• Ticaret Hukuku 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 9

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
1.

Aşağıdakilerden hangisi düzenlendikleri kanuna göre şirketler sınıfına dahildir?

Doğru Cevap: "A" TTK’da Düzenlenen Şirketler
Soru Açıklaması

Düzenlendikleri kanun ölçütü açısından TBK’da Düzenlenen Sirketler, TTK’da Düzenlenen Sirketler, Özel Kanunlarda Düzenlenen Sirketler olarak sınıflanmaktadır.

2.

Sözleşmesi kanuni şekilde yapılmamış olan bir kollektif ortaklığa hangi ortaklığa ait hükümler uygulanır?

Doğru Cevap: "E" Adi ortaklık
Soru Açıklaması

Sözleşmesi kanuni şekilde yapılmamış veya bazıları eksik ya da geçersiz olan bir kollektif ortaklık, adi ortaklık hükmünde olup TBK’nun adi ortaklığa ilişkin hükümleri uygulanır. Bu kural adi komandit ortaklıklarda da uygulanır.

3.

Birbirleriyle sürekli bir şekilde mal, hizmet veya para ilişkisi içinde bulunan kişiler arasında her defasında ayrı ayrı ödeme yapma yerine alacakların belli bir hesaba kaydedilerek belli dönemler sonunda bir mahsup yaparak iki taraf açısından tek bir kalem borç çıkarılması suretiyle hesap ortaya çıkarma imkânına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Cari hesap
Soru Açıklaması

"Cari hesap TTK md. 89, f. 1’de şu şekilde tarif edilmektedir: İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme cari hesap sözleşmesidir." Verilen tanım cari hesapla örtüşmektedir. Cevap D dir.

4.

Birden çok kişinin paylı mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi, menfaat sağlamak amacıyla aralarında yapmış oldukları sözleşme gereğince, hepsi adına ve hesabına suda kullanmaları ile ortaya çıkan birliğe nedir?

Doğru Cevap: "C" Donatma İştiraki
Soru Açıklaması

Birden çok kişinin paylı mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi, menfaat sağlamak amacıyla aralarında yapmış oldukları sözleşme gereğince, hepsi adına ve hesabına suda kullanmaları ile ortaya çıkan birliğe donatma iştiraki denir.

5.
I. Diyanet İşleri Başkanlığı                                                                                  II. Esnaf işletmeleri                                                                                              III. Sosyal Sigortalar Kurumu                                                                              IV. Holding                                                                                                          V. İşletmeler   Rekabet hukuku anlamında yukarıda verilenlerden hangi/hangileri teşebbüs olarak kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "B" I - II - IV - V
Soru Açıklaması

Gelir sağlamayı amaçlamayan, ticari işletme işletmeyen ve kamu tüzel kişisi olan kuruluşların dahi teşebbüs olarak kabul edilmeleri sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ve umre hizmetleri sunumu sebebiyle Rekabet Kurumu tarafından teşebbüs olarak değerlendirilmiştir.Holding ve yavru şirketler tek bir teşebbüs olduğu kabul edilmektedir. Esnaf işletmelerinin de rekabet hukuku anlamında teşebbüs olarak kabul edildiği görülmektedir. Teşebbüs sayılmayan faaliyetler incelendiğinde ise, sosyal hizmetlerin (sosyal sigortalar gibi), kamu gücüne dayalı olarak yapılan hizmetlerin (toplum sağlığı, güvenlik ve adalet gibi) ve geçici faaliyetlerin teşebbüs oluşumuna imkân vermediği görülmektedir.

6.

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk ticaret kanunu hangi yıl yürürlüğe girmiştir?

Doğru Cevap: "C" 1926
Soru Açıklaması

Ticari hayata yönelik olarak 26 Mayıs 1926 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 865 sayılı Ticaret Kanunu’nu kabul etmiş ve bu Kanun 4 Ekim 1926 tarihinde Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu ile birlikte yürürlüğe girmiştir.1926 tarihli Ticaret Kanunu 1 Ocak 1957’ye kadar yürürlükte kalmıştır. Bu nedenle Eski Ticaret Kanunu (ETK) diye isimlendirilir ve Cumhuriyet Dönemi’nin ilk ticaret kanunudur.

7.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ticaret unvanının yapısını oluşturan çekirdek kısmına ait değildir?
Doğru Cevap: "E" İsteğe bağlı ekler
Soru Açıklaması

Ticaret unvanının çekirdek kısmından başka bir de ek kısmı vardır. Unvana ek yapmak esasen mecburi olmayıp isteğe bağlıdır. Ancak belli hallerde unvana ek konulması zorunludur.

8.
 • Şirkete yeni bir ortak alınması
 • Kısıtlanması
 • İflası
 • Tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi
 • Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması
Yukarıdaki durumların hangilerinde ortağın ortaklıktan çıkmasına veya çıkarılmasına olanak tanınmıştır?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması

Kanun bazı durumlarda bir ortağın ortaklıktan çıkmasına veya çıkarılmasına olanak tanımıştır. Bu durumlar şunlardır (TBK m.633): Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması, Kısıtlanması, İflası, Tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi, Ölmesi.

9.

Taşınırların ortaklık için semaye olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

Doğru Cevap: "C" Bu taşınırların güvenilir bir kişiye tevdi edilmesi gerekir.
Soru Açıklaması

Sermaye olarak taahhüt edilen taşınırlar, güvenilir bir kişiye tevdi edilmelidir. Aksi takdirde sermaye olarak kabul edilmezler.

10.

Kollektif şirketin tüzel kişiliği ne zaman sona erer?

Doğru Cevap: "A" Şirket kaydının sicilden silinmesi ile
Soru Açıklaması

Tasfiyenin sona ermesi üzerine, şirketin ticaret unvanının sicilden silinmesi ve bunun tescil ve ilanı için durum, tasfiye memurları tarafından ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir (TTK m.303). Kollektif şirket tüzel kişiliği, şirket kaydının sicilden silinmesi ile sona ermiş olur.

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
11.

Aşağıdakilerden hangisi cari hesap sözleşmesine ilişkin olarak doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Cari hesap sözleşmesi esnaflar arasında da yapılabilir.
Soru Açıklaması

Cari hesap sözleşmesi esnaflar arasında da yapılabilir. Bu nedenle doğru şık “e”dir.

12.
 • Esnaf önceden kararlaştırılmasa bile gördüğü işe uygun bir ücretin verilmesini, verdiği avanslar veya yaptığı masraflar için ödeme tarihinden itibaren yasa gereği faiz isteyebilir.
 • Esnaf  işletme adı kullanabilir.
 • Esnaf kullandığı işletme adını tescil ettirmek zorunda değildir.
 • Türk Medeni Kanununa göre esnafın hapis hakkını kullanması bakımından alacağı ile zilyet olduğu eşya arasında bağlantı var sayılacaktır.
 • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’na göre esnaf da işletmesini rehin verebilecektir.
 • Aşağıdakilerden hangisi esnaflar hakkında uygulanacak ticari hükümlerdendir?

  Doğru Cevap: "C"
  Soru Açıklaması

  TTK md. 53’e göre esnaf işletme adı kullanabilir. İşletme adı, işletme sahibini hedef tutmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan adlara denir. Esnaf kullandığı işletme adını tescil ettirecektir.

  13.
  Lisans verenin aynı konuda başkalarına lisans vermemeyi ve tersi sözleşmede kararlaştırılmış olmadıkça lisans sözleşmesine konu hakkı bizzat kullanmamayı taahhüt ettiği lisans türüne ne denilir?
  Doğru Cevap: "D" İnhisari lisans
  Soru Açıklaması

  İnhisari lisans sözleşmelerinde ise lisans veren aynı konuda başkalarına lisans vermemeyi ve tersi sözleşmede kararlaştırılmış olmadıkça lisans sözleşmesine konu hakkı bizzat kullanmamayı taahhüt eder. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa marka lisansı basit lisanstır. Cevap D dir.

  14.

  Aşağıdaki kanunlardan hangisinde haksız rekabete ilişkin bir hüküm bulunmasına rağmen, bu hükmün Ticaret Kanunu hükümleri karşısında uygulama alanı bulamayacağı genel olarak kabul edilmektedir?

  Doğru Cevap: "D" Borçlar Kanunu
  Soru Açıklaması

  Borçlar Kanunu m. 57'de haksız rekabete ilişkin bir hükme yer verilmiştir. Ancak ağırlıklı olarak kabul edilen görüşe göre, BK md. 57 yürürlükte olmasına rağmen zımnen ilga edilmiştir ve ticari olmayan haksız rekabet hallerine dahi uygulanamazlar. Bunun yerine ticari olsun ya da ticari olmasın tüm haksız rekabet hallerinde TTK md. 54 vd. hükümlerinin uygulanması gerekir. Zira TTK md. 54 vd.’nın düzenlenme tarzı hem ticari hem de ticari olmayan (adi) haksız rekabet hallerine uygulanacak kabiliyette ve niteliktedir.

  15.
  Adi şirkette ortakların şirket alacaklılarına karşı sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "D" Ortakların sorumluluğu birinci derecede, sınırsız ve müteselsildir.
  Soru Açıklaması

  Adi şirketin tüzel kişiliği bulunmadığından ortaklığın borçlarından dolayı sorumluluk ortaklara aittir. Ortakların sorumluluğu birinci derecede, sınırsız ve müteselsildir.

  16.

  Aşağıdakilerden hangisi alım satım komisyoncunun borçlarından biri değildir?

  Doğru Cevap: "C" Eşyayı taşıtmak ve bunun için bir taşıyıcı bulup onunla sözleşme yapmaktır.
  Soru Açıklaması

  Taşıma İşleri komisyoncunun ana borcu eşyayı taşıtmak ve bunun için bir taşıyıcı bulup onunla sözleşme yapmaktır.

  17.
  • Tüzel kişiliği bulunan şirketler, ortaklarından ayrı bağımsız bir mal varlığına kavuşma
  • Ticari işletme işletebilme
  • Tüzel kişiliği olan şirketin kendisine ait bir ticaret unvanı alması
  • Tüzel kişiliğin kazanılması ile şirket bir yerleşim yeri elde etme
  • Tüzel kişiliğin kazanılması ile şirket ortaklarından ayrı bir ehliyet kazanma
  Bir şirketin tüzel kişiliğinin bulunması aşağıdaki hangi nitelikleri sağlar?
  Doğru Cevap: "B"
  Soru Açıklaması

  Bir şirketin tüzel kişiliğinin bulunması şu niteliklerin kazanılmasını sağlar:

  Tüzel kişiliği bulunan şirketler, ortaklarından ayrı bağımsız bir malvarlığına sahiptir. Şirket malları üzerinde ortaklar değil, şirketin yetkili temsilcileri tasarruf edebilir.

  Tüzel kişiliği olan şirketin kendisine ait bir ticaret unvanı bulunur ve şirkete ait işlemlerde bu unvan kullanılır.

  Tüzel kişiliğin kazanılması ile şirket bir yerleşim yeri elde eder. Şirkete ait bütün resmi işlem ve tebligat yerleşim yeri adresine yapılmak suretiyle geçerlilik kazanır.

  Tüzel kişiliğin kazanılması ile şirket ortaklarından ayrı bir ehliyete sahip olur.

  18.

  Halli bir mahkeme hükmüne bağlı bulunan veya sicil müdürü tarafından kesin olarak tescilinde tereddüt edilen hususlar ilgilinin istemi üzerine tescil edilir. Yapılan bu işlem aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Geçici Tescil.
  Soru Açıklaması

  Halli bir mahkeme hükmüne bağlı bulunan veya sicil müdürü tarafından kesin olarak tescilinde tereddüt edilen hususlar ilgilinin istemi üzerine geçici olarak tescil edilir. Fakat ilgililer üç ay içinde mahkemeye başvurduklarını ya da aralarında anlaştıklarını ispat etmezlerse geçici tescil re’sen silinir. Mahkemeye başvuru halinde kesinleşmiş olan mahkeme kararına göre işlem yapılır.

  19.

  I-Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar

  II- Fikrî mülkiyet hakları

  III- Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz

  IV- Kişisel emek ve ticari itibar

  Adi komandit ortaklıklarda, komanditer ortağın sermaye olarak getiremeyeceği husus yukarıdaki bilgilerden hangilerinde doğru olarak verilmiştir?

  Doğru Cevap: "E" Yalnız IV
  Soru Açıklaması

  TTK m. 307/2’ye göre, adi komandit ortaklıklarda, komanditer ortak, kişisel emeğini ve ticari

  itibarını sermaye olarak getiremez. Doğru cevap E şıkkıdır. 

  20.
  • İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.
  • İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi.
  • İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
  • İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
  • İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratmasa dahi alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.
  Marka sahibi, izni alınmaksızın işaretin ticaret alanında başkalarınca kullanılması hâlinde aşağıdaki hangi yasakları isteyebilir?
  Doğru Cevap: "D"
  Soru Açıklaması

  İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması hariç ilk 4 maddede sayılanların yasaklanmasını marka sahibi isteyebilir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler