• Türkiye Ekonomisi Deneme Ara Sınavları – Deneme 4

logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 4
1.

2013-2016 döneminde kamu gelirlerinin GSYH'ye oranı aşağıdaki ülkelerin hangisinde en yüksektir?

Doğru Cevap: "B" Yunanistan
Soru Açıklaması

2013-2016 döneminde kamu gelirlerinin GSYH'ye oranının dünya ortalaması ilgili dönemde (2013-2016) %23,3 ile %24,7 arasında değişmektedir. Türkiye dünya ortalamasının üzerinde yer alırken, sosyal devletin ağırlığının olduğu AB üyesi ülkelerden İngiltere ve Yunanistan’da bu oranlar çok daha yüksektir. ABD ve Brezilya’da ise kamu gelirlerinin GSYH’ye oranı %20’ler civarındadır. Türkiye'de %32 civarında olan bu oran İngiltere'de %35'ler ve Yunanistan'da ise %47 civarındadır.

2.

Sermayesinin tamamı devlete ait olup, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve bu nedenle imtiyazlı sayılan kamu iktisadi teşebbüsüne verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK)
Soru Açıklaması

Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK); sermayesinin tamamı devlete ait olup, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve bu nedenle imtiyazlı sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür.

3.

Aşağıdakilerden hangisi OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkeleri arasında gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" İzlanda
Soru Açıklaması

Dünya ekonomisi içinde sanayileşmiş ve gelişmiş 36 ülkenin üye olduğu OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkeleri arasında gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Meksika, Şili, Türkiye ve ABD’dir (Şekil 2.9). 2017 verilerine göre İzlanda, gelir eşitsizliği en az olan ülke konumundadır. Doğru cevap B'dir.

4.

Aşağıdaki vergilerden hangisi artan oranlı tarfifeye göre alınmaktytadır?

Doğru Cevap: "A" Kişisel Gelir Vergisi
Soru Açıklaması

Kişisel gelir vergisi artan oranlı tarifeye tabi iken, harcamalar üzerinden alınan vergiler ise sabit oranlı tarifeye göre alınmaktadır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi 1929 Bunalımının yıkıcı etkilerinden kurtulmaya çalışan Türkiye’nin aldığı önlemlerdendir?

Doğru Cevap: "C" Dışa kapanarak devlet eliyle ulusal sanayileşmeye önem vermiştir.
Soru Açıklaması

1930-1939 dönemini Türkiye’nin ilk sana­yileşme dönemi olarak nitelemek mümkündür (Sanayinin toplam ulusal gelir içindeki payı 1929 yılında %9,9 iken, 1939 yılında %18,3’e çıkmış­tır). Dünya ekonomisinin 1929 Bunalımı’nın yıkıcı etkileriyle uğraştığı bu dönemde, Türkiye dışa ka­panarak, devlet eliyle ulusal sanayileşme hamlesi­ni başlatmıştır.

6.
2006 yılından itibaren başlayan yeni ekonomik sınıflandırmaya göre Türkiye’de kamu harcamalarında aşağıdakilerden hangisi en fazla payı almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Cari transferler
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de özelleştirmenin amaçlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" İstihdamın arttırılması
Soru Açıklaması
8.

Türkiye Cumhuriyeti 1934 yılında Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı uygulamaya koymuştur. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yukarıda bahsi geçen planla hedeflenenin ne olduğu açık bir şekilde dile getirilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Yurtiçi üretimin artırılması
Soru Açıklaması

Planın temel stratejisi, halkın ihtiyaç duyduğu temel malların yurt içinde üretilmesi olmuştur. Böylece döviz tasarrufu sağlanması, dış ticaret açığının küçültülmesiyle birlikte ulusal paranın değer kaybetmesinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi gelirin hanehalkı veya fert yüzdelik gruplarına göre dağılımındaki eşitsizliği göstermekte kullanılan grafikti?

 

Doğru Cevap: "B" Lorenz eğrisi
Soru Açıklaması

Lorenz Eğrisi: Gelirin hanehalkı veya fert yüzdelik gruplarına göre dağılımındaki eşitsizliği göstermekte kullanılan grafiktir.

10.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1980 yılından sonra belediyelere toplama yetkisi verilen vergilerden birisidir?
Doğru Cevap: "C" Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi
Soru Açıklaması
Belediyeler emlak ve çevre temizlik vergisi toplama hakkına sahiptir ve Türkiye'de bu hak belediyelere 1980 sonrasında verilmiştir.
logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 4
11.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tahıl ürünleri içinde en çok üretilenidir?

Doğru Cevap: "D" Buğday
Soru Açıklaması

Türkiye’de tahılların ve diğer bitkisel ürünlerin ekilen alan ve üretim bakımından dağılımına bakıldığında; en fazla ekili alanı bulunan bitkisel ürünlerin buğday, arpa, mısır, çavdar ve çeltik gibi bitki türlerini bünyesinde barındıran tahıllar olduğu (%73,6) anlaşılmaktadır. Nitekim toplam tahıl üretiminin yaklaşık %60’ı buğday, %20’si arpa ve %16’sı da mısırdan oluşmaktadır

12.

OECD 2015 verilerine göre; İsrail, Arjantin, ABD, Meksika ve Uruguay gibi gelir eşitsizliğinin yüksek olduğu ülkelerden biri olan Türkiye'de, gini katsayı değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" 0,40
Soru Açıklaması

Türkiye, 0,40 Gini katsayısı değeri (OECD, 2015 yılı) ile İsrail, Arjantin, ABD, Meksika ve Uruguay gibi gelir eşitsizliğinin yüksek olduğu ülkeler arasındadır.

13.
7.Eğitim düzeylerine göre işsizliğin dağılımı incelendiğinde, Türkiye’de en yüksek işsizlik oranı hangi eğitim düzeyindedir?
Doğru Cevap: "A" Lise mezunları 
Soru Açıklaması
14.
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hangi yıl  uygulamaya konulmuştur? 
Doğru Cevap: "A" 1934
Soru Açıklaması
15.
I. Trona II. Bentonit III. Pomza IV. Linyit V. Stronsiyum VI. Doğalgaz Yukarıdaki madenlerden hangisi/hangilerinde Türkiye dünyanın sayılı ülkeler arasındadır?
Doğru Cevap: "C" I, II, III, V
Soru Açıklaması
Türkiye, maden rezervleri yönünden başta bor olmak üzere trona, bentonit, mermer, feldspat, manyezit, alçıtaşı , pomza, perlit, stronsiyum ve kalsit gibi madenlerde dünyanın sayılı ülkeleri arasındadır.
16.

Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1929 döneminde ekonomik faaliyetleri düzenleme amacıyla yapılmış yasal düzenlemelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kurulması
Soru Açıklaması

1923-1929 döneminde ekonomik faaliyetleri düzenleme amacıyla birçok yasal düzenleme yapılmıştır. Tarım sektörüne yönelik olarak 1925 yılında Aşar Vergisi kaldırılmış, sanayi sektörüne yönelik olarak ise 1927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu yeniden düzenlenerek yürürlüğe konmuştur. 1927 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk banknotları basılarak dolaşıma çıkarılmıştır. Nüfusun büyük bir kesimini oluşturan ve geçimini tarımdan sağlayanların reel gelirleri artırılarak, yurt içi talep yaratılmaya çalışılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 1930 yılında kurulmuş ve artık ülke para politikasını kendisi yürütmeye başlamıştır. Doğru cevap A'dır.

17.

Aşağıdakilerden hangisi 1999-2004 döneminde oldukça yüksek olan kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasındaki farkın belirgin olarak azaltılmasında etkilidir?

Doğru Cevap: "C" 2001’in ortasından itibaren uygulanan ekonomik istikrar politikaları
Soru Açıklaması

Kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasındaki fark, 1999-2004 döneminde oldukça yüksektir. 2001’in ortasın­dan itibaren uygulanan ekonomik istikrar politi­kaları ile harcama ve gelir arasındaki fark belirgin olarak azalmıştır.

18.
Eğitim, sağlık, beslenme, barınma (konut) gibi alanlar, için yapılan harcamalardır şeklinde tanımlanan yatırım türü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Demografik yatırımlar
Soru Açıklaması
19.
Ülkenin doğal kaynaklarının mevcut sermaye ile en iyi şekilde kullanılabileceği nüfus aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Optimal Nüfus 
Soru Açıklaması
20.
Türkiye’de ekonomik büyümeyi hızlandırmak ve büyümeye kalıcılık kazandırmak konusunda karşılaşılan en büyük sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Düşük tasarruf eğilimi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler