• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 12

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
1.

__________, Türk turizmi için çok önemli bir pazardır. Türkiye’ye gelen turistlerin yarıdan fazlası ve gecelemelerin yaklaşık dörtte üçü _____________ ülkeleri kaynaklıdır.

Doğru Cevap: "D" AB
Soru Açıklaması

Avrupa Birliği, Türk turizmi için çok önemli bir pazardır. Türkiye’ye gelen turistlerin yarıdan fazlası ve gecelemelerin yaklaşık dörtte üçü AB ülkeleri kaynaklıdır.

2.

1980 sonrası sanayileşmede ortaya çıkan sorunlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Çin’in rekabeti sonucunda emek-yoğun sektörlerde pazar kaybı
Soru Açıklaması

1980 sonrası, başlangıçta verimlilik ve ihracat artışına karşılık, özel sektörün rekabet gücünü zamanla kaybetmesi, küreselleşmeyle artan rekabet karşısında düşük katma değerli sektörlerin gelişmesi, küresel pazarda Çin’in rekabeti sonucunda emek-yoğun sektörlerde pazar kaybı gibi sanayileşme sorunları gelişmiştir. Diğer seçenekler 1960-80 arası sanayileşme politikası sonucu oluşmuş sonuçlardır. 

3.

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk nüfus sayımı kimin döneminde yapılmıştır?

Doğru Cevap: "C" II. Mahmud
Soru Açıklaması

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk nüfus sayımı II. Mahmut döneminde 1830-1831 arasında yapılmıştır.

4.
Hanehalkı veya bireyin yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Mutlak yoksulluk
Soru Açıklaması
Hanehalkı veya bireyin yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması durumuna mutlak yoksulluk denir.
5.
Türkiye ekonomisinde alınan ilk kapsamlı istikrar programı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" 4 Ağustos 1958
Soru Açıklaması
Türkiye ekonomisinde alınan ilk kapsamlı istikrar programı 4 Ağustos 1958’de alınan kararlardır.
6.

Türkiye'de 1923-2017 periyodunda büyüme hızının en düşük olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" 1940-1945
Soru Açıklaması

Dönemlere göre ortalama büyüme hızları (1923-2017)Dönem        Ortalama Büyüme (%)1923-1929           10,81930-1939            6,01940-1945           -6,61946-1953            11,61954-1962            4,01963-1977            6,01980-1989            4,11990-2001            3,42002-2017            5,91923-2017            5,1

7.
Türkiye’de 2000’li yıllarda kamu harcamalarının milli gelire oranı aşağıdaki aralıkların hangisinde olmuştur?
Doğru Cevap: "C" %21-%30
Soru Açıklaması
8.

Türkiye’deki tüm kalkınma planları için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Sanayileşmeye öncelik verilmiş ve ekonomik kalkınma ile özdeş sayılmıştır.
Soru Açıklaması

Türkiye’de tüm kalkınma planlarında sanayileşmeye öncelik verilmiş ve ekonomik kalkınma ile özdeş sayılmıştır.

9.
Hizmetler alt sektörleri içinde ulusal gelire katkı bakımından en hızlı gelişen alt sektör hangisidir?
Doğru Cevap: "D" ticaret
Soru Açıklaması
Hizmetler alt sektörleri içinde ulusal gelire katkı bakımından en hızlı gelişen alt sektör ticarettir.
10.

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları çerçevesinde, Türkiye ile AB’nin tarım politikaları karşılaştırıldığında gözlemlenen yapısal farklılıklardandır?

 

Doğru Cevap: "A" Türkiye’de destek sisteminin dağınık yapılı olması
Soru Açıklaması

Avrupa Birliği OTP çerçevesinde, Türkiye ile AB’nin tarım politikaları karşılaştırıldığında yapı­sal birçok farklılık görülmektedir. Bunlardan ilki demografik farklılıklardır. İlk olarak, Türkiye’de işgücünün yaklaşık %19’u, AB’de ise %5’i tarım sektöründe istihdam edilmektedir. İkinci fark­lılık, Türkiye’nin tarımsal destek sisteminin çok dağınık yapılı ve yüksek maliyetli olması, AB’nin ise doğrudan ödeme yöntemini kullanıyor olma­sıdır. Yine, AB destek mekanizmalarını, ürünlerin kalitesi ve bölgenin gelişmişlik düzeyine göre ayarlayabilirken, Türkiye’de böyle bir ayarlama söz konusu değildir (Örnek, 2007: 342). Türkiye’deki üretici örgütleri de AB’deki örnekleri kadar organize değildir. Bunun yanı sıra, AB’nin kapsamlı kırsal kalkınma çalışmalarına karşılık, Türkiye’de hem devlet hem de özel sektör tarafından kırsal kalkınma ile ilgili kapsamlı yapısal politika uygulamaları yoktur.

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
11.
Ekonomik faaliyetlere göre GSMH içinde 2011 yılında en büyük pay aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Hizmetler sektörü
Soru Açıklaması
Türkiye'de hizmetler sektörünün GSYH içindeki payı yıllar içinde artış göstermiştir. 2011 yılında hizmetler sektörünün GSYH içindeki payı % 72,5'e yükselmiştir.
12.
Osmanlı döneminde “Teşvik-i Sanayi Kanunu Muvakkatı" hangi yıl çıkarılmıştır? 
Doğru Cevap: "A" 1913
Soru Açıklaması
Aralık 1913 tarihinde iktidardaki İttihat ve Terakki Hükümeti sanayileşmeyi teşvik etmek amacıyla Teşvik-i Sanayi Kanunu Muvakkatını (Geçici Sanayi Yasasını) yürürlüğe koymuştur. 1914 yılında yasanın tüzüğü, 1917’de ise yönetmeliği çıkarılarak kapsamlı bir mevzuat hazırlanmış fakat araya giren I’inci Dünya Savaşı dolayısıyla bu düzenlemelerden yeterince yararlanılamamıştır. Bu mevzuat, daha sonra 1927 yılında Türkiye Cumhuriyeti hükümetince yeniden düzenlenerek yürürlüğe konmuştur.
13.

Aşağıdakilerden hangisi ulusal düzeyde fon açığının göstergelerindendir?

Doğru Cevap: "E" Tasarruf-yatırım dengesi
Soru Açıklaması

Ulusal düzeyde fon açığının temel iki göstergesi tasar­ruf-yatırım dengesi ile cari işlemler açığıdır.

14.
1946 yılında kurulan Türk Sosyal Güvenlik Sistemi’nin ilk kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İşçi Sigortaları Kurumu
Soru Açıklaması
15.
Türkiye ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Türkiye sahip olduğu akarsularla ciddi bir nehir taşımacılığı yapan ülkeler arasında yer alır
Soru Açıklaması
16.

Meclis’te bir tasarının görüşülmesi sırasında baş gösteren parti içi muhalefet sonucunda, Adnan Menderes ve Fuat Köprülü CHP’den ihraç edilmişlerdir. Bu karara karşı çıkan Refik Koraltan ve Celal Bayar’ın da Parti’den (CHP’den) istifa etmesiyle oluşan muhalefet, çok partili hayata geçiş izninin verilmesiyle 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat Parti’yi kurmuşlardır. Çok partili hayata geçişe zemin hazırlayan bu tasarı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Çiftçiyi Topraklandırma Yasaları
Soru Açıklaması

Çiftçiyi Topraklandırma Kanun tasarısının Meclis’te görüşülmesi sırasında baş gösteren parti içi muhalefet sonucunda, Adnan Menderes ve Fuat Köprülü CHP’den ihraç edilmişlerdir.

17.

Türkiye’de kamu mali yönetimine ilişkin ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "B" Muhasebe-i Umumiye Kanunu
Soru Açıklaması

Türkiye’de kamu mali yönetimine ilişkin ilk düzenleme 1927 yılında çıkarılan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’dur. Bu kanun 2006 yılına kadar uygulanmıştır.

18.
Dünyada ilk merkez bankacılığı hangi ülkede ortaya çıkmıştır? 
Doğru Cevap: "B" İngiltere
Soru Açıklaması
Dünyada ilk merkez bankacılığı İngiltere'de ortaya çıkmıştır.
19.
Dünyada kamu gelirleri miktarı açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki ülkelerden hangisi son sırada yer alır?
Doğru Cevap: "A" Hindistan
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi ticari bankaların işlevleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Hesaptan hesaba devir yaparak kaydi para oluşturmak
Soru Açıklaması
Bir ekonomide merkez bankaları para basmak ve bunu piyasaya sürmek ve çekmek suretiyle para arzını artırır ve azaltır. Asli para olarak bilinen bu emisyon yoluyla parasal genişleme veya daralma sürecine, ticaret bankaları hesaptan hesaba devir yaparak, kaydî para üretmek suretiyle katkı sağlarlar.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler