• Türk Vergi Sistemi Deneme Final Sınavları – Deneme 6

logo
Türk Vergi Sistemi
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
1.

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-a maddesine göre işlemleri vergiden istisna olan, ancak bu istisnadan vazgeçen basit usule tabi mükellefler için vergilendirme dönemi takvim yılının kaçar aylık dönemleridir?

Doğru Cevap: "C" üçer aylık
Soru Açıklaması

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-a maddesine göre işlemleri vergiden istisna olan, ancak bu istisnadan vazgeçen basit usule tabi mükellefler için vergilendirme dönemi takvim yılının üçer aylık dönemleridir. 

2.

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Komanditer ortağın sorumluluğu sınırsızdır.
Soru Açıklaması

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde “komandite” ve “komanditer” olmak üzere iki çeşit ortak bulunur. Komandite ortakların sorumluluğu sınırsız, komanditer ortağın sorumluluğu ise koydukları sermaye ile sınırlıdır. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde kurumlar vergisi, komandite ortağın kâr payı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanır.

3.

Katma değer vergisi ilk olarak hangi ülkede uygulanmıştır?

Doğru Cevap: "B" Arjantin
Soru Açıklaması

Katma değer vergisi ilk olarak Alman sanayici Von Siemens tarafından önerilmiştir. İlk olarak 1935 yılında Arjantin’de ve 1948 yılında Fransa’da imalatçıların, imal ettikleri ürünlerin değeri ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden ödedikleri bir vergi olarak uygulanmıştır. Doğru cevap B’dir.

4.

6802 sayılı Kanun’un 33. maddesinde banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı yüzde kaç olarak belirlenmiştir?

Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması

6802 sayılı Kanun’un 31. maddesine göre ban- ka ve sigorta muameleleri vergisinin matrahı lehe alınan parasal tutardır. Kambiyo alım ve satım muamelelerinde ise, kambiyo satışlarının tutarı vergiye matrah olur. Sigorta işlemlerinde verginin matrahı, bu işlem dolayısıyla poliçede yer alan prim tutarıdır. Vergi matrahından gider ve vergi adı altında indirim yapılamamaktadır. 6802 sayılı Kanun’un 33. maddesinde banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı %15 olarak belirlenmiştir.

5.

At yarışlarında şans oyunları vergisinin oranı kural olarak aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" %7
Soru Açıklaması

Verginin oranı, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde %5, at yarışlarında %7 ve diğer şansoyunlarında %10’dur. Cumhurbaşkanı bu oranları bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye ya da tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkili kılınmıştır.

6.

I. Kanuni vergi mükellefiII. Vergi sorumlusuIII. Vergi dairesi

KDV sorumluluğu ile ilgili olarak kanuni vergi mükellefi, vergi sorumlusu ve vergi dairesinin rolleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralamada verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" I. Satıcıdır. Malı teslim eder veya hizmeti ifa eder.
II. Mal veya hizmeti alır. Kanunda belirtilen oranda vergiyi öder.
III. Alıcının tevkif etmiş olduğu vergiyi tahsil eder.

Soru Açıklaması

I. Satıcıdır. Malı teslim eder veya hizmeti ifa eder.II. Mal veya hizmeti alır. Kanunda belirtilen oranda vergiyi öder.III. Alıcının tevkif etmiş olduğu vergiyi tahsil eder.

7.

Dar mükellefler tarafından yapılan uluslararası yük ve yolcu taşımalarında matrahı, kişi ve ton başına kilometre itibarıyla yurt içi emsalleri dikkate alarak aşağıdakilerden hangisi belirler?

Doğru Cevap: "B" Hazine ve Maliye Bakanlığı
Soru Açıklaması

Dar mükellefler tarafından yapılan uluslararası yük ve yolcu taşımalarında matrahı, kişi ve ton başına kilometre itibarıyla yurt içi emsalleri dikkate alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı belirler. Doğru cevap B'dir.

8.

Aşağıdakilerden hangisinde veraset yoluyla intikalleri vergilendirmenin  yöntemlerinden birisi doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Tereke vergisi
Soru Açıklaması

Veraset yoluyla intikalleri vergilendirmenin iki yöntemi vardır. Bunlar, tereke vergisi ve miras payı vergisidir.Doğru cevap A'dır.

9.

Ülkemizde katma değer vergisi hangi tarihten beri uygulanmaktadır?

Doğru Cevap: "C" 1 Ocak 1985
Soru Açıklaması

1 Ocak 1985

10.

İlgili Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının yüzde kaçı, profesyonel spor dalları için kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum kazancından indirilebilecektir? 

Doğru Cevap: "D" %50
Soru Açıklaması

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum kazancından indirilebilecektir.

logo
Türk Vergi Sistemi
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
11.

Kurumların, nakdi sermaye artışlarının  kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapabilmeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?