• Türkiye Ekonomisi Deneme Ara Sınavları – Deneme 1

logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 1
1.
Türkiye'de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne (ADNKS) geçişi öngören kanun hangi tarihte çıkarılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 25 Nisan 2006
Soru Açıklaması
25 Nisan 2006’da çıkarılan 5490 say›l› Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Adrese Dayalı Nüfus Kay›t Sistemi’ne (ADNKS) geçilmiştir. ADNKS’ye dayalı ilk nüfus sayım sonuçları 2007 yılına ilişkindir. Bu sonuçlar 21 Ocak 2008’de açıklanmıştır.
2.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de, gelişmiş ülkelere kıyasla daha hızlı artan nüfusun sonucudur?

Doğru Cevap: "B" Eğitimde daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulması
Soru Açıklaması

Türkiye’de, gelişmiş ülkelere kıyasla daha hızlı artan nüfus, eğitim açısından yeni derslik, öğret­men, personel, araç-gereç vb. ihtiyacını artırmak­tadır. Bir taraftan artan nüfusun eğitim ihtiyacını karşılamak, diğer taraftan eğitim kalitesini yük­seltmek daha fazla kaynak gerektirmektedir

3.
Eğitim düzeylerine göre işsizliğin dağılımı incelendiğinde, Türkiye’de en yüksek işsizlik oranı hangi eğitim düzeyindedir?
Doğru Cevap: "C" Lise mezunları
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi 2001-2013 dönemini kapsayan Uzun Vadeli Stratejisi’nin (Vizyon 2023) hedefleri arasındadır?

I.Yıllık ortalama büyüme hızının %7 dolayında olması

II.Büyümenin yaklaşık %30’unun toplam faktör verimliliğinden kaynaklanması

III. Kişi başına gelir üzerinden sınıflandırmaya göre, 2023'de üst-orta gelir grubunda yer alması

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Türkiye, 2001 yılında 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile birlikte 2001-2023 dönemini kapsayan Uzun Vadeli Stratejisi’ni (Vizyon 2023), 2001-2023 döneminde yıllık ortalama büyüme hızının %7 dolayında olmasını ve büyümenin yaklaşık %30’unun toplam faktör verimliliğinden kaynaklanmasını,  böylece 1998 yılında 3.200 dolar olan kişi başına gelirin 2023 yılında AB ülkeleri düzeyine yaklaştırılması hedeflenmiştir. Türkiye’nin, dönem sonunda ulaşacağı 1,9 trilyon dolar civarında hasıla düzeyi ile dünyanın ilk on ekonomisi arasına gireceği öngörülmüştür.

Türkiye hali hazırda Dünya Bankasının kişi başına gelir üzerinden yaptığı sınıflandırmaya göre, üst-orta gelir grubunda yer almaktadır.

5.

Yeni ismiyle Tarım ve Orman Bakanlığı sektörün her alanını düzenleme ve denetleme görevini merkez ve taşra birimlerinin yanı sıra bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla yürütmektedir. Bakanlığın merkez birimleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur?

Doğru Cevap: "E" Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması

Yeni ismiyle Tarım ve Orman Bakanlığı sektörün her alanını düzenleme ve denetleme görevini merkez ve taşra birimlerinin yanı sıra bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla yürütmektedir. Bakanlığın merkez birimleri arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (GM), Çölleşme ve Erozyonla Mücadele GM, Gıda ve Kontrol GM, Hayvancılık GM, Su Yönetimi GM, Şeker Dairesi Başkanlığı ve Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı sayılabilir. Taşra birimleri arasında ise daha ziyade araştırma, eğitim ve kontrol birimleri yer almaktadır. İlgili kuruluşlar olarak Çay İşletmeleri GM, Et ve Süt Kurumu GM, Tarım İşletmeleri GM, Toprak Mahsulleri GM ve Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme GM yer almaktadır. Bağlı kuruluşlar olan Atatürk Orman Çiftliği, Devlet Su İşleri GM, Meteoroloji GM, Orman GM ve Türkiye Su Enstitüsü aracılığıyla da daha genel çerçevede tarımsal faaliyetlerin yürütülmesine katkı sağlanmaktadır (www.tarimorman.gov.tr, Erişim 08.01.2019).

6.

Aşağıdakilerden hangisi mahalli idare bütçelerinin %90’ını oluşturur?

Doğru Cevap: "B" Belediye bütçeleri
Soru Açıklaması

Mahalli idare bütçelerinin %90’ı belediye bütçelerinden oluşmaktadır.

7.
I. Toplumdaki gelir dağılımı eşitsizliğini ölçmede kullanılır. II. Sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitsizliğin arttığını ifade eder. III. 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade etmektedir. IV. Günümüzde (2011 yılı) Türkiye' de Gini katsayısının en düşük olduğu bölgeler Doğu Marmara, Doğu ve Batı Karadeniz'dir. "Gini Katsayısı" ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, III ve IV
Soru Açıklaması
Türkiye’de hanehalkı gelirini temel alan gelir dağılımı anketlerine dayanılarak bireysel gelir dağılımı sonuçlarını elde etmeye yönelik, farklı yöntemler içeren birçok çalışma yapılmıştır. Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında EŞİTLİĞİ, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade etmektedir. 2011 yılında bölgesel (İBBS, Düzey 1 bölgeleri) düzeyde eşdeğer hane halkı kullanılabilir gelire göre gelir dağılımı verilerine bakıldığında Gini katsayısının en düşük olduğu bölgeler (Düzey 1’e göre), Doğu Marmara, Doğu ve Batı Karadeniz olmuştur.
8.

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce kurulmuştur?

Doğru Cevap: "E" İşçi Sigortaları Kurumu
Soru Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu 2006'da, Bağkur 1972'de, Emekli Sandığı 1950'de, Sosyal Sigortalar Kurumu 1965'te, İşçi Sigortaları Kurumu ise 1946'da kurulmuştur.

9.
Kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasında oluşan fark aşağıdakilerden hangisini oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Kamu Açığı
Soru Açıklaması
10.

GSYH büyüklüğü açısından ilk 20 ekonomi arasında yer alan Türkiye, sıralama kişi başına GSYH açısından yapıldığında 189 ülke arasında orta sıralara gerilemektedir. Bu sıralamayı etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: "A" Nüfusun yüksek olması
Soru Açıklaması

GSYH büyüklüğü açısından ilk 20 ekonomi arasında yer alan Türkiye, sıralama kişi başına GSYH açısından yapıldığında 189 ülke arasında orta sıralara gerilemektedir. Nüfusun yüksek olması, bu sıralamayı etkileyen en önemli faktördür

logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 1
11.
Bir malın yurtdışından ithal edilmesi yerine yurtiçinde üretilmesini öngören, böylece döviz tasarrufu sağlayan sanayileşme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İthal ikameci sanayileşme
Soru Açıklaması
12.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk banknotları hangi tarihte basılmıştır?

Doğru Cevap: "B" 1927
Soru Açıklaması

1927 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk banknotları basılarak dolaşıma çıkarılmıştır.

13.
Aşağıdakilerden hangisi net vergi yükünü verir?
Doğru Cevap: "A" (Ödenen tüm vergiler-Kamu sektöründen sağlanan yarar)/ Gelir
Soru Açıklaması
14.
Yasadışı  üretimin ülke hesapları içinde olmaması nedeniyle, ekonomik açıdan aşağıdaki seçeneklerde verilen durumlardan hangisi içinde yer alır? 
Doğru Cevap: "A" Kayıt dışı ekonomi
Soru Açıklaması
15.
I. Varlık Vergisi II. Torak Mahsulleri Vergisi III. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Yukarıdaki sıkı devletçi politikalar Türkiye’de aşağıdaki aralıkların hangisinde uygulanmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1923-1950
Soru Açıklaması
16.

Türkiye'nini Gini katsayısının, 2015'de 0,386; 2016'da 0,396 ve 2017'de 0,400 olmasının anlamı aşağıdaki cümlelerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Gini katsayısı 1'e yaklaşan ve büyüyen değerler almaktadır; eşitsizliğin arttığını göstermektedir.
Soru Açıklaması

Türkiye değerleri için ise 1'e çok yaklaşılmış olmamasına rağmen, değerler 1'e doğru büyümektedir ve eşitsizliğin arttığını göstermektedir. Verilen değerler şekil 2.12'den alınmıştır.

17.
Son yıllarda tarımsal üretimde ve rekabet gücünde yaşanan artışın nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
Doğru Cevap: "E" Üretilen ürün çeşitliliğinin azaltılması
Soru Açıklaması
18.

Temel fiyatlar üzerinden çıktı ile alış fiyatı üzerinden ara tüketim (ham madde ve diğer ara girdiler) arasındaki farka ne denir? 

Doğru Cevap: "B" Gayri Safi Katma Değer 
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı B şıkkıdır. Gayri Safi Katma Değer, temel fiyatlar üzerinden çıktı ile alış fiyatı üzerinden ara tüketim (ham madde ve diğer ara girdiler) arasındaki farktır.

19.

Aşağıdakilerden hangisi iktisat literatüründe üç temel sektör arasında birincil sektör olarak tanımlanır?

Doğru Cevap: "A" Tarım
Soru Açıklaması

İktisat literatüründe üç temel sektör arasın­da “tarım” birincil, “sanayi” ikincil, “hizmetler” ise üçüncül sektör olarak tanımlanır.

20.
Kısa dönemde doğrudan üretimi artırıcı etkisi olmayan, faydası bir dönemle sınırlı olan harcamalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Cari harcamalar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler