• Türk Vergi Sistemi Deneme Final Sınavları – Deneme 13

logo
Türk Vergi Sistemi
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
1.

Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre nihai tüketiciye malı satan veya hizmeti ifa eden kişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Kanuni mükellef
Soru Açıklaması

Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre nihai tüketiciye malı satan veya hizmeti ifa eden kişi kanuni mükelleftir. Kanuni mükellef nihai tüketiciden mal veya hizmet bedeliyle birlikte katma değer vergisini tahsil eder, mal veya hizmet alımlarında yüklendiği katma değer vergisini indirdikten sonra kalan vergiyi vergi dairesine öder. Doğru cevap D'dir.

2.

Kurumlar vergisinin oranı yüzde kaçtır?

Doğru Cevap: "C" %20
Soru Açıklaması

Doğru cevap C şıkkıdır.

3.

Zihinsel ve/veya bedensel bir emek karşılığında işverenden elde edilen hasılaya ne denir?

Doğru Cevap: "A" Ücret
Soru Açıklaması

Ücret, zihinsel ve/veya bedensel bir emek karşılığında işverenden elde edilen hasılayı ifade etmektedir. Doğru yanıt A'dır.

4.

Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre asıl tüketiciye malı satan veya hizmeti ifa eden kişi hangi tür vergi mükellefi olarak kabul edilmektedir?

Doğru Cevap: "D" Kanuni mükellef
Soru Açıklaması

Kanuni mükellef

5.

Büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki belediyelerde arazi vergisinin oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Binde 1
Soru Açıklaması

Arazi vergisinin oranı binde 1, arsalarda ise binde 3’tür. Bu oranlar 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygu­lanır. Cumhurbaşkanı, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir. Doğru Cevap D'dir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Banka ve sigorta muameleleri vergisi’nin (BSMV) konusu arasında yer alır

 • Finansal kiralama işlemleri
 • Kredi kullanımından alınan faiz
 • Para havalesi için alınan ücret
 • Doğru Cevap: "D" II ve III
  Soru Açıklaması

  Verginin mükellefi, banka, sigorta şirketleri ve bankerlerdir (6802 sayılı Kanun, md.30). 6802sayılı Kanun’un 28. maddesi verginin konusunu banka ve sigorta şirketleri açısından mükelleften hareketle, bankerler açısından ise işlemden hareketle belirlemiştir. İlk iki mükellef grubu olan banka ve sigorta şirketlerinin finansal kiralama işlemleri hariç olmak üzere yaptıkları işlemler, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar verginin konusuna girmektedir. Örneğin, bir bankanın verdiği kredi karşılığında aldığı faizler lehe alınan para olup BSMV konusuna girer. Diğer yandan para havalesi, teminat mektubu verilmesi, kambiyo işlemleri vb. işlemler karşılığında alınan paralar da verginin konusunu oluşturur.

  7.

  I. Sermaye şirketleri

  II. Kooperatifler

  III. İktisadi kamu kuruluşları

  IV. Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler

  V. İş ortakları

  KVK m. 1’e göre kurumlar vergisi mükellefleri yukarıdakilerden hangileridir?

  Doğru Cevap: "B" I-II-III-IV-V
  Soru Açıklaması

  KVK m. 1’e göre kurumlar vergisi mükellefle- ri sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işlet- meler ve iş ortakları olmak üzere beş başlık altında toplanmaktadır.

  8.

  Aşağıdakilerden hangisi bir mal üzerindeki fiili hakimiyete verilen addır?

  Doğru Cevap: "C" Zilyetlik
  Soru Açıklaması

  GVK’nın 70. maddesinde sayılan “mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradı” olarak kabul edilmiştir. Kanunda sayılan mal ve hakların kiralanmasından elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır. Zilyetlik, taşınır veya taşınmaz bir mal üzerindeki fiilî hakimiyettir.

  9.

  Aşağıdakilerden hangisi Özel Tüketim Vergisi Kanununda yer alan istisnalardan değildir?