• Türk Vergi Sistemi Deneme Final Sınavları – Deneme 4

logo
Türk Vergi Sistemi
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
1.

Özel iletişim vergisinde vergilendirme yılın hangi dönemleri itibarıyla yapılmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Birer aylık
Soru Açıklaması

ÖİV’de vergilendirme takvim yılının birer aylık dönemleri itibarıyla yapılmaktadır.

2.

Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bina vergisinin oranı kaçtır?

Doğru Cevap: "A" Binde 1
Soru Açıklaması

Bina vergisinin oranı, konutlar için binde 1, diğer binalar için binde 2 dir. Bu oranlar büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki konutlar için binde 2, diğer binalar için binde 4 olarak uygulanır. 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır. Cumhurbaşkanı, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir. Doğru Cevap 'dır.

3.

Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre nihai tüketiciye malı satan veya hizmeti ifa eden kişi hangi tür mükelleftir?

Doğru Cevap: "A" Kanuni Mükellef
Soru Açıklaması

Katma değer vergisinin yapısı nedeniyle teorik olarak kanuni mükellef ve iktisadi veya fiilî mükellef olmak üzere iki tür mükellef ortaya çıkmaktadır.

Kanuni mükellefiyet türü, kanundan kaynaklanmaktadır. Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre nihai tüketiciye malı satan veya hizmeti ifa eden kişi kanuni mükelleftir. Kanuni mükellef nihai tüketiciden mal veya hizmet bedeliyle birlikte katma değer vergisini tahsil eder, mal veya hizmet alımlarında yüklendiği katma değer vergisini indirdikten sonra kalan vergiyi vergi dairesine öder.

iktisadi mükellef ise, verginin ekonomik yükünü çeken nihai tüketicidir. Katma değer vergisinin yapısı gereği verginin asıl yükü nihai tüketicinin üzerinde kalmaktadır. Verginin gerçek mükellefi aslında nihai tüketicidir.

4.

Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan; sermayesi belli olup bu sermayenin en az sermaye paylarının toplamından oluşan kurumlar vergisi mükellefi aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "B" Limited şirketler
Soru Açıklaması

Limited şirket: Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaretunvanı altında kurulan; sermayesi belli olup bu sermayenin en az sermaye paylarınıntoplamından oluştuğu şirkettir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinde mükellef değildir?

Doğru Cevap: "E" Dernekler ve vakıflar
Soru Açıklaması

Doğru cevap E şıkkıdır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilen işlemlerden değildir?

Doğru Cevap: "C" Bankaların diğer bankalar arasında yaptığı işlemler
Soru Açıklaması

6802 sayılı Kanun’un 29. maddesinde istisna ve muafiyetler sıralanmıştır. Vergiden istisna edilen işlemlerden bazıları; bankaların kendi şubeleri arası yaptığı işlemler, hisse senedi ve tahvil gelirleri, masraf karşılığı müşteriden alınan paralar, ortaklardan ve iştiraklerden sağlanan karlar, arbitraj işlemleri, konut kredisi faizleridir.

7.

Aşağıdakilerin hangisinde Katma Değer Vergisi Kanunu’nun kapsamında yüklenilen katma değer vergisi indirimi yapılamaz?