• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 13

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
1.

Türkiye'de ilk kapsamlı istikrar kararları aşağıdaki tarihlerden hangisinde alınmıştır?

Doğru Cevap: "B" 4 Ağustos 1958
Soru Açıklaması

Türkiye’de ilk kapsamlı istikrar programı 4 Ağustos 1958’de alınan kararlardır.

2.
Türkiye’de korumacı dış ticaret politikalarından biri olan ithal ikameci sanayileşme stratejisi ilk olarak hangi dönemde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1935
Soru Açıklaması
1930 lu yılların ortalarından sonra
3.

Dünya'da ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan merkez bankacılığı sistemi hangi yılda kurulmuştur?

Doğru Cevap: "A" 1694
Soru Açıklaması

Dünya’da ilk kez 1694 yılında İngiltere’de ortaya çıkan merkez bankacılığı, olgunluğa 1800’lü yıllarda ulaşmıştır.

4.
2011 yılında ithalatımızın %88’i sermaye malı ve hammaddeden oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri ithalatımızın ağırlıklı olarak sermaye ve ara malından oluşmasının nedenleri arasında yer alır? I. Yerli üretimin ithal sermaye malı ve girdilere olan bağımlılığı. II. Yatırım malı ve hammaddenin üretimini yapacak tesislere gerekli işgücünün yetersizliği. III. İleri teknoloji ve sermaye yoğun ürünleri üretebilen yerli üretimin fazlalığı. IV. İleri teknoloji ve sermaye ürünlerini üretebilen yerli üretimin neredeyse hiç bulunmaması. V. İthal mallara olan bağımlılığın kırılamaması ve buna bağlı olarak ekonomi büyümeye başladığında ithalat talebinin artması.
Doğru Cevap: "C" I, IV ve V
Soru Açıklaması
Türkiye’de ithalatta ağırlık sermaye ve ara mallarındadır ve bu malara yoğun olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Yerli üretim ithal sermaye malı ve girdilere bağımlıdır. İleri teknoloji ve sermaye ürünlerini üretebilen yerli üretimin neredeyse hiç bulunmaması ve ithal mallara olan bağımlılığın kırılamaması ekonomi büyümeye başladığında ithalat talebinin artmasına yol açmaktadır.
5.

Cumhuriyet tarihinde bir daha ulaşılamayan, sanayi sektöründeki %19,2’lik büyüme hangi yıl gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "B" 1953
Soru Açıklaması

1953 yılında sanayi sektöründeki %19,2’lik büyümeye Cumhuriyet tarihinde bir daha ulaşılamamıştır.

6.

Aşağıdaki döviz kuru rejimlerinin hangisinde resmi döviz rezervine daha az ihtiyaç duyulur?

Doğru Cevap: "D" Esnek veya dalgalı kur rejimi
Soru Açıklaması

Esnek veya dalgalı kur rejimi

7.

Aşağıdakilerden hangisi tarımsal desteklemede kullanılan "Alan Bazlı Tarımsal Destekler ve Doğrudan Gelir Desteği" ödemeleri arasında sayılabilir?

Doğru Cevap: "B" Organik tarım desteği
Soru Açıklaması

Alan Bazlı Tarımsal Destekler ve Doğrudan Gelir Desteklemeleri, Doğrudan gelir desteği, Mazot desteği, Gübre desteği, Organik tarım, İyi tarım, Toprak analizi desteği vb. başlıkları içermektedir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi Dış Ticaret dengesi açısından Cumhuriyetin ilk on yıllık döneminin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Sınai üretimde korumacılık
Soru Açıklaması

Türk ekonomisinin 1923-29 döneminde korumasız olarak dışa açık fakir bir hammadde ekonomisi olduğu söylenebilir. Beş yıllık bir geçiş sürecinin ardından çıkarılan bir yasa sayesinde 1929 yılından yerli üretimi artırmak, özellikle sınaî üretimini dış rekabete karşı korumak için gümrük vergileri yükseltilmiştir. Bu yasal düzenlemeden sonra ilk kez dış ticaret fazlası meydana gelmiştir; ancak 1929 yılından itibaren, ülke giderek dışarıya kapanmıştır. Türk lirasının diğer paralar karşısındaki değer kaybı, özel kesimde iflaslara yol açmıştır. 

9.

İthal ikameci sanayileşmenin terk edilerek ihracata dayalı sanayinin benimsenmesi görüşüyle, diğer istikrar tedbirlerinden farklılaşan karar aşağıdaki istikrar tedbirlerinden hangisinde alınmıştır?

Doğru Cevap: "C" 24 Ocak 1980 İstikrar Kararları
Soru Açıklaması

24 Ocak Kararlarının daha önceki istikrar tedbirlerinden önemli bir farkı, ithal ikameci sanayileşmenin terk edilerek ihracata dayalı sanayileşmenin benimsenmesidir. 

10.
Borç krizleri içerisinde yer alan ülkenin dış borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Moratoryum
Soru Açıklaması
Konsolidasyon : Borç ertelemesi (sayfa 197)Disponibilite: Mevduat kabul eden bankaların taahhütlerine karşılık olarak nakit veya kolaylıkla nakde çevrilebilir (likiditesi yüksek) değerler bulundurma zorunluluğuna denir. (sayfa 190)Tersine dolarizasyon: Yabancı paraların mevduattaki payının düşmesi (sayfa 192)Leasing: Finansal kiralama (sayfa 193)
logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
11.

Türkiye'de karayolları kaç kısma ayrılmıştır?

Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması

Türkiye’de karayolları, devlet, il ve köy yolları olmak üzere üç kısma ayrılmıştır.

12.
Türkiye coğrafyasında ısı farkının çok olduğu yüksek ve engebeli yerlerde hangi faaliyetlerin yoğunlaştığı görülür?
Doğru Cevap: "A" Hayvancılık
Soru Açıklaması
Kışların uzun seyrettiği ve ısı fatkının çok olduğu bölgelerde hayvancılık gelişmiştir.
13.

İthalattan alınan tüm vergilerin oranı Ekim 1929'da %26 iken, bir yıl sonra bu oran kaça yükseltilmiştir?

Doğru Cevap: "E" %38
Soru Açıklaması

İthalattan alınan tüm vergilerin oranı Ekim 1929’da %26 iken, bu oran bir yıl sonra %38’e yükseltilmiştir.

14.
I. Vergi gelirleri II. Vergi dışı gelirler III. Tazminat gelirleri Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri düzenli kamu gelirleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
15.

Türkiye'deki özelleştirmelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" İlk adımlar  24 Ocak 1980 kararları sonrasında atılmıştır.
Soru Açıklaması

2018'de Şeker fabrikaları özelleştirilmiştir.

Özelleştirme “satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi ile gelir ortaklığı ve sair hukuki tasarruf” olarak beş gruba ayrılmaktadır.

Özelleştirme ile devletin ekonomideki ticari faaliyetleri azaltılmıştır.

Türkiye’de özelleştirmeler ile ilgili 1994 yılında kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır.

İlk adımlar  24 Ocak 1980 kararları sonrasında atılmıştır.

16.

Tüketimleri sonucu topluma yoğun dışsal faydalar sağlarken, kişilere de ayrıca özel fayda sağlayan mal ve hizmetlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yarı kamusal mal
Soru Açıklaması

Yarı Kamusal Mal / Hizmet: Tüketimleri sonucu topluma yoğun dışsal faydalar sağlarken, kişilere de ayrıca özel fayda sağlayan mal ve hizmetlerdir.

17.

4651 sayılı Kanun’la TCMB’nin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu kontrol altında tutmak
Soru Açıklaması

4651 sayılı Kanun’la TCMB’nin temel görevi, fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu kontrol altında tutmak şeklinde tanımlanmıştır. Doğru cevap A'dır.

18.
Belli bir süre içinde bir ekonominin yerleşikleri ile yabancılardan oluşan ekonomik akımlara bağlı değerlerin, transfer ödemelerinin ve rezervlerde meydana gelen değişikliklerin sistematik ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak tutulduğu istatistiki belgeyi aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Ödemeler bilançosu
Soru Açıklaması
Ödemeler bilançosu, belli bir süre içinde bir ekonominin yerleşikleri ile yabancılardan oluşan ekonomik akımlara bağlı değerlerin, transfer ödemelerinin ve rezervlerde meydana gelen değişikliklerin sistematik ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak tutulduğu istatistiki belgeyi tanımlar.
19.
Türkiye’de sosyal güvenlikle ilgili kurulan ilk kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" İşçi Sigortaları Kurumu  
Soru Açıklaması
20.
1972-2011 döneminde Türk müteahhitleri en fazla hangi ülkede iş almışlardır?
Doğru Cevap: "D" Rusya Federasyonu
Soru Açıklaması
1972-2011 döneminde Türk müteahhitleri en fazla Rusya Federasyonu'nda (%17,7) iş almışlardır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok