• Türkiye Ekonomisi Deneme Ara Sınavları – Deneme 16

logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 16
1.
1986’da özelleştirme çalışmalarını yürütmek üzere Morgan Guaranty Trust Company ile anlaşma imzalanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi özelleştirme çalışmalarını Morgan Guaranty Bank ile birlikte yürüten kurumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı Bankası
Soru Açıklaması
Cevap ( c )
2.
Gini katsayısının bire yaklaşması neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Gelir dağılımındaki bozulmayı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki bitkisel ürünlerden hangisinin üretim miktarı en yüksektir?
Doğru Cevap: "D" Buğday
Soru Açıklaması
4.
Türkiye’de kamu borçlanmasından sorumlu olan birim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hazine Müsteşarlığı
Soru Açıklaması
5.

I. Bölgesel kalkınma için projeleri desteklemek

II. Merkezî ve yerel otorite arasında işbirliği sağlamak

III. Ülkenin para politikasında aktif rol oynamak

Yukarıdakilerden hangisi kalkınma ajanslarının işlevleri arasındadır? 

Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması

Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınma için projeleri destekleyerek ve finansman sağlamanın yanı sıra bölgesel kalkınmada merkezî ve yerel otorite arasında uyumlaştırıcı ve işbirliğini sağlayıcı işlev de görmektedir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarım sektörünün organizasyonel yapısına bakıldığında, tarım sektöründe doğrudan ve do­laylı olarak faaliyette bulunan iktisadi birimler arasında yer almaz?

 

Doğru Cevap: "C" Arazi yapı işletme müdürlüğü
Soru Açıklaması

Türkiye’de tarım sektörünün organizasyonel yapısına bakıldığında, tarım sektöründe doğrudan ve do­laylı olarak faaliyette bulunan iktisadi birimler arasında özel sektör firma ve kuruluşları, ilgili bakanlık, kamu iktisadi teşekkülleri, tarım satış kooperatif birlikleri, ticaret borsaları ve bazı tarımsal aracı kuruluşlar yer almaktadır.

7.
Aşağıdakilerden hangisi özelleştirmenin amaçları dışındadır?
Doğru Cevap: "A" Rekabete dayalı olmayan piyasa ekonomisinin oluşturulması
Soru Açıklaması
Özelleştirmenin başarısında rekabet ortamının yaratılması önemlidir. Eğer özelleştirme ve deregülasyon (kurumsal serbestleşme) kamu tekeli yerine özel sektör tekeli yaratıyorsa, söz konusu ekonomide etkinlikten ve serbest rekabetten bahsedemeyiz.
8.
2006 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile şekillenen yeni mali yapıda hangisi öne çıkmaz?
Doğru Cevap: "E" Girdi odaklı bütçe anlayışı
Soru Açıklaması
9.
Ekonomik büyüme hızındaki dalgalanmaların en büyük olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 1989-2001
Soru Açıklaması
10.
Bir ülkede toplumu oluşturan fertlerin hangi özellikleri o ekonominin üretim gücünü ortaya koymaktadır?I. Bireylerin sayısıII. Bireylerin mesleğiIII.Bireylerin medeni haliIV.Bireylerin cinsiyetiV.Bireylerin yaşı
Doğru Cevap: "E" I, II, IV ve V
Soru Açıklaması
logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 16
11.
Aşağıdaki yıllardan hangisinde Türkiye'de kamu harcamaları ile gelirleri arasındaki fark en yüksek seviyeye ulaşmıştır?
Doğru Cevap: "E" 2001
Soru Açıklaması
1990-2001’lı yıllar kamu harcamaları ve kamu gelirleri arasındaki farkın iyice açıldığı yıllardır. Kriz yılı olan 2001’de ise kamu harcamaları ile gelirleri arasındaki fark maksimum (en yüksek) seviyeye ulaşmıştır.
12.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de vergi yüküne ilişkin doğru bir bilgidir?
Doğru Cevap: "E" Vergi yükünün artması daha fazla hizmet talebi kaynaklıdır.
Soru Açıklaması
13.
Türkiye’de kurumlar ve gelir vergisine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Kurumlar vergisi mükellefleri sayıca giderek azalmaktadır.   
Soru Açıklaması
14.

Bireylerden herhangi birisinin tüketimi nedeniyle, diğerlerinin aynı malı tüketme olanağında herhangi bir azalışın olmadığı, birlikte ve eşit biçimde tüketilen mal ve hizmetler aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "A" Tam Kamusal Mal/Hizmet
Soru Açıklaması

Tam Kamusal Mal / Hizmet Bireylerden herhangi birisinin tüketimi nedeniyle, diğerlerinin aynı malı tüketme olanağında herhangi bir azalışın olmadığı, birlikte ve eşit biçimde tüketilen mal ve hizmetlerdir.

15.
Kamu harcamalarının fonksiyonel sınıflandırması dikkate alındığında son yıllarda en yüksek pay aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi harcama kalemindedir? 
Doğru Cevap: "D" Sosyal güvenlik 
Soru Açıklaması
16.
Türkiye’nin coğrafi yapısı ve iklim özellikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?I. Coğrafi yapı bölgedeki tüm üretim faaliyetlerini etkiler.II. Türkiye yarı kurak bir iklim özelliğine sahiptir.III. Kuzeyde Karadeniz iklimi, güneyde Akdeniz iklimi görülür.IV. Türkiye’de özellikle İç ve Doğu Anadolu’da kışlar uzun ve soğuktur.V. Yüksek, engebeli, ısı farkının yüksek olduğu ve kış şartlarının uzun sürdüğü bölgelerde daha çok tarım ve sanayi faaliyetleri yaygındır.
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
Yüksek, engebeli, ısı farkının yüksek olduğu ve kış şartlarının uzun sürdüğü bölgelerde tarım ve sanayi faaliyetleri yapılmaktadır ifadesi yanlıştır. Bu bölgelerde coğrafi ve iklim özelliklerine uygun olan faaliyetler yürütülür.
17.
Aşağıda yer alan hangi politika türü ekonomide kamunun ağırlığının artmasına neden olmaktadır? 
Doğru Cevap: "A" Devletçi sanayileşme politikaları 
Soru Açıklaması
18.
I. Bitkisel üretimII. Hayvansal üretim III. BalıkçılıkYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tarımsal faaliyetin konusudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
19.
Özelleştirme gelirlerinin en yüksek olduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 2005
Soru Açıklaması
20.

Ülkemizde sebze üretimine uygun yaklaşık 7 milyon dekarlık tarım alanı bulunmaktadır. Söz konusu alanda 2017 yılı itibarıyla yaklaşık toplam 31 milyon tonluk sebze üretimi yapılmaktadır. Sebze üretiminin yaklaşık %90’ı ulusal ve uluslararası piyasalarda pazarlanabilmektedir. 2017 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de sebze üretiminin %83’ü meyvesi için yetiştirilen sebzelerden oluşmuş olup aşağıdaki ürünlerden hangisi ön sıralarda yer almıştır?

Doğru Cevap: "E" Domates
Soru Açıklaması

Türkiye’de sebze üretiminin %83’ü meyvesi için yetiştirilen sebzelerden; bunun da yarısı (%41) domates üretimine ait olup, onu karpuz (%13), biber (%8,5), kavun (%6), hıyar (%6) ve patlıcan (%3) izlemektedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok