• Türkiye Ekonomisi Deneme Ara Sınavları – Deneme 18

logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 18
1.
Gelir dağılımı ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Gelir dağılımı, vatandaşların hane halkı oranları göz önüne alınarak çok kişiye çok, az kişiye az şeklinde adil biçimde eşit olarak yapılmaktadır.
Soru Açıklaması
Gelir dağılımı hane halkı oranları gözetilerek çok kişiye çok, az kişiye az şeklinde adil biçimde eşit olarak yapılmamaktadır.
2.
OECD’nin 2009 verilerine göre Türkiye’de yükseköğretim mezunu olan nüfus oranı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Oran %15’ten küçüktür.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kamu gelirlerinden vergi dışı gelirler içinde sayılamaz?
Doğru Cevap: "E" Katma değer
Soru Açıklaması
4.

Nüfus sayısı aşağıda verilen değişkenler üzerinde etkilidir?

I-İşgücü arzı

II-Toplam tüketim

III-Asker sayısı

IV-Sermaye birikimi

V-Teknolojik gelişme 

Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV-V
Soru Açıklaması

Nüfus, ülkenin emek (işgücü) arzının belirleyicisidir. Ayrıca, nüfus toplam tüketimi ve asker sayısını da belirlemektedir. Nüfus artışı sermaye birikimi, işgücü ve istihdam düzeyi, doğal kaynaklar, teknolojik gelişme, millî gelir, kamu harcamaları, konut talebi, beslenme, iç göç ve kentleşme (şehirleşme) gibi pek çok ekonomik ve sosyal değişkeni etkilemektedir. Yüksek nüfus artış hızına sahip ülkelerde, nüfus artış hızı ülke ekonomisinin yıllık net büyümesini (brüt ekonomik büyüme hızı – nüfus artış hızı) etkilemektedir. Bu nedenle ülke ekonomisinin yıllık büyüme hızının nüfus artış hızının üzerinde olması arzulanır.

5.
Aşağıdakilerden hangisi “2011 yılı İnsani Gelişme Raporunda ilk beşte yer alan ülkeler”den biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Avusturya
Soru Açıklaması
6.
Türkiye’nin 1970’li yıllarda yaşadığı ekonomik, siyasi ve sosyal kargaşa ve çatışma ortamı ülkenin kalkınma hızını önemli ölçüde düşürmüştür. 1970’lerden 2000’li yıllara kadar olan süreçte ülke ekonomisindeki istikrarsızlıklar insani gelişme açısından istenilen ivmenin yakalanmasını engellemiştir. Söz konusu dönemde Türkiye İGE (İnsani Gelişme Endeksi) değerini artırsa da diğer ülkelerin gerisinde kalmıştır. Aşağıdaki sebeplerden hangisi Türkiye’nin İGE değerine olumsuz katkı sağlamamıştır?
Doğru Cevap: "D" Düşük nüfus artışı
Soru Açıklaması
Düşük nüfus artışı değil hızlı nüfus artışı olumsuz katkı sağlamıştır
7.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar olan süreçte, kamu harcamalarının GSYH’ya oranında genel eğilim, tüm dünyada olduğu gibi, artış yönündedir. Kamu harcamaları ve kamu gelirleri arasındaki farkın iyice açıldığı yıllar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" 1990
Soru Açıklaması

Kamu harcamaları ile kamu gelirlerinin gelişimi için Cumhuriyet dönemindeki gelişmelere kısaca göz attığımızda, 1930’lu yıllarda devletçi sanayileşme politikaları neticesinde kamu harcamaları hızla artmıştır. 1939-1945 döneminde (II. Dünya Savaşı döneminde) kamu harcamalarının GSYH’ya oranı giderek düşmüştür. Dolayısıyla devletçi politikaların uygulandığı 1930’lu yıllar ile II. Dünya Savaşı döneminde kamu harcamalarında ani dalgalanmalar mevcuttur. Savaştan sonraki dönemde kamu harcamalarının GSYH’ya oranında tekrar bir artış trendi söz konusudur. 1950’li yıllarda ise ciddi dalgalanmalar olmamıştır. Bu dönemde, kamu gelirleri de harcamalarla benzer bir seyir izlemiştir. 1970’lerin ilk yıllarına kadar bütçe denkliği genel olarak önemsenirken, bu tarihlerden sonra belirgin bir şekilde açık veren bütçeler söz konusudur. 1990’lı yıllar, kamu harcamaları ve kamu gelirleri arasındaki farkın iyice açıldığı yıllardır.

8.
Türk tarım sektörü içerisinde bitkisel ürünler arasında tahıllar dışındaki diğer bitkisel ürünlere bakıldığında; Türkiye’nin bu alanda da önemli bir ürün profili ve üretim gücüne sahip olduğu anlaşılmaktadır. Şeker pancarı, patates, pamuk, ayçiçeği ve kuru baklagiller bu ürünler arasında ayer almaktadır. Bu ürünlerden hangisi üretim bakımından önde gelmektedir?
Doğru Cevap: "D" Şeker pancarı
Soru Açıklaması

Türk tarım sektörü içerisinde bitkisel ürünler arasında tahıllar dışındaki diğer bitkisel ürünlere bakıldığında; Türkiye’nin bu alanda da önemli bir ürün profili ve üretim gücüne sahip olduğu anlaşılmaktadır. Üretim miktarları bakımından bunlardan en önemlileri; şeker pancarı, patates, pamuk, ayçiçeği ve kuru baklagillerdir. Şeker pancarı bunlar içerisinde en büyük yere sahip olup, yıllık üretim hacmi son yıllarda hızla artarak 30 milyon tonu aşmıştır. Ağırlıklı olarak Niğde ve Nevşehir bölgesinde üretilen patates yıllık 5 milyon tonluk üretimiyle uzun yıllardır yatay bir seyir takip etmektedir.

9.
Kamu kesimi genellikle tam kamusal mal ve yarı kamusal mal ve hizmet üretmenin yanında özel mal ve hizmette üretmektedir. Tam ve yarı kamusal mal ve hizmetlerin üretimini üstlenen kamu kesimi bunları piyasa fiyatlarından satma olanağı genellikle olmadığından, finansmanını vergi ve benzeri gelirlerle karşılamaktadır. Kamu kesiminin büyüklüğünü hem dar anlamda hem de geniş anlamda ele almak mümkündür? Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminin büyüklüğünü geniş anlamda ele almaz?
Doğru Cevap: "A" Kamu bütçesi
Soru Açıklaması
Kamu bütçesi kamu kesiminin büyüklüğünü dar anlamda ele alır.
10.
Aşağıdakilerden hangisi “nüfusun işgücü olan kısmının kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusa (15 ve üstü yaş grubuna) oranıdır” ifadesine aittir?
Doğru Cevap: "C" İşgücüne Katılım Oranı
Soru Açıklaması
logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 18
11.

Kamu harcamalarının sınıflandırılması devlet hizmetlerinin yapısını, biçimini ve ekonomik kaynakların kullanımını belirlemek açısından önemlidir. Bu amaçla kamu harcamaları idari (kurumsal), işlevsel (fonksiyonel) ve ekonomik sınıflandırmalara tabi tutulur. Türkiye’de kamu harcamalarında idari sınıflandırma ne zamana kadar yapılmıştır?

Doğru Cevap: "C" 1950
Soru Açıklaması

Türkiye’de kamu harcamalarında 1950’lere kadar sadece idari sınıflandırma yapılmıştır. Bu tarihten sonra ekonomik sınıflandırma mevcuttur.

12.
Eğitim, işgücünün daha nitelikli hâle gelmesini sağlayarak, sermaye stokuna aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi biçiminde bir katkı sağlar? 
Doğru Cevap: "A" Beşeri sermaye 
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi en düşük gelir grubunda negatif tasarrufun sebebidir?

Doğru Cevap: "A" Bireyler borçlanma yoluyla gelecekteki tasarruflarını bu­günden tüketmektedirler.
Soru Açıklaması

Tür­kiye’deki üst gelir gruplarında tasarruf eğiliminin yüksek iken, en düşük gelir grubunda ise negatif tasarruf söz konusudur. Bu gelir grubunda bireyler borçlanma yoluyla gelecekteki tasarruflarını bu­günden tüketmektedirler.

14.

Dünyada 8 ülkede bulunan bor rezervinin yüzde kaçı Türkiye’dedir?

Doğru Cevap: "A" %73
Soru Açıklaması

Dünyada 8 ülkede bulunan bor rezervinin yaklaşık %73’ü Türkiye’dedir.

15.
2006 yılından itibaren başlayan yeni ekonomik sınıflandırmaya göre Türkiye’de kamu harcamalarında aşağıdakilerden hangisi en fazla payı almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Cari transferler
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi 1961 yılından sonra başlaya Planlı kalkınma döneminde lokomotif sektör olmuştur?

 

Doğru Cevap: "E" Sanayi
Soru Açıklaması

Türkiye’de 1950’den sonra uygulanan liberal ekonomi politikaları yerini, 1961 yılından sonra planlı kalkınma hareketi ile devletin geniş ölçüde denetim önlemleri aldığı müdahaleci bir politikaya bırakmıştır. Planlı kalkınma döneminde, sanayi lo­komotif sektör olarak belirlenmiş ve ekonomik den­genin kurulması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesi, hızlı bir büyüme ve sana­yileşmeye öncelik verilmesi gibi uzun vadeli hedefler belirlenmiştir.

17.
Türkiye ekonomisinde devletçilik yılları olarak adlandırılan yıllar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1923-ikinci dünya savaşı
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdaki vergi kalemleri ile Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri içindeki kabaca gelir yüzdelerini eşleyiniz.

K. Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler

L. Mülkiyet üzerinden alınan vergiler

M. Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri

N. Uluslararası Ticaret ve Muamelerden alınan vergiler

1. Merkezi yönetim bütçe gelirinin yaklaşık %40'ını oluşturmaktadır

2. Merkezi yönetim bütçe gelirinin yaklaşık %25'ini oluşturmaktadır

3. Merkezi yönetim bütçe gelirinin yaklaşık %2'sini oluşturmaktadır

4. Merkezi yönetim bütçe gelirinin yaklaşık %16'sini oluşturmaktadır

Doğru Cevap: "B" K-2; L-3; M-1; N-4
Soru Açıklaması

Merkezi yönetim bütçe gelirinin yaklaşık 25'i, Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerden; %2'si Mülkiyet üzerinden alınan vergilerden; % 40'i Dahilde alınan mal ve hizmet vergilerden; %16'si  Uluslararası Ticaret ve Muamelerden alınan vergilerden elde edilmektedir.

19.
Üretim faktörlerinin gelirden aldıkları payları analiz etmek istediğimizde hangi verilere bakmamız gerekir
Doğru Cevap: "D" Fonksiyonel Gelir Dağılımı Verilerine
Soru Açıklaması
Hanehalkı geliri, emek karşılığı alınan ücret ve masraflar ile toprak kirası (rant), sermaye geliri (faiz) veya teşebbüs (girişim) geliri (kâr) şeklinde olabilir. Bu nedenle üretim faktörlerinin gelirden aldıkları payları analiz etmek istediğimizde fonksiyonel gelir dağılımı verilerine bakmamız gerekecektir.
20.
Aşağıdakilerden hangisi TÜİK’in tarımsal üretim değeri verilerine göre 2010 yılında bitkisel üretimde en yüksek payı almıştır?
Doğru Cevap: "A" Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler