• Türkiye Ekonomisi Deneme Ara Sınavları – Deneme 6

logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 6
1.

Aşağıdakilerden hangisi “bağımlılık oranı”nın tanımıdır?

Doğru Cevap: "B" Bir ülkede çalışan her 100 kişinin bakmakla yükümlü olduğu çalışmayan kişi sayısıdır
Soru Açıklaması

Bağımlılık oranı, bir ülkede çalışan (15- 64 yaş arası) her 100 kişinin bakmakla yükümlü olduğu çalışmayan (0-14 ile 65+) kişi sayısıdır

2.

Yıllık 5 milyon tonluk üretimiyle uzun yıllardır yatay bir seyir takip eden patates ağırlıklı olarak aşağıdaki illerden hangisinde üretilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Niğde
Soru Açıklaması

Ağırlıklı olarak Niğde ve Nevşehir bölgesinde üretilen patates yıllık 5 milyon tonluk üretimiyle uzun yıllardır yatay bir seyir takip etmektedir.

3.
Merkezi hükümetin borç yükü aşağıdaki ülkelerden hangisinde en yüksektir?
Doğru Cevap: "C" Yunanistan
Soru Açıklaması
4.

Türkiye bütçesinin gelişimi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "A" Eğitim ve sağlık harcamaları kalkınma carileri olarak bilinir.
Soru Açıklaması

Eğitim ve sağlık harcamaları kalkınma carileri olarak bilinir.

İlk kamu maliyesi düzenlemesi olan Muhasebe-i Umumiye Kanunu 1927'de çıkartılmıştır.

5018 sayılı Yasa çerçevesinde, 2006 yılından itibaren bütçenin kapsamı genişletilmiştir.

Yeni kamu mali yönetimi girdi odaklı bütçeleme anlayışına sahiptir.

İkinci Dünya Savaşı süresince devletçi politikalar tercih edilmiştir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarım sektörüne uygulanan destek kategorilerinden olan fiyat desteklerinden birisidir?

Doğru Cevap: "B" Primler
Soru Açıklaması

Fiyat destekleri içerisinde teşvikler, primler, kota ve tarifeler, vergiler ve ihracat iadeleri sayılabilir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi küçükbaş hayvancılık sektöründe ortaya çıkan yetersizliğinin oluşmasında etkili olan faktörlerden biri değildir

Doğru Cevap: "D" Hayvancılıkla uğraşan bireylerde sağlık sorunlarının artması
Soru Açıklaması

Özellikle küçükbaş hayvancılık sektöründe ortaya çıkan bu arz yetersizliğinin oluşmasında etkili olan faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Türkiye’de koyun ve keçi eti üretiminin genellikle modern işletmecilik usullerine uygun olarak yapılmaması,

• Buna bağlı olarak (biraz da doğası gereği), hastalıkların yıldan yıla hayvan sayılarını ve üretimi sık sık değiştirmesi,

• Üretimde ölçeğin çok küçük, etkinsiz, dolayısıyla maliyetlerin yüksek olması,

• Üretici ile tüketici arasındaki aracıların rekabetçi bir yapıya sahip olmamasından ötürü, yüksek rantı ellerinde bulundurmaları,

• Tarımsal nüfusun hızla şehre göç etmesinden dolayı, köyde yetiştirici nüfusun azalması,

• Mera arazilerinin giderek azalması ve kalitesinin zayıflaması; buna karşılık ciddi bir ıslah politikasının devreye sokulamamış olması,

• Çoğunlukla aile işletmeciliği şeklinde yürüdüğü ve kayıtların itinalı bir şekilde tutulmadığı için, istatistiklerin güvenilirlik düzeyinin zayıf olması.

7.

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğine üye ülkelerin tarım politikalarını siyasal ve ekonomik anlamda bütünleştirmeyi hedefleyen politikaların amaçlarından biri değildir? 

Doğru Cevap: "D" Fiyata dayalı rekabet yaratmak
Soru Açıklaması

Üye ülkelerin tarım politikalarını siyasal ve ekonomik anlamda bütünleştirmeyi hedefleyen bu politika demetinin amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Üretim standartlarını ve tarım teknolojisini geliştirmek,

• Tarımsal üretim araçlarının etkili kullanımını sağlamak,

• Avrupa’daki tarımsal üretimin verimliliğini artırmak,

• Piyasalarda istikrarı sağlamak,

• Ürün arzının güvenliğini sağlamak,

• İşgücünün optimal kullanımını sağlamak,

• Gelir artışı sağlamak,

• Fiyata dayalı haksız rekabetin önüne geçmek.

8.
Aşağıdakilerden hangisi ekonomide faiz dışı dengenin pozitif olması durumunu yansıtır?
Doğru Cevap: "A" Kamu gelirlerinin fazla olması
Soru Açıklaması
9.
İktisat literatüründe temel sektörler arasında ikincil sektör olarak hangisi anılır?
Doğru Cevap: "D" Sanayi
Soru Açıklaması
10.
Savunma, sağlık, eğitim gibi hizmetler, o hizmetleri hangi kuruluşların yaptığı dikkate alınmaksızın harcamaların hangi amaçları gerçekleştirdiğine bakılarak yapılan sınıflandırmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Fonksiyonel (İşlevsel) sınıflama
Soru Açıklaması
logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 6
11.
Türkiye aşağıdaki madenlerden hangisinde dünya rezervinin önemli bir kısmına sahiptir?
Doğru Cevap: "C" Bor
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik sınıflandırmaya göre merkezi yönetim bütçesinde yer alan harcama başlıklarından DEĞİLDİR?

Doğru Cevap: "D" Savunma hizmetleri
Soru Açıklaması

Merkezi Yönetim Bütçe Harcamaları, personel giderleri, sosyal güvenlik kurumları devlet primi, mal ve hizmet alımları, fazi giderleri, cari transferler, sermaye giderleri, sermaye transferleri, borç verme başlıklarını taşımaktadır. Savunma hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmaya göre kamu harcamalarının merkezi yönetim bütçesi harcama başlıkları arasında yer almaktadır. 

13.
Türkiye’de yer alan sosyal güvenlik sistemi ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?I. Sosyal güvenlik sistemi, belirli sosyal risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan muhtelif zararların, ilave maliyetlerin veya gelir kayıplarının kısmen veya bütünüyle telafisine yönelik oluşturulan ekonomik güvence sistemidir.II. Modern anlamda sosyal güvenlik sistemi I. Dünya Savaşı’ndan sonra oluşturulmuştur.III. 1 Ocak 1946’da yürürlüğe giren 4792 sayılı Kanun ile birlikte o tarihe kadar kurulan çok sayıda işçi sandığı İşçi Sigortaları Kurumu çatısı altında birleştirilmiştir.IV. Mayıs 2006’da kabul edilen 5502 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kurulmuştur.V. 1 Ocak 1950’de yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanun ile Emekli Sandığı kurulmuştur.
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
Modern anlamda sosyal güvenlik sistemi I. Dünya Savaşı’ndan sonra değil II. Dünya Savaşından sonra oluşturulmuştur dolayısıyla bu ifade yanlıştır.
14.
Türkiye’de varlık vergisinin konulmasının temel nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" II. Dünya savaşının olumsuz etkileri 
Soru Açıklaması
15.

Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye Cumhuriyetinin  1940-1945 yılları arasında uygulamaya koymuş olduğu programlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İktisadi Savunma Planı
Soru Açıklaması

iktisadi savunma planı 1930-1939 yılları arasında uygulamaya konmuştur.

16.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in kanun ile kurulan ilk sosyal güvenlik kuruluşudur?

Doğru Cevap: "D" Amele Birliği 
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı D şıkkıdır. Amele Birliği, Cumhuriyet’in kanun ile kurulan ilk sosyal güvenlik kuruluşudur.

17.

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun sayısal olarak yetersiz ol­masının sonucudur?

Doğru Cevap: "E" Üretim gücünün atıl kalması
Soru Açıklaması

Diğer taraftan nüfusun sayısal olarak yetersiz ol­ması, ülkenin ekonomik kaynakları ve üretim gü­cünün atıl kalması başta olmak üzere birçok başka olumsuzluğa da yol açmaktadır. Diğer yandan nüfu­sun ülkenin ekonomik kaynaklarına ve potansiyeline göre fazla olması da işsizliğe, elde edilen gelirin daha çok kişi tarafından tüketilmesine, refah kaybına ve buna bağlı olarak pek çok ekonomik ve sosyal soruna neden olabilmektedir (Karluk, 2007, s. 8).

18.

I- Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olmak

II- Sanayi sektörüne hammadde sağlamak

III- İnsan ilişkilerini geliştirmek

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tarım sektörünün işlevleri arasındadır? 

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Tarım sektörünün işlevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• İnsanların besin gereksinimlerini karşılamak

• Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olmak

• Sanayi sektörüne hammadde sağlamak

• Tarım dışı sektörlere istihdam sağlamak

• Tarım dışı sektörlerde üretilen mal ve hizmetlere talep yaratmak 

• Çevre sağlığı ve toplumun ruhsal dengesini korumak

19.

Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörünün işlevleri arasında yer almaz?

 

 

Doğru Cevap: "E" Tarım sektöründeki davranışlar kurumlar tarafından şekillendirilir
Soru Açıklaması

Tarım sektörünün işlevleri aşağıdaki gibi sıra­lanabilir: İnsanların besin gereksinimlerini karşılamak, Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olmak, Sanayi sektörüne hammadde sağlamak, Tarım dışı sektörlere istihdam sağlamak, Tarım dışı sektörlerde üretilen mal ve hizmet­lere talep yaratmak, Çevre sağlığı ve toplumun ruhsal dengesi­ni korumak

20.

Türkiye’de 2006-2017 döneminde gelir eşitsizliğin en çok arttığı il aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" İstanbul
Soru Açıklaması

Tablo 2.11’de Türkiye’de 2006-2017 döneminde bölgesel düzeyde Gini değerleri sunulmuştur. Gelir eşitsizliğin en çok arttığı bölge İstanbul’dur. Akdeniz bölgesi Gini katsayısının en yüksek olduğu ikinci bölgedir. 2017 yılında Kuzeydoğu Anadolu, Doğu ve Batı Karadeniz bölgeleri Gini katsayısının en düşük olduğu bölgelerdir.Doğru cevap D'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler