• Türkiye Ekonomisi Deneme Ara Sınavları – Deneme 2

logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 2
1.
Kamunun toplam nakdi harcamamaları ile toplam nakdi gelirleri arasındaki fark olarak tanımlanan temel kavram aşağıdakilerden hangisidir?                     
Doğru Cevap: "A" Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (KKBG)
Soru Açıklaması
2.

Tanımı “Emekli ve muhtaçlara yapılan ödemeler ile tarım kesimine yönelik destekleme alım ödemeleri, öğrencilere yapılan aktarımlar gibi olan harcamaları ifade eder.” olan terim aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "C" Transfer harcamaları
Soru Açıklaması

Açıklama: Kamu Açığı : Toplam kamu harcamalarının toplam kamu gelirlerini aşan kısmıdır. Cari harcamalar : Yatırım harcamaları dışında kalan, ağırlıklı olarak personel harcamaları ile yönetim giderlerinden oluşan harcamalardır. Transfer harcamaları : Emekli ve muhtaçlara yapılan ödemeler ile tarım kesimine yönelik destekleme alım ödemeleri, öğrencilere yapılan aktarımlar gibi transferleri ifade eder. Yarı Kamusal Mal / Hizmet : Tüketimleri sonucu topluma yoğun dışsal faydalar sağlarken, kişilere de ayrıca özel fayda sağlayan mal ve hizmetlerdir. Tam Kamusal Mal / Hizmet : Bireylerden herhangi birisinin tüketimi nedeniyle, diğerlerinin aynı malı tüketme olanağında herhangi bir azalışın olmadığı, birlikte ve eşit biçimde tüketilen mal ve hizmetlerdir.

3.
Kamu ekonomisi açısından aşağıdaki seçeneklerde verilen kavramlardan hangisi vergi dışı gelirler kapsamında değerlendirilmez? 
Doğru Cevap: "E" Veraset ve intikalden doğan gelirler
Soru Açıklaması
4.
Türkiye ekonomisinde nehir taşımacılığından faydalanılamamasının temel nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" Akarsuların düzensiz akışlı olması 
Soru Açıklaması
5.
I-Belirli bir yılı baz almak II-Deflatör yöntemi III-Ortalama döviz kuru yöntemiYukarıda belirtilen yöntemlerden hangisi veya hangileri uluslararası karşılaştırmalar yapılırken kişi başına milli gelirin büyüklüğünün fiyat artışından arındırılmasında kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Hepsi
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi devletin harcamaları, gelirleri ve borçları ile ilgili uygulamaların nedenleri, sonuçları ve et­kilerini inceler?

Doğru Cevap: "A" Kamu ekonomisi
Soru Açıklaması

Kamu ekonomisi, devletin harcamaları, gelirleri ve borçları ile ilgili uygulamaların nedenleri, sonuçları ve et­kilerini inceler. Kamu kesiminin büyüklüğü ve ölçülmesi kamu ekonomisinin analizi açısından önemlidir. 

7.

Türkiye’de tahılların ve diğer bitkisel ürünlerin ekilen alan ve üretim bakımından dağılımına bakıldığında; en fazla ekili alanı bulunan bitkisel ürünlerin buğday, arpa, mısır, çavdar ve çeltik gibi bitki türlerini bünyesinde barındıran tahıllar olduğu (%73,6) anlaşılmaktadır. Bu bağlamda toplam tahıl üretiminin yaklaşık %60’nı aşağıdaki ürünlerden hangisi oluşturmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Buğday
Soru Açıklaması

Türkiye’de tahılların ve diğer bitkisel ürünlerin ekilen alan ve üretim bakımından dağılımına bakıldığında; en fazla ekili alanı bulunan bitkisel ürünlerin buğday, arpa, mısır, çavdar ve çeltik gibi bitki türlerini bünyesinde barındıran tahıllar olduğu (%73,6) anlaşılmaktadır. Nitekim toplam tahıl üretiminin yaklaşık %60’ı buğday, %20’si arpa ve %16’sı da mısırdan oluşmaktadır. Pazara dönük üretim bakımından ise mısır en yüksek orana sahip iken, buğday ve arpa ikinci ve üçüncü sırada gelmektedir.

8.

Türkiye’nin dünya ekonomisindeki yeri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" 2017 yılında GSYH büyüklüğü açısından Türkiye dünyanın 18’inci büyük ekonomisidir. 
Soru Açıklaması

Nüfusun Eğitim Özellikleri Eğitim, işgücünün daha nitelikli hâle gelmesini sağlayarak beşerî (insani) sermayeyi geliştirir. Eğitimle nitelik kazandırılmış nüfus (beşerî sermaye), en az fiziki sermaye kadar önemli bir faktördür. İş- gücünün niteliği genelde eğitim düzeyi (diploma) ile ölçülmektedir. İşgücünün niteliğini sadece alınan diploma ile ölçmek yanıltıcı olabilmekte, diploma kadar iş başında alınan eğitim, kullanılan teknoloji ve edinilen deneyim ve kazanımlar da nitelik açısından önemlidir (Kepenek ve Yentürk, 2010, s. 420). Yapılandırılmış (formel) eğitimin yanı sıra yarı-yapılandırılmış (nanformel) eğitim ve yapılandırılmamış (informel) öğrenmeyi de kapsayan yaşam boyu öğrenme yaklaşımı, bireylerin sürekli öğrenmeyi hayatlarının bir parçası hâline getirmesini sağlamaktadır. Bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında beşerî sermayenin geliştirilmesi nitelikli ve istikrarlı bir eğitim ile mümkün olmaktadır. Türkiye’de eğitim ve öğretim anlamında Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze önemli ilerleme sağlanmış olsa da gelişmiş ülkelerin düzeyi henüz yakalanamamıştır. 1927’de %10’lar düzeyinde olan okuryazarlık oranı 2017’de %97’ye yükselse de hâlâ kadın nüfusun %4,9’u okuryazar değildir (TÜİK, 2017). Tablo 1.3’e bakıldı- ğında, Türkiye’de yaklaşık 11 milyon kişinin okula hiç gitmediği ve/veya zorunlu eğitim süresini tamamlayamadığı görülmektedir. 2,3 milyon kişi ise okuma yazma bilmemekte ve bunların büyük bir bölümünü kadınlar oluşturmaktadır. Buna karşılık nüfusun yaklaşık %13’ü (10.340.326 milyon kişi) yüksekokul ve üstü eğitime sahiptir.

9.

Bazı bireylerin, toplumun ortalama refah düzeyinin belli bir oranının altında olması durumuna verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Göreli (nispi) yoksulluk
Soru Açıklaması

Göreli (nispi) yoksulluk, bireylerin, toplumun ortalama refah düzeyinin belli bir oranının altında olması durumudur. Buna göre, toplumun genel düzeyine göre belli bir sınırın altında gelir ve harcamaya sahip olan birey veya hanehalkı göreli yoksul olarak tanımlanır.

10.
İnsani gelişme endeksine göre Türkiye aşağıdaki sınıflardan hangisine dahildir?
Doğru Cevap: "B" Yüksek insani gelişme
Soru Açıklaması
logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 2
11.
Türkiye’nin sebze üretiminde rekabet gücü yüksek olan ürünleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Domates-Karpuz
Soru Açıklaması
12.
1923-1950 döneminde Türkiye’de ülke çapında kalkınmaya ağırlık verildiği görülmektedir. Bunun sebebi ise ülkenin tamamının kalkınma açısından yetersiz, diğer bir ifadeyle az gelişmiş olmasıdır. Devlet, kamu yatırımlarını her ne kadar ülke geneline yaymak istemişse de dağıtımda ülkenin doğu kesimi yeterli payı alamamıştır. 1960 sonrasındaki bölgesel kalkınma politikasının amacı bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik (kalkınmışlık veya kalkınma da diyebiliriz) farklarını azaltarak ekonomik kalkınmayı hızlandırma şeklinde ifade edilebilir. Bölgesel kalkınmada Devlet Planlama Teşkilatı’na (DPT) önemli görevler verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi DPT’nin görevleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Bölgesel aktörlere önem verilmesi
Soru Açıklaması
İlk dört seçenek zaten bölgesel aktörleri devre dışı bırakmıştır dolayısıyla “e” şıkkı doğru değildir
13.

Türkiye’de bitkisel tarım üretiminde en büyük paya sahip olan tahıl ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Buğday
Soru Açıklaması

Türkiye’de tahılların ve diğer bitkisel ürünlerin ekilen alan ve üretim bakımından dağılımına bakıldığında; en fazla ekili alanı bulunan bitkisel ürünlerin buğday, arpa, mısır, çavdar ve çeltik gibi bitki türlerini bünyesinde barındıran tahıllar olduğu (%73,6) anlaşılmaktadır. Nitekim toplam tahıl üretiminin yaklaşık %60’ı buğday, %20’si arpa ve %16’sı da mısırdan oluşmaktadır.

14.
Kamu gelirlerinin GSYH içindeki payı bakımından dünyadaki en yüksek ve en düşük ülkeler hangileridir?
Doğru Cevap: "A" İngiltere - Hindistan
Soru Açıklaması
Cevap ( a ) İngiltere - Hindistan
15.
Türkiye’de 2012 yılında özelleştirme gelirlerindeki en yüksek payı aşağıdakilerden hangisi almaktadır?
Doğru Cevap: "D" Blok satış 
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi 1963 yılında uygulanmaya başlanan beş yıllık kalkınma planları ile kamunun uygulamaya çalıştığı stratejidir?

Doğru Cevap: "B" İthal ikameci sanayileşme
Soru Açıklaması

1963 yılında uygulanmaya başlanan beş yıllık kalkınma planları, kamunun ithal ika­meci sanayileşme stratejisini (1980 yılına kadar olan dönemde) uygulamasına aracılık etmiştir.

17.
Aşağıdaki sektörlerden hangisi ülkemizde GSYH’dan en yüksek payı almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Hizmetler
Soru Açıklaması
18.

TÜİK (2017) verilerine göre; hanehalkı tipine göre yoksulluk oranının en düşük olduğu grup aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İki yetişkinli; yetişkinlerin ikisi de 65 yaşın altında
Soru Açıklaması

İki Yetişkinli; Yetişkinlerin İkisi de 65 Yaşın Altında: Medyan Gelirin %50’si ; Yoksulluk Sınırı: 7.944 TL için; yoksul sayısı; 151.000, oran % 2,6,  

Medyan Gelirin %60’ı, Yoksulluk Sınırı: 9.532 TL için; yoksul sayısı; 254.000, oran: % 4,4

Hanehalkı tipine göre yoksulluk oranı (2017)'nın en düşük olduğu grup; İki Yetişkinli; Yetişkinlerin İkisi de 65 Yaşın Altında gruptur.

19.
Kamu, ihtiyacı olan kaynakları ya borçlanma ya da vergi gelirleri yoluyla elde edecektir. Türkiye’de özellikle yüksek enflasyonist dönemde kamunun daha rahat borçlanması için yüksek tutulan reel faiz oranlarını da göz önünde bulundurarak aşağıdakilerden hangisi kamu finansmanında verginin yerine iç borçlanmanın tercih edilmesinin sonuçlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Özel sektörün yatırım yapmaya devam etmesi
Soru Açıklaması
Özel sektör yatırım yapmak yerine kamuya borç vererek risksiz ve yüksek getiri sağlamaya yönelmiştir.
20.

Demografik yatırımlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangileri doğrudur?

I-Eğitim, sağlık, beslenme, barınma (konut) gibi alanlar için yapılan harcamalardır.

II-Demografik yatırımlar özellikle hızlı nüfus artışı ile birlikte ekonomideki sınırlı kaynakları emer. Böylece daha hızlı kalkınma için gerekli yatırımlara ayrılan kaynaklar azalır.

III-Hızlı nüfus artışı, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, sınırlı kaynakların önemli bir kısmı demografik yatırımlar için harcanması demektir.

IV-Ekonomik kalkınmanın başarılması ve sürdürülebilmesi için de demografik yatırımlardan uzak durulması gerekir.

Doğru Cevap: "B" I-II-III
Soru Açıklaması

Hızlı nüfus artışı, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, sınırlı kaynakların önemli bir kısmı demografik yatırımlar için harcanması demektir. Artan nüfusa bağlı olarak eğitim ve sağlık harcamalarına daha fazla ihtiyaç duyulur, konut talebi artar ve hızlı bir şehirleşme yaşanır. Hızlı nüfus artışı, ülkenin daha verimli yatırımlarına gidecek kaynaklarını emer, dolayısıyla hızlı ekonomik kalkınma açısından, kısa vadede, olumsuzluk yaratır. Diğer yandan ekonomik kalkınmanın başarılması ve sürdürülebilmesi için de demografik yatırımların mutlaka yapılması gerekir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler