• Ticaret Hukuku 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 8

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
1.

Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirketi sona erdiren fesih sebepleri arasında yer alır? 

Doğru Cevap: "D" Şirketin mahkeme kararıyla feshedilmesi
Soru Açıklaması

Şirketin feshi ya ortakların kararıyla veya mahkeme kararıyla olur. D seçeneği dışındaki seçenekler şirketi sona erdiren infisah sebepleridir.

2.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi adi ortaklık bakımından doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Bir ticari işletme kurup işletebilir. 
Soru Açıklaması

Adi ortaklıkların bir işletme kurup faaliyete geçirmeleri mümkündür.

3.

Komandit şirkette komanditer ortağa ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Şirketin zararına katlanmazlar.
Soru Açıklaması

Tüzel kişi ortaklar ancak komanditer ortak olabilirler (TTK m.304). komanditer ortaklar kişisel emeğini ve ticari itibarını sermaye olarak koyamaz (TTK m.307), nakdi ve ayni sermaye kalemlerini sermaye olarak koyabilirler. TTK m.309), şirketi yönetemezler ve ortak olarak temsil edemezler.  Komanditer ortaklar rekabet yasağına tabi değildirler (TTK m.311). Komanditer ortağın kar ve zarara katılması, iç ilişkide şirkete koyduğu veya koymayı üstlendiği sermayesi ile sınırlıdır. Ancak zarara katılma borcu ve oranı şirket sözleşmesi ile ayrı ve özel hükümlere tabi tutulabilir.

4.

Adi komandit şirkette komanditer ortak aşağıdakilerden hangisine sahiptir?

Doğru Cevap: "E" Denetleme hakkı
Soru Açıklaması

Komanditer ortaklar, şirket işlerini görmeye görevli ve yetkili olmadıkları gibi, yönetim hakkını haiz kişilerin yetkileri içinde yaptıkları işlere itiraz da edemezler. Rekabet yasağı yalnızca komandite ortak için geçerlidir, komanditer ortak için rekabet yasağı yoktur. Komanditer ortaklar, ortak sıfatıyla şirketi temsile yetkili olamazlar. Komanditer ortağın iki tür denetleme hakkı vardır: olağan ve olağanüstü denetleme hakkı olmak üzere.

5.

RKHK’nın uygulanmasını sağlamak ve gözetmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Rekabet Kurumu
Soru Açıklaması

RKHK’nın uygulanmasını sağlamak ve gözetmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Rekabet Kurumu kurulmuştur (md. 20). Rekabet Kurulu ise Rekabet Kurumunun bir organı olup, kamu tüzel kişiliğine sahip değildir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanununun 127 maddesinde verilen sermaye olarak konulabilir değildir?

Doğru Cevap: "C" Maaş bordrosu
Soru Açıklaması

Türk Ticaret Kanununun 127 maddesinde örnek olarak sayılmış olan anonim ortaklığa sermaye olarak konulabilecekler şunlardır: Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar ,Fikrî mülkiyet hakları ,Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz Taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları ,Kişisel emek ,Ticari itibar ,Ticari işletmeler , Haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerler, Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer haklar, Devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer.

7.

Aşağıdaki şirketlerden hangileri Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir?

Doğru Cevap: "C" Adi şirket
Soru Açıklaması

Adi şirketler, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 620 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Kollektif, komandit, anonim, limited şirketler TTK’da düzenlenmiştir.  Kooperatifler  Kooperatifler Kanunu ile düzenlenmiştir. Sigorta şirketleri, sigortacılık faaliyetinde bulunmak üzere Sigortacılık Kanunu hükümlerine göre kurulurlar. 

8.

Aşağıdakilerden hangisi, adı "Ali Erman Erkenuyur" olan gerçek kişinin ticaret unvanı olarak kabul edilebilir?

Doğru Cevap: "D" Ali Erman Erkenuyur
Soru Açıklaması

Gerçek kişinin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan adı ve soyadı ile duruma göre (isteğe bağlı veya zorunlu olarak) eklenen eklerden oluşur (TTK md. 41, f. 1). Örneğin adı Erman Erkenuyur olan bir kişinin ticaret unvanı “Erman Erkenuyur”dur.

9.

Haksız rekabete dayalı açılabilecek davalardan hangisinde davalının kusurlu olma şartı aranır? 

Doğru Cevap: "D" Maddi tazminat davası
Soru Açıklaması

Maddi tazminat davası ile haksız rekabete uğrayan, davalıdan uğradığı zararların giderilmesini talep eder. Maddi tazminat davası için davacı, davalının kusurunu ve zarara uğradığını ispat etmek zorundadır. Maddi ve manevi tazminat davası dışındaki diğer davalarda kusur unsurunun varlığı aranmamaktadır. 

10.

Aşağıdakilerden hangisi şube olmanın sonuçlarından değildir?

Doğru Cevap: "C" Şube işlemlerinden dolayı iflas davası şubenin bulunduğu yer mahkemelerinde de açılabilir
Soru Açıklaması

Şubenin yaptığı işlemlerden dolayı şubenin bulunduğu yerde de dava açılabilir ve icra takibi yapılabilir. Ancak İflas davası bu kurala tabideğildir Bu davanın mutlaka merkezin bulunduğu yer mahkemesinde açılması gerekir

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
11.
Aşağıdakilerden hangisi ticari iş nitelendirmesindeki ölçütlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Teselsül Karinesi
Soru Açıklaması

Ticari iş kavramı TTK’da iki ayrı hükümde düzenleme altına alınmaktadır. Bunlar TTK md. 3 ve19’dur. TTK’da düzenlenen konular ticari iş sayılır (md. 3). TTK md. 3 hükmünde düzenlenen bir diğer ticari iş ölçütü, bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlerin de ticari iş olarak kabul edilmesi gerektiğini ortayakoymaktadır.  TTK md. 19 ticari iş karinesi gereğince bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. TTK md. 19, f. 2’ye göre taraflardan yalnız birisi için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler kanunda aksine bir düzenleme bulunmuyorsa, sözleşmenin diğer tarafı için de ticari iş sayılmaktadır.  Teselsül karinesi ise ticari işin sonuçları arasında yer alamktadır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi teşebbüs kavramını oluşturan birimlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Kamu gücüne dayalı olarak yapılan hizmetler
Soru Açıklaması

Teşebbüs sayılmayan faaliyetler incelendiğinde sosyal hizmetlerin (sosyal sigortalar gibi), kamu gücüne dayalı olarak yapılan hizmetlerin (toplum sağlığı, güvenlik ve adalet gibi) ve geçici faaliyetlerin teşebbüs oluşumuna imkân vermediği görülmektedir.

13.

Piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden birimleri ifade eden kavram nedir?

Doğru Cevap: "B" Teşebbüs
Soru Açıklaması

Kavram teşebbüstür.

14.

Tacir yardımcılarından olan ticari vekil hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Ticari vekil atandığı zaman ticaret siciline tescil edilmek zorundadır.
Soru Açıklaması

Ticari vekilin atanması için kural olarak ticaret siciline tescile ve ilana gerek ve ihtiyaç yoktur.

15.

Aşağıdakilerden hangisi “Rekabetin Korunması Kurallarına Aykırılık” bölümünün Hukuki Yaptırım alanına aittir?

Doğru Cevap: "B" Geçersizlik ve Tazminat
Soru Açıklaması

Rekabetin korunması kurallarına aykırılık alanında Hukuki Yaptırımda Geçersizlik ve Tazminat yer almıştır.

16.
  • Kendisine tescil (silinme ve düzeltilme) başvurularını kanuna, gerçeğe ve kamu düzenine uygunluk bakımından incelemek zorundadır.
  • Tescil için aranan kanuni koşulların mevcut olup olmadığını araştırmakla yükümlüdür.
  • Tescil istemlerini değerlendirirken inceleme ve araştırma yetkisi vardır.
 Ticaret siciliyle ilgili yukarıdaki görevleri yapmakla yükümlü olan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "A" Sicil müdürü
Soru Açıklaması

Belirtilen görevlerden sicil müdürü sorumludur.

17.

Ticaret şirketleri tüzel kişilik kazandıkları anda aşağıdaki sıfatlardan hangisini de kazanmış olur?

Doğru Cevap: "E" Tacir
Soru Açıklaması

Ticaret şirketleri tüzel kişilik kazandıkları anda tacir sıfatını da kazanırlar.

18.

"Ortaklıkların bölünmesiyle ilgili konularda ihlallerin söz konusu olduğunda, bölünme kararına olumlu oy vermemiş ve bunu tutanağa geçirmiş olan ortaklıkların ortakları, bölünme kararının Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmasından itibaren ............ içinde iptal davası açabilir."

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki sürelerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "C" 2 ay
Soru Açıklaması

Ortaklıkların bölünmesiyle ilgili konularda ihlallerin söz konusu olduğunda, bölünme kararına olumlu oy vermemiş ve bunu tutanağa geçirmiş olan ortaklıkların ortakları, bölünme kararının Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmasından itibaren 2 ay içinde iptal davası açabilir.

19.
Ticari işletme için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Ticari işletmenin varlığı için gelir sağlama amacı yeterli olup, fiilen gelir elde edilmesi şart değildir
Soru Açıklaması

Bir ticari işletmeden söz etmek için ortada kazanç sağlama hedefinin var olması gerekir. Ancak faaliyet neticesinde mutlaka (fiilen) kazanç sağlanmış olması şart değildir. Önemli olan böyle bir hedefin varlığıdır.

20.
Aşağıda verilen "Devrolunan ortaklıklar" ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ortakların Birleşme Öncesi borçlarını ödemesi gerekecektir.
Soru Açıklaması

Devrolunan ortaklıkların ortaklarının ortaklık hakları, kapsam, nitelik ve içerik yönünden devralan ortaklıkta aynen devam eder Bu kapsamda: • Ortağın, devrolunan ortaklıktaki ortaklık payı ne ise devralan ortaklıkta de oransallık ilkesine göre aynı paya sahip olacaktır. • İmtiyazlı pay olanağı var ise varsa imtiyazlı paya sahip olacaktır. • Oysuz paya oysuz pay verilecektir. Ancak bu olanaksızsa, oylu pay alma hakkına sahip olabilecektir. • İntifa senedi sahibine eşdeğer hak sağlanmış veya senedin satın alınması hükme bağlanmıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler