• Türkiye Ekonomisi Deneme Ara Sınavları – Deneme 9

logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 9
1.
Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörünün genel özellikleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Tarımsal mallarda arzın fiyat esnekliği dikkate alınır
Soru Açıklaması
2.
Türkiye'de vergi yükü ile ilgili yargilardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Türkiye'de vergi yükü ABD'den düşüktür.
Soru Açıklaması
3.

Türkiye’de bölgesel kalkınma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

Doğru Cevap: "A" Günümüzde yerel aktörler bölgesel kalkınma süreçlerine planlama aşamalarında daha fazla katılmaktadır. 
Soru Açıklaması

Türkiye’de Bölgesel Gelişmişlik Farklılıkları Türkiye’de bölgeler arasında kişi başına gelir, iş- sizlik oranları, nüfus artış hızı, net göç hızı, bebek ölüm oranları, doğumda anne ölüm oranları, üniversite sayıları, kişi başına düşen uzman hekim ve hemşire sayıları gibi birçok ekonomik, sosyal, demografik ve sağlıkla ilgili değişkende önemli farklılıklar mevcuttur. Düzey 2 bölgesi sosyoekonomik gelişmişliğe (kalkınmışlığa) göre sıralandığında, ilk 14 bölge Türkiye ortalamasının üstünde, 15.sırada yer alan Samsun’un ise Türkiye ortalamasında bir gelişmişliğe sahip olduğu görülmektedir (Tablo 1.6). Ülke nüfusunun yaklaşık %30’unun bulunduğu geri kalan 11 bölge ise Türkiye ortalamasının altında bir sosyoekonomik gelişmişliğe sahiptir. Sosyoekonomik gelişmişlik farklılıkları, az gelişmiş bölgelerden gelişmiş bölgelere doğru göçü hızlandıran etkenlerin başında gelmektedir. Türkiye’de bölgelerin (Düzey 2’ye göre) gayri safi katma değere (GSKD) katkılarına bakıldığında (2014 verilerine göre) en yüksek paya %30,5 ile İstanbul, en düşük paya %0,6 Ağrı bölgesi sahiptir. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa bölgelerin ülke gayri safi katma de- ğerinin yarıdan fazlasını gerçekleştirdiği görülmektedir.

4.

Kamu gelirlerinden faiz ödemeleri dışındaki kamu harcamalarının çıkarılması sonucu ulaşılan denge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Faiz dışı denge
Soru Açıklaması

Faiz Dışı Denge Kamu gelirlerinden faiz ödemeleri dışındaki kamu harcamalarının çıkarılması sonucu ulaşılan dengedir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi dahilde alınan mal ve hizmet vergileri arasında sayılır?

Doğru Cevap: "D" Şans oyunları vergisi
Soru Açıklaması
6.
2012 verilerine göre Türkiye ekonomisinde hizmetler sektörünün istihdam içindeki payı yüzde (%) kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 56
Soru Açıklaması
2000-2012 döneminde istihdamda hizmetler sektörünün payı %46,3’ten %56’ya yükselmiştir.
7.
Türkiye Bor madenlerinin yaklaşık yüzde kaçını ihraç etmektedir? 
Doğru Cevap: "D" %97
Soru Açıklaması
8.

Ulusal gelir artışından ortaya çıkan fayda ve fırsatların toplumun farklı kesimlerine dengeli şekilde dağıtıldığı bir ekonomik büyüme, ......... olarak adlandırılır.

Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğu doğru olarak dolduracak kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kapsayıcı büyüme
Soru Açıklaması

Ulusal gelir artışından ortaya çıkan fayda ve fırsatların toplumun farklı kesimlerine dengeli şekilde dağıtıldığı bir ekonomik büyüme, kapsayıcı büyüme olarak adlandırılır.

9.
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik kaynakların kullanımınıın nispeten daha belirleyici olduğu kamu harcamaları sınıflandırmalarından birisidir?
Doğru Cevap: "B" Fonksiyonel (İşsizlik) Sınıflandırma
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının fonksiyonel sınıflandırması içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Yatırım harcamaları   
Soru Açıklaması
logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 9
11.

Dünyada en güçlü ekonomik yapıya sahip ülkeler arasında Türkiye’nin yeri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Dünyanın en büyük ekonomiye sahip 20 ülkesinden biri
Soru Açıklaması

Dünyanın en büyük 20 ve Avrupa’nın ise 10 büyük ekonomisi arasında yer alan Türkiye, en güçlü ekonomilerin temsil edildiği G-20’nin de faal bir üyesidir.

12.

2017 yılında Türkiye’de sebze türüne göre üretim oranları incelendiğinde en çok üretilen sebze aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "B" Domates
Soru Açıklaması

2017 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de sebze üretiminin %83’ü meyvesi için yetiştirilen sebzelerden; bunun da yarısı (%41) domates üretimine ait olup, onu karpuz (%13), biber (%8,5), kavun (%6), hıyar (%6) ve patlıcan (%3) izlemektedir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi i nüfusun eğitim özellikleri arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "B" Türkiye’deki işgücü niteliğinin artırılması için iş ve çalışma hayatında hizmet içi eğitimin daha nitelikli ve işlevsel hale getirilmesi gerekir
Soru Açıklaması
14.

Türkiye Cumhuriyetinin 1930-1939 döneminde % 11,6’lık büyüme hızı ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. Bu hızlı büyümedeki en büyük paya sahip alan aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Sanayi
Soru Açıklaması

1930-39 döneminde sanayinin yakaladığı %11,6’lık büyüme hızı Cumhuriyet tarihimizde rekordur.

15.
Ülkemizde kamu borçlanmasından sorumlu birim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hazine ve Maliye Bakanlığı
Soru Açıklaması

Türkiye’de kamu borçlanmasından sorumlu olan birim, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminden önce Başbakanlığa bağlı Hazine Müsteşarlığı iken, 2018 yılında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi ile birlikte kamu borçlanmasında sorumlu birim artık Hazine ve Maliye Bakanlığıdır. 

16.

Aşağıdakilerden hangisi Tarım ve Orman Bakanlığının merkez birimleri arasındadır? 

Doğru Cevap: "E" Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması

Yeni ismiyle Tarım ve Orman Bakanlığı sektörün her alanını düzenleme ve denetleme görevini merkez ve taşra birimlerinin yanı sıra bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla yürütmektedir. Bakanlığın merkez birimleri arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (GM), Çölleşme ve Erozyonla Mücadele GM, Gıda ve Kontrol GM, Hayvancılık GM, Su Yönetimi GM, Şeker Dairesi Başkanlığı ve Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı sayılabilir. Taşra birimleri arasında ise daha ziyade araştırma, eğitim ve kontrol birimleri yer almaktadır. İlgili kuruluşlar olarak Çay İşletmeleri GM, Et ve Süt Kurumu GM, Tarım İşletmeleri GM, Toprak Mahsulleri GM ve Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme GM yer almaktadır. Bağlı kuruluşlar olan Atatürk Orman Çiftliği, Devlet Su İşleri GM, Meteoroloji GM, Orman GM ve Türkiye Su Enstitüsü aracılığıyla da daha genel çerçevede tarımsal faaliyetlerin yürütülmesine katkı sağlanmaktadır.

17.
Türkiye, ekonomik yapısını etkileyen hangi iklim özelliğine sahiptir?
Doğru Cevap: "B" Yarı kurak
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki gelir gruplarından hangisi Türkiye’de GSYH’den en çok payı almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Maaş ve ücret
Soru Açıklaması
19.
Türkiye ekonomisi 2002-2011 döneminde ortalama yüzde kaç büyüme gerçekleştirmiştir?
Doğru Cevap: "B"  %6.5
Soru Açıklaması
20.

"Belirli bir amacın veya birbirine yakın amaçlar grubunun gerçekleştirilmesi için belirli kaynakların toplandığı ve harcandığı, bütçe içi veya bütünüyle bütçe dışı kamusal nitelikli özel bir hesaptır." şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "A" Fon
Soru Açıklaması

Fon: Belirli bir amacın veya birbirine yakın amaçlar grubunun gerçekleştirilmesi için belirli kaynakların toplandığı ve harcandığı, bütçe içi veya bütünüyle bütçe dışı kamusal nitelikli özel bir hesaptır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler