• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 10

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
1.

İthal ikameci sanayileşme stratejisi terk edilerek, ihracata ağırlık ve öncelik veren sanayileşme modelinin benimsendiği kararların alındığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" 24 Ocak 1980
Soru Açıklaması

1980'de alınan 24 Ocak Kararları ile ithal ikameci sanayileşme stratejisi terk edilerek, ihracata ağırlık ve öncelik veren sanayileşme modeli benimsenmiştir. Böylece, ihracata dönük stratejiye göre sanayileşmemenin yarattığı sıkıntılar giderilmeye çalışılmıştır. Aslında 24 Ocak Kararları’nın özünde, sanayileşme stratejisindeki değişiklik yatar. Yatırım ve ara malları üretimine öncelik veren anlayış bırakılmış, sanayinin dışa açılmasına önem verilmiş ve ithalatta liberalizasyona (serbestleşme) gidilerek Türk sanayisi terbiye edilmeye çalışılmıştır.

2.
Devlet planlama teşkilatı tarafından Türkiye’deki sanayi sektörü nasıl sınıflandırılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Madencilik, imalat sanayi, enerji
Soru Açıklaması
Sanayi Sektörü
3.
Dokuzuncu kalkınma planı hangi dönemleri kapsamaktadır?
Doğru Cevap: "A" 2007-2013
Soru Açıklaması
yıllık ortalama % 7 büyüme
4.

Aşağıdakilerden hangisi Cari işlemler hesabına kaydedilir?

Doğru Cevap: "D" Mal ve hizmet ticareti
Soru Açıklaması

Cari işlemler hesabına dönem içerisinde gerçekleştirilen mal ve hizmet ticareti kaydedilir. 

5.

Aşağıdakilerden hangisi küresel kriz karşısında Türkiye’de üretim ve ihracata yönelik alınan tedbirlerden biridir?

Doğru Cevap: "D" Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerine yönelik teşvikler artırılmış
Soru Açıklaması

Küresel krizde Türkiye'de Üretim ve ihracata yönelik alınan tedbirlerin bazıları ise aşağıdaki gibidir:• KOBİ’lere 6 milyar T’nin üzerinde kredi desteği verilmiş,• Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerine yönelik teşvikler artırılmış,• Eximbank tarafından ihracatçılara kullandırılan kredilerin hacmi performans esasına göre önemli ölçüde artırılmış ve kolaylaştırılmıştır.

Diğer şıklarda yer alan ifadeler Maliye politikası kapsamında atılan adımlardır. 

6.
Aşağıdaki bitkisel ürünlerden hangisinin üretim miktarı en yüksektir?
Doğru Cevap: "B" Buğday
Soru Açıklaması
7.

1942 yılı başında Ankara ve İstanbul’da karne uygulamasına gidilmiş, başlangıçta günlük 300 gram, daha sonra kişi başına 175 gram ekmek verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi karne uygulamasına son verilen tarihtir?

Doğru Cevap: "B" 1944
Soru Açıklaması

1942 yılı başında Ankara ve İstanbul’da karne uygulamasına gidilmiş, başlangıçta günlük 300 gram, daha sonra kişi başına 175gram ekmek verilmiştir. Karne uygulaması 1 Eylül 1944 tarihine kadar devam etmiştir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yetkilerinden biridir?

Doğru Cevap: "D" Banknot ihracı imtiyazını tek elden yürütmek
Soru Açıklaması

TCMB'nın yetkileri şunlardır: Banknot ihracı imtiyazını tek elden yürütmek; hükümetle birlikte enflasyon hedefini tespit etmek ve bununla uyumlu olarak para politikasını belirlemek; fiyat istikrarını sağlamak için gerekli para politikası araçlarını kullanmak; nihai kredi mercii olarak bankalara kredi (reeskont) vermek;bankaların ödünç para verme ve mevduat kabulünde uygulayacakları faiz oranlarını bankalardan istemeyebilmek; gerek duyulduğunda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF’ye) avans vermek; bankalar, diğer mali kurumlar ile düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duyduğu bilgileri ve istatistikleri istemek.

9.

Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 arası dönemde uygulanan sanayileşme politikasının özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "C" KİT’ler (kamu bankaları) yoluyla özel sektöre ucuz girdi verilmesi
Soru Açıklaması

KİT’ler (kamu bankaları) yoluyla özel sektöre ucuz girdi verilmesi, 1960-1980 arası dönemde uygulanan sanayileşme politikasının özelliklerindendir. Diğer seçenekler 1980 sonrası uygulanan sanayileşme politikasının özelliklerindendir. 

10.

5510 sayılı Kanun tüm hükümleri ile hangi tarihte yürürlüğe girmiştir? 

Doğru Cevap: "A" 1 Ekim 2008 
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı A şıkkıdır. 5510 sayılı Kanunun tüm hükümleri ile yürürlüğe girmesi 1 Ekim 2008’de mümkün olabilmiştir.

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
11.
Planlı dönemin sonunda ithal ikameci yaklaşımın terk edilerek yerine ihracat yönelik sanayileşme stratejisinin konulduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 1980
Soru Açıklaması
İstikrar kararları
12.
Türkiye’de ilk kapsamlı istikrar programı kararları kaç yılında alınmıştır?
Doğru Cevap: "E" 1958
Soru Açıklaması
Türkiye’de ilk kapsamlı istikrar programı 4 Ağustos 1958’de alınan kararlardır.
13.
I. Banka, nihai kredi mercii olarak bankalara kredi verme işlerini yürütür. II. Türkiye’de banknot ihracı imtiyazı tek elden Banka’ya (TCMB) aittir. III. TCMB, olağanüstü hâllerde ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda, belirleyeceği usul ve esaslara göre bu Fon’a avans vermeye yetkilidir. IV. TCMB, hükûmetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder, buna uyumlu olarak para politikasını belirler. Yukardakilerden hangileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temel yetkileri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" I, II, III, ve IV
Soru Açıklaması
Doğru cevap E şıkkıdır.
14.
Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan 1994 istikrar programının kısa vadeli hedeflerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Döviz piyasası istikrarının sağlanması 
Soru Açıklaması
Döviz piyasası istikrarının sağlanması 5 Nisan 1994 istikrar programının kısa vadeli hedeflerinden biridir.
15.
Türkiye’de sanayi sektörü madencilik, imalat sanayi ve enerji (elektrik, gaz ve su) olarak aşağıdaki kurumların hangisi tarafından sınıflandırılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Devlet Planlama Teşkilatı
Soru Açıklaması
Türkiye’de sanayi sektörü, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından madencilik, imalat sanayi ve enerji (elektrik, gaz ve su) olarak sınıflandırılmıştır.
16.
Krizler kaynağına göre sınıflandırıldığında, aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmanın dışında kalır?
Doğru Cevap: "E" Mortgage (ipotekli konut) krizi
Soru Açıklaması
Krizler kaynağına göre sınıflandırıldığında, Mortgage (ipotekli konut) krizi bu sınıflandırmanın dışında kalır.
17.

Mahalli idareler bütçeleri denildiğinde belediyeler, il özel idareleri, İller Bankası ve su ve kanalizasyon idareleri bütçeleri anlaşılmaktadır.

Mahalli idare bütçelerinin ne kadarını belediye bütçeleri oluşturmaktadır?

Doğru Cevap: "E" %90
Soru Açıklaması

Kamu ekonomisinde içinde mahalli idareler, gerek bütçeleri gerekse ekonomik etkileri açısından önemlidir. Mahalli idareler bütçeleri denildiğinde belediyeler, il özel idareleri, İller Bankası ve su ve kanalizasyon idareleri bütçeleri anlaşılmaktadır. Mahalli idare bütçelerinin %90’ı belediye bütçelerinden oluşmaktadır.

18.
Aşağıdaki boru hatlarından hangisi diğerlerinden daha eskidir?
Doğru Cevap: "A" Batman-Dörtyol boru hattı
Soru Açıklaması
Türkiye'de ilk boru hattı 1966'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Batman-Dörtyol arasında döşenmiştir.
19.
I. Satış II. Kiralama III. İşletme hakkı devri IV. Mülkiyet tesisi V. Güvence bedeli Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkiye’deki özelleştirme yöntemlerinden birisidir?
Doğru Cevap: "B" I-II-III
Soru Açıklaması
Türkiye’de özelleştirme satış, kiralama ve işletme hakkı devri şeklinde uygulanmaktadır.
20.

Türkiye’de orman arazileri toplam tarım arazisinin yüzde kaçlık kısmını oluşturur?

Doğru Cevap: "B" % 37
Soru Açıklaması

2017 yılı itibarıyla Türkiye’de tarım ve orman arazilerinin büyüklüğü 60.345 bin hektar olup; bunun %63’ü (38.002 bin hektarı) tarımsal, kalan %37’si ise orman alanıdır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler