• Türkiye Ekonomisi Deneme Ara Sınavları – Deneme 14

logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 14
1.
Türkiye Ekonomisinde finansal serbestleşme açısından önemli bir adım sayılan “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı karar” hangi yılda alınmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1989
Soru Açıklaması
2.

Ülkemizdeki kamu harcamaları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Kamu harcamalarının sınıflandırılması devlet açısından önemlidir.
Soru Açıklaması

Türkiye'de kamu 1950'lere kadar harcamaları sadece idari sınıflandırmaya tabi tutulur.

Kamu harcamalarının sınıflandırılması devlet açısından önemlidir.

Fonksiyonel sınıflandırmada sağlık ve savunma dikkate alınmaz.

Ekonomik sınıflandırma uluslararası sistemle oldukça uyumludur.

Ülkemizde cari transferler ise bütçenin en büyük harcama kalemidir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamda tarım kapsamına giren faaliyetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Arazide ekim
Soru Açıklaması

Geniş anlamda tarım, bitkisel ve hayvansal ürün üretiminin yanı sıra bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından işlenmesini, ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerini, tarımsal ürünlerin taşınmasını ve saklanmasını, üreticiler tarafından satılmasını ve tarım alet ve makinelerinin üretim faaliyetlerinde bir bedel karşılığında kullandırılmasını kapsar.

4.

"Devletin ekonomik faaliyetlerinin azaltılması amacıyla kamu sektörünün denetimi altındaki kuruluşların özel sektöre devredilmesidir." şeklinde de tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "B" Özelleştirme
Soru Açıklaması

Geniş anlamda özelleştirme ise devletin ekonomik faaliyetlerinin azaltılması amacıyla kamu sektörünün denetimi altındaki kuruluşların özel sektöre devredilmesidir (Karluk, 2007, s. 297). Özelleştirmenin başarısında rekabet ortamının yaratılması önemlidir. Eğer özelleştirme ile kamu tekeli yerine özel sektör tekeli yaratılıyorsa, söz konusu ekonomide etkinlikten ve serbest rekabetten bahsedemeyiz.

5.

Türkiye'de 2002-2017 döneminde büyüme oranı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" 5,9
Soru Açıklaması

Dönem Ortalama Büyüme (%)1923-1929 10,81930-1939 6,01940-1945 -6,61946-1953 11,61954-1962 4,01963-1977 6,01980-1989 4,11990-2001 3,42002-2017 5,91923-2017 5,1

6.

Aşağıdakilerden hangisi 1950’lili yıllara kadar Türkiye’deki kamu harcamalarının sınıflandırılma çeşidini ifade eder?

Doğru Cevap: "E" Kurumsal sınıflandırma
Soru Açıklaması

Kamu harcamalarının sınıflandırılması devlet hizmetlerinin yapısını, biçimini ve ekonomik kaynak­ların kullanımını belirlemek açısından önemlidir. Bu amaçla kamu harcamaları idari (kurumsal), işlevsel (fonksiyonel) ve ekonomik sınıflandırmalara tabi tutulur. Türkiye’de kamu harcamalarında 1950’lere ka­dar sadece idari sınıflandırma yapılmıştır.

7.
Türkiye su azlığı yaşayan bir ülke konumundadır. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebepleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Düzensiz su akışları
Soru Açıklaması
Düzensiz su akışları su taşımacılığı ile ilgilidir.
8.
Türkiye’de kamu harcamalarına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1990’lı yıllarda kamu harcamaları ve gelirleri arasındaki fark ciddi ölçüde açılmıştır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki sosyal güvenlik sisteminde (SGK) bulunan emeklilik oluşumlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yeşil Kart
Soru Açıklaması
10.
Türkiye’nin maden çeşitliliği ve dünyadaki konumu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?I. Türkiye, dünyada toplam maden üretiminde 28’inci sıradadır.II. Türkiye’de çıkarılan madenleri yakıt, hammadde ve çeşitli madenler olmak üzere üç temel grupta toplamak mümkündür.III. Türkiye, dünyanın en büyük bor rezervine sahip ülkesidir.IV. Türkiye, maden rezervleri yönünden trona, bentonit, mermer, feldspat, manyezit, alçıtaşı, pomza, perlit, stronsiyum ve kalsit gibi madenlerde dünyada ilk sıradadır.V. Dünyada 8 ülkede bor rezervi bulunmakla birlikte önemli bor yatakları Türkiye, İran ve Romanya’da yer almaktadır.
Doğru Cevap: "A" I. II. III
Soru Açıklaması
Türkiye, dünyanın en büyük ve en iyi kalitede bor rezervlerine sahip olup, dünya bor talebinin önemli bir kısmını karşılamaktadır, fakat diğer madenler açısından dünyada ilk sırada değildir. Öte yandan dünyada 8 ülkede bor rezervi bulunmakla birlikte önemli bor yataklar Türkiye, ABD ve Rusya’da yer almaktadır.
logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 14
11.

Türkiye’de kamu mali yönetimine ilişkin ilk düzenleme olan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nun tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" 1927
Soru Açıklaması

Türkiye’de kamu mali yönetimine ilişkin ilk düzenleme 1927 yılında çıkarılan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’dur.

12.
Türkiye’de adrese dayalı nüfus kayıt sistemine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Sistem bölgesel nüfusu, yaş ve cinsiyeti dikkate almamaktadır.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörünün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tarım sektöründe artan verimler yasası geçerlidir.
Soru Açıklaması
14.

AB Müktesebatına uyum kapsamında AB’nin bölgesel politikasının önemli bir unsuru olan İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) sistemine geçilmiştir. Bu sınıflandırmada bulunan Düzey 2’ye göre belirlenmiş kaç bölge merkezi vardır?

Doğru Cevap: "D" 26
Soru Açıklaması

AB Müktesebatına uyum kapsamında AB’nin bölgesel politikasının önemli bir unsuru olan İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) sistemine geçilmiştir. İBBS’ye (NUTS) göre üç farklı bölge sınıflandırması (Düzey 1, Düzey 2 ve Düzey 3) yapılmıştır. Düzey 1 bölgeleri kendi içlerinde Düzey 2 ve Düzey 3 alt bölgelerine ayrılmaktadır. Düzey 2’ye göre belirlenmiş 26 bölge merkezinde ise bölgesel kalkınma ajansları oluşturulmuştur. Yeni bölgesel kalkınma politikalarında yerel aktörler giderek daha fazla ön plana çıkmaktadır.

15.
2010 yılı verileri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi süt üretimde yıllık 100 bin tonun üzerinde üretimin yapıldığı şehirler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" İstanbul
Soru Açıklaması
16.

Türkiye GSYH büyüklüğü bakımından 1980 yılında dünyanın 21. büyük ekonomisi iken, 2017 yılında dünyanın kaçıncı büyük ekonomisi olmuştur?

Doğru Cevap: "D" 17
Soru Açıklaması

Türkiye GSYH büyüklüğü bakımından 1980 yılında dünyanın 21. büyük ekonomisi iken, 2017 yılında 17. büyük ekonomi konumuna gelmiştir. IMF’nin Ekim 2018’de yaptığı projeksiyona göre, 2023 yılında Türkiye ekonomisi 1 trilyon doları aşan GSYH’sıyla Hollanda’nın üzerinde 17. büyük ekonomi olacaktır. Doğru cevap D'dir.

17.
Kısa dönemde doğrudan üretimi artırıcı etkisi olmayan ve faydası bir dönemle sınırlı olan harcamalar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cari Harcamalar
Soru Açıklaması
18.
Resesyon olarak ifade edilen kavram aşağıdaki seçeneklerde verilen temel kavramlardan hangisi ile ilişkilidir?  
Doğru Cevap: "B" Konjonktür
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörüne uygulanan fiyat destekleri arasında SAYILAMAZ?

Doğru Cevap: "E" Pazarlama 
Soru Açıklaması

Türkiye’de tarım sektörüne uygulanan destekler; gelir, fiyat ve diğer destekler olarak üç temel kategoriye ayrılır. Gelir destekleri, kendi içerisinde dolaylı ve doğrudan gelir desteği olarak ikiye ayrılmaktadır. Fiyat destekleri içerisinde teşvikler, primler, kota ve tarifeler, vergiler ve ihracat iadeleri sayılabilir. Doğal afetler karşılığında yapılan bitkisel ve hayvansal zarar ödemeleri doğrudan gelir desteği kapsamında yer alırken, tarımsal hammadde alımı, tarımsal üretim kredileri, hayvan sigortası ve depolama gibi üretim maliyetlerini azaltan destekler dolaylı gelir destekleri içerisinde sayılabilir. Son destek kalemi olan diğer destekler içerisinde ise eğitim, araştırma-geliştirme (Ar-Ge), pazarlama, dağıtım ve yayım gibi destekler bulunmaktadır.

20.
Türkiye Cumhuriyetin'de aşağıdaki dönemlerin hangisinde bir malın yurtdışından ithal edilmesi yerine yurtiçinde üretilmesini öngören, böylece döviz tasarrufu sağlamayı hedefleyen sanayileşme stratejisi takip edilmiştir.
Doğru Cevap: "C" 1963-1980
Soru Açıklaması
Türkiye’de 1960 yılından sonra başlatılan planlı kalkınma hareketi ile liberal ekonomi politikalarının yerini, devletin geniş ölçüde denetim önlemleri aldığı müdahaleci bir politikaya bırakmıştır. Planlı kalkınma döneminde, sanayinin lokomotif sektör olduğu saptanmış ve ekonomik dengenin kurulması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesi, hızlı bir büyüme ve sanayileşmeye öncelik verilmesi gibi uzun vadeli hedefler belirlenmiştir. 1963 yılında uygulanmaya başlanan beş yıllık kalkınma planları kamunun ithal ikameci sanayileşme stratejisini uygulamasına aracılık etmiştir. Türkiye ekonomisinde 1960’lı yıllardan sonra ekonomik büyümeyi hızlandırabilmek amacıyla “planlı kalkınma stratejisi” ekonomi politikasının temelini oluşturmuştur. Türkiye, 24 Ocak 1980 tarihinde alınan istikrar kararları ile ithal ikameci sanayileşme stratejisinden vazgeçmiş, dışa açık, ihracata yönelik ve özel sektöre dayanan bir sanayileşme stratejisi benimsemiştir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler