• Türkiye Ekonomisi Deneme Ara Sınavları – Deneme 3

logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 3
1.

I- Tarımsal üretim seviyesini ve verimliliği artırmak, sektörün gelişme hızını sürdürülebilir kılmak

II- Tarımsal üretimde mümkün olduğunca kendine yeterli bir düzeye ulaşmak ve toplumun dengeli bir şekilde beslenmesini sağlamak

III- Tarıma dayalı sanayinin, tarımsal girdi ihtiyacını yurt dışından karşılamak

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kalkınma planlarında tarım politikaları ile gerçekleştirilmek istenen amaçlar arasındadır? 

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Kalkınma planlarında tarım politikaları ile gerçekleştirilmek istenen amaçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Tarımsal üretim seviyesini ve verimliliği artırmak, sektörün gelişme hızını sürdürülebilir kılmak,

• Tarımsal üretimde mümkün olduğunca kendine yeterli bir düzeye ulaşmak ve toplumun dengeli bir şekilde beslenmesini sağlamak,

• Tarıma dayalı sanayinin, tarımsal girdi ihtiyacını yurt içinden karşılamak,

• Sektörde gelir düzeyini yükselterek, sektörler arasındaki gelir farklılıklarını gidermek,

• Tarımsal istihdamı verimli hâle getirmek ve buradan başka sektörlere işgücü göçünü kontrol etmek,

• Sektörün teknoloji düzeyini yükselterek, tarımsal üretimin doğal koşullara bağımlılığını azaltmak.

2.

Aşağıdakilerden hangisi mahalli idareler bütçeleri kapsamında değerlendirilmez?

Doğru Cevap: "A" Elektrik dağıtım şirketleri
Soru Açıklaması

Kamu ekonomisinde içinde mahalli idareler, gerek bütçeleri gerekse ekonomik etkileri açısından önemlidir. Mahalli idareler bütçeleri denildiğinde belediyeler, il özel idareleri, İller Bankası ve su ve kanalizasyon idareleri bütçeleri anlaşılmaktadır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi  “Temel fiyatlar üzerinden çıktı ile alış fiyatı üzerinden ara tüketim (ham madde ve diğer ara girdiler) arasındaki fark” ifadesine aittir?
Doğru Cevap: "A" Gayri Safi Katma Değer
Soru Açıklaması
4.
Türkiye'deki işgücü piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Türkiye'de kırsal kesimdeki işsizlik oranı kentlerdeki işsizlik oranından daha yüksektir.
Soru Açıklaması
Kentlerdeki işsizlik oranı (Mayıs 2012’de %10,1) kırsal kesimdeki işsizlik oranından (%4,5) daha yüksektir.
5.
Türkiye’de hayvancılık faaliyetleri ile üretilen et ürünlerinin büyük çoğunluğu aşağıdaki hayvan tiplerinden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Sığır
Soru Açıklaması
6.

Yukarıda tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" 2002-2004 yıllar arasında eğitim ve savunmaya ayrılan bütçe birbirine eşittir.
Soru Açıklaması

Sağlık sektörüne en yüksek bütçe 2010-2012 yılları arasında ayrılmıştır.

2002-2004 yıllar arasında eğitim ve savunmaya ayrılan bütçe birbirine eşittir.

Türkiye bütçesinde son yıllarda eğitimen yüksek payı almıştır.

Eğitime en yüksek pay 2014'ten sonra ayrılmıştır.

2008-2010 yılları arasında savunma ve sağlığa yaklaşık eşit pay ayrılmıştır.

7.
Dünya genelinde ticareti yapılan kaç maden Türkiye’de bulunmaktadır? 
Doğru Cevap: "B" 77
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi tarım politikaları ile gerçekleştirilmek istenen amaçlar arasındadır?
Doğru Cevap: "A" Tarımsal üretim seviyesini ve verimliliğini artırmak
Soru Açıklaması
9.

Toplam tahıl üretiminin yaklaşık %60'ını aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Buğday
Soru Açıklaması

Toplam tahıl üretiminin yaklaşık %60’ı buğday, %20’si arpa ve %16’sı da mısırdan oluşmaktadır. Pazara dönük üretim bakımından ise mısır en yüksek orana sahip iken, buğday ve arpa ikinci ve üçüncü sırada gelmektedir.

10.

Ülke nüfusunun çalışma çağındaki nüfusu için kullanılır ve 15-64 yaş arasındaki bireylerden oluşan gruba ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Aktif nüfus
Soru Açıklaması

Aktif Nüfus Ülke nüfusunun üretici konumunda olan kesimi, 15-64 yaş arası bireylerden oluş- maktadır. Hastalar, yaşlılar, engelliler, askerler ve mahkûmların yanı sıra üniversite yurtları ve yetiştirme yurtlarında kalanlar, üretim sürecine katılma imkânı olmadığı için aktif nüfus içinde yer almazlar.

logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 3
11.

Lorenz eğrisi ile köşegen (mutlak eşitlik doğrusu) arasında kalan alanın, köşegenin (mutlak eşitlik doğrusunun) altında kalantoplam alana oranlanmasıyla elde edilen değer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Gini katsayısı
Soru Açıklaması

Gini katsayısı, Lorenz eğrisi ile köşegen (mutlak eşitlik doğrusu) arasında kalan alanın, köşegenin (mutlak eşitlik doğrusunun) altında kalan toplam alana oranlanmasıyla elde edilir.

12.
Eğitim aşağıdakilerden hangisini doğrudan etkiler?
Doğru Cevap: "A" Beşeri sermayenin gelişmesini sağlar.
Soru Açıklaması
Eğitim, işgücünün niteliği açısından önemli bir göstergedir. Eğitim, işgücünün daha nitelikli hâle gelmesini sağlayarak beşerî (insan) sermayenin gelişmesini sağlar.
13.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki tarımsal işletmelerin sahip olduğu ortama arazi büyüklüğünü göstermektedir?

Doğru Cevap: "B" 6 hektar
Soru Açıklaması

Türkiye’de ortalama işletme büyüklüğü 6,1 hektar iken, AB-27 ortalaması 12,6 hektar, AB-15 ortalaması 22 hektar, Polonya ortalaması 6,5 hektar, İngiltere ortalaması 54 hektar ve İspanya ortalaması ise 24 hektardır.

14.
Kamu mülkiyetindeki ekonomik kuruluşların yönetim ve mülkiyetinin özel sektöre devredilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Özelleştirme
Soru Açıklaması
15.
Belirli bir mal ve hizmet sepetinin satınalınması için gereken ulusal para tutarlarının birbirine oranı şeklinde hesaplanmakta olan gelire ait yöntem aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Satın Alma Gücü Paritesi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki kurumlardan hangisinin kurulması ile nüfusun tamamına eşit, kolay ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu amaçlayan genel sağlık sigortası sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal Güvenlik Kurumu
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi her çağda gelir eşitsizliği ile birbirini besleyen diğer toplumsal sorundur?

 

Doğru Cevap: "E" Yoksulluğun baş göstermesi
Soru Açıklaması

Gelir eşitsizliği ve yoksulluk birbirlerini besle­yen iki önemli sorun olarak her çağda toplumların gündeminde yer almalarına rağmen, Sanayi Dev­rimi sonrası ortaya çıkan sanayi kapitalizmi döne­minde özel bir önem kazanmıştır

18.

Nüfus ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi mutlak doğrudur? 

Doğru Cevap: "A" Ülke nüfusu ekonominin işgücü kaynağını oluşturur. 
Soru Açıklaması

Ülke nüfusu ekonominin işgücü kaynağını oluşturur. 

19.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk bütçesi hangi yıl yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1924
Soru Açıklaması
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk bütçesi 1924 yılında yapılmıştır.
20.

Türk tarım sektörü içerisinde tahıllar dışındaki diğer bitkisel ürünlere bakıldığında; üretim miktarları bakımından aşağıdakilerden hangisi en büyük değere sahiptir?

Doğru Cevap: "C" Şeker pancarı
Soru Açıklaması

Türk tarım sektörü içerisinde bitkisel ürünler arasında tahıllar dışındaki diğer bitkisel ürünlere bakıldığında; Türkiye’nin bu alanda da önemli bir ürün profili ve üretim gücüne sahip olduğu anlaşılmaktadır. Üretim miktarları bakımından bunlardan en önemlileri; şeker pancarı, patates, pamuk, ayçiçeği ve kuru baklagillerdir. Şeker pancarı bunlar içerisinde en büyük yere sahip olup, yıllık üretim hacmi son yıllarda hızla artarak 30 milyon tonu aşmıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler