• Türkiye Ekonomisi Deneme Ara Sınavları – Deneme 15

logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 15
1.
Aşağıdakilerden hangisinde DPT’nin hazırladığı kalkınma planlarında bölgesel kalkınma için ağırlık verilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" AB’nin bölgesel kalkınma deneyimlerinden istifade edilmemesi
Soru Açıklaması
Tam aksine AB’nin bölgesel kalkınma deneyimlerinden yararlanarak yeni politikaların belirlenmesine, bölgelerde öne çıkacak sektörlerin saptanmasına, sanayide rekabetçiliği artırmaya ve istikrarlı bir bilgi toplumu olmaya çalışılmıştır
2.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kamu harcamalarının ekonomik sınıflandırması içinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Personel
Soru Açıklaması
İdari sınıflandırmada 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre genel bütçe, özel bütçe ve düzenleyici denetleyici kurum bütçelerinden oluşan bir sınıflama mevcuttur. Kurumların yaptıkları fonksiyonlara göre düzenlenmiş fonksiyonel (işlevsel) sınıflandırmada savunma, sağlık, eğitim gibi hizmetler, o hizmetleri hangi kuruluşların yaptığı dikkate alınmaksızın harcamaların hangi amaçları gerçekleştirdiğine bakılır. Kamu harcamalarının ekonomik sınıflandırılması, devlet hizmetlerinin ekonomik faaliyet düzeyi üzerindeki etkilerini ölçmeye yardımcı olur. Personel harcamaları ekonomik sınıflandırma içinde yer almaktadır.
3.

I- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri

II- Ceza gelirleri

III- Motorlar taşıtlar vergisi

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri vergi dışı gelirlerdendir?

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Vergi dışı (diğer) gelirler; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, faiz, pay, ceza gelirleri ve sermaye gelirlerinden oluşur

4.
“Kısa dönemde doğrudan üretimi artırıcı etkisi olmayan ve faydası bir dönemle sınırlı olan harcamalar” olarak tanımlanan kamu harcamaları aşağıdaki seçeneklerde yer alan harcamalardan hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Cari harcamalar 
Soru Açıklaması
5.

Tarım sektörünün genel özelliklerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır

Doğru Cevap: "D" Tarımsal mallara yönelik talebin gelir esnekliği yüksektir
Soru Açıklaması

Tarım sektörünün genel özelliklerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

• Tarımsal üretim iklim şartlarına bağlıdır

• Tarımsal üretim mevsimlerin ritmine bağlıdır

• Tarım kesiminde üretim tekniklerini geliştirebilme imkânları sınırlıdır

• Tarımsal mallara yönelik talebin gelir esnekliği düşüktür

• Tarım sektöründe üretim alanları dağınıktır

• Tarımsal işletmelerin içerisinde bulundukları piyasa koşulları farklılık arz eder

• Tarım sektöründe “azalan verimler kanunu” geçerlidir

• Tarımsal üretim canlı varlıkları konu alır

• Tarımsal ürün fiyatları istikrarsızdır.

6.
Türkiye Bor madeninden 2010 yılı itibariyle ne kadar miktarda ihraç geliri sağlamıştır? 
Doğru Cevap: "A" 629 milyon dolar
Soru Açıklaması
7.
Dünya bor rezervinin yüzde kaçı Türkiye’de bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "B" %72
Soru Açıklaması
8.

Gelirin emek gelirleri (ücret, maaş, yevmiye) ile emek dışı gelirler (kâr, faiz, kira gelirleri) arasındaki gelirin bölüşümüne verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Fonksiyonel Gelir Dağılımı
Soru Açıklaması

Fonksiyonel gelir dağılımı, gelirin sosyoekonomik gruplar veya sosyal sınıflar arasındaki dağılımındaki eşitsizlik düzeyini gösterir. Gelirin emek gelirleri (ücret, maaş, yevmiye) ile emek dışı gelirler (kâr, faiz, kira gelirleri) arasındaki bölüşümüdür.

9.

2017 yılı verileri esas alındığında en düşük ortalama gelire sahip bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Soru Açıklaması

2017 yılı verileri esas alındığında ortalama gelirin en yüksek olduğu bölge İstanbul’dur. Ardından sırasıyla, Batı Anadolu, Doğu Marmara, Batı Marmara ve Ege bölgeleri Türkiye ortalamasının üzerinde ortalama gelire sahip bölgelerdir. En düşük ortalama gelire sahip bölge ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir. Bu bölgeyi Ortadoğu ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgeleri takip etmektedir.

10.

Amele Birliği kaç yılında kurulmuştur?

Doğru Cevap: "B" 1921
Soru Açıklaması

1921’deki 151 sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun (4. madde) ile kurulan Amele Birliği, Cumhuriyet’in kanun ile kurulan ilk sosyal güvenlik kuruluşudur.

logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 15
11.
Büyüme hızı birkaç çeyrek dönem veya birkaç yıl üst üste % 1 ile 3 arası gerçekleşmişse ekonomide neyin olduğu söylenir?
Doğru Cevap: "A" Durgunluk
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi, tüketimleri sonucu topluma yoğun dışsal faydalar sağlarken, kişilere de ayrıca özel fayda sağlayan malları ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Yarı kamusal mal
Soru Açıklaması
13.
Ekonominin üretim gücünü ortaya koyan nüfusun, aşağıda verilen bileşenlerinden hangisi önemli değildir? 
Doğru Cevap: "E" Emeklilik yaşı 
Soru Açıklaması
14.

2017 yılı itibarıyla, Türkiye’nin tohumluk ihracatında en büyük kalem aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "C" Ayçiçeği
Soru Açıklaması

2017 yılı itibarıyla, Türkiye’nin tohumluk ithalatında en büyük kalem sebzecilik, tohumluk ihracatında ise ayçiçeği olmuştur.

15.

Tarım sektörü, sanayi ve hizmet sektörleriyle karşılaştırıldığında, daha ziyade doğal kaynakları kullanarak açık havada üretimin yapıldığı bir sektördür. Tarım sektörünün Tarımsal üretim iklim şartlarına bağlıdır, Tarımsal üretim mevsimlerin ritmine bağlıdır, Tarım kesiminde üretim tekniklerini geliştirebilme imkânları sınırlıdır, Tarımsal mallara yönelik talebin gelir esnekliği düşüktür, Tarım sektöründe üretim alanları dağınıktır, Tarımsal işletmelerin içerisinde bulundukları piyasa koşulları farklılık arz eder, Tarım sektöründe “azalan verimler kanunu” geçerlidir, Tarımsal üretim canlı varlıkları konu alır, Tarımsal ürün fiyatları istikrarsızdır gibi bazı genel özellikleri vardır. Tanımı, “Tarım sektörü, diğer sektörlere kıyasla, daha ziyade emek yoğundur. Bu durum bölgeler, aileler ve ürünler arasındaki verimlilik farklılıklarının altında yatan en önemli etmenlerden biridir.” olarak verilen bu özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Tarım kesiminde üretim tekniklerini geliştirebilme imkânları sınırlıdır
Soru Açıklaması

Tarım kesiminde üretim tekniklerini geliştirebilme imkânları sınırlıdır: Tarım sektörü, diğer sektörlere kıyasla, daha ziyade emek yoğundur ve çok ileri olmayan teknolojileri kullanır. Bu durum bölgeler, aileler ve ürünler arasındaki verimlilik farklılıklarının altında yatan en önemli etmenlerden biridir.

16.

Türkiye’deki ortalama tarımsal işletme büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" 6,1 hektar
Soru Açıklaması

Türkiye’de ortalama işletme büyüklüğü 6,1 hektar iken, AB-27 ortalaması 12,6 hektar, AB-15 ortalaması 22 hektar, Polonya ortalaması 6,5 hektar, İngiltere ortalaması 54 hektar ve İspanya ortalaması ise 24 hektardır. 

17.

Ülkenin doğal kaynaklarının mevcut sermaye ile en iyi şekilde kullanılabileceği nüfus miktarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Optimal Nüfus
Soru Açıklaması

Optimal Nüfus

Ülkenin doğal kaynaklarının mevcut sermaye ile en iyi şekilde kullanılabileceği nüfus miktarıdır.

18.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kullanılan tarım destekleme araçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Enflasyon destekleri
Soru Açıklaması
19.

Tarım sektöründe iş bölümü ve uzmanlaşmanın sağlayabileceği verimlilik avantajının kullanılamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Tarım sektöründe üretim alanları dağınıktır
Soru Açıklaması

Tarım sektöründe üretim alanları dağınıktır: Tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalar dağınık bir yapı içerisinde şekillenmiştir. Bunlar, genellikle küçük aile şirketleri olduğu için birleşmekte zorluk çekmekte ve iş bölümü ile uzmanlaşmanın sağlayabileceği verimlilik avantajından yoksun kalmaktadırlar. 

20.
Türkiye’de özelleştirmede daha çok hangi yöntem tercih edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Blok satış
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler