• Ticaret Hukuku 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 6

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
1.
I. Önleme ve düzeltme davalarında verilen kararlar, her türlü amaçla elde etmiş olan şahıslar hakkında da uygulanır.                                                      II. Hukuk davalarını dava açma hakkı olan kişi, bu hakların doğduğunu öğrendiği andan itibaren 3 ay ve haksız rekabet oluşturan fiillerin işlenmesinden itibaren bir yıl içinde açmalıdır.                                                III. Davranışın basın yoluyla işlenmesi halinde davalılar basın, yayın kuruluşları ve yöneticileridir.                                                                              Yukarıda haksız rekabetle ilgili verilen ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Sadece III
Soru Açıklaması

Haksız rekabet davalarından önleme ve düzeltme davalarında verilen kararlar, haksız rekabete konu olan malları doğrudan veya dolayısıyla ondan ticari bir amaçla elde etmiş olan şahıslar hakkında da icra olunur (TTK md. 56, f. 4). I'deki ifadede her türlü dediği için yanlıştır.

Haksız rekabet nedeniyle açılacak hukuk davalarını dava açma hakkı olan kişi, bu hakların doğduğunu öğrendiği andan itibaren bir yıl ve haksız rekabet oluşturan fiillerin işlenmesinden itibaren üç yıl içinde açmalıdır. Bu nedenle II' de verilen ifade yanlıştır.

Kanunda haksız fiilin her türlü basın, yayın, iletişim ve bilişim işletmeleriyle gerçekleşmesi halinde davalı basın, yayın kuruluşları ve yöneticileridir. III' de verilen ifade doğrudur.

2.

Ekonomi hukuku ile ticaret hukuku kavramlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Ekonomi hukuku, devletin ticari hayata müdahalesi sonucu ortaya çıkan bir hukuk dalıdır.
Soru Açıklaması

Ekonomi hukuku, devletin ticari hayata kamu yararı düşüncesiyle müdahalesi sonucu ortaya çıkan bir karma hukuk dalıdır ve hedefinde tek tek bireylerin değil kamunun yararı fikri vardır. Ekonomi hukuku bulunduğu yer itibarıyla ticaret hukuku ile idare hukukunun kesiştiği bir noktada bulunmaktadır. Doğru cevap C'dir.

3.

Adi komandit ortaklıkta, komanditer ortak aşağıdakilerden hangisini ortaklığa sermaye olarak getiremez?

Doğru Cevap: "B" Ticari itibar
Soru Açıklaması

TTK m. 307/2’ye göre, adi komandit ortaklıklarda, komanditer ortak, kişisel emeğini ve ticari itibarını sermaye olarak getiremez.

4.
 • Ortaklardan birinin kısıtlanması
 • Şirketin belirli bir süre için kısıtlanmış olması
 • Ortaklık sözleşmesinde tek taraflı fesih hakkının saklı tutulmuş olması
 • Yukarıda verilenlerden hangileri adi şirketin iradi sona erme sebeplerindendir?

  Doğru Cevap: "D" II ve III
  Soru Açıklaması

  Ortaklardan birisinin fesih bildirimi ile şirketin sona erdirilebilmesi için şu hallerden birinin gerçekleşmesi gerekir:• Ortaklık sözleşmesinde tek taraflı fesih hakkının saklı tutulmuş olması• Şirketin belirsiz bir süre için kurulmuş olması• Şirketin ortaklardan birinin ömrü boyunca geçerli olarak kurulmuş olması

  5.

  Aşağıdakilerden hangisi tacirin ticari temsilciye verdiği temsil yetkisini geri alma biçiminde de bilinen "azil" ya da "azletme" ile ilgili olarak doğrudur?

  Doğru Cevap: "B" Ticari temsilcinin herhangi bir neden göstermeden istifa edebilmesi.
  Soru Açıklaması

  Karşılıklı güvene dayandığı için tacir, ticari temsilciyi her zaman azledebildiğine göre, bu işlemin karşı yönü ise istifadır (çekilme). Ticari temsilci de herhangi bir neden göstermeden istifa ederek bu görevini bırakabilir.

  6.

  Ticari işletme devrinin sonuçlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Doğru Cevap: "C" Ticari işletmeyi devralan ticari işletmenin devirden önceki borçlarından sorumlu değildir
  Soru Açıklaması

  Devralan kişi işletmeyi devraldığını üçüncü şahıslara ilanen bildirdiği veya alacaklılara ihbar ettiği andan itibaren işletmenin daha önceki borçlarından sorumludur. Devralan varlığını bilmediği borçlardan da sorumludur.

  7.

  Ticaretle uğraşmanın yanında gerçekleştirilen faaliyeti ticari işletme çapında yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Tacir
  Soru Açıklaması

  Sözlük anlamı ile değerlendirildiğinde “tacir”, ticaretle uğraşan kimse olarak tanımlanmaktadır. Buna karşın Türk Ticaret Kanunu anlamında tacir olmak için sadece ticaretle uğraşmak yeterli değildir. Gerçekleştirilen faaliyetin ticari işletme çapında olması da gerekmektedir.

  8.

  Aşağıdakilerden hangisi adi ortaklıkta iradi sona erme sebebidir?

  Doğru Cevap: "D" Ortaklardan birinin fesih bildiriminde bulunması 
  Soru Açıklaması

  Ortaklardan birinin fesih bildiriminde bulunması iradi bir sona erme sebebidir.

  9.

  Ticaret unvanı, işletme adı, marka, patent, faydalı model, fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar, kiracılık hakkı, gibi haklar ticari işletmenin hangi unsurunu kapsamaktadır?

  Doğru Cevap: "A" Maddi Olmayan Malvarlığı Unsurları
  Soru Açıklaması

  Maddi olmayan malvarlığı unsurlarından bedensel veya fiziki varlığı bulunmayan bir takım haklar anlaşılır. Bu kapsama ticaret unvanı, işletme adı, marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model, fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar,  kiracılık hakkı,gibi haklar girmektedir.

  10.

  Kollektif şirket ortaklarının tüzel kişi olması mümkün değildir ancak tüzel kişi ortağı olan bir kollektif şirket kurulmuşsa aşağıdaki şirketlerden hangisinin hükümlerine tabi olur?

  Doğru Cevap: "A" Adi şirket 
  Soru Açıklaması

  Tüzel kişi ortağı olan bir kollektif şirketin kurulması halinde bu şirket adi şirket hükümlerine tabi olur. Bu nedenle doğru şık “a”dır.

  logo
  Ticaret Hukuku 1
  Deneme Final Sınavları - Deneme 6
  11.

  Adi şirkette ortakların üçüncü kişilerle ilişkisi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  Doğru Cevap: "A" Adi şirketin ortaklarından ayrı bir yönetim ve temsil organı vardır.
  Soru Açıklaması

  Adi şirket tüzel kişiliğe sahip olmadığından ayrı bir yönetim ve temsil organı yoktur. Adi şirketi üçüncü kişilere karşı ortakları temsil eder. Ortaklar aralarında yapacakları bir anlaşma ile şirketin temsil şeklini ve temsilcilerin kimler olacağını tespit edebilirler

  12.
  Ticaret odaları ile ilgili konulardan hangisi yönetmelikte dikkate alınan hususlardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "C" Odada çalışan personelin medeni durumu.
  Soru Açıklaması

  Yönetmelikte odanın üye sayısı, gelir durumu, bilgi işlem altyapısı, odada çalışan personelin sayı ve nitelik yönünden yeterlilikleri, odanın bulunduğu il ya da ilçenin çevresindeki müdürlüklere olan uzaklıkları dikkate alınacağı, diğer şartların bir tebliğ ile belirleneceği ifade edilmiştir.

  13.
  Türk Borçlar Kanunu'nda (TBK)  düzenlenen adi şirketle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "D" Şirket sözleşmesi için bir geçerlilik şekli düzenlememiştir.
  Soru Açıklaması

  Adi şirketin tüzel kişiliği bulunmamaktadır, şirkete hem gerçek kişiler hem tüzel kişiler ortak olabilir. Şirketin kurulabilmesi için kural olarak en az iki kişi yeterlidir. Ortaklarca getirilecek sermayenin mutlaka eşit değerde ve aynı nitelikte olması gerekmez.

  TBK, adi şirket sözleşmesi için bir geçerlilik şekli düzenlememiştir,bu nedenle taraflar iradi şekil kararlaştırabilirler. Doğru bilgi D seçeneğindedir.

  14.

  Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirketlerin uygulamada giderek azalmasının nedenlerinden biridir?

  Doğru Cevap: "D" Şirket borçlarından ortakların şahsen ve müteselsil sorumlu olması 
  Soru Açıklaması

  Şirket borçlarından ortakların şahsen ve müteselsil sorumlu olması kollektif şirketlerin uygulamada giderek azalmasının nedenlerinden biridir. Bu nedenle doğru şık “d”dir.

  15.
  Bir ürünü almak isteyen kişinin, talebi olmasa da başka bir ürünü de almak zorunda bırakılması, rekabeti engelleyen aşağıdaki durumlardan hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Bir Mal veya Hizmet İle Birlikte Diğer Mal veya Hizmetin Satın Alınmasının Zorunlu Kılınması
  Soru Açıklaması

  Bir Mal veya Hizmet İle Birlikte Diğer Mal veya Hizmetin Satın Alınmasının Zorunlu Kılınmasını engelleyen bir durumdur.

  16.

  Aşağıdakilerden hangisi adi şirketlerin özelliklerinden değildir?

  Doğru Cevap: "C" Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerdir.
  Soru Açıklaması

  Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler sermaye şirketleridir.

  17.

  Hizmetin hangi işletme tarafından yerine getirildiğini gösteren marka aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C"
  Soru Açıklaması

  Hizmet markaları, hizmetin hangi işletme tarafından yerine getirildiğini gösteren markadır. Sağlık turizm gibi hizmet alanında faaliyet gösteren işletmeler tarafından kullanılır.

  18.

  Tür değiştirme hangi olayla hukuken geçerlilik kazanır?

  Doğru Cevap: "D" Yönetim organı tarafından, tür değiştirme ve yeni ortaklığın sözleşmesinin tescil ettirilmesi ile
  Soru Açıklaması

  Yönetim organı tarafından, tür değiştirme ve yeni ortaklığın sözleşmesi tescil ettirilir. Tescil ile birlikte tür değiştirme hukuken geçerlilik kazanır. Tür değiştirme kararı ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde de ilan edilir.

  19.

  Haksız rekabete ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "E" Haksız rekabet için aldatıcı davranış veya dürüstlük kuralına aykırı bir davranışın varlığı gerekir
  Soru Açıklaması

  Haksız rekabet için aldatıcı davranış veya dürüstlük kuralına aykırı bir davranışın varlığı gerekir. Haksız rekabette ekonomik rekabet dürüstlük kuralına aykırı herhangi bir davranışla kötüye kullanılmış ya da özel olarak aldatıcı hareketle kötüye kullanılmış olmaktadır. Haksız rekabet için kusur ve zarar ise şart değildir.

  20.

  Tacir olanlara bilmeseler de uygulanan hüküm aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Ticari Örf ve Adet
  Soru Açıklaması

  Ticari örf ve adet hükümleri tacir olanlara bilmeseler de uygulanır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler