• Türkiye Ekonomisi Deneme Ara Sınavları – Deneme 19

logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 19
1.
Türkiye’de tarım arazilerine ilişkin en önemli sorun aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" Tarım arazilerinin küçük birimlerden oluşması ve aşırı parçalılık durumu 
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi, işverenin ücretli çalışanlara yaptığı toplam ödemelere (kazanç) ek olarak işgücü maliyeti içinde yer alır?

                                                                                           

 

Doğru Cevap: "B" Sosyal güvenlik ödemeleri
Soru Açıklaması

İşgücü maliyeti, işverenin ücretli çalışanlara yaptığı toplam ödemelere (kazanç) ek olarak sosyal güvenlik ödemeleri ve diğer işgücü maliyeti ödemelerini kapsar. İşgücünün emeği kar­şılığında işverenin ödediği ücretin dışında, işveren istihdam ettiği bireyler için başka çeşitli ödemeler de yapmaktadır.

3.
Türkiye’de kamu mali yönetimine ilişkin ilk düzenleme 1927 yılında çıkarılan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’dur. Bu kanun 2006 yılına kadar uygulanmış ve 2006 yılından itibaren bütçeler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre hazırlanmaktadır. Mali yapıdaki bu önemli değişiklik kamu maliyesinin temel ilkeleri bakımından birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu yeni mali yapı içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Birbirinden bağımsız kamu planları ve bütçeler
Soru Açıklaması
Stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeyi esas alan bu mali yapı kalkınma planları ve bütçeler arasında sıkı bir bağ kurmuştur.
4.

Bir ekonomide tarım sektörü gelişmeden diğer üretim unsurlarının gelişmesinin mümkün olmadığını söyleyen iktisat düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Quesnay
Soru Açıklaması

Fizyokrasi’nin kurucusu Fransız iktisatçı Quesnay’e göre, bir ekonomide tarım sektörü gelişmeden diğer üretim unsurlarının gelişmesi mümkün değildir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamada tarım sektörünün tanımı içine GİRMEZ?

Doğru Cevap: "C" Tarım alet ve makinelerinin üretilmesi
Soru Açıklaması

Tarım sektörü dar anlamda tarım; ekim, dikim, bakım ve yetiştirme yoluyla bitki ve bitkisel ürünler, hayvan ve hayvansal ürünler üretilmesi veya bunların üreticileri tarafından işlenip değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar. Geniş anlamda tarım ise bitkisel ve hayvansal ürün üretiminin yanı sıra bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından işlenmesini, ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerini, tarımsal ürünlerin taşınmasını ve saklanmasını, üreticiler tarafından satılmasını ve tarım alet ve makinelerinin üretim faaliyetlerinde bir bedel karşılığında kullandırılmasını kapsar.

Tarım alet ve makinelerinin üretilmesi, sanayi sektörünün faaliyet alanıdır. 

6.
Türkiye ekonomisinde sanayiyi teşvik kanunu hangi yıl çıkarılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1927
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi 2018 yılı için kurumsal vergisi payını gösterir?

Doğru Cevap: "D" %18
Soru Açıklaması

2018 yılı için kurumlar vergisi payı %22’dir.

8.

Türkiyede tarımda bitkisel üretimde en büyük pay aşağıdakilerden hangisine aittir? 

Doğru Cevap: "A" Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler
Soru Açıklaması

Bitkisel üretimde en büyük pay %41 ile tahıllar ve diğer bitkisel ürünlere aittir, burada sadece tahılların payı ise yaklaşık %26’dır.

9.

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk nüfus sayımı ne zaman yapılmıştır?

Doğru Cevap: "C" 1830-1831 yılları arasında 
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı C şıkkıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk nüfus sayımı II. Mahmut döneminde 1830-1831 arasında yapılmıştır.

10.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de finansal serbestleşme sürecine önemli katkısı bulunan “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar” ın alındığı yıldır?
Doğru Cevap: "D" 1989
Soru Açıklaması
logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 19
11.
2011'de UNDP, İGE değerleine göre ülkeler aşağıdaki gruplardan hangisini içermez?
Doğru Cevap: "E" Orta düşük insani gelişme
Soru Açıklaması
2011’de UNDP, İGE değerlerine göre ülkeleri 4 gruba ayırmaktadır. Bunlar; çok yüksek insani gelişme, yüksek insani gelişme, orta insani gelişme ve düşük insani gelişme şeklindedir.
12.

Aşağıdakilerden hangisi 1923-1929 yılları için Türkiye ekonomisi büyüme rakamını vermektedir?

Doğru Cevap: "A" %10
Soru Açıklaması

1923-1929 döneminde ekonomik faaliyetleri düzenleme amacıyla birçok yasal düzenleme yapılmıştır. Tarım sektörüne yönelik olarak 1925 yılında Aşar Vergisi kaldırılmış, sanayi sektörüne yönelik olarak ise 1927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu yeniden düzenlenerek yürürlüğe konmuştur. 1927 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk banknotları basılarak dolaşıma çıkarılmıştır. Nüfusun büyük bir kesimini oluşturan ve geçimini tarımdan sağlayanların reel gelirleri artırılarak, yurt içi talep yaratılmaya çalışılmıştır. Bu uy­gulamalara rağmen, özel sektörün imalat sanayisinde yatırımlarını artıramadığı görülmüştür. Dönemin ortalama büyüme hızı, Tablo 2.1’de görüldüğü gibi, yaklaşık %11 seviyesindedir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi ülkenin doğal kaynaklarını mevcut sermaye ile en iyi şekilde kullanılabileceği nüfus miktarıdır?
Doğru Cevap: "A" Optimal Nüfus 
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki tarımsal ürünlerin hangisinin üretiminde Türkiye dünya ikincisi konumundadır? 
Doğru Cevap: "A" Mercimek 
Soru Açıklaması
15.
İktisat literatüründe temel sektörler arasında üçüncül sektör olarak hangisi anılır?
Doğru Cevap: "C" Hizmetler
Soru Açıklaması
16.
Kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasındaki oluşan fark kamu harcamalarının daha yüksek olması şeklinde geliştiğindeaşağıdakilerden hangisi olusur?
Doğru Cevap: "B" Kamu açığı
Soru Açıklaması
17.

Kamu gelirlerinin merkezî yönetim bütçesindeki paylarına bakıldığında 1980'lerde %50'ler civarında olan ....... vergileri 2017'de %22'lere kadar düşerken; 1980'lerde %20'ler civarında olan ........ vergileri 2017'de %44'lere kadar yükselmiştir.

Yukarıdaki boşluklara hangileri gelmelidir?

Doğru Cevap: "B" Gelir - mal ve hizmet
Soru Açıklaması

Kamu gelirlerinin merkezî yönetim bütçesindeki paylarına bakıldığında 1980'lerde %50'ler civarında olan gelir vergileri 2017'de %22'lere kadar düşerken; 1980'lerde %20'ler civarında olan mal ve hizmet vergileri 2017'de %44'lere kadar yükselmiştir. Gelir vergileri için 1980'de 50,8 olan bu oran, 2017'de 22,8; mal ve hizmet vergileri için 1980'de 22,6 olan oran, 2017'de %44,4'tür.

18.
İktisadi gelişme sürecinde tarım sektörünün önemine ilk kez sistematik olarak değinen iktisat ekolü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Fizyokrasi
Soru Açıklaması
19.

İşverenin ücretli çalışanlara yaptığı toplam ödemelere (kazanç) ek olarak sosyal güvenlik ödemeleri ve diğer işgücü maliyeti ödemelerini kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "A" İşgücü maliyeti 
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı A şıkkıdır. İşgücü maliyeti, işverenin ücretli çalışanlara yaptığı toplam ödemelere (kazanç) ek olarak sosyal güvenlik ödemeleri ve diğer işgücü maliyeti ödemelerini kapsar.

20.

Kamu ekonomisinde içinde mahalli idareler, gerek bütçeleri gerekse ekonomik etkileri açısından önemlidir. Mahalli idareler bütçeleri denildiğinde belediyeler, il özel idareleri, İller Bankası ve su ve kanalizasyon idareleri bütçeleri anlaşılmaktadır. Mahalli idare bütçelerinin %90’ı hangi bütçelerden oluşmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Belediyeler
Soru Açıklaması

Kamu ekonomisinde içinde mahalli idareler, gerek bütçeleri gerekse ekonomik etkileri açısından önemlidir. Mahalli idareler bütçeleri denildiğinde belediyeler, il özel idareleri, İller Bankası ve su ve kanalizasyon idareleri bütçeleri anlaşılmaktadır. Mahalli idare bütçelerinin %90’ı belediye bütçelerinden oluşmaktadır. Merkezî yönetimin ağırlık kazandığı ülkelerde mahalli idarelerin etkisi sınırlıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler