• Türkiye Ekonomisi Deneme Ara Sınavları – Deneme 10

logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 10
1.

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre kamu harcamalarının merkezi yönetim bütçesindeki payı aşağıdaki kalemlerin hangisinde en düşüktür?

Doğru Cevap: "C" Çevre Koruma Hizmetleri
Soru Açıklaması
2.
Türkiye’de gelir dağılımı eşitsizliklerini ölçmekte kullanılan ölçütler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Lorenz eğrisi ve Gini Katsayısı
Soru Açıklaması
3.
Çalışmak istek ve yeteneğinde bulunan bireylerin üretim sürecinde kullanılması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" İstihdam
Soru Açıklaması
4.

Bir sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir finansman yapısına sahip olması için aktüeryal dengenin yani 1 emekli başına düşen çalışan kişi sayısının aşağıdakilerden hangisi olması gerekir?

Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması

Bir sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir finansman yapısına sahip olması için aktüeryal dengenin en az 4 (1 emekli başına düşen çalışan kişi sayısı) olması gerekmektedir.

5.

Bir ülkede ödenen vergilerin toplum gelirine (millî gelire) oranı aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "C" Toplam vergi yükü
Soru Açıklaması

Toplam Vergi Yükü: Bir ülkede ödenen vergilerin toplum gelirine (millî gelire) oranıdır (Ödenen vergiler/ Millî gelir).

6.

Aşağıdakilerden hangisi bitkisel ve hayvansal ürün üretiminin yanı sıra bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından işlenmesini, ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerini, ürünlerin taşınma­sını ve saklanmasını, üreticiler tarafından satılmasını ve alet ve makinelerinin üretim faaliyetlerinde bir bedel karşılığında kullandırılmasını kapsar?

Doğru Cevap: "A" Tarım
Soru Açıklaması

Geniş anlamda tarım ise bitkisel ve hayvansal ürün üretiminin yanı sıra bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından işlenmesini, ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerini, tarımsal ürünlerin taşınma­sını ve saklanmasını, üreticiler tarafından satılmasını ve tarım alet ve makinelerinin üretim faaliyetlerinde bir bedel karşılığında kullandırılmasını kapsar.

7.

Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörünün asıl unsurlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Aracılar
Soru Açıklaması

Tarımın sektöründe mal arz ve talep edenler, üreticiler ve tüketiciler, üretimin yapıldığı mekân (arazi), makine aksamı, işletmeler ve bu işletmelerin sahipleri ve nihayet yönetenler ve çalışanlar sektörün unsurlarını oluşturur. 

8.

Aşağıdakilerden hangisi ile Türkiye’de özelleştirmenin geniş anlamda ilk adımları atılmıştır?

Doğru Cevap: "A" 1984 yılında 2983 sayılı Kanun
Soru Açıklaması

Özelleştirme çalışmaları 1983 seçimleri sonrasında Anavatan Partisi’nin

(ANAP) iktidara gelmesi ile başlamıştır.

1984 yılında 2983 sayılı Kanun (Tasarrufların Teşviki ve Kamu

Yatı­rımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun) ile yapılan düzenleme ile

gelir ortaklığı senedi ve his­se senedi çıkarılması ve işletme hakkı

devredilmesi öngörülmüştür. Bunlar geniş anlamda özelleştir­menin ilk

adımlarını oluşturmuştur.

9.
Ülkenin doğal kaynaklarının mevcut sermaye ile en iyi şekilde kullanabileceği nüfus miktarı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Optimal Nüfus
Soru Açıklaması
10.

I. Bağımlılık oranı gençler ve yaşlılar için birlikte hesaplanmaktadır. 

II. Aktif çağdaki nüfus ne kadar çok üretim sürecine katılırsa, bağımlılık oranı o derece düşer.

III.Ülkede işgücüne katılım oranı düştükçe, işsizlik de artmaktadır.

Yukarıda verilen bilgilerdne hangisi ya da hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması

Bağımlılık oranı, ülkede çalışan (15- 64 yaş arası) her 100 kişinin bakmakla yükümlü olduğu çalışmayan (0-14 ile 65+) kişi sayısı ile ölçülmektedir. Bu oran gençler ve yaşlılar için ayrı ayrı hesaplanmaktadır.

logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 10
11.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kullanılan tarımsal destekleme türleri ve ödemelerinden çay budama desteğini içerir?

 

 
Doğru Cevap: "D" Telafi edici ödemeler
Soru Açıklaması

Telafi edici ödemelere çay budama destekleri ve şeker pancarı telafi ödemeleri

örnek gösterilebilir.

12.
2010 yılı verileri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi süt üretimde yıllık 100 bin tonun üzerinde üretimin yapıldığı şehirlerarasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" İstanbul
Soru Açıklaması
13.
1923-1929 döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nde ekonominin gelişmesine yönelik olarak temel hâkim felsefe aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Ekonomik büyümede temel felsefe sanayileşmeyi arttırmaktır
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1985 sonrası nüfus artışının azalmasında etkili olmuştur?

Doğru Cevap: "C" Kentleşmenin artması
Soru Açıklaması

Türkiye’de eğitim seviyesinde artış, kentleşme, kadının çalışma hayatına daha fazla katılımı, ev­lenme yaşının giderek yükselmesi, doğurganlığın azalması ve diğer sosyoekonomik şartlar ailelerde çocuk sayısının azalmasında etkili olmuştur

15.

TÜİK verileri bağlamında; bölgelere (Düzey 1) göre yoksulluk oranının 2017 yılında en yüksek olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" TR2 Batı Marmara
Soru Açıklaması

TÜİK verileri bağlamında; bölgelere (Düzey 1) göre yoksulluk oranının 2017 yılında en yüksek olduğu bölge; 13,1 ile TR2 Batı Marmara bölgesidir.

16.
Türkiye’nin coğrafi konumuyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?I. Türkiye’nin yüzölçümü, göller ve adalar da dahil edildiğinde, toplam 814.578 km2 dir. II. Türkiye topraklarının yaklaşık %97’si Asya, %3’ü ise Avrupadadır.III. Türkiye'nin yedi farklı coğrafi bölgesinde benzer iklim koşulları yaşanır.IV. Türkiye Asya ile Avrupa’yı birbirinden ayıran iki önemli deniz boğazının üzerindedir.V. Türkiye Kuzey kutbunda yer alır.
Doğru Cevap: "D" I. II. IV
Soru Açıklaması
Türkiye coğrafi olarak farklı bölgelere ayrılır fakat bu bölgelerde benzer iklim koşulları yaşanır ifadesi ve Türkiye Kuzey kutbunda yer alır ifadeleri yanlıştır. Türkiye coğrafi olarak farklı bölgelere ayrılır fakat bu bölgelerde farklı iklim koşulları yaşanır ayrıca Türkiye Kuzey kutbunda değil Kuzey Yarımkürede bulunur.
17.
Gelirler küçükten büyüğe sıralandığında ortaya düşendeğer aşağıdakilerden hangisiyle adlandırır?
Doğru Cevap: "A" Medyan
Soru Açıklaması
18.

Kamu harcamalarının ekonomik bakımdan sınıflanması, devlet hizmetlerinin ekonomik faaliyet düzeyi üzerindeki etkilerini ölçmeye yardımcı olur. Ekonomik sınıflandırma ile ilgili olarak Türkiye’de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçede kamu harcamalarının sınıflandırılması yeniden yapılandırılmıştır. 2010-2018 döneminde ekonomik sınıflandırmaya göre kamu harcamalarının merkezî yönetim bütçesindeki en yüksek payı aşağıdaki harcama kalemlerinden hangisi almıştır?

Doğru Cevap: "C" Cari Transferler
Soru Açıklaması

19.
9.Mayıs 2006’ da kabul edilen 5502 sayılı kanun ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığının tek çatı altında toplanmasıyla oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "D" Sosyal Güvenlik Kurumu 
Soru Açıklaması
20.
Türkiye ekonomisinde Dışa açılma ve dış ticarete dayalı büyüme stratejsi hangi yıldan itibaren uygulanmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "E" 1980
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler