• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 11

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
1.

Kamu gelirlerinden faiz ödemeleri dışındaki kamu harcamalarının çıkarılması sonucu ulaşılan dengeye verilen isim aşağıdaklerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Faiz dışı denge
Soru Açıklaması

Kamu gelirlerinden faiz ödemeleri dışındaki kamu harcamalarının çıkarılması sonucu ulaşılan denge Faiz Dışı Denge'dir.

2.
T.C. Merkez bankasının fiilen göreve başladığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" 1932
Soru Açıklaması
Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı kanun uyarınca bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kurulmuş ve 1 Ocak 1932 tarihinde fiilen görevine başlamıştır.
3.
Türkiye ekonomisinin büyüme performansı aşağıda verilen dönemlerden hangisinde en yüksektir?
Doğru Cevap: "C" 1946-1953
Soru Açıklaması

Dönemler itibarıyla bakıldığında, Türkiye ekonomisinin büyüme performansı 1923- 1929 (%10,8) ile 1946-1953 (%11,5) dönemlerinde en yüksek olmuştur. Tüm Dönemlere ilişkin büyüme performansları da aşağıdaki gibidir:

Dönem Ortalama Büyüme (%)1923-1929 10,81930-1939 6,01940-1945 -6,61946-1953 11,61954-1962 4,01963-1977 6,01980-1989 4,11990-2001 3,42002-2017 5,91923-2017 5,1

Doğru cevap C'dir.

4.
Aşağıdaki tarımsal arazi türlerinden hangisinin Türkiye’deki yüzölçümü diğerlerinden daha fazladır?
Doğru Cevap: "A" Orman
Soru Açıklaması
5.

Osmanlı Devleti’nde ilk açılan demir yolu hattı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İzmir-Aydın
Soru Açıklaması

19’uncu yüzyılda İngiltere’de başlayan demiryolu ulaşımı, Osmanlı Devleti’nde ilk defa İzmir-Aydın hattının (130 km) açılmasıyla gerçekleşmiştir. Bu hattın inşa ve işletme hakkı 1856 yılında bir İngiliz şirketine ayrıcalık (imtiyaz) olarak verilmiştir. 11 Temmuz 1866 tarihinde 130 km’lik bu ilk hat işletmeye açılmıştır.

6.
Türkiye’nin ekonomik yapısına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Düşük gelir gruplarında tasarruf oranı görece daha fazladır.
Soru Açıklaması
7.

Günümüzde, hammaddeye dayanan, klasik üretim teknolojisi kullanan ve çevre kirliliğine yol açan tekstil, demir-çelik ve gemi inşa gibi sa­nayiler emeğin ucuz olduğu gelişmekte olan ül­kelere kaymaktadır. Buna karşılık gelişmiş ülkeler, bilgi ve beceri gerektiren, araştırma ve geliştirmeye dayanan, ileri teknolojili sanayi dallarına yönel­mektedir. Dünyada sanayi sektöründe uluslara­rası karşılaştırmalı üstünlükler, doğal kaynak zenginliğinden çok, sahip olunan teknoloji se­viyesine bağlı bir duruma gelmiştir. Bu paragraftan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

                             

Doğru Cevap: "B" Sanayi sektöründe karşılaştırmalı üstünlükler teknoloji seviyesine bağlı duruma gelmiştir.
Soru Açıklaması

Günümüzde, hammaddeye dayanan, klasik üretim teknolojisi kullanan ve çevre kirliliğine yol açan tekstil, demir-çelik ve gemi inşa gibi sa­nayiler emeğin ucuz olduğu gelişmekte olan ül­kelere kaymaktadır. Buna karşılık gelişmiş ülkeler, bilgi ve beceri gerektiren, araştırma ve geliştirmeye dayanan, ileri teknolojili sanayi dallarına yönel­mektedir. Dünyada sanayi sektöründe uluslara­rası karşılaştırmalı üstünlükler, doğal kaynak zenginliğinden çok, sahip olunan teknoloji se­viyesine bağlı bir duruma gelmiştir.

8.
Aşağıdaki bankalardan hangisi ödeme sisteminde aksamalara sebep olabilecek geçici likidite sıkışıklıklarını ve finansal piyasaların etkin bir şekilde çalışmasını engelleyebilecek teknik kaynaklı ödeme sorunlarını gidermek amacıyla, sisteme teminat karşılığında gün içi veya gün sonu kredi imkânı sağlayabilir.
Doğru Cevap: "A" Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Soru Açıklaması
Ülke bankası olarak da nitelendirilen merkez bankaları, ekonomide parayı ve para politikasını kontrol eden, büyük ölçüde kamu kurumu niteliğinde yapılanan ve ekonomide nihai ödünç mercii ya da likiditenin son kaynağı olarak faaliyette bulunan bir banka türüdür.
9.
Bir ülkenin kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Kabotaj
Soru Açıklaması
Bir ülkenin kendi karasuları içinde kalan deniz çevresini kullanması ya da kullandırtması hakkına kabotaj denir.
10.

Aşağıdakilerden hangisi 1968-2017 yılları arasındaki dönemde GSYH’dan aldığı paylar göz önünde bulundurularak giderek büyümüştür?

                                                                                                        

 

Doğru Cevap: "B" Hizmetler sektörünün payı
Soru Açıklaması

Tablo 2.6 ve 2.7’de, 1968 yılından 2017 yılına kadar olan dönemde, Türkiye’de üç temel sektörün (tarım, sanayi ve hizmetler) GSYH’dan aldıkları payların gelişimi gösterilmektedir. Türkiye ekonomisinin yapısındaki değişime bakıldığında, hizmetler sektörünün giderek büyüdüğü görülmektedir. Buna karşılık, tarım sek­törünün özellikle 1980 sonrasındaki politika değişikliklerine bağlı olarak giderek küçüldüğü, adeta yapısal çözülme yaşadığını söyleyebiliriz. Söz konusu dönemde, Türkiye’de sanayi sektörünün üretim gücü artma­sına rağmen, GSYH’daki payı neredeyse değişmemiştir. Buna karşılık hizmetler sektörünün GSYH’daki payı giderek artmaktadır.

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
11.

Türkiye’de ihracatın ithalatı karşılama oranı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" İhracat sürekli olarak ithalattan düşüktür.
Soru Açıklaması

İhracat sürekli olarak ithalattan düşüktür.

12.

Aşağıdaki ülke gruplarından hangisi, Türkiye’nin ihracatında en büyük paya sahiptir?

Doğru Cevap: "A" Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
Soru Açıklaması

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)

13.

Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımı hangi yılda yapılmıştır?

Doğru Cevap: "D" 1927
Soru Açıklaması

Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. Bu sayımda toplam nüfus, yaklaşık 13,7 milyon kişidir.

14.
Türkiye’de ilk devalüasyon kaç yılında gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1946
Soru Açıklaması
Türkiye’de ilk devalüasyon 7 Eylül 1946'da gerçekleştirilmiştir?
15.
Sanayi sektöründeki en büyük büyüme hızına hangi yıl ulaşılmıştır?
Doğru Cevap: "E" 1953
Soru Açıklaması
1950 sonrası Yeni ekonomi politikası
16.
I. Ticaret II. Turizm III. Eğitim Yukarıdaki hizmet grupları için katma değer yönüyle en yüksek paydan en düşük paya doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" I – II - III
Soru Açıklaması
2009 yılı verilerine göre Türkiye'de ticaret 56,3'lük, turizm 3,6'lık, eğitim ise 1,6'lık yüzde paya sahiptir.
17.

İthal ikameci bir anlayış içerisinde, öncelikle AB’ye üye ülkelerin tarım ürünlerinin tüketilmesi ve söz konusu yerli ürünlerin ithalata karşı korunması sağlanarak, AB tarım ürünleri ihracatının geliştirilmesi hedeflenen Ortak Tarım Politikası ilkesi  aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Topluluk tercihi ilkesi
Soru Açıklaması

Topluluk tercihi ilkesi: Bu ilke ile ithal ikameci bir anlayış içerisinde, öncelikle AB’ye üye ülkelerin tarım ürünlerinin tüketilmesive söz konusu yerli ürünlerin ithalata karşı korunması sağlanarak, AB tarım ürünleri ihracatının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

18.
Aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi özellikler hizmetler sektörünün özellikleri arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "E" Hizmetler sektörü ekonomiye katma değer kazandırmaz
Soru Açıklaması
Hizmetler sektöründe yeni faaliyet alanlarının ortaya çıkması ve mevcutlarının etkinliğinin artması, sektörün yarattığı katma değeri ve istihdamı arttırmaktadır.
19.
Hizmet sektörleri içinde diğer sektörlerdeki gelişmelerden en çok etkilenen sektör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ticaret sektörü
Soru Açıklaması
Ticaret sektörü diğer sektörlerle olan yakın bağlantısı sebebiyle diğer sektörlerdeki gelişmelerden etkilenmekte ve bağlantılı olduğu sektörlerdeki faaliyetleri doğrudan etkilemektedir.
20.

Aşağıdakilerden hangisinin temel faaliyet alanı, para ve paranın ikamesi olarak menkul değerlerin alım ve satımıdır ve bu sayede bireyler, firmalar ve resmî kurumlardan sağladıkları fonları, ihtiyacı olanlara kredi, plasman (yatırım) ve menkul değer olarak transfer eder? 

Doğru Cevap: "E" Mevduat bankaları
Soru Açıklaması

Temel faaliyet alanı, para ve paranın ikamesi olarak menkul değerlerin alım ve satımı olan ban­kalara mevduat (ticaret) bankaları adı verilir. Bu çerçevede ticaret bankaları; bireyler, firmalar ve resmî kurumlardan sağladıkları fonları, ihtiyacı olanlara kredi, plasman (yatırım) ve menkul değer olarak transfer eder. Bu transfer işlemi esnasında fon temini ve aktarımından doğan maliyet ile getiri arasındaki fark ise, ticaret bankalarının temel gelir­lerini oluşturur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler