• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 16

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
1.

Cumhuriyetin ilk yıllarında hayata geçirilen kamu girişimciliği faaliyetleri hangi sektörde yoğunlaşmıştır?

Doğru Cevap: "D" Sanayi sektörü
Soru Açıklaması

Kamu girişimciliği, daha çok sanayi sektöründe yoğunlaşmış, tarım ve hizmetler sektöründeki faaliyetleri sınırlı kalmıştır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan yabancı yatırımların ülke ekonomisine katkılarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Rekabetin önlenmesi
Soru Açıklaması

Doğrudan yabancı yatırımlar, giriş yaptığı ülkeye sermayenin yanı sıra teknoloji ve işletme bilgisi de getirmektedir. Ayrıca ülkede yaratılan katma değer ile birlikte istihdam ve rekabete önemli ölçüde katkılar sağlayabilmektedir.

3.
Türkiye tarihinde hangi hükümet döneminde “ithal ikamesi yerine” “ihracatı teşvik” politikaları uygulanmaya başlanmıştır? 
Doğru Cevap: "D" Adnan Menderes
Soru Açıklaması
Demokrat Parti
4.
Türkiye’de ulaştırma sektörü değerlendirildiğinde önemli ulaşım aracı payı aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Karayolu 
Soru Açıklaması
Türkiye'de yük taşımacılığının %90'lar düzeyinde karayolu ile gerçekleştiriliyor olması karayollarındaki ağır taşıt trafiğini arttırmakta ve bu durum trafik güvenliğini azaltmaktadır.
5.
Karayolları Genel Müdürlüğü hangi yıl da kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1950
Soru Açıklaması

1950 yılında 5539 sayılı Yasa (Kanun) ile Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kurularak, devlet yollarının bakım ve onarımından bu kuruluş sorumlu tutulmuştur. Günümüzde, KGM, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlanmıştır.

6.

Aşağıdaki dönemlerden hangisinde dış ticaret açığından olabildiğince kaçınılmış ve dış ticaret daha ziyade ikili anlaşmalar­la yürütülmüş bir yandan ikili anlaşmalara konu olan malların dış ticareti serbest bırakılırken, diğer yandan yurt içi üretimi yapılan malların ithalatı sınırlandırılmıştır?

Doğru Cevap: "C" 1933-45 dönemi
Soru Açıklaması

Bu dönemde dış ticaret açığından olabildiğince kaçınılmış ve dış ticaret daha ziyade ikili anlaşmalar­la yürütülmüştür. Bir yandan ikili anlaşmalara konu olan malların dış ticareti serbest bırakılırken, diğer yandan yurt içi üretimi yapılan malların ithalatı sınırlandırılmıştır.

7.

Türkiye’de ödemeler bilançosu istatistiklerini hangi kurum hazırlamaktadır?

Doğru Cevap: "B" Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Soru Açıklaması

Türkiye’de ödemeler bilançosu verilerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hazırlamaktadır.

8.
Türkiye’de ekonomiye müdahaleci bakış açısını tekrar gündeme getiren ve planlı kalkınma stratejisi temelinde sürdürülen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 1961-1980
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de finansal yapı ve para politikası uygulamaları ile ilgili gelişmelerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda köklü değişikliklerin yapıldığı yıldır?
Doğru Cevap: "E" 2001
Soru Açıklaması
Şubat 2001’de krizin patlak vermesinin ardından, Nisan 2001’de yeni Merkez Bankası Kanunu ç›karılarak Merkez Bankası’nın temel amacının fiyat istikrarı olduğu açıklanmıştır.
10.
Türkiye cumhuriyetinde 1980 yılına kadar olan sürede sanayileşme nasıl olmuştur?
Doğru Cevap: "A" İthal ikameci 
Soru Açıklaması
Kalkınma Planları
logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
11.
İthal ikameci sanayileşmenin terk edilerek ihracata dayalı sanayileşmenin benimsenmesi hangi istikrar kararlarından sonra olmuştur? 
Doğru Cevap: "C" 24 Ocak 1980 
Soru Açıklaması
İthal ikameci sanayileşmenin terk edilerek ihracata dayalı sanayileşmenin benimsenmesi 24 Ocak 1980 istikrar kararlarından sonra olmuştur.
12.
Bir ülkenin ithal ettiği malları çok fazla fiziki değişikliğe uğratmadan başka ülkelere satması neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Yeniden İhracat
Soru Açıklaması
Bir ülkenin ithal ettiği malları çok fazla fiziki değişikliğe uğratmadan başka ülkelere satmasına "Yeniden İhracat" adı verilir.
13.
I.  Gelir yöntemi, II.  Harcama yöntemi,III.  Üretim YöntemiUlusal gelir istatistikleri yukarıda belirtilen seçeneklerden hangisi ile hesaplanır?
Doğru Cevap: "A" I-II-III
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi ulusal gelire katkı açısından bütün hizmet sektörleri arasında en hızlı gelişen alt sektördür?

Doğru Cevap: "A" Ticaret
Soru Açıklaması

Ulusal gelir hesaplarında toptan ve perakende ticaret diğer bir deyişle iç ticaret, ulusal gelire katkı açısından bütün hizmet sektörleri arasında en hızlı gelişen alt sektördür. 

15.
Türk ekonomisinin hangi dönemini korumasız olarak dışa açık, fakir bir hammadde ekonomisi olarak tanımlanabilir?
Doğru Cevap: "C" 1923-1929
Soru Açıklaması
Cumhuriyetin ilk yılları dış ticaret politikasına hkim olunamayan 1923-29 dönemidir.
16.
İhracata dönük sanayi politikasına hangi dönemde geçilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1980 Sonrası Dönem
Soru Açıklaması
24 Ocak 1980 tarihinde ekonomide köklü bir değişim olmuştur. İthal ikameci sanayileşme stratejisi terkedilmiş ve ihracata ağırlık veren sanayileşme modeli benimsenmiştir.
17.

Aşağıdakilerden hangisi tarım sektöründe devlet müdahalesinin gerekçelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Tarıma dayalı sanayinin, tarımsal girdi ihtiyacını yurt içinden karşılamak
Soru Açıklaması

Tarım sektöründe devlet müdahalesinin gerekçelerini şu şekilde sıralayabiliriz:• Tarım doğa koşullarına fazlasıyla bağımlı olduğu için negatif arz şoklarına ziyadesiyle açıktır, o nedenle risk ve belirsizlik fazladır.• Arazi yapısı genellikle çok parçalıdır ve dağınıktır, dolayısıyla üretimde ölçek dezavantajı vardır.

• Tarımsal ürünlerin arz ve talep esneklikleri genel olarak düşüktür.• Tarımsal ürünlerin saklanması ve pazarlanması hem daha zor hem de daha maliyetlidir.

18.

Türkiye’de döviz kuru yükseldiğinde (TL’ye karşı yabancı paranın değeri arttığında, yani TL değer kaybettiğinde) ihracat ……. ve ithalat pahalılaşmakta; döviz kuru düştüğünde (TL’ye karşı yabancı paranın değeri düştüğünde, yani TL değerlendiğinde) ise ihracat …….. ve ithalat teşvik edilmektedir. Paragraftaki boşlukları aşağıdaki şıklardan en uygun olanı ile doldurunuz.

Doğru Cevap: "B" Artmakta-düşmekte
Soru Açıklaması

Türkiye’de döviz kuru yükseldiğinde (T’ye karşı yabancı paranın değeri arttığında, yani T değer kaybettiğinde) ihracat canlanmakta ve ithalat pahalılaşmakta; döviz kuru düştüğünde (T’ye karşı yabancı paranın değeri düştüğünde, yani T değerlendiğinde) ise ihracat düşmekte ve ithalat teşvik edilmektedir.

19.

Türkiye'de bulunan su kaynakları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangileri doğrudur?

I-Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili olmasına karşılık deniz ürünleri ve deniz taşımacılığından yeterince faydalanamamaktadır.

II-Nehirlerin düzensiz akışları ve eğimlerinin fazla olması gibi nedenlerle akarsularda taşımacılık yapılamamaktadır.

III-Akarsular kuvvetli eğimleri ve gömük yataklarıyla büyük bir hidroelektrik potansiyeline sahiptirler.

IV-Türkiye’nin sahip olduğu su kaynaklarının önemli bir kısmı buharlaşmayı ve yeraltı su kaynaklarını beslediği için kullanılamamaktadır.

V-Türkiye, kullanılabilir su açısından zengin bir ülkedir.

Doğru Cevap: "A" I-II-III-IV
Soru Açıklaması

Su Kaynakları Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili olmasına karşılık deniz ürünleri ve deniz taşımacılığından yeterince faydalanamamaktadır. Aynı şekilde akarsular açısından sahip olunan zenginlik nehir taşımacılığına yansımamaktadır. Nehirlerin düzensiz akışları ve eğimlerinin fazla olması gibi nedenlerle akarsularda taşı- 5 Türkiye Ekonomisi macılık yapılamamaktadır. Buna karşılık akarsular kuvvetli eğimleri ve gömük yataklarıyla bü- yük bir hidroelektrik potansiyeline sahiptirler. Türkiye’nin önemli yeraltı su rezervlerine sahip olduğu tahmin edilmektedir (http://www.dsi.gov.tr/ toprak-ve-su-kaynaklari Erişim 12.11.2018). Türkiye durgun sular (göller) açısından da zengindir. Türkiye’nin sahip olduğu su kaynaklarının önemli bir kısmı buharlaşmayı ve yeraltı su kaynaklarını beslediği için kullanılamamaktadır. Diğer yandan göllerin bir kısmı da tuzlu ve sodalı olduğu için, bu durum kullanılabilir su rezervleri açısından olumsuzluk yaratmaktadır. Türkiye’de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1.519 m3 civarındadır. Türkiye, kullanılabilir su açısından zengin bir ülke değil, aksine su azlığı yaşayan bir ülkedir

20.
Aşağıdakilerden hangisi Türk sosyal sigorta sisteminin yapısal sorunlarındandır?I.Kurumlar arası norm ve standard farklılıkları.II.Emeklilik yaşı ve erken emeklilik sorunu.III.Kayıtdışı istihdam ve kaçak sorunu.IV.Sağlık harcamalarındaki hızlı artışlar.V.Prim karşılığı olmayan ödemeler.
Doğru Cevap: "B" I, II Ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok