• Türkiye Ekonomisi Deneme Ara Sınavları – Deneme 5

logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 5
1.
Aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi özellik Türkiye ekonomisinin temel özellikleri arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "E" İmalat sanayiinde üretim yapan firmaların net piyasa değeri 
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının etkilediği sosyal değişkenlerdendir?

Doğru Cevap: "C" Beslenme
Soru Açıklaması

Nüfus artışı sermaye birikimi, işgücü ve istihdam düzeyi, doğal kaynaklar, teknolojik gelişme, millî gelir, kamu harcamaları, konut talebi, beslenme, iç göç ve kentleşme (şehirleşme) gibi pek çok ekonomik ve sosyal değişkeni etkilemektedir.

3.
K›sa dönemde doğrudan üretimi artırıcı etkisi olmayan ve faydası bir dönemle sınırlı olan harcamalar aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?
Doğru Cevap: "A" Cari harcamalar
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kamu ekonomisinin analizi açısından kamu kesiminin büyüklüğünün ölçülmesinde kullanılan ölçütlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Kamu harcamalarının GSYH oranı 
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2018 yılında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi ile birlikte kamu borçlanmasında sorumlu birimdir?

Doğru Cevap: "C" Hazine ve Maliye Bakanlığı
Soru Açıklaması

Türkiye’de kamu borçlanmasından sorumlu olan birim, Cum­hurbaşkanlığı hükûmet sisteminden önce Başbakanlığa bağlı Hazine Müsteşarlığı iken, 2018 yılında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi ile birlikte kamu borçlanmasında sorumlu birim artık Hazine ve Maliye Bakanlığıdır.

6.
Nüfusun ülke ekonomisi açısından önemi düşünüldüğünde aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Ülke ekonomisinin yıllık büyüme hızının nüfus artış hızının altında olması arzulanır.
Soru Açıklaması
7.
Türkiye yüzölçümü bakımından dünyanın kaçıncı ülkesidir?
Doğru Cevap: "B" 37
Soru Açıklaması

Türkiye’nin yüzölçümü 783.577 km2, izdüşüm alanı ise 779.452 km2’dir. Göller ve adalar da yüzölçümüne dâhil edildiğinde, toplam yüzölçümü 814.578 km2’ye yükselmektedir. Türkiye yüzölçümü bakımından dünyanın 37’nci ülkesidir. 

8.

Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporuna göre, sığır ve koyun etinin talebi ile arzı arasında giderek artan büyük bir arz yetersizliği bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi özellikle küçükbaş hayvancılık sektöründe ortaya çıkan bu arz yetersizliğinde etkili olan faktörlerden biri değildir? 

Doğru Cevap: "E" Türkiye’de koyun ve keçi eti üretiminin genellikle modern işletmecilik usullerine uygun olarak yapılması,
Soru Açıklaması

Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporuna göre, sığır ve koyun etinin talebi ile arzı arasında giderek artan büyük bir talep fazlalığı (arz yetersizliği) bulunmaktadır. Özellikle küçükbaş hayvancılık sektöründe ortaya çıkan bu arz yetersizliğinin oluşmasında etkili olan faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir:• Türkiye’de koyun ve keçi eti üretiminin genellikle modern işletmecilik usullerine uygun olarak yapılmaması,• Buna bağlı olarak (biraz da doğası gereği), hastalıkların yıldan yıla hayvan sayılarını ve üretimi sık sık değiştirmesi,• Üretimde ölçeğin çok küçük, etkinsiz, dolayısıyla maliyetlerin yüksek olması,• Üretici ile tüketici arasındaki aracıların rekabetçi bir yapıya sahip olmamasından ötürü, yüksek rantı ellerinde bulundurmaları,• Tarımsal nüfusun hızla şehre göç etmesinden dolayı, köyde yetiştirici nüfusun azalması,• Mera arazilerinin giderek azalması ve kalitesinin zayıflaması; buna karşılık ciddi bir ıslah politikasının devreye sokulamamış olması,• Çoğunlukla aile işletmeciliği şeklinde yürüdüğü ve kayıtların itinalı bir şekilde tutulmadığı için, istatistiklerin güvenilirlik düzeyinin zayıf olması

9.
Türkiye’de 2010 yılı rakamlarına göre vergi yükü oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 28%
Soru Açıklaması
10.
Türkiye’de kamu harcamalarının GSYH’ya oranındaki genel eğilim nasıldır?
Doğru Cevap: "A" Artış eğilimindedir
Soru Açıklaması
logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 5
11.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 2011 yılında .......................... dönüştürülmüş, cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçiş birlikte bu bakanlık da, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı adı altında yeniden yapılandırılmıştır.

 

Yukarıdaki cümledeki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa eksiksiz ve tam bilgi verilmiş olur?  

Doğru Cevap: "E" Kalkınma Bakanlığı 
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı E şıkkıdır. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 2011 yılında Kalkınma Bakanlığına dönüştürülmüş, cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçiş birlikte Kalkınma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı adı altında yeniden yapılandırılmıştır.

12.
UNDP’nin 2011 yılı İnsani Gelişme Raporu’na göre Türkiye İnsani Gelişme İndeksine göre 187 ülkeden kaçıncı sırada yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" 92
Soru Açıklaması
13.
I. Sektörlere göre bakıldığında en yüksek yoksulluk oranı tarımdadır. II. Eğitim seviyesi düştükçe yoksulluk daha da artmaktadır. III. Hanehalkı büyüklüğü arttıkça, yoksulluk da artmaktadır. IV. Tarımdan geçinenler ihtiyaçlarını karşılayabildikleri için yoksulluktan sakınabilmektedirler. V. Türkiye genelinde 15 yaş altındaki nüfusun %26’sı yoksulluk sınırının altındadır. Türkiye’deki yoksullukla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, ve V
Soru Açıklaması
Doğru Cevap E şıkkıdır. Fertlerin çalışma durumuna göre yoksulluk oranlarına baktığımızda Türkiye’de ücretsiz aile işlçileri ve yevmiyeli çalışanlar arasında yoksulluğun yaygın oldğu görülmektedir. Göreli olarak düzenli gelire sahip olan ücretli maaşlı çalışanlarda ise yoksulluk oranının oldukça düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Bu verileri destekleyen bir başka gösterge ise çalışan fertlerin çalıştığı sektöre göre yoksulluk oranlarıdır. Buna göre tarım sektöründe çalışanlarda yoksulluk oldukça yüksek tir. Bu açıklamamız dikkat edileceği üzere kırsalda yoksulluğun yaygın olmasıyla da örtüşmektedir
14.
2001-2010 döneminde borç yükündeki azalmada birincil etken hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Faiz harcamalarındaki düşüş
Soru Açıklaması
15.
Türkiye’de tasarruf oranına ilişkin verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yurtiçi tasarruf oranı 2010 itibariyle %25 kadardır.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi vergi sisteminde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Sermaye vergisi
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda kamu gelir kalemlerinden biridir? 

Doğru Cevap: "E" Fon gelirleri
Soru Açıklaması

Kamu bütçesinde harcamaların finansmanında kullanılan kamu gelirlerinin en önemlisi vergi gelirleridir. Bunun dışındaki gelirler ise vergi dışı normal gelirler, özel gelirler ve fon gelirleri, diğer gelirler ve katma bütçe gelirleri olarak sınıflandırılmaktadır. Saydığımız bu gelirler, dar anlamda kamu gelirlerini oluşturur. Geniş anlamda kamu gelirleri ise dar anlamda kamu gelirlerine ek olarak merkezî yönetim, il özel idareleri, belediyeler ve sosyal güvenlik kuruluşlarının gelirlerinden oluşur. 

18.

Tarımın OECD ülkelerindeki istihdam payı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" % 5
Soru Açıklaması

Tarımın OECD ülkelerindeki istihdam payı OECD ülkeleri için ortalama %5, AB ülkeleri için ortalama %4,2 ve ABD için %1,5’tir). Türkiye’de söz konusu dönemde, tarımın GSYH’daki payı yaklaşık, istihdamdaki payı yaklaşık %36-%19 bandında seyretmiştir. 

19.

Tarımsal ürünlerin tekstilde üretim girdisi olarak kullanılması tarım sektörünün hangi işlevinin bir örneğidir?

Doğru Cevap: "D" Sanayi sektörüne hammadde sağlamak
Soru Açıklaması

Sanayi sektörüne hammadde sağlamak: Tarım sektöründe yaratılan fazlalık, hem tarım dışı sektörlerde faaliyet gösteren insanların besin gereksinimlerinin karşılanması hem de sanayi sektöründe üretim girdisi olarak kullanan hammaddelerin teminine yardımcı olmaktadır. Özellikle gıda ve tekstil gibi tarıma dayalı sanayi işletmeleri için bu ihtiyaç oldukça önemlidir. 

20.
Toplam hayvan stokunun dağılımı canlı hayvan türüne göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sırada hangi hayvan türleri yer alır?
Doğru Cevap: "A" Koyun-sığır-keçi 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler