• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 14

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
1.

Türkiye’de 2017 yılı itibarıyla 800 milyondan fazla meyve ağacı bulunmaktadır. Bu ağaçlardan toplam 21 milyon ton meyve üretilmektedir. 2017’de üretilen meyvelerin toplam meyve üretimindeki payları büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda, ilk sırayı hangi ürün almaktadır?

Doğru Cevap: "A" Turunçgiller (portakal, mandalina, limon vb.)
Soru Açıklaması

Açıklama: Turunçgiller (portakal, mandalina, limon vb.) %22,  Üzüm %19,  Yumuşak çekirdekli meyveler (elma, armut, ayva vb.) %16,  Taş çekirdekli meyveler (şeftali, erik, kayısı, kiraz, vişne vb.) %13,  Zeytin %10, Çay %6, Diğer sert kabuklu meyveler (badem, fındık, ceviz, kestane, Antep fıstığı vb.) %5,  Diğer meyveler (çilek, dut, nar, ahududu, keçiboynuzu gibi) %5, Tropikal meyveler (incir, muz, kivi, avokado vb.) %3,  Baharat bitkileri (kırmızı biber, anason, kimyon vb) %1.

2.
Cari işlemler hesabının bir diğer alt hesap grubu da hizmetler ticaretidir. Hizmetler ticaretine aşağıdaki işlemlerden hangisi kaydedilmez?
Doğru Cevap: "A" Perakende ticaret
Soru Açıklaması
Cari işlemler hesabının bir diğer alt hesap grubu da hizmet(ler) ticaretidir. Hizmet(ler) hesabına turizm, uluslararası taşımacılık ve transit ticaret, inşaat gibi işlemler kaydedilir.
3.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında daha çok önem verilen ulaşım faaliyetidir?

Doğru Cevap: "D" Demiryolu
Soru Açıklaması

Ulaştırma (taşımacılık) sektörü, kara, hava, deniz ve demiryolları taşıma faaliyetlerini kapsamaktadır. Türkiye’nin geniş yüzölçümü ve üç tarafının denizlerle çevrili olması, Asya ile Avrupa arasında önemli bir geçiş noktası olması sebebiyle sektörün ekonomideki yeri önemlidir. Ulaştırma sektörü, Cumhuriyet dönemi’nde hızla gelişmiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında daha çok demiryollarına, 1950’li yıllardan sonra ise karayollarına önem verilmiştir.

4.
Belli bir süre içinde bir ekonominin yerleşikleri ile yabancılar oluşan ekonomik akımlara bağlı değerlerin, transfer ödemelerinin ve rezervlerde meydana gelen değişikliklerin sistematik ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak tutulduğu istatistiki belgedir. Bu tanıma aşağıdakilerden hangisi uymaktadır?
Doğru Cevap: "A" Ödemeler dengesi
Soru Açıklaması
Yıl içerisinde yabancı ülkelerle yapılan bütün ekonomik faaliyetler ödemeler bilançosuna (dengesine) kaydedilir.
5.
Türkiye’de tüm kalkınma planlarında neye öncelik verilmiş ve ekonomik kalkınma ile özdeş sayılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Sanayi
Soru Açıklaması
Sanayileşme
6.

Aşağıdaki ülkelerden hangisi gelişmekte olan ülkelerden biridir?

Doğru Cevap: "C" Türkiye
Soru Açıklaması

Türkiye ekonomisi, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından Avrupa’daki gelişme yolunda olan (gelişmekte olan) piyasa ekonomisi olarak tanımlanır ve dünyanın yeni sanayileşen ülkeleri arasındadır. Bu kapsamdaki ülkeler şunlardır: Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Polonya, Romanya ve Sırbistan.

7.
1990 yılından sonra Türkiye'de turizmin artması aşağıdakilerden hangisine bağlanamaz?
Doğru Cevap: "E" Doların yükselmesine
Soru Açıklaması
Türkiye’ye gelen turist sayısında 1990’lardan sonra hızlı bir artış gözlenmiştir. Bunda, turizme verilen önem, turistik belgeli tesis ve yatak sayısındaki artış önemli rol oynamıştır. Genel ekonomide ve turizm sektöründeki altyapının (yol, yat limanı, ulaşım, arıtma tesisleri, haberleşme, tanıtım, personel yetiştirme) hızlı gelişimi sonucu etkilemiştir.
8.

Aşağıdakilerden hangisi borsa krizlerinin temel sebeplerindendir.

Doğru Cevap: "E" Dünya piyasalarındaki hammadde ve emtia fiyatlarında aşırı hareketlilik
Soru Açıklaması

Dalgalanmaların kaynağı, mikro düzeyde borsada faaliyet gösteren firmaların yapılarındaki bozulmalar olabileceği gibi, siyasi krizler veya dünya piyasalarındaki hammadde ve emtia fiyatlarında aşırı hareketlilik gibi makroekonomik faktörler de olabilir. Dış ticaret dengesindeki açıklar, spekülatif davranışlar ve güven sorunu para krizlerinin temel sebepleridir. Söz konusu kriz, ekonomide uygulanan kur rejimine de bağlı olarak kurda aşırı oynaklıklar, döviz rezervlerinde hızlı düşüş, faizlerde yükselme, kısa vadede büyük çaplı sermaye çıkışı ulusal paranın değerinde ortaya çıkan büyük çaplı dalgalanmalara neden olan parasal krizlerin göstergeleridir. Doğru cevap E'dir.

9.
Döviz arz ve talebinin karşılaştığı piyasaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Döviz piyasası
Soru Açıklaması
Döviz piyasası, döviz arz ve talebinin karşılaştığı piyasa olup, bu piyasada oluşan fiyata da döviz kuru denir. Bir ülke parasının diğer ülke paraları cinsinden fiyatına veya yabancı ülke paralarının yerli ülke parsı cinsinden fiyatına döviz kuru denirken, yabancı ülke paralarının birbiri cinsinden fiyatına çapraz kur denmektedir.
10.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)' nın görevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Kapalı piyasa işlemleri yapmak
Soru Açıklaması
logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
11.
Çinicilik Gemi yapımı Dokumacılık Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 15.-18. Yüzyıllar arasında Osmanlı Devleti’nin Dünyada öncü konumunda olduğu alanlardandır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
Lonca örgütlenme
12.

Aşağıdaki yıllardan hangisi Türkiye’de turizm sektörü gelişiminin ivme kazandığı yıldır?

Doğru Cevap: "A" 1980
Soru Açıklaması

Türkiye’de turizm sektörünün gelişimi 1980’li yıllarla birlikte ivme kazanmıştır.

13.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 10 yılında özel girişime dayanan liberal ekonomi politikası izlenmiş, özel sektör korunarak teşvik edilmiş ve sanayileşmede bu kesime öncelik verilmiştir. Kamu kesimi 10 yıllık süre içinde, piyasa ekonomisinin çalışması için gerekli olan kurumsal ve yasal düzenlemeleri yapmış, demiryolu gibi önemli altyapı projelerinin gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Fakat sanayileşme diğer sektörlerin gerisinde kalmıştır. Bu durumda devlet, bizzat kendisi kalkınma hamlesini başlatmak istemiştir. Devletçilik politikası, sanayileşmeyi hızlandırmak için bir alternatif olarak doğmuş ve devlet öncülüğünde planlı sanayileşme hedef alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu geri kalmanın sebeplerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" İç rekabet
Soru Açıklaması

İç rekabet değil dış rekabet sebebiyle başarılı olunmamıştır.

14.
Sovyetler Birliği kaç yılında merkezi planlamayı uygulamaya koymuştur?
Doğru Cevap: "D" 1933
Soru Açıklaması
O dönemde bu uygulama, kapitalist sisteme bir alternatif olmustur
15.
Bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1930
Soru Açıklaması
Millî bir merkez bankası kurulması fikri ise ilk olarak 1923 İzmir İ‹ktisat Kongresi’nde ortaya atılmış ve Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı kanun uyarınca bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kurulmuş ve 1 Ocak 1932 tarihinde fiilen görevine başlamıştır.
16.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye sosyal güvenlik sisteminin yapısal sorunları arasında yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Prim oranlarındaki yükseklik 
Soru Açıklaması
17.
Türkiye’de boru hattı taşımacılığı aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Batman-Dörtyol boru hattı
Soru Açıklaması
Türkiye'de ilk boru hattı 1966 yılında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Batman-Dörtyol arasında döşenmiştir.
18.
Milli gelirin nüfusa dağılımındaki eşitsizliği göstermekte kullanılan eğriye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Lorenz eğrisi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi “ ülkede çalışan (15 -64 yaş arası) her 100 kişinin, bakmakla yükümlü olduğu çalışmayan (0-14 ile 65+) kişi sayısını” tanımlar?
Doğru Cevap: "D" Bağımlılık oranı
Soru Açıklaması
20.

Türkiye'de 2017 yılı itibari ile toplam işlenen tarımsal alanın %66'sını aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır? 

Doğru Cevap: "A" Tahıllar
Soru Açıklaması

2017 yılı itibarıyla Türkiye’de tarım ve orman arazilerinin büyüklüğü 60.345 bin hektar olup; bunun %63’ü (38.002 bin hektarı) tarımsal, kalan %37’si ise orman alanıdır. Toplam tarımsal alanın %62’si işlenen tarımsal alan, kalan %38’i çayır ve mera arazisikonumundadır. Toplam işlenen tarımsal alanın %66’sı ekilen tahıl alanı, %16’sı nadas, %9’u meyveler, içecek ve baharat, %4’ü zeytin, %3’ü sebzeler ve %2’si bağ olarak kullanılmaktadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler