• Türk Vergi Sistemi Deneme Ara Sınavları – Deneme 9

logo
Türk Vergi Sistemi
Ara Sınav - Deneme 9
1.

Aşağıdakilerden hangisi,  GVK’nın 81. maddesinde de aşağıdaki hallerde değer artışı kazancının hesaplanmayacağı ve vergilendirilmeyeceği hükmü bulunanlar arasında yer alır?

Doğru Cevap: "E" Kolektif ve adi komandit şirketlerin bu maddenin (2) numaralı bendinde yazılı şartlar dâhilinde nevi değiştirerek sermaye
şirketi hâline dönüşmesi.


Soru Açıklaması

GVK’nın 81. maddesinde de aşağıdaki hallerde değer artışı kazancının hesaplanmayacağı ve vergilendirilmeyeceği hükmü bulunmaktadır. Kolektif ve adi komandit şirketlerin bu maddenin (2) numaralı bendinde yazılı şartlar dâhilinde nevi değiştirerek sermaye şirketi hâline dönüşmesi yer alır. Doğru cevap E şıkkıdır.

2.
 • Ücretli engelliler,
 • Serbest meslek faaliyetinde bulunan engelliler,
 • Basit usulde vergilendirilen engelliler,
 • Bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında engelli kişi bulunan ücretliler ve serbestmeslek erbabı sahipleri
 • Kamu idare ve müesseseleri,
 • İktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar
 • Yukarıdakilerden hangilerinde sosyal amaçlı indirim uygulanır?

  Doğru Cevap: "C" I,II,III,IV
  Soru Açıklaması
  3.

  Aşağıdakilerden hangisi kaynak teorisini (dar anlamda gelir) ortaya atan maliyecilerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "D" Schanz-Haig-Simons
  Soru Açıklaması

  Kaynak Teorisi (Dar Anlamda Gelir): Bu teoriyi ortaya atan maliyeciler Gustav Cann, Adolph Vagner, Friedrich von Herman, Neumann, Philippovich, ve Schaffle’dir.

  4.

  Seçenekelrden hangisi Osmanlı İmparatorluğu zamanında alınan şer'i vergilere bir örnektir. 

  Doğru Cevap: "A" Cizye vergisi
  Soru Açıklaması

  Osmanlı İmparatorluğu’nda vergiler şer’i ve örfi vergilerden oluşmaktadır. Şer’i vergilerin kaynağı İslam hukukudur. Örfi vergiler ise savaş gibi olağanüstü harcamaları karşılamak üzere dinî esaslar dışında örf ve âdetlere, koşullara göre belirlenen geçici ve düzensiz vergilerdir. Osmanlı İmparatorluğu’nda, Şer’i vergilerden sonra konulan ve ikinci Beyazıt Dönemi’nde “Hudusu Avarız”vergisiyle başlayan ve sayıları 100’e yaklaşan örfi vergiler, vergi sisteminin ağırlık merkezini oluşturmuştur. Şer’i vergiler grubu içerisinde zekat, aşar, haraç ve cizye yer almaktadır. Örfi vergiler grubu içerisinde yer alan vergilere ise avarız vergileri,Gümrük vergileri, Ağnam vergisi, Ancemattin vergisi, Emlak vergisi (Emlak vergisi eksikliklerine rağmen Emlak vergisi Kanunu 1931 tarihli Arazi ve Bina Vergisi Kanun’a kadar yürürlükte kalmıştır), Musakkafat vergisi, Temettü vergisi, Bedel-iAsker, Bedel-i Nakdi, Bedel-i Tarik, Baş vergisi örnek verilebilir.

  5.

  Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek sahibinin, safi kazancının belirlenmesinde gider olarak düşebileceği kalemlerden değildir?

  Doğru Cevap: "D" İşle ilgili olmayan seyahat ve konaklama giderleri
  Soru Açıklaması
  6.

  Bir mal veya hak üzerinde fiilen kullanma yetkisi olan kişiye ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "E" Mutasarrıf
  Soru Açıklaması

  MutasarrıfBir mal veya hak üzerinde fiilen kullanma yetkisi olan kişidir.

  7.

  Aşağıdakilerden hangisi işletme hesabı esasına göre defter tutanlardan mal ticareti üzerine iş yapanların zorunluluğu olarak belirtilmiştir?

  Doğru Cevap: "B" Envanter çıkarmak
  Soru Açıklaması

  Envanter çıkarmak

  8.

  Aşağıdakilerden hangisi müteferrik istisnalara örnek olarak verilebilir?

  Doğru Cevap: "B" Hizmetçilerin ücretleri 
  Soru Açıklaması

  Bu istisnalar GVK’nın “Müteferrik İstisnalar” başlığını taşıyan Altıncı Bölümü’nde yer almaktadır (Bkz. GVK m. 23-29). Müteferrik kavramı ‘çeşitli’, ‘farklı’ anlamına gelmektedir. Bu bölümün 23. maddesi “Ücretlerde” başlığını taşımaktadır. Sayıları 15’i bulan bu istisnalar için 23. maddeye bakılabilir. Örneğin, hizmetçilerin ücretleri istisnadır. Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır. Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dâhil değildir.

  9.

   Osmanlı döneminde, savaş gibi olağanüstü harcamaları karşılamak üzere dinî esaslar dışında örf ve âdetlere, koşullara göre belirlenen geçici ve düzensiz vergiler aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Örfi vergi
  Soru Açıklaması

  Örfi vergiler ise savaş gibi olağanüstü harcamaları karşılamak üzere dinî esaslar dışında örf ve âdetlere, koşullara göre belirlenen geçici ve düzensiz vergilerdir.

  10.

  Aşağıdakilerden hangisi VUK'un 155. maddesinde yer alan gelir vergisi muaffiyetlerinden birisi değildir?

  Doğru Cevap: "D" Bağlı bulunduğu mesleğe ait bir odaya kayıt olmamak
  Soru Açıklaması

  "Bağlı bulunduğu mesleğe ait bir odaya kayıt olmamak"  VUK'un 155. maddesinde yer alan gelir vergisi muaffiyetlerinden birisi değildir.

  logo
  Türk Vergi Sistemi
  Ara Sınav - Deneme 9
  11.
 • Engellilik indirimi
 • İşsizlik sigortası primi
 • Sosyal güvenlik destekleme primi
 • Emekli aidatı ve sosyal sigorta primleri
 • Yukarıdakilerden hangisi safi ücretin hesaplanması sırasında dikkate alınan indirimler arasında yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV
  Soru Açıklaması
  12.

  I. Sosyal güvenlik destekleme primi

  II. İşsizlik sigortası primi

  III. Engellilik indirimi

  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri safi ücret belirlenirken yapılması gereken indirimlerdendir?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Stopaj, gerçek ücret (safi ücret) üzerinden yapılmaktadır. Safi ücret, işveren tarafından verilen para ve diğer maddi menfaatler toplamından, GVK’nın 63. maddesinde yazılı aşağıdaki indirimlerin yapılmasıyla bulunur.• Emekli aidatı ve sosyal sigorta primleri,• Sosyal güvenlik destekleme primi                                                                            • İşsizlik sigortası primi,• Hayat/şahıs sigorta primleri,• OYAK ve benzeri kamu kurumlarınca yapılan yasal kesintiler,• Sendikalara ödenen aidatlar (işçi ve memursendikaları),• Engellilik indirimi• Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir). Doğru yanıt E'dir.

  13.

  I. Devlet memurları

  II. Tacirler

  III. Çiftçiler

  Yukarıdakilerden hangileri yıllık gelir beyannamesi vermek zorundadır?

  Doğru Cevap: "D" II ve III
  Soru Açıklaması

  Tacirler, çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetlerinden kazanç elde etmeseler bile yıllık beyanname vermek zorundadırlar. (GVK m. 85) Doğru cevap D'dir.

  14.

  İsteğe bağlı münferit beyannamenin konusunu ne oluşturur?

  Doğru Cevap: ""
  Soru Açıklaması

  İsteğe bağlı münferit beyannamenin konusunu vergisi kaynakta kesilen telif ve patent hakkının satışından elde edilen gelirler oluşturur. Doğru Cevap D'dir.

  15.

  Zirai faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının kaç bin Türk lirasına kadar olan kısmı, kanunda belirtilen şartların sağlanması halinde gelir vergisinden istisna edilmiştir?

  Doğru Cevap: "B" 75000
  Soru Açıklaması

  Zirai faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, kanunda belirtilen şartların sağlanması halinde gelir vergisinden istisna edilmiştir.

  16.

  Örneğin; Türkiye’de yerleşmemiş olan bir yabancı sanatçının, Türkiye’de verdiği konserden elde ettiği gelirler.

  Yukarıda verilen örnek, aşağıdakilerden hangisinin bir örneğidir?

  Doğru Cevap: "C" Serbest Meslek Kazancı
  Soru Açıklaması

  Serbest Meslek Kazancı: Örneğin; Türkiye’de yerleşmemiş olan bir yabancı sanatçının, Türkiye’de verdiği konserden elde ettiği gelirler.

  17.

  Gelir vergisi dar mükelleflerinin Türkiye’de elde edebileceği gelirler, GVK m. 2’de yazılı yedi kazanç unsurundan biri veya birkaçı olabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "B" Yurtdışında elde ettiği gelirler
  Soru Açıklaması
  18.

  Menkul kıymetin alım satımına arcılık eden kurum veya banka tarafından yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Stopaj
  Soru Açıklaması

  Stopaj menkul kıymetin alım satımına aracılık eden kurum veya banka tarafından yapılmaktadır.

  19.

  Yıllık beyanname veren mükelleflerin gelirleri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret ise, ne zamana kadar beyanname vermeleri gerekir?