• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 1

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi Küresel Kriz karşısında maliye politikası kapsamında atılan adımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bankaların birbirlerinden dolar ve Avro üzerinden borç alıp vermelerine imkân sağlanmıştır.
Soru Açıklaması
Bu madde "para politikası" kapsamında alınan tedbirlerden olduğu için burada kabul edilemez.
2.
15 yıl boyunca yürürlükte kalan Teşvik-i Sanayi Kanunu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Yerli sanayiyi korumuş ve teşvik etmiştir.
Soru Açıklaması
Teşvik-i Sanayi
3.

I.1940-1945 döneminde ortalama yıllık nüfus artışı Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine inmiştir.

II. 1955-1960 döneminde nüfus artışı rekor düzeye ulaşmıştır.

III. Nüfus artış hızında ciddi düşüş 1975’ten sonra gerçekleşmiştir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması

Ülke nüfusu 1975 yılı sonrasında sınırlı ölçüde de olsa azalma eğilimine girmiştir. Nüfus artış hızında ciddi düşüş ise 1985’ten sonra gerçekleşmiştir.

4.
Bir ekonomide tarım sektörü gelişmeden diğer üretim unsurlarının gelişmesinin mümkün olmadığını savunan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Quesnay
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de son yıllarda sektörlerin üretimdeki paylarına ilişkin doğru bir bilgidir?
Doğru Cevap: "E" Hizmetler sektörü en çok paya sahiptir.
Soru Açıklaması
Türkiye'de hizmetler sektörünün GSYH içindeki payı yıllar içinde artış göstermiştir. 2011 yılında hizmetler sektörünün GSYH içindeki payı % 72,5'e yükselmiştir.
6.

Kriz dönemlerinde bono ve tahvile ilgi değişim hangi boyutta yaşanmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Talep artar
Soru Açıklaması

Kriz dönemlerinde faiz oranlarındaki artışa bağlı olarak borç senetlerinin getirisi yükseldiği için talep artmaktadır

7.
Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 arası dönemde sanayide ortaya çıkan sorunlar arasında yer alır? 
Doğru Cevap: "A" Rekabet  edememe sebebiyle verimsizlik
Soru Açıklaması
Sanayide ortaya ç›kan sorunlar
8.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi önemli bor yataklarına sahiptir?
Doğru Cevap: "A" Türkiye-Rusya-ABD
Soru Açıklaması
9.

Cari işlemler hesabında açık oluşuyorsa ve sermaye girişleri ile bu açık giderilemiyorsa ödemeler bilançosunda denkleşme aşağıdakilerden kullanılarak sağlanır?

Doğru Cevap: "C" Merkez bankası rezervleri
Soru Açıklaması

Cari işlemler hesabında açık oluşuyorsa ve sermaye girişleri ile bu açık giderilemiyorsa, merkez bankasının resmi^ rezervleri kullanılarak ödemeler bilançosu denkleştirilecektir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1923’te İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde Mustafa Kemal ‘in “Siyasi ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisadi zaferlerle taçlandırılmazlarsa mey­dana gelen zaferler kalıcı olamaz, az zamanda söner. Bu sebeple en kuvvetli, en parlak zaferle­rimizin dahi temin edebileceği faydalı sonuçla­rı temin etmek için iktisadiyatımızın, iktisadi egemenliğimizin sağlanması, kuvvetlendirilmesi zorunludur... Yeni Türkiye’mizi layık olduğu mer­tebeye çıkarmak için vakit geçirmeden iktisadiya­tımıza önem vermek zorundayız”. Konuşmasında geçen “İktisadiyatımıza önem ver­mek zorundayız” ile belirtmek istediği gerçektir?

Doğru Cevap: "B" Sanayileşme
Soru Açıklaması

17 Şubat 1923’te İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde Mustafa Kemal şöyle demektedir:

“Siyasi ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisadi zaferlerle taçlandırılmazlarsa mey­dana gelen zaferler kalıcı olamaz, az zamanda söner. Bu sebeple en kuvvetli, en parlak zaferle­rimizin dahi temin edebileceği faydalı sonuçla­rı temin etmek için iktisadiyatımızın, iktisadi egemenliğimizin sağlanması, kuvvetlendirilmesi zorunludur... Yeni Türkiye’mizi layık olduğu mer­tebeye çıkarmak için vakit geçirmeden iktisadiya­tımıza önem vermek zorundayız”.

Mustafa Kemal’in “İktisadiyatımıza önem ver­mek zorundayız” derken belirtmek istediği gerçek, sanayileşmeydi.

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
11.
Türkiye ekonomisinde 1960’lı yıllardan sonra ekonomik büyümeyi hızlandırabilmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi ekonominin temelini oluşturur?
Doğru Cevap: "E" Planlı kalkınma stratejisi
Soru Açıklaması
12.

2006 yılından itibaren bütçeler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre hazırlanmaktadır. Mali yapıdaki bu önemli değişiklik kamu maliyesinin temel ilkeleri bakımından birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu bakımdan yanlış bilgi içermektedir?

Doğru Cevap: "C" Bütçe türleri, ulusal normlarca benimsenen biçimde yeniden tanımlanmış ve sınıflandırılmıştır.
Soru Açıklaması

Bütçe türleri, uluslararası normlarca benimsenen biçimde yeniden tanımlanmış ve sınıflandırılmıştır.

13.

Türkiye ekonomisinin uzun dönemde büyüme hızı ortalaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" %5
Soru Açıklaması

Türkiye ekonomisinin uzun dönemde büyüme hızı ortalaması (potansiyel büyümehızı) %5 seviyesindedir. Doğru cevap B'dir.

14.
2006-2009 döneminde sosyal harcamaların en yüksek olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İngiltere
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi "kamunun toplam nakdi harcamamaları ile toplam nakdi gelirleri arasındaki farkı belirten" kamu kesimi borçlanma gereği kalemlerinde biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Genel Yönetim Bütçe Açığı
Soru Açıklaması

16.
Aşağıdakilerden hangisi  kalkınma planlarında tarım politikaları ile gerçekleştirmek istenen amaçlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Tarımda destekleme politikasının etkinliğini azaltmak
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi imalat sanayi kapsamına giren ürünler arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" Tüketim malları
Soru Açıklaması

Türkiye’de sanayi sektörü, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından madencilik, imalat sanayisi ve enerji (elektrik, gaz ve su) olarak sınıflandırılmıştı. Günümüzde TÜİK’in temel aldığı NACE Rev.2 sınıflandırma sisteminde, sanayi sektörünün kapsamı madencilik ve taş ocakçılığı (B), imalat (C) ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı (D) şeklindedir. İmalat sanayi alt sektörü ise tüketim malları, ara malları ve yatırım malları olarak üçe bölünmüş ve her biri kendi içinde alt sanayi dallarına ayrılmıştır.

18.

24 Ocak 1980’de Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen 17 adet karar ve Haziran 1980’de ek olarak uygulamaya konan 33 adet karardan oluşan 24 Ocak kararlarının ardından 1981'de yaşanan büyüme oranı kaç olmuştur?

Doğru Cevap: "B" 4.8
Soru Açıklaması

24 Ocak Kararları’nın yürürlüğe girmesinin ardından 1979-1980 yıllarındaki küçülmenin aksine, ekonomide 1981 yılında %4,8’lik büyüme sağlanmıştır. Büyüme oranında en büyük pay âtıl kapasitenin harekete geçmesi sonrası sanayi sektöründe kaydedilen %9,9’luk üretim artışına aittir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi giriş yaptığı ülkeye sermayenin yanı sıra teknoloji ve işletme bilgisi de getirmekte, ayrıca ülkede yaratılan katma değer ile birlikte istihdam ve rekabete önemli ölçüde katkılar sağlayabilmekte ve ihracata dönük sektörlere yapıldığında, dış ticaret dengesinde olumlu gelişmeler yaratabilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Doğrudan yabancı yatırımlar
Soru Açıklaması

Doğrudan yabancı yatırımlar, giriş yaptığı ülkeye sermayenin yanı sıra teknoloji ve işletme bilgisi de getirmektedir. Ayrıca ülkede yaratılan katma değer ile birlikte istihdam ve rekabete önemli ölçüde katkılar sağlayabilmektedir. Söz konusu yatırımlar ihracata dönük sektörlere yapıldığında, dış ticaret dengesinde olumlu gelişmeler olabilir.

20.

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin ihracatında en yüksek paya sahip ilk üç kalem arasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" Motorlu kara taşıtları
Soru Açıklaması

Motorlu kara taşıtları

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler