• Türkiye Ekonomisi Deneme Ara Sınavları – Deneme 13

logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 13
1.

Aşağıdakilerden hangisi Türk vergi sisteminde dolaysız vergilerin payının azalmasından olumsuz etkilenir?

 

Doğru Cevap: "C" Gelir dağılımı
Soru Açıklaması

Gelir vergileri dolaysız vergilerin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, Türk vergi sisteminde dolaysız vergilerin payı düşerken, dolaylı vergilerin payı artmıştır. Bu, bizi gelir dağılımı tartışmalarına götürecektir. Dolaysız vergile­rin vergi gelirleri içindeki payının giderek azalması, gelir dağılımını olumsuz etkilemektedir

2.
Aşağıdakilerden hangisi AB Ortak Tarım Politikası'na yönelik olarak Ortak Mali Sorumluluk İlkesi'nin kapsamındadır? 
Doğru Cevap: "E" Ortak tarım politikalarına ilişkin tüm harcamaların AB bütçesinden karşılanması 
Soru Açıklaması
3.

Türkiye'de GSYH’ya en çok katkı yapan ikinci sektör aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Sanayi
Soru Açıklaması

GSYH’ya en çok katkı yapan ikinci sektör, %20 ile sanayi sektörüdür.

4.
Aşağıdaki yoksullukla ilgili kavramlardan hangisi bireyin hayatını idame ettiremediği yoksulluk türünü ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Mutlak yoksulluk
Soru Açıklaması
5.
4.Türkiye Cumhuriyetinde ilk nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1927
Soru Açıklaması
6.

Ulusal gelir artışında ortaya çıkan fayda ve fırsatların toplumun farklı kesimlerine dengeli şekilde dağıtıldığı bir ekonomik büyüme, ‘_____________’ olarak adlandırılır. Yandaki boşluğa gelmesi gereken uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kapsayıcı büyüme
Soru Açıklaması

Ulusal gelir artışından ortaya çıkan fayda ve fırsatların toplumun farklı kesimlerine dengeli şekilde dağıtıldığı bir ekonomik büyüme, kapsayıcı büyüme olarak adlandırılır.

7.

Cumhuriyet tarihinin ilk geniş kapsamlı sosyal güvenlik kurumu aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı B şıkkıdır.  II. Dünya Savaşı’ndan sonra çıkarılan 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu (1945) ile Cumhuriyet tarihinin ilk geniş kapsamlı sosyal güvenlik kurumu, İşçi Sigortaları Kurumu kurulmuştur.

8.

Kamu-özel sağlık harcamalarının GSYH’ye oranı aşağıdaki ülkelerin hangisinde en düşüktür?

Doğru Cevap: "C" Türkiye
Soru Açıklaması

Yukarıdakileri ülkeler ile kamu-özel sağlık harcamalarının GSYH’ye oranı açısından bir sıralama yapıldığında ilk sırada Şili ardından Kore, Çekya, Meksika ve son olarak Türkiye gelir.

9.
Türkiye’de kamu borçlanmasından sorumlu olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hazine Müsteşarlığı
Soru Açıklaması
Cevap ( b ) Hazine Müsteşarlığı
10.

Aşağıdakilerden hangisi kalkınma planlarında tarım politikaları ile gerçekleştirilmek istenen amaç­lardandır?

Doğru Cevap: "B" Tarımsal üretim seviyesini ve verimliliği ar­tırmak, sektörün gelişme hızını sürdürüle­bilir kılmak gereklidir.
Soru Açıklaması
logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 13
11.
Ekonomik sınıflamaya göre, bütçe içindeki payı son dönemlerde önemli ölçüde artan kamu harcaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal Güvenlik
Soru Açıklaması
12.

Türkiye'de GSYH hesaplamalarında hangi yöntem uygulanmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Üretim yöntemi
Soru Açıklaması

GSYH hesaplamasında üretim, harcama ve gelir olmak üzere üç yöntem vardır. Türkiye’de GSYH hesaplamalarında üretimyöntemi esas alınmaktadır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi Türk tarım sektörü açısından tahılların önemini vurgular?

                                                                                                   

Doğru Cevap: "B" Hem ara hem nihai maldır
Soru Açıklaması

Tahıllar, Türk tarım sektörü açısından son derece önemlidir. Bu önem, tahılların hem ara hem de ni­hai mal olarak kullanılmasından ileri gelmektedir.

14.
Türkiye ekonomisinde kamu gelirlerinin GSYH’a oranı 2010 yılı rakamlarına göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 23%
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisinin 2001 yılında 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile birlikte 2001-2023 döneminde büyümenin %30’unun temeli olması hedeflenmiştir?

Doğru Cevap: "D" Sanayileşme
Soru Açıklaması

Türkiye, 2001 yılında 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile birlikte 2001-2023 dönemini kapsayan Uzun Vadeli Stratejisi’ni (Vizyon 2023) belirle­miştir. Bu kapsamda 2001-2023 döneminde yıllık ortalama büyüme hızının %7 dolayında olması ve büyümenin yaklaşık %30’unun toplam faktör ve­rimliliğinden kaynaklanması, böylece 1998 yılında 3.200 dolar olan kişi başına gelirin 2023 yılında AB ülkeleri düzeyine yaklaştırılması hedeflenmiş­tir. Türkiye’nin, dönem sonunda ulaşacağı 1,9 tril­yon dolar civarında hasıla düzeyi ile dünyanın ilk on ekonomisi arasına gireceği öngörülmüştür

16.
Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının ekonomik kaynakların kullanımı açısından uygun bir sınıflandırma değildir? 
Doğru Cevap: "E" Savunma
Soru Açıklaması
17.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayımlanan insani Gelişme Raporu’nda kullanılan İnsani Gelişme Endeksi (IGE) kim tarafından geliştirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Pakistanlı ve Hintli iktisatçı liderliğindeki ekip tarafından
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdaki seçeneklerde verilen durumların hangisi dar anlamda yoksulluk olarak kabul edilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Açlıktan ölme
Soru Açıklaması

Yoksulluğu iki türlü tanımlamak olasıdır. Bunlardan dar anlamda yoksulluk; açlıktan ölme ve barınacak yeri olmama durumu iken, geniş anlamda yoksulluk; gıda, giyim ve barınma gibi olanakları yaşamlarını devam ettirmeye yettiği ha^lde, toplumun genel düzeyinin gerisinde kalmayı ifade eder.

19.
Borç yönetiminin temel amaci aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "A" Borç yükünü arttırmak
Soru Açıklaması
20.
Türkiye Cumhuriyetinde toplam nüfusun tespitine yönelik nüfus sayımı ilk olarak hangi yıl yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1927
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler