• Türkiye Ekonomisi Deneme Ara Sınavları – Deneme 17

logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 17
1.

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nıntemel stratejileri arasında bulunmamaktadır? 

Doğru Cevap: "E" Ekonominin devinimi ve ailelerin konut ihtiyaçlarının temini için inşaat sektörüne yatırım yapılması
Soru Açıklaması

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nın temel stratejisi, halkın ihtiyaç duyduğu temel malların yurt içinde üretilmesi olmuştur. Böylece döviz tasarrufu sağlanması, dış ticaret açığının küçültülmesiyle birlikte ulusal paranın değer kaybetmesinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, sanayileşme için gerekli olan nitelikli işgücü ve mühendislerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

İnşaat sektörü temel hedefler arasında bulunmamaktadır.

2.

Belirli bir amacın veya birbirine yakın amaçlar grubunun gerçekleştirilmesi için belirli kaynakların toplandığı ve harcandığı, bütçe içi veya bütünüyle bütçe dışıkamusal nitelikli özel hesaba ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Fon
Soru Açıklaması

Fon: Belirli bir amacın veya birbirine yakın amaçlar grubunun gerçekleştirilmesi için belirli kaynakların toplandığı ve harcandığı, bütçe içi veya bütünüyle bütçe dışıkamusal nitelikli özel bir hesaptır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi G7 ülkeleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" İspanya
Soru Açıklaması

G7 ülkeleri

Dünyanın en gelişmiş yedi ülkesidir: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Ka­nada, Almanya, Fransa, İtalya ve Japonya

4.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2006-2017 döneminde bölgesel düzeyde Gini değerleri ile gelir eşitsizliğinin en çok arttığı bölgedir?

 

 

Doğru Cevap: "D" İstanbul
Soru Açıklaması

Türkiye’de 2006-2017 döneminde bölgesel düzeyde Gini değerleri sunulmuştur. Gelir eşitsizliğin en çok arttığı bölge İstanbul’dur. Akdeniz bölgesi Gini katsayısının en yüksek olduğu ikinci bölgedir. 2017 yılında Kuzeydoğu Anadolu, Doğu ve Batı Karadeniz bölgeleri Gini katsayısının en düşük olduğu bölgelerdir.

5.
Ülkenin iç üretim için kullanabileceği kaynakları ihracat amacıyla yapılacak üretime yönlendiren ekonomi politikası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İhracata yönelik sanayileşme
Soru Açıklaması
6.
Türkiye’de tarım sektörüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Ekilen toplam tarım arazilerinin her yıl yaklaşık dörtte üçü nadasa bırakılır.  
Soru Açıklaması
7.
İnsanların dingin, stresten uzak kalarak sağlıklı bir şekilde yaşayabilecekleri ortamlar hazırlamak tarım sektörünün hangi işlevi içinde incelenmelidir?
Doğru Cevap: "C" Çevre sağlığı ve toplumun ruhsal dengesini korumak
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi devletin çeşitli iktisat politikası araçlarını kullanarak ekonomiye doğrudan müdahale etmesi durumunu tanımlar?
Doğru Cevap: "A" Regülasyon
Soru Açıklaması
Deregülasyon (Kurumsal Serbestleşme): Devletin özel sektörün karar alanını daraltan regülasyonları azaltması veya kaldırması, kamu gücünün özel sektöre ve sermayeye devredilmesi yönünde yapmış olduğu yasal düzenlemelerdir. İştirak: KİT’leri düzenleyen 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre iktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az %15’ine, en çok %50’sine sahip bulundukları anonim şirketlerdir. Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK): Sermayesinin tamamı devlete ait olup, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve bu nedenle imtiyazlı sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür. İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT): Sermayesinin tamamı devlete ait olup ticari esaslara göre mal ve hizmet üreten kamu iktisadi teşebbüsüdür.
9.
TÜİK’in çalışmalarında açlık sınırını bir kişi için günlük kalori miktarı  aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 2100
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimi borçlanma gereğinin (KKBG) bütçe açığı göstergesi olarak kullanılmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Faiz ödemelerini sabitlemek
Soru Açıklaması
Cevap ( e ) Faiz ödemelerini sabitlemek
logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 17
11.
Bir ülkedeki demografik yatırımlar arasında aşağıda verilenlerden hangisi yer almaz? 
Doğru Cevap: "E" Savunma 
Soru Açıklaması
12.
Türkiye’nin sahip olduğu iklim özellikleri göz önüne alındığında aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?I.Türkiye kurak bir iklim özelliğine sahiptir.II.Kuzeyde her mevsim yağışlı olan karadeniz iklimi görülür.III.Güneyde yazları kurak ve çok sıcak Akdeniz iklimi görülür.IV.Güneyde kışlar soğuk ve yağışlı olan Akdeniz iklimi görülür.V.İç bölgelerin büyük bir kısmında karasal iklim görülür.
Doğru Cevap: "C" II, III ve V
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de vergi sisteminin temel faktörlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Özel iletişim vergisi
Soru Açıklaması
14.

Kamu sektörünün mali görünümü hakkında kamuya açık olmak ya da kamu kesimi ile sivil toplum arasındaki asimetrik bilginin azaltılması olarak açıklanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kamuda mali saydamlık
Soru Açıklaması

Kamuda mali saydamlık, kamu sektörünün mali görünümü hakkında kamuya açık olmak ya da kamu kesimi ile sivil toplum arasındaki asimetrik bilginin azaltılması anlamına gelir

15.

2017 yılı itibarıyla Türkiye’de tarım ve orman arazilerinin büyüklüğü 60.345 bin hektar olup; bunun %63’ü (38.002 bin hektarı) tarımsal, kalan %37’si ise orman alanıdır. Toplam tarımsal alanın %62’si işlenen tarımsal alan, kalan %38’i çayır ve mera arazisi konumundadır. Toplam işlenen tarımsal alanın %66’sını aşağıdaki ürünlerden hangisi oluşturmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Tahıl
Soru Açıklaması

2017 yılı itibarıyla Türkiye’de tarım ve orman arazilerinin büyüklüğü 60.345 bin hektar olup; bunun %63’ü (38.002 bin hektarı) tarımsal, kalan %37’si ise orman alanıdır. Toplam tarımsal alanın %62’si işlenen tarımsal alan, kalan %38’i çayır ve mera arazisi konumundadır. Toplam işlenen tarımsal alanın %66’sı ekilen tahıl alanı, %16’sı nadas, %9’u meyveler, içecek ve baharat, %4’ü zeytin, %3’ü sebzeler ve %2’si bağ olarak kullanılmaktadır.

16.

Türkiye, hangi yılda 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile bu yıldan 2023'e kadar olan dönemi kapsayan Uzun Vadeli Stratejisi’ni (Vizyon 2023) belirlemiştir?

Doğru Cevap: "E" 2001
Soru Açıklaması

Türkiye, 2001 yılında 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile birlikte 2001-2023 dönemini kapsayan Uzun Vadeli Stratejisi’ni (Vizyon 2023) belirlemiştir. Bu kapsamda 2001-2023 döneminde yıllık ortalama büyüme hızının %7 dolayında olması ve büyümenin yaklaşık %30’unun toplam faktör verimliliğinden kaynaklanması, böylece 1998 yılında 3.200 dolar olan kişi başına gelirin 2023 yılında AB ülkeleri düzeyine yaklaştırılması hedeflenmiştir. Doğru cevap E'dir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi hanehalkı veya bireyin yaşa­mını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalaya­maması durumunu ifade eder?

 

Doğru Cevap: "A" Mutlak yoksulluk
Soru Açıklaması

Mutlak yoksulluk, hanehalkı veya bireyin yaşa­mını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalaya­maması durumudur. Bir insanın hayatta kalabilmesi için gerekli minimum kalori miktarını almaya yö­nelik harcamayı gerçekleştiremeyen kişiler mutlak yoksul olarak tanımlanır

18.
Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörüne uygulanan desteklerden birisi olan ‘Fiyat Destekleri’ içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Pazarlama
Soru Açıklaması
Türkiye'de tarım sektörüne uygulanan desteklerden birisi olan ‘Fiyat Destekleri’, teşvikler, primler, kota ve tarifeler ile vergilerdir.
19.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından geliştirilen, ülkelerin kalkınma düzeylerini belirlemede kullanılan endeks aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İGE
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarını ekonomik sınıflandırması içinde yer alır?
Doğru Cevap: "E" Sosyal güvenlik harcamaları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler