• Ticaret Hukuku 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 5

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
1.

Taklit markalı ürünler varsa, ürünlerden taklit markanın çıkarılması veya bu mümkün değilse taklit markalı malların imhasının talep edildiği haksız rekabete dayalı dava türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Düzeltme davası
Soru Açıklaması

Düzeltme (eski hale iade) davası ile haksız rekabet sonucu oluşan yanlış maddi durumun ortadan kaldırılması ve eski haline dönüştürülmesi istenir. Bu çerçevede düzeltme davası ile taklit markalı ürünler varsa, ürünlerden taklit markanın çıkarılması veya bu mümkün değilse taklit markalı malların imhasına, aldatıcı reklamların düzeltilmesine karar verilmesi istenebilir

2.

Esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmelere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Ticari İşletme
Soru Açıklaması

Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.

3.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir işaretin marka  olarak tesciline engel teşkil edecek nispi ret sebebidir?
Doğru Cevap: "B" Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine
Soru Açıklaması

Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibininitirazı üzerine reddedilir (f. 2).

4.

Kollektif ortaklıklarda itiraz hakkı kime tanınmıştır?

Doğru Cevap: "C" Yönetim hakkına sahip ortaklara 
Soru Açıklaması

Kollektif ortaklıklarda itiraz hakkı yönetim hakkına sahip ortaklara tanınmıştır. Bu nedenle doğru şık “c”dir.

5.

Aşağıda verilen faaliyetlerden hangisi ticari işletmelerin temel özelliklerinden olan devamlılık unsuruna sahiptir?

Doğru Cevap: "D" Yalnızca yaz döneminde faaliyet gösteren bir otelin işletilmesi
Soru Açıklaması

Ticari işletme tanımında yer alan bir diğer unsur devamlılık veya sürekliliktir. Bundan kastedilen yürütülen faaliyetin daimi olması değildir. Faaliyetin mevsimlik olması veya hastalık gibi zorunlu sebepler ticari işletme nitelendirmesine engel değildir. Örneğin plaj ve kayak işletmeciliği gibi bazı faaliyetler tabiatı gereği mevsimseldir. Önemli olan dönemi içindeki kesintisiz ve düzenli çalışmadır. Doğru cevap D'dir.

6.

Hukuken birbirinden bağımsız olmakla birlikte, bir ortaklığın doğrudan veya dolaylı olarak kontrolü altında olan diğer ortaklıklarla oluşturmuş olduğu topluluk olarak tanımlanan ifade aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Şirketler topluluğu
Soru Açıklaması

Hukuken birbirinden bağımsız olmakla  birlikte, bir ortaklığın doğrudan veya dolaylı olarak kontrolü altında olan diğer ortaklıklarla oluşturmuş olduğu topluluğa şirketler topluluğu denir. Doğru cevap A şıkkıdır.

7.

Kollektif şirkette ortakların hakları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Sadece yönetim hakkına sahip ortaklar denetleme hakkına sahiptir 
Soru Açıklaması

Kollektif şirkette ortaklar şirket borçlarından dolayı sınırsız ve müteselsil sorumludurlar. Bu nedenle ortağın denetleme hakkı geniş tutulmuştur. Yönetim hakkına sahip olsun olmasın her ortak denetleme hakkına sahiptir.

8.

Ticari işten kaynaklanan bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda, hakim emredici hükümlerden sonra ilk olarak aşağıdakilerden hangisine ilişkin hükümleri uygulamak zorundadır?

Doğru Cevap: "E" Sözleşme hükümleri
Soru Açıklaması

Ticari işlere uygulanacak hükümlerin sırası aşağıdaki gibidir:

1-Emredici hükümler

2-Sözleşme hükümleri

3-Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler

4-Ticari örf ve adet

5-Genel hükümler.

9.

Rekabet Kurulu hangi hallerde muafiyet tanıma imkânına sahip değildir?

Doğru Cevap: "E" Üreticilerin kar etmesi hallerinde
Soru Açıklaması

A, B, C ve D şıkları rekabet kurulunun muafiyet tanıma imkanı yaratmaktadırlar.

10.
Aşağıdakilerden hangisinin Birleşme Sözleşmesinde yer alması gerekmez?
Doğru Cevap: "B" Birleşen Şirketlerin mevcut sistemde çalışan sayıları, yaşları, meslek durumları
Soru Açıklaması

Birleşme sözleşmesinde şu hususların yer alması gerekir: Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, hukuki türlerini, merkezlerini; yeni kuruluş yolu ile birleşme hâlinde, yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkezi , Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını; devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin açıklamaları, Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tanıdığı hakları, Şirket paylarının değiştirilmesinin şeklini,Birleşmeyle iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço kârına hak kazandığı tarihi ve bu isteme ilişkin bütün özellikleri.

logo
Ticaret Hukuku 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
11.

Kollektif şirketin fesih sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

Doğru Cevap: "A" Ortaklarının oybirliği ile fesih kararı almaları
Soru Açıklaması

Şirketin feshi ya ortakların kararıyla veya mahkeme kararıyla olur. Kollektif şirketler, ortaklarının oybirliği ile alacakları bir kararla her zaman feshedilebilirler.Bunun için haklı bir nedenin bulunması da gerekmez. Ortakların iradelerinin bu yönde birleşmesi yeterlidir.

12.

Ortağın şirket alacaklılarına karşı sorumluluğuna ilişkin sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette komanditer ortak aşağıdakilerden hangisine benzer?

Doğru Cevap: "C" Anonim şirket ortağı
Soru Açıklaması

Sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıkta komanditer ortakların şirket alacaklılarına karşı sorumluluğu ikinci dereceden, sınırlı niteliktedir. Dolayısıyla, bu yönüyle anonim şirket ortaklarına benzerler.

13.

Aşağıdakilerden hangisi ortaklığın unsurlarından değildir?

Doğru Cevap: "E" Muhit Unsuru
Soru Açıklaması

Ortaklığın Unsurları: Kişi, Sözleşme, Ortak Amaç, Sermaye ve Ortak Çaba Unsurlarıdır.

14.

İki veya daha fazla işletmenin ortak bir amacı gerçekleştirmek için gerekli olan finansman konusunda geçici olarak yaptıkları işbirliğine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Konsorsiyum
Soru Açıklaması

İki veya daha fazla işletmenin ortak bir amacı gerçekleştirmek için gerekli olan finansman konusunda geçici olarak yaptıkları işbirliğine konsorsiyum adı verilir. İki arkadaşın ortak milli piyango bileti alması ya da harçlıklarını birleştirip kitap alıp satmaları, bir ticari taksinin birlikte alınıp işletilmesi halinde adi şirket söz konusu olabileceği gibi birlikte tiyatro eseri, sinema filmi gibi fikir ve sanat eseri yaratanlar, konsorsiyumlar ve iş ortaklıkları (joint venture-ortak girişimler) halinde de adi şirket söz konusudur.

15.

Ticari davalara hangi mahkemeler bakar?

Doğru Cevap: "B" Ticari mahkemeler
Soru Açıklaması

Bir yerde ticaret mahkemesi varsa ticari davalara o bakar.

16.
Ticari işletme ile ilgili olarak ticaret unvanı ve işletme adı, acentenin sözleşme yapma yetkisi, şirketlerin birleşme kararı gibi kararlar aşağıdakilerden hangisine kayıt olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Ticaret Sicili
Soru Açıklaması

Ticaret siciline kaydı gereken hususlarda hangi hususların ticaret siciline kayıt (tescil) edilmesi gerektiği genel bir hükümle toplu bir şekilde belirlenmemiş; TTK ve Ticaret Sicil Yönetmeliğinin çeşitli maddelerinde tescile tabi hususlar ayrı ayrı belirlenmiştir. Örneğin ticaret unvanı ve işletme adı (TTK md. 40, md. 41, md. 48, md. 53); acentenin sözleşme yapma yetkisi (TTK md. 107, f. 2); şirketlerin birleşme kararı (TTK md.152) gibi.

17.

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanununun 127 maddesinde örnek olarak sayılmış olan anonim ortaklığa sermaye olarak konulabileceklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Ekonomik değeri olmayan ruhsatnameler
Soru Açıklaması

Türk Ticaret Kanununun 127 maddesinde örnek olarak sayılmış olan anonim ortaklığa sermaye olarak konulabilecekler şunlardır: • Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar • Fikrî mülkiyet hakları • Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz Taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları • Kişisel emek • Ticari itibar • Ticari işletmeler • Haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerler • Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer haklar, • Devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer

Doğru cevap E'dir.

18.

I. Kendisinin şirkete girmesinden sonraki doğan borçlardan sorumlu olup öncesinden sorumlu değildir.                                                                       

II. Adı şirketin unvanında bulunan komanditer, üçüncü kişilere karşı komandite bir ortak gibi sorumlu sayılır.                                                         

III. Şirket borçlarından dolayı tüm malvarlığı ile şahsen, müteselsil, sınırsız ve ikinci dereceden sorumluluk taşırlar.                                               

Komanditer ortakların sorumluluğu ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangi/ hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Sadece II
Soru Açıklaması

Komanditer ortak, koymayı taahhüt ettiği sermaye tutarınca, kendisinin şirkete girmesinden önce doğan borçlardan da sorumludur (TTK m.321/4). Bu nedenle I de verilen bilgi yanlıştır.

Komandit şirketin ticaret unvanında komandite ortaklardan birinin adı ve soyadı bulunur. Komanditer ortakların adı ve soyadı unvana yazılamaz. Adı şirketin unvanında bulunan komanditer, üçüncü kişilere karşı komandite bir ortak gibi sorumlu sayılır (TTK m.320). II de verilen bilgi doğrudur.

Komanditer ortaklar, şirket borçlarından dolayı taahhüt ettikleri sermaye miktarıyla sınırlı olarak sorumludurlar (TTK m.319). Bu nedenle III de verilen bilgi yanlıştır.

19.

Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın gerektirdiği zorunluluklardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Ticaret unvanı taciri değil işletmeyi konu alır
Soru Açıklaması

Ticaret unvanı taciri diğer tacirlerden ayırmaya hizmet eder. Ticaret unvanı ticari işletmeyi değil taciri konu alır.

20.

Aşağıdaki defterlerden hangisi kapanış onayına tabidir?

Doğru Cevap: "C" Yevmiye defteri
Soru Açıklaması

Yevmiye defteri kapanış onayına tabidir. Bu nedenle doğru şık “c”dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok