekonomi demektir. Sanayileşme seviyesi, sanayi sektörünün, ülkenin ulusal geliri içindeki büyüklüğüne bağlıdır. Uluslararası Para Fonu’na (IMF) göre, 2010 yılında sanayileşmiş ve gelişmiş ülkeler (IMF’ye göre 35 ülke) dünya nominal gelirinin %65,8’ni, satın alma gücü paritesine (PPP’ye) göre de nominal dünya gelirinin %52,1’ne sahiptirler (IMF, Advanced Economies List. World Economic Outlook, September 2011, s. 168).
9.
Türkiye ekonomisinde varlık vergisi hangi yıl konulmuştur? 
Doğru Cevap: "A" 1942
Soru Açıklaması
10.
1925 yılında devletin şeker sanayisine yatırım yapacak girişimcilere önemli ayrıcalıklar tanımasının nedeni ne olabilir?
Doğru Cevap: "D" Devletin özel sektörün yetersiz kaldığı alanlara müdahale isteği
Soru Açıklaması
logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
11.

Türkiye ekonomisinde gerek sanayi sektörü ve gerekse imalat sanayisi, 1960’lı yıllardan sonra önemli gelişim göstermiş, imalat sanayisinin ulusal gelir içindeki payı yükselmiştir. İmalat sanayii bu gelişim sürecinde iki önemli aşamadan geçmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu iki aşamanın tarihlerini verir?

 

Doğru Cevap: "A" 1960-1980
Soru Açıklaması

Türkiye ekonomisinde gerek sanayi sektörü ve gerekse imalat sanayisi, 1960’lı yıllardan sonra önemli gelişim göstermiş, imalat sanayisinin ulusal gelir içindeki payı yükselmiştir. İmalat sanayisi bu gelişim süre­cinde birincisi 1960’larda, ikincisi 1980’lerde olmak üzere iki önemli aşamadan geçmiştir. 1960’larda ithal ikameci ve devletin aktif rol aldığı politikalar sanayileşmeye katkıda bulunmuş, ancak bu süreç 1970’lerde krizle karşılaşmıştır. 24 Ocak 1980 Kararları’nın temellerinden birini oluşturan ihracata dayalı sanayileşme stratejisiyle birlikte, imalat sanayisi hızla gelişmiştir. Bu gelişim, 1990’lardaki makroekonomik istikrarsız­lıklar sonucu yerini tekrar duraklamaya bırakmakla birlikte, 1980’de başlayan dışa açık ekonomi modeli günümüzde de uygulanmaya devam etmektedir.

12.
Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İhracatın artması
Soru Açıklaması
İhracatın artması finansal krizlerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biri değildir.
13.
1946-50 aralığında daha çok dış borç şeklinde gelen dış kaynak, 1950 yılından başlayarak bağış olarak gelmeye başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu yardımların dışındadır?
Doğru Cevap: "C" Savaş artıkları
Soru Açıklaması
Türkiye, ABD’nin işine yaramayan savaş artığı malzemeleri satın alacaktı. Bu da zaten yardım sayılmaz.
14.
İlk defa 1963 yılında uygulanmaya başlanan beş yıllık kalkınma planlarının temel işlevi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
Doğru Cevap: "B" İthal ikameci sanayileşmeyi sağlamak
Soru Açıklaması
15.
2001 krizinde Türkiye ekonomisi yüzde kaç oranında daralmıştır?
Doğru Cevap: "A" 9,5
Soru Açıklaması
2001’de ekonomik büyüme -%9,5 olarak gerçeklemiş, ekonomi ciddi bir şekilde daralmıştır.
16.

Aşağıdakilerden hangisi mevduat bankasını açıklamaktadır?

Doğru Cevap: "D" Temel faaliyet alanı para ve paranın ikamesi olarak menkul değerlerin alım ve satımı olan bankalardır.
Soru Açıklaması

Temel faaliyet alanı, para ve paranın ikamesi olarak menkul değerlerin alım ve satımı olan bankalara mevduat (ticaret) bankaları adı verilir. Doğru cevap D'dir.

17.
Hizmetler alt sektörleri içinde ulusal gelire katkı bakımından en hızlı gelişen alt sektör hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ticaret
Soru Açıklaması
Hizmetler alt sektörleri içinde ulusal gelire katkı bakımından en hızlı gelişen alt sektör ticarettir.
18.
Bir ülkenin kendi karasuları içinde kalan deniz çevresini kullanma hakkına ne denir?
Doğru Cevap: "A" Kabotaj
Soru Açıklaması
Kabotaj, bir ülkenin kendi karasuları içinde kalan deniz çevresini kullanması veya kullandırması hakkıdır.
19.
Cumhuriyetin ilk bütçesi kaç milyon TL fazla vermiştir?
Doğru Cevap: "E" 18 Milyon TL
Soru Açıklaması
20.
Türkiye’de kamu borçlanmasından sorumlu olan birim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hazine Müsteşarlığı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler