• Ticaret Hukuku 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 7

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
1.
 • Adi şirkette ortaklar sadece gerçek kişi olabilir.
 • Adi şirkette ortak sayısı bir kişi olabilir.
 • Adi şirkette amaç kazanç sağlayıp paylaşmaktır.
 • Yukarıda adi şirket ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "B" Yalnız III
  Soru Açıklaması

  Adi şirket iki veya daha fazla kişinin ortak bir amaca ulaşmak üzere bir sözleşme uyarınca mal veya emeklerini bir araya getirerek kurdukları bir ortaklıktır. Adi ortaklık en az iki kişi ile kurulabilir. Şirket ortağı olacak kişiler, gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Buna göre, I ve II yanlıştır. 

  2.

  İki veya daha fazla işletmenin ortak bir amacı gerçekleştirmek için gerekli olan finansman konusunda geçici olarak yaptıkları işbirliğinin adı nedir?

  Doğru Cevap: "E" Konsorsiyum
  Soru Açıklaması

  İki veya daha fazla işletmenin ortak bir amacı gerçekleştirmek için gerekli olan finansman konusunda geçici olarak yaptıkları işbirliğine konsorsiyum denir.

  3.

  Aşağıdakilerden hangisi ticari iş ölçütlerinden biri değildir?

  Doğru Cevap: "E" TBK'da düzenlenen işler
  Soru Açıklaması

  Diğerleri doğru birer ölçütken, Borçlar Kanununda gösterilen herhangi bir iş yoktur. Yanıt E.

  4.

  Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirket ortaklarının şirket alacaklılarına karşı sorumluluğunu göstermektedir?

  Doğru Cevap: "B" İkinci dereceden, sınırsız, müteselsil
  Soru Açıklaması

  Kollektif şirkette ortakların şirket borçlarından dolayı sorumlulukları sınırsız, müteselsil, ikinci derecede bir sorumluluktur.

  5.

  Bir komanditer ortağın adının ticaret unvanında yer alması halinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "E" Komanditer ortak şirket borçlarından komandite ortak gibi sorumlu olur. 
  Soru Açıklaması

  Bir komanditer ortağın adının ticaret unvanında yer alması halinde, bu ortak şirket borçlarından komandite ortak gibi sorumlu olur. Bu nedenle doğru şık “e”dir.

  6.

  Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın hüküm ve sonuçlarıyla ilgili değildir?

  Doğru Cevap: "B" Temerrüt faizi isteyebilme
  Soru Açıklaması

  Diğerleri tacir olmanın sonuçlarıyla bağlantılıdır. Fakat temerrüt faizi herkes tarafından istenebilir. Bunun tacir olmayla ilgisi yoktur. Cevap B dir.

  7.

  (A) kendisine ait ticari işletmesini devretmek amacıyla 16.05.2018 tarihinde (B) ile bir sözleşme imzalamıştır. İlgili işletmenin devri 25.05.2018 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir. Buna göre; 04.05.2018 tarihinde muaccel hale gelen ve işletmeye ilişkin olan borçtan dolayı (A)'nın sorumluluğu hangi tarihte sona erer?

  Doğru Cevap: "E" 25.05.2020
  Soru Açıklaması

  Ticari işletme devrinde; devreden devrin ilan veya ihbarına kadar doğan borçlardan dolayı devralanla birlikte iki yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu süre vadeye bağlanmış (müeccel) borçlarda muacceliyet tarihinden; muaccel borçlarda ise devrin ilanı veya ihbar yoluyla bildiriminden itibaren işlemeye başlayacaktır. Doğru cevap E'dir.

  8.

  Bir şirketin tüzel kişilik kazanması aşağıdaki niteliklerden hangisini kazanmasını sağlamaz?

  Doğru Cevap: "E" Uluslararası şirket statüsü kazanmak
  Soru Açıklaması

  Bir şirketin tüzel kişilik kazanması ona uluslararası şirket statüsü kazandırmaz.

  9.
  Aşağıdaki bilgilerden hangisi "Sınırlı Sayı İlkesi"ni tanımlamaktadır?
  Doğru Cevap: "D" Kanunda belirtilmiş olan ticaret ortaklıkları dışında yeni bir ortaklık tipinin  yaratılamaması
  Soru Açıklaması

  Ticaret Ortaklıkları sınırlı sayı ilkesine tabidir. Kanunda belirtilmiş olan ticaret ortaklıkları dışında yeni bir ortaklık tipi yaratılamaz.

  10.

  Müvekkili ile arasındaki iş ilişkisini üçüncü kişiye aktarmayan, gerçekleştirdiği sözleşmeyi kendi adına gerçekleştiren ve doğrudan sözleşmenin tarafı olan tacir yardımcısı aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Komisyoncu
  Soru Açıklaması

  Komisyoncu müvekkili ile arasındaki iş ilişkisini üçüncü kişiye aktarmayan, gerçekleştirdiği sözleşmeyi kendi adına gerçekleştiren ve doğrudan sözleşmenin tarafı olan tacir yardımcısıdır. Bunu sağlayan komisyoncunun dolaylı temsil yetkisine sahip olmasıdır.

  logo
  Ticaret Hukuku 1
  Deneme Final Sınavları - Deneme 7
  11.

  Anonim şirketlerde “yöneticilerin en üstü” ve “yönetim kurulunun altı” olarak nitelendirilen kademe aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Ceo “Chief Executive Officer”
  Soru Açıklaması

  CEO, İngilizce’de “Chief Executive Officer” sözcüklerinin baş harflerinden oluşur. Özellikle anonim şirketlerde “yöneticilerin en üstü” ve “yönetim kurulunun altı” olarak nitelendirilir.

  12.

  Kollektif şirketle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "C" En az iki kişi ile kurulabilir.
  Soru Açıklaması

  Kollektif şirket en az iki kişi ile kurulabilir. Tek ortakla kollektif şirket kurulmasına izin verilmemiştir. Ortak sayısının sonradan bire inmesi ortaklığın infisah sebebidir.

  13.
  Adi şirketin kuruluşu hangi şekilde yapılmalıdır?
  Doğru Cevap: "E" Adi şirketin kuruluşu herhangi bir şekle bağlı değildir.
  Soru Açıklaması

  Adi şirketin kuruluşu herhangi bir şekle bağlı değildir, iki veya daha fazla kişi şirket sözleşmesinin esaslı noktalarında anlaştıkları anda şirket kurulmuş sayılır. Sözleşme için kanunda bir geçerlilik şartı öngörülmemiştir, taraflar iradi şekil kararlaştırabilirler (TBK m.17). Şirketin kuruluşu bakımından herhangi bir makamın onayı veya ticaret siciline tescil edilmesi gerekmez.

  14.

  Ortaklığın unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  Doğru Cevap: "C" Aleniyet
  Soru Açıklaması

  Ortaklığın unsurlarını kişi unsuru, sözleşme unsuru, sermaye unsuru, ortak amaç unsuru ve ortak amaca ulaşmak için eşit ve aktif ortak çaba unsuru olarak belirlemek mümkündür. Aleniyet yani açıklık ise bu unsurlar arasında yer almaz.

  15.
  “Salça fabrikalarının çevre ilçeleri paylaşmaları ve her bir fabrikanın sadece kendi bölgesi olarak belirlediği alanda üretilen domatesi alacağını taahhüt etmesi” aşağıdaki hangi seçeneğe örnektir?
  Doğru Cevap: "D" Piyasalarının bölüşülmesi ile piyasa kaynaklarının paylaşılması ya da kontrolü
  Soru Açıklaması

  Teşebbüslerin satış yaptıkları coğrafi alanları bölmeleri ve aralarında paylaşmaları, böylece herbirinin kendi bulundukları bölge dışındaki bölgelerdeki müşterilere ulaşmayacaklarını kararlaştırmalarıhalinde, her bir bölgede rekabetin ortadan kalması sonucu doğacaktır.Piyasalarının bölüşülmesi ile piyasa kaynaklarının paylaşılması ya da kontrolünde, domates üreticilerinin sadece tek bir fabrikaya satış yapma ve pazarlık gücünü kaybetmesi sonucunu doğuracaktır.

  16.

  Ticari uyuşmazlıklar ticari tahkim ve arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kullanılarak da giderilebilir. Aşağıdakilerden hangisi ticari işlerde tahkim yolunun olumlu yönlerinden biri değildir?

  Doğru Cevap: "D" Kararların bağlayıcı olmaması
  Soru Açıklaması

  Ticari işlerde tahkimin avantajı, uyuşmazlıkların mahkemelere kıyasla daha hızlı çözülmesi, daha az masraflı olması, uyuşmazlığın gizli kalması, hakemin taraflarca seçilmesi olarak gösterilmektedir. Buna karşın düşük miktarlı uyuşmazlıklarda yargılama giderlerinin yüksekliği, kararların bağlayıcı olmaması ve hakemlerin tarafsızlığına olan güvenin düşüklüğü tahkimin olumsuz yönleri olarak belirtilmektedir.

  17.

  Ticari defterlerin sahibi lehine delil olarak kullanılabilmesi için aşağıdaki seçeneklerde yer alan şartlardan hangisini sağlaması gerekmektedir?

  Doğru Cevap: "B" Defterlerin delil olarak kullanılacağı uyuşmazlık ticari işletmeyle ilgili işlerden çıkmış olmalıdır
  Soru Açıklaması

  Defterlerin delil olarak kullanılacağı uyuşmazlık ticari işletmeyle ilgili işlerden çıkmış olmalıdır.

  18.

  Bir anonim şirket aşağıdakilerden hangisine bölünemez?

  Doğru Cevap: "E" Kollektif şirket
  Soru Açıklaması

  Türk Ticaret Kanununa göre; sermaye ortaklıklarının (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıklar) ve kooperatiflerin, sermaye ortaklıklarına ve kooperatiflere bölünmesi mümkündür (TTK m. 160). Ancak, bir sermaye ortaklığı, kişi ortaklıklarına (kollektif, komandit ortaklık); Aynı şekilde bir kişi ortaklığı da sermayeortaklığına bölünemez.

  19.

  Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirketlerde infisah (kendiliğinden sona erme) hallerinden birisi değildir?

  Doğru Cevap: "D" Ortaklardan birinin haklı sebeple mahkemeden şirketin feshini talep etmesi
  Soru Açıklaması

  Ortaklardan birinin haklı sebeple mahkemeden şirketin feshini talep etmesi, infisah değil fesih hallerinden biridir. 

  20.
  Aldığı imtiyazlar veya sahip olduğu teknik altyapı gibi sebeplerle sahip olduğu avantajları, kendi hâkim olduğu piyasa dışındaki piyasaları etkileyecek biçimde kullanan teşebbüsler hangi hakim durumun kötüye kullanım örneğidir?
  Doğru Cevap: "B" Belirli Bir Piyasadaki Hâkimiyetin Avantajlarından Yararlanarak Başka Piyasadaki Rekabeti Bozma
  Soru Açıklaması

  -Cevap B şıkkıdır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler