• Türkiye Ekonomisi Deneme Ara Sınavları – Deneme 12

logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 12
1.
I. Sistemsel sınıflandırma II. İşlevsel sınıflandırma III. Ekonomik sınıflandırma IV. İdari sınıflandırma V. Finansal sınıflandırma Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kamu harcamalarının sınıflandırılmasına girmez?
Doğru Cevap: "E" I ve V
Soru Açıklaması
I. Sistemsel sınıflandırma ve V. Finansal sınıflandırma kamu harcamalarının sınıflandırılmasına girmez.
2.

5018 sayılı Kanun’dan önce yıllık bütçeler yapılmaktaydı. Bu durum, uzun dönemli hedeflerde kesintilere neden olmaktadır. Bir yıldan fazla süren kamu yatırımlarının ve hizmetlerinin yıllık bütçelerde finansmanının gösterilmesi sorunlu olup, uzun vadeli projeksiyonları imkânsız hâle getirmekteydi. Aynı zamanda özel kesimin orta vadeli plan yaparken, devletin mali davranışlarına ilişkin öngörüde bulunması mümkün değildi. Buna karşın 5018 sayılı Kanun, orta vadeli yaklaşım adı altında kaç yıllık bütçe uygulamalarını zorunlu hale getirmiştir?

Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması

5018 sayılı Kanun, orta vadeli yaklaşım adı altında üç yıllık bütçe uygulamalarını zorunlu hale getirmiştir. Orta vadeli harcama sistemi, öngörülen bütçe yılı ile onu takip eden iki veya daha fazla yılı kapsadığı için geleceğe yönelik sağlıklı projeksiyon yapma imkânını artırmakta ve harcamaları disiplin altına almaktadır. Bu nedenlerle orta vadeli harcama sisteminin bütçe disiplini açısından olumlu etkileri görülmektedir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yoksulluk oranı ile ilgili doğru ifadelerdir?

I. Türkiye'de eğitim seviyesi arttıkça, yoksulluk oranları düşmektedir.

II.Türkiye'de hanehalkı büyüklüğü arttıkça, yoksulluk oranı yükselmektedir.

III. Türkiye'de, genel olarak 2006 ve 2017 arasında yoksulluk oranı artmıştır.

IV. Türkiye'de yoksulluk oranı Batı Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yüksektir.

Doğru Cevap: "B" I, II ve IV
Soru Açıklaması

Soru Türkiye'de Göreli yoksulluk başlığının altındaki verilerden derlenmiştir: Ülkemiz açısından da Tablo 2.14’te eğitim seviyesi arttıkça, yoksulluk oranlarının düştüğü görülmektedir... Tablo 2.15’teki verilere bakıldığında, hanehalkı büyüklüğü arttıkça, yoksulluk oranının yükseldiği dikkat çekmektedir. (Yetişkin sayısının az, bağımlı çocuk sayısının fazla olduğu hanelerde yoksulluk oranı da yükselmektedir.)... 2006 yılında %18,6 olan yoksulluk, 2017 yılında %13,5 seviyesine gerilemiştir. Yoksulluk sınırını medyan gelirin %60’ı olarak aldığımızda ise bu oranlar yükselmekte, 2017 yılı için %20,1 değerini almaktadır....  Düzey 2 bölgelerine göre yoksulluk oranlarına baktığımızda, yoksulluk oranlarının Batı Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yüksek olduğu görülmektedir. Doğu Marmara, Doğu Karadeniz ve Ege bölgeleri ise yoksulluğun düşük olduğu bölgelerdir (Tablo 2.16). 

"Türkiye'de, genel olarak 2006 ve 2017 arasında yoksulluk oranı artmıştır" ifadesi yanlıştır. diğer ifadeler doğrudur.

4.
8.Türkiye’nin kanun ile kurulan ve üyeliği zorunlu olan ilk sosyal güvenlik kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Amele Birliği 
Soru Açıklaması
5.

Soru 9. Aşağıdaki seçeneklerde gösterilen görevlerden hangisi Türkiye İstatistikler Kurumunun yapması gerekenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Enflasyon değerlerini yıllık olarak yayımlamaktadır
Soru Açıklaması

TU¨İK, gelir dağılımı eşitsizlik ölçüsü olarak Gini katsayısı, yüzdelik gelir dilimleri, yüzde payları (P80/P20) ve Lorenz eğrisini yayımlamaktadır.

6.
İşgücüne katılma oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nüfusun işgücü olan kısmının kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusa oranıdır.
Soru Açıklaması
7.
Nüfus artış hızı aşağıdakilerden hangisini etkilememektedir?
Doğru Cevap: "E" Net ekonomik büyüme
Soru Açıklaması
8.
I) Sermaye birikimiII) Sıcak paraIII) Teknolojik gelişmeIV) İstihdam artışıV) Sermaye çıkışıGenel olarak bir ülkenin üretim kapasitesinin artışı “büyüme” olarak adlandırılır. Yukarıda yer alan faktörlerden hangileri ekonomik büyümenin temel belirleyicileridir?
Doğru Cevap: "C" I, III ve IV
Soru Açıklaması
Sermaye birikimi, teknolojik gelişme ve istihdam artışı ekonomik büyümenin temel belirleyicileridir, sıcak para ve sermaye çıkışı ekonomik büyümeye negatif katkı sağlar dolayısıyla yanlıştır.
9.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra ...... yılında, 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu ile Cumhuriyet tarihinin ilk geniş kapsamlı sosyal güvenlik kurumu, İşçi Sigortaları Kurumu kurulmuştur. ..... yılında ise 5434 sayılı Kanun ile Emekli Sandığı kurulmuştur. ..... yılında da 1479 sayılı Kanun ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ-KUR) kurulmuştur.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sosyal güvenlik kurumlarının kuruluş tarihleri, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" 1945, 1950 ve 1972
Soru Açıklaması

II. Dünya Savaşı’ndan sonra 1945’de, 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu (1945) ile Cumhuriyet tarihinin ilk geniş kapsamlı sosyal güvenlik kurumu, İşçi Sigortaları Kurumu kurulmuştur. 1950’de ise 5434 sayılı Kanun ile Emekli Sandığı kurulmuştur. 1972 yılında 1479 sayılı Kanun ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ-KUR) kurulmuştur

10.

Aşağıdaki yıllardan hangisinden itibaren bütçeler 5018 sayılı Kamu Mali Yöneti­mi ve Kontrol Kanunu’na göre hazırlanmaktadır?

                                                                                                               

Doğru Cevap: "B" 2006
Soru Açıklaması

2006 yılından itibaren bütçeler 5018 sayılı Kamu Mali Yöneti­mi ve Kontrol Kanunu’na göre hazırlanmaktadır. Mali yapıdaki bu önemli değişiklik kamu maliye­sinin temel ilkeleri bakımından birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir.

logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 12
11.
Türkiye’de fonksiyonel sınıflama biçimine göre genel kamu hizmetleri hariç,  aşağıda verilen  kamu harcamaları çeşitlerinden hangisi bütçeden en yüksek payı almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Fizyokrasi’nin kurucusu Fransız iktisatçı François Quesnay’in görüşlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Tarımsal faaliyet alanında oluşan katma değer daha düşüktür.
Soru Açıklaması
Fizyokrasi’nin kurucusu Fransız iktisatçı François Quesnay,in görüşlerişu şekilde sıralanabilir; 1. Bir ekonomide tarım sektörü gelişmeden diğer üretim unsurlarının gelişmesi mümkün değildir. 2. Fizyokrasi serbest rekabet ve kişisel çıkar üzerine kuruludur. 3. Kıymetli madenler ve ticaret, iktisadi gelişme için o kadar önemli değildir. 4. Tarımsal faaliyet, bir üretim ve değer yaratılmasını içerir. 5. Tarımsal faaliyet alanında oluşan katma değer daha yüksektir.
13.

Türkiye Cumhuriyetinin 1936 yılında daha kapsamlı olan İkindi Beş Yıllık Sanayileşme Planı hazırlıklarının rafa kalkmasının sebebi aşağıdaki seçeneklerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: "B" M. Kemal Atatürk’ün vefatı
Soru Açıklaması

1936 yılında daha kapsamlı olan İkinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı hazırlıkları başlamıştır. Ancak Atatürk’ün ölümü ve II. Dünya Savaşı’nın başlama ihtimalinin yükselmesi, bu Planın rafa kalkmasına neden olmuştur.

14.
Sıfır veya negatif büyümeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Resesyon
Soru Açıklaması
Sıfır veya negatif büyümeye resesyon denir.
15.

Aşağıdakilerden hangisi 0,40 Gini katsayısı değeri (OECD, 2015 yılı) ile gelir eşitsizliğinin yüksek olduğu ülkelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Ukrayna
Soru Açıklaması

Türkiye, 0,40 Gini katsayısı değeri (OECD,2015 yılı) ile İsrail, Arjantin, ABD, Meksika ve Uruguay gibi gelir eşitsizliğinin yüksek olduğu ülkeler arasındadır. Diğer taraftan Ukrayna, Slovenya, Çekya gibi Merkezî Doğu Avrupa ülkelerinde ise 0,25 seviyelerindeki Gini katsayısı değerleri ile gelir eşitsizliğinin en az olduğu ülkeler konumundadır.

16.
Borç yönetimi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Döviz kurlarındaki dalgalanmaları maksimum seviyede etkileyecek borç yüküne sahip olmak temel amaçlarındandır.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminin büyüklüğünü gösteren ölçütlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Devlet Borçları/ GSYH
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası standartlar bakımından sosyal güvenliğin kapsamında yer alır?

Doğru Cevap: "D" Ekonomik ve sosyal risklere karşı sigorta yapılması
Soru Açıklaması

Uluslararası standartlar bakımından sosyal güvenliğin kapsamında kısa ve uzun vadeli ekonomik ve sosyal risklere karşı sigorta oluşturulması ve belirlenen hak sahiplerine aylık bağlanması ya da diğer öde­melerin yapılması yer almaktadır.

19.

Kamu bütçesinde harcamaların finansmanında kullanılan kamu gelirlerinin en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Vergi Gelirleri
Soru Açıklaması

Kamu bütçesinde harcamaların finansmanında kullanılan kamu gelirlerinin en önemlisi vergi gelirleridir. Bunun dışındaki gelirler ise vergi dışı normal gelirler, özel gelirler ve fon gelirleri, diğer gelirler ve katma bütçe gelirleri olarak sınıflandırılmaktadır. Saydığımız bu gelirler, dar anlamda kamu gelirlerini oluşturur.

20.
Kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasındaki oluşan fark kamu harcamalarının daha yüksek olması şeklinde geliştiğinde oluşan kamu açığı ne yolla karşılanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Borçlanma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok