• Türkiye Ekonomisi Deneme Ara Sınavları – Deneme 8

logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 8
1.

2014-2017 döneminde merkezî hükûmet borçlarının GSYH’ya oranı aşağıdaki ülkelerin hangisinde en fazladır?

Doğru Cevap: "D" Japonya
Soru Açıklaması

Giderek artan borç taksitleri ve faiz ödemeleri ülke ekonomilerini kısır döngü içine sokmaktadır. 2008 krizinden sonraki dönemde, ülkelerin büyük bölümünde borç oranları aşırı yükselmiştir. Ancak, Japonya’nın borç oranı %200’ler düzeyinde olmakla birlikte, sürdürülebilirlik sorunu yaşamamaktadır. Rusya son dönemde borç oranı açısından dünyanın en düşük oranına sahiptir. Türkiye de merkezi hükûmet borçlarının GSYH’ya oranı açısından düşük ülkeler grubundadır. İngiltere'de %110'lar civarında olan bu oran ABD'de ise %105'ler civarındadır

2.
Aşağıdakilerden hangisi devletin kalkınma carileri olarak bilinen eğitim ve sağlık harcamalarının yanı sıra sosyal harcamaların artması anlayışının sonuçlarından birisidir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal Devlet
Soru Açıklaması
Kalkınma carileri olarak bilinen eğitim ve sağlık harcamalarının yanı sıra sosyal harcamaların artması sosyal devlet anlayışının sonucudur.
3.
Bir malın yurtdışından ithal edilmesi yerine yurtiçinde üretilmesini öngören, böylece döviz tasarrufu sağlayan sanayileşme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İthal ikameci sanayileşme
Soru Açıklaması
4.
Fizyokrasi nedir?
Doğru Cevap: "A" İktisadi gelişme sürecinde tarım sektörünün önemine ilk kez sistematik olarak değinen iktisat ekolü
Soru Açıklaması
5.
İktisadi gelişme sürecinde tarım sektörünün önemine ilk kez sistematik olarak değinen iktisat ekolü fizyokrasinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "C" Quesnay
Soru Açıklaması
6.
2011 Yılı Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksi’ne göre Türkiye 187 ülke arasında aşağıdaki aralıkların hangisindedir?
Doğru Cevap: "C" 61-100
Soru Açıklaması
7.
Teşebbüs gelirleri, mülkiyet gelirleri, sermaye gelirleri aşağıdaki hangi gelir türünü kapsamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Vergi dışı gelirleri
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarımsal GSYH payı ile tarımsal istihdam payının birbirine uzak değerlerde seyretmesinin sebebidir?

 

Doğru Cevap: "E" Sektördeki yapısal geri kalmışlık
Soru Açıklaması

Arzu edilen tarımsal GSYH payı ile tarımsal istihdam payının birbirine yakın sey­retmesidir. Türkiye’de bunu engelleyen faktörlere bakıldığında, sektörün yapısal geri kalmışlığının belirleyici olduğu anlaşılmaktadır. Zira tarımsal işgücünün düşük vasıf (nitelik) birikimi, çok dü­şük verimlilik düzeyi, sektörde yetersiz sermaye birikimi, görece zayıf teknolojiden yararlanma ve teşebbüs kapasitesi, arazi yapısının bir kısmının modern tarıma elverişli olmayacak kadar küçük parçalara ayrılmış olması ile arazinin dağlık, ku­rak, verimsiz, bakımsız ve dağınık bir görünüm arz etmesi yapısal geri kalmışlıkta rol oynayan başlıca faktörlerdir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi “Türkiye’nin GSYH’sı yıl ortası nüfusa bölünerek” bulunur?
Doğru Cevap: "A" Kişi Başına GSYH
Soru Açıklaması
10.

Türkiye'nin ilk sanayileşme dönemi olarak nitelenebilecek dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 1930-1939
Soru Açıklaması

1930-1939 dönemini Türkiye’nin ilk sanayileşme dönemi olarak nitelemek mümkündür. (Sanayinin toplam ulusal gelir içindeki payı 1929 yılında %9,9 iken, 1939 yılında %18,3’e çıkmıştır).

logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 8
11.
Yeni ekonomik sınıflandırmaya göre ülkemizde bütçeden en yüksek pay alan kamu harcaması tipi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Personel giderleri
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörünün genel özellikleri arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "C" Tarımsal mallar talebinin gelir esnekliği yüksektir
Soru Açıklaması
13.

2017 yılı Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri toplamı kaçtır?

Doğru Cevap: "B" 21.577 TL
Soru Açıklaması

Veriler Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin 2017 yılında 21.557 TL, medyan gelirin ise 15.887 TL olduğunu göstermektedir.

14.
Tarımsal faaliyet aşağıdakilerden hangisi veya hangilerinden oluşur?
Doğru Cevap: "E" Bitkisel ve hayvansal üretim ile balıkçılık faaliyetleri
Soru Açıklaması
15.
I. SatışII. Kiralama III. Gelir ortaklığı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkiye’de özelleştirme yöntemlerinden biri olarak kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
16.
2009 yılı itibariyle aşağıdaki ülkelerden hangisinde vergi yükü daha yüksektir?
Doğru Cevap: "C" Danimarka
Soru Açıklaması
17.
İktisat literatüründe temel sektörler arasında birincil sektör olarak hangisi anılır?
Doğru Cevap: "E" Tarım
Soru Açıklaması
18.
I) Piyasa fiyatlarıyla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yerleşik üretici birimlerin üretim faaliyetlerinin nihai sonucudur.II) Türkiye’nin GSYH’sı yıl sonu nüfusa bölünerek kişi başına GSYH bulunur.III) Dolar cinsinden kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’yı bulmak için cari fiyatlarla GSYH’nın ortalama döviz kuruna bölünmesi gerekir.IV) Ülkeler arası karşılaştırmalarda genelde Türk Lirası cinsinden kişi başına gelir rakamları kullanılır.V) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Üretim, gelir ve harcama yönünden olmak üzere üç şekilde tanımlanmaktadır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ile alakalı yukarıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, III ve V
Soru Açıklaması
Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sı yılsonu değil yıl ortası nüfusa bölünerek bulunur, ayrıca ülkeler arası karşılaştırmalarda genelde ABD Doları cinsinden kişi başına gelir rakamları kullanılır. Bu nedenleII ve IV seçenekleri yanlış I. III. V seçenekleri doğrudur.
19.
Ülke ekonomilerinin ekonomik performanslarının karşılaştırılmasında kullanılan gösterge aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" GSYH
Soru Açıklaması
20.

I. ABD

II. Rusya

III. İtalya

IV. Japonya

V. Çin

Yukarıdakilerden hangileri G7 olarak tanımlanan ülkelerdendir?

Doğru Cevap: "C" I, III ve IV
Soru Açıklaması

Dünyanın gelişmiş yedi ülkesi birlikte hareket etmeye başlayınca oluşan gruba verilen isim olarak G7, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya ve Japonya’dan oluşmaktadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok